Det sker indimellem, at grundejere placerer store sted, parasolfødder eller tilsvarende chikaner langs veje, for at forhindre biler i at parkere. Men det er ofte ulovligt, alt efter hvor vejen ligger, og hvilken type vej der er tale om.

Offentlige veje

Du må IKKE lægge store sten ved offentlige veje

Ved offentlige veje er det som udgangspunkt ikke lovligt, at du som privatperson placerer sten, der kan påvirke færdsel eller parkering.

Ifølge Vejdirektoratet indeholder hverken ’Lov om offentlige veje’ eller Færdselsloven bestemmelser, der giver borgere ret til at regulere færdslen på en offentlig vejs areal.

Beslutninger om en vejs indretning, herunder fx placering af store sten langs vejen, bestemmes ifølge Færdselsloven af kommunalbestyrelsen for kommuneveje og af Vejdirektoratet for statsveje, begge med politiets samtykke.

Private fællesveje

Private fællesveje er reguleret i Privatvejsloven. Privatvejsloven skelner mellem private fællesveje i byer og bymæssige områder (lovens afsnit III) og private fællesveje på landet (lovens afsnit II).

Der er stor forskel på, hvad de enkelte kommuner bestemmer som vejmyndighed, afhængigt af hvilket afsnit i privatvejsloven, vejen administreres efter.

Private fællesveje i byer

Du må IKKE lægge store sten ved private fællesveje i byer

Du må ikke lægge store sten på arealer, der er taget i brug som privat vej i byer og bymæssige områder (det kan gælde kørebane, fortov, skille- eller yderrabatter).

Her må du ikke ændre på vejens indretning uden kommunens tilladelse. Kommunen skal desuden indhente samtykke hos politiet for at kunne give en sådan tilladelse.

Må man sætte andet som chikane ved vejen?

Hvis du overvejer at lægge fx mindre sten eller parasolfødder, sætte et lille hegn eller andet op på en privat fællesvejs areal, skal du indhente kommunens tilladelse først. Hvorvidt, du må, kommer nemlig an på, om der er tale om en færdselsregulering (§ 57) eller anden brug af vejarealet (§ 66), og vurderes ud fra foranstaltningen, grundejerens formål og foranstaltningens virkning.

Private fællesveje på landet

Reglerne for private fællesveje er anderledes på landet

Private fællesveje i landzoner administreres som 'private fællesveje på landet' i Privatvejsloven.

Bor du i landzone, er reglerne anderledes end i byen i forhold til private fællesveje. Her gælder det nemlig, at du som ejer af vejen som udgangspunkt selv må bestemme over regulering af færdslen. Dermed må du også gerne sætte store sten på det areal, der er taget i brug som privat fællesvej, herunder eventuelt som rabatareal. 

Private fællesveje i en landsby

Vær opmærksom på, at bor du på en privat fællesvej i en landsby. Her kan der være truffet beslutning om, at private fællesveje i landsbyen administrers efter Privatvejslovens afsnit III, altså den del der gælder Private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Tjek om du bor i landzone

Du kan tjekke, om en adresse ligger i byzone, landzone eller i et sommerhusområde på www.kort.plandata.dk

Du kan tjekke, hvem der ejer en given vej hos Vejdirektoratet.

Skulle der opstå uenighed mellem den, der ejer vejen, og de, der har ret til at bruge vejen, skal uenigheden afgøres ved en domstol.

Vejen kan dog være underlagt særlige bestemmelser i Færdselsloven om fx hastighed og/eller standsning og parkering. Hvis du er i tvivl, kan du spørge politiet. 

Kommunen kan regulere private fællesveje på landet

Selv om en vejejer selv bestemmer færdselsreguleringen på sin private fællesvej på landet, kan kommunalbestyrelsen dog tage stilling til, om en privat fællesvej er i god og forsvarlig stand. Vurderer kommunen, at vejen ikke er det, fx som følge af chikanesten ved vejkanten, kan kommunen kræve, at vejen bliver gjort i forsvarlig stand, og at stenene fjernes, hvis de er årsagen til den dårlige stand. 

Private fællesveje i sommerhusområder

Private fællesveje i sommerhusområder administreres efter de samme regler som private fællesveje i byzoner, nemlig reglerne for private fællesveje i byer og bymæssigt område.

Hvilke regler gælder for min private fællesvej?

Hvis du er i tvivl om, hvilke regler din private fællesvej administreres efter, så spørg din kommune.

Du kan desuden tjekke, hvordan kommunen har registreret vejen hos Vejdirektoratet, og du kan tjekke om en adresse ligger i byzone, sommerhusområde eller landzone på www.kort.plandata.dk

Private veje 

Uanset, om du bor på landet eller i byen, bestemmer du som vejejer selv, om du vil sætte sten op langs den helt privatejede vej. Politiet vil dog ifølge Vejdirektoratet kunne komme med påbud om bl.a. standsning og parkering i det omfang, vejen er omfattet af færdselslovens regler.

Hvis du er i tvivl om, hvilke regler din private vej er omfattet af, så spørg din kommune eller Vejdirektoratets juridiske afdeling.