Hvis naboen får bygget en 1. sal på huset, opfører en hævet terrasse, får en altan, eller fælder de træer i hjørnet af haven, som skærmede af for indblik til din have, kan det sætte naboskabet på prøve. For hvad nu, hvis naboen går og glor på dig konstant?

Forstyrrelser i privatlivets fred er en af de almindeligste årsager til, at der opstår gnidninger naboer imellem. Få et overblik over, hvad loven siger om, hvor meget din nabo må følge med i dit liv hen over hækken.

Hvornår er indbliksgener væsentlige?

Ifølge en anvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut vil en vurdering af, om indbliksgener er væsentlige, bl.a. afhænge af områdets karakter.

  • Tæt og høj bymæssig bebyggelse: Indbliksgener hører med til at bo i byen. Større tolerance fra beboere forventes.
  • Områder med karrébebyggelse i flere etager: Indbliksgener kan næppe undgås.
  • Områder med fritliggende enfamiliehuse: Indbliksgener kan sjældent helt undgås, særligt ikke, hvis boligerne har mere end 1 plan. Dog lægges der mere vægt på privatliv her.

Svært at gøre noget ved, at naboen glor på dig

Umiddelbart er der ikke så meget, du kan gøre. Så længe naboen eller genboen færdes på sin egen grund eller fællesarealer, er det svært at kontrollere, hvor naboen må vende blikket hen.

Vil du klage over indbliksgener, skal der sandsynligvis være tale om grove forseelser fra naboens side som fx decideret beluring med kikkert. I så fald vil der være tale om en overtrædelse af Straffelovens §264a, og du kan melde din nabo eller genbo til politiet.

Snak med naboen eller skærm haven af

Selvom det kan være et ømt emne at tage op, er det altid en god idé at snakke med naboen om de ting, der generer dig i naboskabet - også hvis du føler, at naboen har luret på dig og din familie.

Fortæl roligt, hvordan du oplever det. Måske er det noget helt andet, han holder øje med? Det giver mulighed for, at I kan finde en fredelig løsning.

Hvis du bor i bolig med egen have vendt mod den generende nabo eller genbo, kan du også overveje at plante træer og buske, så du får skærmet nogle områder af haven af, hvor du frit kan være uden øjne i nakken.

Sådan er reglerne om indbliksgener

Bygningsreglementet har regler mod indbliksgener i bygninger. Netop for at undgå situationer, hvor en beboer føler sig beluret af naboen, er der en række krav til bygningers udformning i Bygningsreglementet BR18.

  • Vinduer, altaner og lignende må bl.a. ikke medføre væsentlige indbliksgener for naboen. Der findes ingen præcis angivelse af, hvad der kan karakteriseres som 'væsentlig'. Det er op til kommunen at vurdere i hver enkelt sag.
  • Hævede opholdsarealer må ikke være tættere på skel end 2,5 meter i parcelhusområder og 5 meter i sommerhusområder. Et opholdsareal er hævet, hvis det er etableret 30 cm eller mere over naturligt terræn.
  • Afstand til skel. Naboen i parcelhusområder må ikke bygge tættere på skel end 2,5 meter, og i sommerhusområder ikke tættere end 5 meter fra skel, med mindre der er tale om mindre bygninger som garager eller udhuse.
  • Højden på nabohuset i pacelhusområder reguleres af det skrå højdegrænseplan. Med det skrå højdegrænseplan udregnes, hvor høje bygningsdele tættest på skel maksimalt må være. Det sker ved at gange afstanden til skel med 1,4. Dvs., ligger nabohuset 3 meter fra skel, må det være 4,2 meter højt. Gavltrekanter og tagudhæng regnes dog ikke med og må derfor godt være højere.
  • Højde på et hus i skrånende terræn måles fra et eller flere niveauplaner, som fastsættes af kommunen. I den proces tages højde for terrænforholdene på de tilstødende grunde og karakteren af den omkringliggende bebyggelse.
  • Nybyggeri: Hvis der bygges samlet bebyggelse eller etagehuse på nabogrunden, vil der generelt være Lokalplanbestemmelser om, hvad og hvordan der må byggess. Når en lokalplan for et område udarbejdes, er der en periode, hvor man som nabo har mulighed for at komme med indsigelser om fx indbliksgener, det skal kommunen så tage med i overvejelserne, men ikke nødvendigvis følge.
  • Når selve byggeriet går i gang, skal kommunen sikre, at bestemmelserne i lokalplanenen overholdes, og ellers skal der gives dispensation – i de tilfælde kan kommunen vurdere, at naboer skal høres, og så har man mulighed for at komme med indsigelser.

Undgå indbliksgener - bliv hørt, inden byggeriet går i gang

Som nabo er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke planer der er for byggeri på nabogrundene. Om kommunen er i gang med at udarbejde nye lokalplaner for det område, du bor, eller naboområder. Det kan du se på de enkelte kommuners hjemmesider, og i nogle tilfælde vil du få direkte besked fra kommunen.

Vær opmærksom på indsigelsesfrister, da det er i den fase, der er mulighed for at blive hørt, inden den endelige lokalplan vedtages, eller bygningsmyndigheden giver byggetilladelse til det konkrete byggeri.