Hvad er natfyring?

Natfyring i en brændeovn er at komme brænde i brændeovnen om aftenen, inden du går i seng, og derefter lukke for spjældene, fordi du vil have gløder tilbage om morgenen.

Ifølge eksperter er natfyring i brændeovnen spild af energi. Ved natfyring bliver brændværdien i træet ikke omsat til varme af betydning, det giver en uren forbrænding og ryger ud af skorstenen som partikelforurening.

Når en kommune forbyder natfyring, er det altså ikke lig med, at du ikke må have ild i din brændeovn om natten. Det må du gerne, hvis du ellers sørger for ilttilførsel. Du kan fx fylde 1-2 kilo brænde i brændeovnen, men altså fyre normalt. Det betyder, at brændeovnen ikke kan varme hele natten, og at du må tænde op om morgenen.

Hvis du har behov for, at brændeovnen skal varme natten igennem, kan du investere i en brændeovn, der er beklædt med fedtsten. Fedtsten akkumulerer varmen og afgiver den langsomt igen henover natten. Du kan nøjes med at beklæde siderne eller toppen af brændeovnen med fedtsten eller pakke den helt ind i det.

Debatten rasede, da Frederiksberg Kommune i 2014 forbød brændeovnsejere at natfyre i brændeovnen. Et indgreb i den personlige frihed, lød det fra kritikerne, og i kommunalbestyrelsen gik Liberal Alliances medlem lodret imod denne restriktion.

Men nu er flere kommuner begyndt at blande sig i, hvordan borgerne fyrer op i brændeovnen - især, fordi de får mange klager fra folk, som føler sig generet af røg fra brændeovne.

12 kommuner har forskrifter for brug af brændeovne

11 kommuner har lavet såkaldte forskrifter for ovne til fast brændsel - brændeovne, pejse- og pejseindsatser og pillefyr, viser en rundspørge som Bolius har lavet til de danske kommuner i efteråret 2016 - 95 af de 98 kommuner har svaret.

Bolius har endvidere lavet en søgning på Google i efteråret 2018, der viser, at også Fredensborg Kommune i februar 2018 indførte en forskrift for brug af fastbrændselsovne.

Forskrifter er udpenslede regler for bl.a., hvordan du må fyre, hvad du må og ikke må fyre op med i brændeovnen, hvor tørt træet skal være, hvor ofte du må fyre op, og hvor høj skorstenen skal være. Forskrifterne fungerer både som regler og som en information til borgerne.

Hvis ikke du overholder reglerne i forskrifterne, kan det koste bøder.

Alle kommuner kan forbyde natfyring i brændeovn

Kommunerne kan dog også forbyde natfyring i brændeovnen uden en forskrift.

- Kommunerne kan udmærket vælge at håndtere luftforurening fra brændeovne ved hjælp af reglerne i Brændeovnsbekendtgørelsen og Miljøbeskyttelsesloven. Forskrifter skal alene ses som et supplement, siger Brian Kristensen, fuldmægtig i Miljøstyrelsen.

Mange fyrer i brændeovn over natten

Hos enkelte af kommunerne er det nævnt direkte i forskriften, at der ikke må fyres over natten. Det betyder, at du ikke må tænde op i brændeovnen, lige inden du går i seng, og lukke ned for ilttilførslen. Uden tilstrækkelig luft forurener brændeovnen kraftigt og generer naboerne. Desuden tilsodes skorstenen, og der er risiko for, at farlig kulilte siver ud i dit eget hus.

Kommunerne fremhæver specifikt natfyring, fordi mange netop har for vane at proppe brændeovnen inden sengetid og skrue helt ned for ilttilførslen, så der stadig er gløder tilbage om morgenen.

Luk heller ikke for spjældet om dagen

- Men problemet er jo lige så stort, hvis man fyrer over dagen. Dvs. tænder op i brændeovnen, før man tager på arbejde, og derefter lukker ned for ilttilførslen, fordi man gerne vil komme hjem til varme gløder efter arbejdsdagen, siger Brian Kristensen.

Husk ilt nok til forbrænding

Det vigtigste ifølge Miljøstyrelsen er at oplyse brændeovnsejere om, at der SKAL ilt nok til forbrændingen. Det har nemlig enorm betydning for, hvor meget de forurener.

- Og der er virkelig brug for at informere om det. Det er ikke nogen nem sag at lære at fyre korrekt op i en brændeovn, specielt ikke i de ældre modeller. Der er jo ikke blot en knap, som man kan skrue ned og op på, siger Brian Kristensen.

Tænd rigtigt op i din brændeovn

Du kan reducere de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn med op til 80 % ved at følge disse 4 råd.

 1. Tænd op i det øverste brænde og lad flammerne arbejde sig oppefra og ned som et stearinlys.
 2. Brug kun tørt og rent træ.
 3. Sørg for rigeligt med luft og skru først ned, når flammerne bliver lyse. Brug kun lidt brænde ad gangen og ikke for store stykker.
 4. Tjek udenfor, at røgen er næsten usynlig, og at det ikke lugter grimt.

Forskrifter skal forhindre klager over røg fra brændeovne

Det er kommunerne, der har tilsynspligten med brændeovne. Baggrunden for, at nogle af kommunerne har indført forskrifter for brændeovne, er både konkrete klager fra borgere, som føler sig generet af røg fra brændeovne, og ønsket om at forebygge klager.

