Ja, det er tilladt at have bier i en almindelig villahave. Men bierne må ikke forårsage væsentlige gener for de omkringboende. Det fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold.

Det siger loven

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter - kapitel 4 om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

§ 10:
Medfører et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, tilhørende stalde og lignende samt anlæg m.v. væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger.

Stk. 2. 
Kan generne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud i medfør af stk. 1, kan kommunalbestyrelsen nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve anlægget eller indretningen fjernet.

Kommunen kan forbyde biavl ved væsentlige gener

Føler du dig generet af naboens biavl, kan du klage til kommunen, som derefter har til opgave at vurdere, om generne er væsentlige. Er de det, vil biavleren blive pålagt at afhjælpe problemet, og i sidste ende kan kommunen forbyde biholdet.

Der findes ikke en definition for, hvornår gener kan betragtes som væsentlige. Der vil derfor være tale om et skøn fra sag til sag. Allergi er dog ikke en gyldig begrundelse for at kræve bier fjernet.

Må naboen stille et bistade i skellet?

Ingen regler forbyder din nabo at stille sine bier lige ved skellet til din grund. Faktisk er det godt at stille bistadet ved en hæk, et hegn eller et plankeværk, da bier trives, hvor der er læ og fred.

Danmarks Biavlerforening opfordrer til sund biavlerfornuft og anbefaler alle fritidsbiavlere at følge disse fire råd, så omkringboende generes mindst muligt af bierne.

  1. Vælg fredelige bier. Sørg for, at bifamilien består af fredelige bier, hvilket vil ske, hvis de avles efter en fredelig dronning. 
  2. Sæt bistadet op ad noget højt, fx en hæk, et hegn eller plankeværk. Ikke kun for at sikre bierne læ, men også for at tvinge bierne i luften, når de flyver ud efter føde. Derved undgår naboerne, at bierne passerer tæt over deres hoveder.
  3. Vend bistadet væk fra nabohaven, så flyveretning ikke går direkte ind over naboens have. Bier vælger typisk den nemmeste vej, når de flyver væk fra bistadet. 
  4. Hav et vandingsanlæg i haven. Når bier flyver ud om foråret, søger de efter vand. Derfor bør biavlere selv have vand i haven, så det ikke er naboens havebassin, der er målet. Det kan blot være en spand eller et fuglebad, men faktisk er det allerbedste et fugtigt surbundsbed med tørveklyner, dvs. faste blokke af tørv, som er skåret ud af en mose og tørret.

Hvor mange klager over bier?

Det er blevet populært at dyrke honning i private haver. Danmarks Biavlerforening har oplevet en medlemsfremgang siden 2008, og af de mere end 6.000 medlemmer er en stor del små fritidsbiavlere.

At flere har bier i baghaven, har dog ikke fået antallet af klager til at stige ifølge foreningen. De oplever omkring fem tilfælde om året. Ofte kan problemet løses over telefonen, og kun enkelte gange er konflikten så stor, at de må tage ud og se på forholdene.

Foreningen opfordrer til, at du indvier naboen i planerne, hvis du vil holde bier, og at du sætter dig godt ind i biavl inden ved fx at tage et begynderkursus i den lokale forening.

Er haven et godt sted at have en bistade?

De velplejede haver i parcelhuskvarterne med farverige blomsterbede og frugttræer er de rene oaser for bier, som lever af den nektar, de kan suge fra blomster.

Og faktisk er bierne også en gevinst for dig og for samfundet.

De bestøver nemlig blomsterne, og bidrager derfor bl.a. til, at æblehøsten i nabohaverne bliver større. Bierne styrker også biodiversiteten, og hvis bierne forsvinder, er der ingen til at bestøve blomsterne, og det kan blandt andet skade fødevareproduktionen.