Hvad er natfyring?

Natfyring i en brændeovn er at komme brænde i brændeovnen om aftenen, inden du går i seng, og derefter lukke for spjældene, fordi du vil have gløder tilbage om morgenen.

Ifølge eksperter er natfyring i brændeovnen spild af energi. Ved natfyring bliver brændværdien i træet ikke omsat til varme af betydning, det giver en uren forbrænding og ryger ud af skorstenen som partikelforurening.

Når en kommune forbyder natfyring, er det altså ikke lig med, at du ikke må have ild i din brændeovn om natten. Det må du gerne, hvis du ellers sørger for ilttilførsel. Du kan fx fylde 1-2 kilo brænde i brændeovnen, men altså fyre normalt. Det betyder, at brændeovnen ikke kan varme hele natten, og at du må tænde op om morgenen.

Hvis du har behov for, at brændeovnen skal varme natten igennem, kan du investere i en brændeovn, der er beklædt med fedtsten. Fedtsten akkumulerer varmen og afgiver den langsomt igen henover natten. Du kan nøjes med at beklæde siderne eller toppen af brændeovnen med fedtsten eller pakke den helt ind i det.

Det er ikke altid, at du må lade brændeovnen stå og ulme natten over. Flere steder har kommunerne nemlig forbudt natfyring. 

Mindst 12 kommuner har forskrifter for ovne til fast brændsel - det vil sige brændeovne, pejse- og pejseindsatser og pillefyr. 

Forskrifter er udpenslede regler for bl.a., hvordan du må fyre, hvad du må og ikke må fyre op med i brændeovnen, hvor tørt træet skal være, hvor ofte du må fyre op, og hvor høj skorstenen skal være. Forskrifterne fungerer både som regler og som en information til borgerne.

Hvis ikke du overholder reglerne i forskrifterne, kan det koste bøder.

Alle kommuner kan forbyde natfyring i brændeovn

Kommunerne kan dog også forbyde natfyring i brændeovnen uden en forskrift.

Det kan de gøre ved hjælp af Brændeovnsbekendtgørelsen og Miljøbeskyttelsesloven, mens forskrifterne er et supplement. 

Tjek hos din kommune, hvis du er i tvivl om, hvordan og hvornår du må fyre i dit område. 

Mange fyrer i brændeovn over natten

Hos enkelte af kommunerne er det nævnt direkte i forskriften, at der ikke må fyres over natten. Det betyder, at du ikke må tænde op i brændeovnen, lige inden du går i seng, og lukke ned for ilttilførslen. Uden tilstrækkelig luft forurener brændeovnen kraftigt og generer naboerne. Desuden tilsodes skorstenen, og der er risiko for, at farlig kulilte siver ud i dit eget hus.

Kommunerne fremhæver specifikt natfyring, fordi mange netop har for vane at proppe brændeovnen inden sengetid og skrue helt ned for ilttilførslen, så der stadig er gløder tilbage om morgenen.

Zoner og smileyordning i Malmø

Også i vores naboland er der regler for brug af brændeovnen. I Malmø lavede kommunen i 2016 regler for, hvem der må fyre, og reglerne tager både højde for områdetype, fyringsperiode og –tidspunkt, samt hvordan du fyrer.

Reglerne er formidlet på særdeles pædagogisk vis med zoneinddelinger af byen og grønne, gule og røde smileyer, der viser boligejerne den korrekte fyringsadfærd.

I Malmø er det fx forbudt at fyre, hvis du bor i et område, hvor der er daginstitutioner eller meget tæt beboelse. Og restriktionerne er nogle steder så præcise, at hyggefyring fx defineres som 1-2 fyringer ugentligt af 1-4 timers varighed.

Tænd rigtigt op i din brændeovn

Du kan reducere de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn med op til 80 % ved at følge disse 4 råd.

 1. Tænd op i det øverste brænde og lad flammerne arbejde sig oppefra og ned som et stearinlys.
 2. Brug kun tørt og rent træ.
 3. Sørg for rigeligt med luft og skru først ned, når flammerne bliver lyse. Brug kun lidt brænde ad gangen og ikke for store stykker.
 4. Tjek udenfor, at røgen er næsten usynlig, og at det ikke lugter grimt.

