Hvad er prognosen for klimaændringer i Danmark?

Når man opfører et hus, bygges det normalt med tanken om, at det skal kunne holde 100 år eller mere. Det kan det oftest også, men med de klimaændringer vi har oplevet de sidste år, og som forventes at blive større, bliver nogle udvendige påvirkninger af huset mere ekstreme.

Det er nødvendigt at tage med i overvejelser, planlægning og lovgivning, når der skal opføres nye huse.

Hvilken betydning har klimaændringerne for opførelse af nye enfamiliehuse?

Klimaændringerne vil medføre flere ekstreme vejrforhold, og det bør tænkes ind, når der skal opføres nye huse og bygninger, da vores boliger vil blive udsat for mere fugt, vand, nedbør og storm.

Det vil påvirke husets materialer og konstruktion. Der vil være et arbejde i at prøve at undgå skader, men også i at forberede sig på de ekstreme vejrforhold, fx ved at have en pumpe tilkoblet, så den er klar, hvis der kommer oversvømmelse.

Hvad vil øget vandstand i havene betyde for opførelse af nye enfamiliehuse?

Klimaændringer vil betyde en øget vandstand i havene. FN's klimapanel IPCC spår en stigning på 18-59 cm, mens andre målinger og forskere forventer en stigning på 0,8-1,5 meter. Inden for de seneste 35 år er vandet i havene steget 12-14 cm.

Jo mere vandet stiger, jo flere lavtliggende og kystnære områder vil blive oversvømmet med havvand. Huse i sådanne områder vil blive mere påvirket af fugt fra jorden, som vil kunne trænge ind ved sokkel og fundament.

I dag bliver mange huse bygget med en meget lav sokkel, så man ikke skal gå et eller flere trin op for at komme ind i huset, og det betyder, at de er ekstra sårbare over for oversvømmelser.

Hvad vil øget nedbør betyde for opførelse af nye enfamiliehuse?

Der forventes en stigning i mængden af nedbør på ca. 10-15 procent, og særligt om efteråret vil der cirka 3 gange oftere end hidtil falde meget kraftig nedbør.

Det er især de voldsomme regnskyl, der kan give vand i kælderen eller op igennem afløbet.

Mange sikkerhedsforanstaltninger er billigere at indarbejde i huset under opførelsen frem for senere. Det gælder fx et højvandslukke, tilbageløbsstop (nu også kaldet et højvandslukke type 2) og en pumpebrønd, der kan holde kloakvandet ude af kældre og afløb.

Meget nedbør kan også medføre, at grundvandet og grundvandsspejlet står højere end normalt. Det har betydning for funderingen af huset, og om der skal foretages ekstra foranstaltninger i ydervæggene, hvis huset har kælder.

Prognose: Fremtidens klima i Danmark

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og FN's klimapanel IPCC kan vi i Danmark frem til 2100 forvente:

  • Stigende temperaturer med en årlig gennemsnitstemperatur der er 3-5 grader højere end i dag.
  • Øget vandstand i havene samt øget højvande i forbindelse med storme og stormfloder.
  • En stigning i nedbøren om vinteren på 20-40 procent. Samtidig forventes et mindre fald i nedbøren om sommeren, så den samlede stigning vil være på ca. 10-15 procent.
  • Flere situationer med meget kraftig nedbør om efteråret, cirka 3 gange flere end hidtil.
  • At grundvandet vil stå 1,5-2 meter højere end i dag.
  • Flere storme.
  • Stormflod, der før var en 100-års-begivenhed, vil forekomme med 5-15 års mellemrum med en vandstandsstigning på 0,5 meter.

Hvad vil kraftigere storme betyde for opførelse af nye enfamiliehuse?

Når der bygges nye huse, tages der højde for, at husets dele og konstruktioner kan klare vindlast og vindstød, og at huset er tilstrækkeligt vindforankret. Alligevel hænder det, at et par tagsten eller et udhæng bliver vristet løs under en storm.

Når først der er opstået en mindre skade på huset, bliver det mere udsat for flere og større skader, og derfor er det vigtigt, at huset er bygget korrekt og omhyggeligt. Det er en god idé at få en byggerådgiver til at kontrollere, at det er udført korrekt.

Det er også vigtigt, at huset i selve byggeperioden beskyttes så godt som muligt mod blæst og storm, så det ikke tager skade allerede under opførelsen.

Er der skærpede krav i de nye bygningsreglementer?

Der træder hele tiden nye bygningsreglementer i kraft. I de nye reglementer er der ikke skærpelser eller nye forskrifter, som tager hensyn til øget blæst og nedbør. Der er selvfølgelig beregninger af vindpåvirkning, vindlast og vindforankring, der skal overholdes.

Der er dog taget hensyn til en højere temperatur i de nye regler vedrørende energirammer i forhold til mere effektiv solafskærmning og varmedæmpende ruder, så det bliver lettere at regulere indeklimaet.

Eftersom huse og bygninger forventes at kunne holde mere end 100 år, bør man allerede nu opføre huse, der kan modstå de klimaændringer, der forventes de næste 100 år.

Er der overordnede tiltag, kommuner, regioner eller staten burde iværksætte?

I sin rapport om hvordan Danmark kan tilpasse sig klimaændringerne, mener Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), at stat, region og kommune bør undersøge, om der er krav, der bør skærpes set i lyset af den megen nedbør og de mange oversvømmelser, vi kan forvente på grund af klimaændringerne.

Ifølge ATV bør vi både i opførelse og planlægning af byggeri tage højde for, at oversvømmelser kan blive mere almindelige.

ATV foreslår, at regnvand i nye bebyggelser burde ledes ned i jorden ved hjælp af faskiner i stedet for at koble sig på det eksisterende kloaknet. Det er ofte overbelastet i forvejen og bliver ikke nødvendigvis udbygget, fordi der bliver udstykket et nyt boligkvarter. Mange kommuner udbygger dog kloaknettet i forbindelse med udstykninger.

Derudover anbefaler ATV, at man planlægger ny bebyggelse, så der er plads til oversvømmelser. Det kan være i form af et engområde eller andre grønne områder langs et vandløb, som tåler oversvømmelse. Det vil betyde, at områder ikke altid kan udstykkes 100 procent til bebyggelse, men på langt sigt kan det bedre betale sig end de store udbetalinger af erstatning, oversvømmelser kan medføre.

Udlægning af veje og infrastrukturer bør også allerede nu planlægges på en sådan måde, at eventuelle oversvømmelser vil skabe mindst mulige problemer, mener ATV.

I store byggerier som Københavns Metro og Skuespilhuset er der taget højde for forhøjet vandstand og ekstreme vejrhændelser. Det bør man måske også gøre i forbindelse med andre byggerier, bl.a. nye enfamiliehuse, for på langt sigt at spare både bekymringer, problemer og skadeserstatninger.