Der er ingen regler, der forbyder din nabo at anvende Roundup omkring hækken eller plankeværket ind til din grund.

Grænsen går ved den linje, der markerer skellet mellem din og naboens grund. Så længe naboen fordeler Roundup på sin egen side, er det helt lovligt.

Det siger Hegnsloven

"Den til hegnet stødende jord må ikke behandles eller benyttes således, at hegnet herved beskadiges."

§ 26

"Beskadiger en grundejer hegnet mod nabogrunden eller undlader at udføre et ham påhvilende vedligeholdelsesarbejde, derunder nødvendig renholdelse, eller at træffe de i § 19, stk. 8, påbudte beskyttelsesforanstaltninger, kan hegnsynet efter naboens begæring ved kendelse pålægge den pågældende inden en nærmere fastsat frist at udbedre skaden eller udføre det manglende arbejde."

Erstatning for skade på fælles hegn eller hæk

Faktisk findes der ikke ret mange regler, som beskytter dig mod naboens sprøjte- og ukrudtsmidler den eneste indsigelse, du kan gøre, er at kræve erstatning for evt. skade på jeres fælles hegn, dvs. den hæk eller anden form for bevoksning, der markerer grænsen mellem jeres grunde.

Hegnsyn kan afgøre strid om roundup i skel

Hvis naboen skader et fælles levende hegn med Roundup, har du mulighed for at få hegnsynet til at gå ind i sagen. Ifølge Hegnsloven må den jord, der støder op til skellet, ikke behandles, så det medfører skade på hegnet. Hegnsynet kan på din foranledning kræve, at naboen udbedrer skaden.

Vælger du at klage til hegnsynet, så sørg for, at jeres fælles hegn er fri for ukrudt. Ellers har naboen mulighed for at anklage dig for at undlade at vedligeholde og rengøre hegnet.

Nabodialog er billigere end hegnsyn

Inden du involverer en tredjepart bør du forsøge at løse konflikten gennem dialog. Et hegnsyn koster 2.100 kr. (2024), og typisk er det taberen af sagen, der skal betale. Dermed kan du både ende med et ødelagt naboskab og en stor regning.

Prøv at snakke med naboen om problemet først og se, om I kan finde en løsning, I begge kan acceptere. Du kan bl.a. forklare om risikoen for, at sprøjtegiften spredes til din have og opfordre til, at naboen tænker over vindstyrke og retning, når han sprøjter. Tag evt. udgangspunkt i Landbrugets råd om god sprøjtepraksis.

Så meget spreder sprøjtegifte sig

Forsøg med sprøjtefrie zoner i landbruget viser, at selvom der sprøjtes i stille vejr, og vinden blæser i modsatte retning af din have, vil der stadig ende en del af sprøjtegiften i din have.

Ved en sprøjtefri zone på 1 m drejer det sig om 3,3 procent, ved 5 m er det 0,7 procent, mens en zone på 30 m vil begrænse mængden af sprøjtegifte på din grund til 0,2 procent.

Kilde: Havenyt.dk

Se videoen 'Må naboens træ hælde ind over min grund?'