Husk ilt nok til forbrænding

Det er kommunerne, der har tilsynspligten med brændeovne. Baggrunden for, at nogle af kommunerne har indført forskrifter for brændeovne, er både konkrete klager fra borgere, som føler sig generet af røg fra brændeovne, og ønsket om at forebygge klager, lyder meldingen fra nogle af de pågældende kommuner. 

Ifølge Miljøstyrelsen er det dog vigtigt at huske ilt nok til forbrændingen - også om dagen. Det er heller ikke hensigtsmæssigt at tænde brændeovnen, før man tager på arbejde, og derefte lukke ned for ilttilførslen, fordi man gerne vil komme hjem til varme gløder. 

At fyre korrekt op i brændeovnen har stor betydning for, hvor meget eller hvor lidt den forurener. 

Overhold regler for brændeovne – eller betal bøde

Ifølge Brændeovnsbekendtgørelsen kan du straffes med bøde, hvis din brændeovn ikke overholder regler om tilslutning m.v. Men i bekendtgørelsen står samtidig, at "kommunalbestyrelsen kan fastsætte bødestraf for overtrædelse af regler i forskrifter...".

Det betyder reelt, at forskriften skal overholdes - også selv om reglen er en skærpelse i forhold til Brændeovnsbekendtgørelsen.

Lejre Kommune skriver fx:

"§ 20. Med mindre der er højere straf efter anden lovgivning, gives der bøde til den, der:

 • Afbrænder andet end rent brænde i ovne til fast brændsel jf. § 4, stk. 1-3.
 • Afbrænder fugtigt brænde i ovne til fast brændsel jf. § 6.
 • Ikke opbevarer brænde i overensstemmelse med § 7.
 • Ikke bruger fastbrændselsovne korrekt, jf. § 8-11
 • Ikke etablerer afkastsystemet i tilstrækkelig højde, jf. § 12.

Ikke efterkommer Lejre Kommunes påbud, indskærpelser og forbud, jf. § 13, stk. 1-2, 14, stk. 1-2, 15 og 19. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter bødestraffen for overtrædelser i forskriften, men politiet, der opkræver bøden".

Disse kommuner har lavet forskrifter for brændeovne

Af disse kommuner nævner Fredensborg, Frederiksberg, Herning og Hvidovre specifikt natfyring, mens andre kommuner skriver det indirekte.

Uddrag af forskrift fra Fredensborg Kommune

"Der må ikke skrues ned for lufttilførslen med henblik på at få forbrændingen til at tage længere tid, f.eks. hen over natten (fyring over natten) i et forsøg på at have gløder den næste morgen".

Uddrag af forskrift fra Hvidovre Kommune:

”Der må ikke fyres over natten. Dvs. om natten må lufttilførslen til fastbrændselsovnen ikke skrues ned med henblik på at have gløder der næste morgen”.

Zoner i Malmø:

Også i Malmø er der lavet regler mod for brug af brændeovne, og byen er fx inddelt i zoner, der afgør, om og hvornår du må fyre i brændeovnen. 

Se reglerne i Malmø

Uddrag af Brændeovnsbekendtgørelsen

§ 17. Kommunalbestyrelsen kan i en forskrift fastsætte bestemmelser om forureningsbegrænsende foranstaltninger, over for fyringsanlæg til fyring med fast brændsel, i nærmere klart angivne områder i kommunen, hvor det er tilstrækkeligt konkret miljømæssigt begrundet.

 • Stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør vedtagne forskrifter efter stk. 1.
 • Stk. 3. En vedtagen forskrift efter stk. 1, er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen, efter § 33, § 41 eller § 42 i lov om miljøbeskyttelse, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger over for konkrete fyringsanlæg end angivet i forskriften.
 • Stk. 4. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en forskrift efter stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Om straf hedder det bl.a.:

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bødestraf for overtrædelse af regler i forskrifter, der udstedes i medfør af § 17, stk. 1.

Læs hele Brændeovnsbekendtgørelsen på retsinformation.dk