Du må normalt gerne begrave kæledyr i haven eller på din grund. De skal dog graves så dybt ned og være dækket med tilstrækkelig jord, så ådselædende dyr ikke kan grave det op.

Samtidig nedgravningen ikke må være i strid med miljølovgivningen eller anden lovgivning. Derfor bør du altid tjekke reglerne hos din kommune. Hvis større kæledyr som hunde og katte skal begraves i nærheden af en drikkevandsindvinding, skal du søge din kommune om tilladelse.

Hvilke dyr må du begrave på din grund?

Du må begrave såkaldte selskabsdyr (kæledyr). Fx hunde, katte, fritter, fugle, kaniner, marsvin, hamster og andre gnavere, krybdyr, padder, hvirvelløse dyr og akvariefisk.

En bekendtgørelse fra 2019 betyder, at du også må begrave enkelte heste i haven, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

  • Hesten må ikke have været mistænkt for at lide af en anmeldepligtig sygdom.
  • Hesten må ikke være død af eller blevet aflivet pga. sygdomsbekæmpelse.

Hvilke dyr må du ikke begrave på din grund?

Det er forbudt at begrave såkaldte produktionsdyr. Det betyder bl.a., at du ikke må begrave bl.a. kælegrise og andre grise, køer, får og geder.

Fjerkræ som høns og ænder er også produktionsdyr, så dem må du heller ikke grave ned i din have.

Også bier, humlebier, bløddyr og krebsdyr hører under kategorien produktionsdyr.

Heste er de eneste produktionsdyr, der må begraves på privat grund.

Hvilke regler gælder, når kæledyret skal begraves?

Fødevarestyrelsen har udarbejdet et notat om, hvordan du kommer af med dit døde kæledyr, eller selskabsdyr, som kæledyr også kaldes.

Her står, at sjældne eller enkeltstående begravelser af kæledyr kan ske på din egen ejendom. Det betyder, at det er forbudt at indrette en hel dyrekirkegård i baghaven, men skal du med års mellemrum have begravet et dyr, er det tilladt. Spørg din kommunes miljøafdeling, hvis du er i tvivl.

Der er dog forskel på, om det er et stort eller mindre kæledyr.

Sådan begraver du små kæledyr

Små kæledyr kan fx være en hamster eller en undulat. Disse dyr skal blot graves så langt ned, at vilde dyr som fx ræve ikke kan grave det op. Ifølge netdyredoktor.dk anbefales en dybde på ½-1 meter.

Sådan begraver du store kæledyr

Ved større kæledyr, som fx en hund eller en kat, er det vigtigt, at du ikke graver dyret ned for tæt på en drikkevandsboring. Mange kommuner anbefaler en afstand på minimum 50 meter til nærmeste boring.

Vær også opmærksom på, at du ikke begraver dyret i områder, hvor grundvandsspejlet står højt, det kan være tilfældet i meget fugtige områder. Har du problemer med en våd græsplæne, er det typisk, fordi grundvandsspejlet står højt.

Årsagen til, at du skal være varsom med, hvor større kæledyr graves ned, er risikoen for forurening af grundvandet.

Er du i tvivl, om der kan gælde særlige forholdsregler for nedgravning af et dødt kæledyr, hvor du bor, kan du kontakte kommunens miljøafdeling.

Hvad kan du ellers gøre af dit døde kæledyr?

Du kan begrave dit døde kæledyr på en dyregravplads, som skal være godkendt af miljø- og veterinærmyndighederne.

Det er også en mulighed at få dyret brændt på et godkendt dyrekrematorium. Efterfølgende kan du grave asken ned i haven eller på en dyregravplads som nævnt i ovenstående punkter.

Andre får dyrlægen til at bortskaffe sit døde kæledyr. Dyrlægen sender dyret til kremering.

Endelig kan kæledyr behandles som affald. Dog er størrelsen afgørende for, hvor du må smide det ud.

Hvordan smides et dødt dyr ud som affald?

Små kæledyr - fx hamster eller undulat

Læg dyret i en pose, og luk den tæt til. Herefter kan du smide posen i dagrenovationen.

Enkelte kommuner kræver dog, at små kæledyr sendes separat til forbrænding. Tjek derfor altid, hvad reglerne er i din kommune. Du kan spørge kommunens affaldsafdeling.

Større kæledyr - fx kat eller hund

Døde dyr, som er for store til at være i en pose, skal sendes til forbrænding. Er du i tvivl om, hvor dyret skal hen, kan du spørge kommunens affaldsafdeling. Kommunen har anvisningspligt og skal oplyse dig om et forbrændingsanlæg. Du skal selv sørge for at fragte dyret til det anviste forbrændingsanlæg.

Må du begrave mennesker på privat grund?

Der gives ikke tilladelse til kistebegravelse på privat ejendom, men det er muligt at få lov til at nedsætte en urne med jordiske rester fra et menneske på privat ejendom i stedet for på en kirkegård.

Ønsker du en sådan tilladelse, skal du sende en skriftlig ansøgning til Stiftsøvrigheden i det stift, hvor grunden ligger. Find dit stift på Kirkeministeriets hjemmeside.

Grunden eller ejendommen skal som udgangspunkt være på mindst 5.000 m2. Derudover skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Der skal anbringes en sten, et mindesmærke eller andet, der kendetegner stedet som begravelsesplads
  • Urnen skal bestå af et materiale, der er opløseligt i vand, og skal nedgraves i mindst 1 meters dybde.
  • Der skal tinglyses en deklaration, hvori der står, at der i 10 år efter urnens nedsættelse ikke må graves så dybt, at urnen bliver berørt.

Kilde: Kirkeministeriet