Som udgangspunkt er det forbudt at hejse et andet lands flag i Danmark - både fra en flagstang eller fra fx en altan eller ud af et vindue. Det fremgår af bekendtgørelsen om Forbud mod at benytte fremmede Nationsflag fra 1915.

Men der er dog undtagelser.

Udover Dannebrog må du hejse de her flag i haven

Du må gerne hejse både det grønlandske og det færøske flag uden særlig tilladelse. Ligesom det heller ikke er nødvendigt at hente godkendelse til at lufte hverken det norske, svenske, islandske, finske eller ålandske flag.

Du må også frit flage med FN- og EU-flaget.

Få politiets tilladelse til at hejse andre landes flag

Du kan søge om tilladelse til at hejse andre landes flag udover de ovennævnte lovlige, fx hvis du får besøg af en fremmed statsborger. Det er dit lokale politi, der skal godkende det. Du kan indsende eller aflevere denne ansøgningsblanket om tilladelse til flagning med fremmede staters flag, som du skal udfylde.

Typisk kan du ikke få tilladelse, hvis der er tale om en dag, hvor man i Danmark mindes særlige nationale begivenheder - dvs., at der kun må flages med Dannebrog på officielle danske flagdage undtagen den 21. juni og den 29. juli. Derudover vil du blive pålagt at flage med Dannebrog samtidig med det andet flag, som i øvrigt hverken må være større eller placeret mere fremtrædende end Dannebrog.

Politiet kan dog vælge at se bort fra denne betingelse, hvis du, som de fleste private boligejere, kun råder over én flagstang. Det er nemlig ikke lovligt at flage med mere end et flag på samme flagstang.

Lovligt at flage med sørøverflag, regnbueflag og firmaflag

Du må gerne hejse flag i din have, der ikke krænker Dannebrog eller Danmarks suverænitet, fx et regnbueflag, sørøver- og piratflag og flag, der hylder dit firma eller lignende.

Forbud og regler om, hvilket flag du må hejse, omfatter derfor kun andre nationer eller nationsfællesskabers flag.

Det siger loven om andre flag

I Tilslutning til de gældende Bestemmelser forbydes det her i Landet af hejse andet Flag end Dannebrog. Forbudet omfatter ikke:

a. Fremmede Staters Gesandter, Konsuler og Vicekonsuler. Disse er berettigede til at hejse vedkommende fremmede Stats Flag fra Embedskontoerer her i Landet samt for Gesandternes Vedkommende tillige fra deres Boliger.

b. Personer, der har faaet Tilladelse af Justitsministeriet til at hejse fremmed Nationsflag.

Cirkulære om flagning med de af Danmark anerkendte staters flag

§ 1

Tilladelse til flagning med de af Danmark anerkendte staters flag kan meddeles af politimesteren (politidirektøren i København).

§ 2, Stk. 3.

Ansøgninger fra her i landet fast bosatte om tilladelse til at flage med fremmede staters flag en enkelt dag i anledning af fremmede statsborgeres besøg vil fortsat i almindelighed kunne imødekommes.

§ 3, Stk.2

Der bør ikke meddeles tilladelse til flagning med fremmede staters flag på dage, hvor man i Danmark mindes særlige nationale begivenheder. 

§ 3, Stk. 3

Tilladelserne bør betinges af, at der samtidig flages med dansk flag af mindst samme størrelse og anbragt på en ikke mindre fremtrædende plads. Betingelsen vil efter omstændighederne kunne fraviges i tilfælde, hvor ansøgeren kun råder over een flagstang.

§ 4.

Der kræves ikke tilladelse til flagning med de nordiske staters flag, FN-flaget og det europæiske flag.