Jordbrugsteknolog Helle Munch Sørensen, Syddjurs Kommune, siger om kommunens forskrift:

- Forskriften har til formål at forebygge og afhjælpe røggener. Forskriften indeholder regler for anvendelse af fastbrændselsovne og et afsnit med vejledning i brugen af fastbrændselsovne. Forskriften skal således anvendes, dels som administrationsgrundlag i forvaltningens håndtering af naboklager vedrørende røggener, dels til vejledning af ejerne af brændeovne.

Færre klager i Frederikssund efter indførelse af forskrift

Frederikssund Kommune melder, at forskriften har bidraget til et faldende antal klager, der i 2015 var på 4 og året før på 7.

- Skorstensfejerne giver forskriften til borgerne, da den er skrevet i et let tilgængeligt sprog og ikke 'kommunesprog', siger miljøsagsbehandler i Frederikssund Kommune, Mette Fjellerad.

Flere kommuner overvejer forskrifter for brændeovne

Udover de 11 kommuner, der har indført forskrifter for brændeovne, overvejer yderligere en lille håndfuld at gøre det, viser rundspørgen fra Bolius.

Flere kommuner melder, at de ikke finder det nødvendigt at lave en forskrift, da "området i dag er dækket ind under så meget lovgivning, at der ikke er de forhold, der ikke kan reguleres" - som miljømedarbejder Kim Anker Wittendorff Hansen i Slagelse Kommune siger.

Fald i klager over brændeovne

Meget tyder på, at Miljøstyrelsens kampagner, kommunernes forskrifter og rådgivning fra skorstensfejerne har haft en positiv effekt på borgernes evne til at fyre korrekt i brændeovne. Bolius’ rundspørge til landets kommuner viser nemlig, at der generelt har været et fald i antallet af klager inden for de seneste år.

Over halvdelen af de 90 kommuner, der har svaret på Bolius' rundspørge, melder, at de kun har mellem 0 og 5 klager om året over brændeovne, og at antallet af klager har ligget nogenlunde konstant de sidste par år.

Miljøstyrelsen skønner, at der findes 842.000 brændeovne i Danmark. (inkl. pejse og masseovne). Det svarer til, at omtrent hver fjerde danske husstand har en brændeovn.

Overhold regler for brændeovne – eller betal bøde

Ifølge Brændeovnsbekendtgørelsen kan du straffes med bøde, hvis din brændeovn ikke overholder regler om tilslutning m.v. Men i bekendtgørelsen står samtidig, at "kommunalbestyrelsen kan fastsætte bødestraf for overtrædelse af regler i forskrifter...".

Det betyder reelt, at forskriften skal overholdes - også selv om reglen er en skærpelse i forhold til Brændeovnsbekendtgørelsen.

Lejre Kommune skriver fx:

"§ 20. Med mindre der er højere straf efter anden lovgivning, gives der bøde til den, der:

 • Afbrænder andet end rent brænde i ovne til fast brændsel jf. § 4, stk. 1-3.
 • Afbrænder fugtigt brænde i ovne til fast brændsel jf. § 6.
 • Ikke opbevarer brænde i overensstemmelse med § 7.
 • Ikke bruger fastbrændselsovne korrekt, jf. § 8-11
 • Ikke etablerer afkastsystemet i tilstrækkelig højde, jf. § 12.

Ikke efterkommer Lejre Kommunes påbud, indskærpelser og forbud, jf. § 13, stk. 1-2, 14, stk. 1-2, 15 og 19. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter bødestraffen for overtrædelser i forskriften, men politiet, der opkræver bøden".

Disse kommuner har lavet forskrifter for brændeovne

Af disse kommuner nævner Fredensborg, Frederiksberg, Herning, Hillerød og Hvidovre specifikt natfyring, mens andre kommuner skriver det indirekte.

Uddrag af forskrift fra Fredensborg Kommune

"Der må ikke skrues ned for lufttilførslen med henblik på at få forbrændingen til at tage længere tid, f.eks. hen over natten (fyring over natten) i et forsøg på at have gløder den næste morgen".

Uddrag af forskrift fra Hvidovre Kommune:

”Der må ikke fyres over natten. Dvs. om natten må lufttilførslen til fastbrændselsovnen ikke skrues ned med henblik på at have gløder der næste morgen”.

Uddrag af forskrift fra Hillerød Kommune:

”Fyring med træbrændsel bør kun finde sted, når der er overvågning af forbrændingen og justering af spjæld for regulering af lufttilførsel. Herved opnås den mest økonomiske og miljømæssigt bedste forbrænding”.

Uddrag af Brændeovnsbekendtgørelsen

§ 17. Kommunalbestyrelsen kan i en forskrift fastsætte bestemmelser om forureningsbegrænsende foranstaltninger, over for fyringsanlæg til fyring med fast brændsel, i nærmere klart angivne områder i kommunen, hvor det er tilstrækkeligt konkret miljømæssigt begrundet.

 • Stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør vedtagne forskrifter efter stk. 1.
 • Stk. 3. En vedtagen forskrift efter stk. 1, er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen, efter § 33, § 41 eller § 42 i lov om miljøbeskyttelse, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger over for konkrete fyringsanlæg end angivet i forskriften.
 • Stk. 4. Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en forskrift efter stk. 1, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Om straf hedder det bl.a.:

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bødestraf for overtrædelse af regler i forskrifter, der udstedes i medfør af § 17, stk. 1.

Læs hele Brændeovnsbekendtgørelsen på retsinformation.dktypo3/#_msocom_1