De har lavet rapporten

Vandpanelet består af repræsentanter fra DANVA, Danske Vandværker, Kommunernes Landsforening, Styrelsen for Patientsikkerhed, Danske Regioner, GEUS og Miljøstyrelsen.

Danmarks drikkevand bliver af mange betegnet som noget af det bedste i verden. Men siden der i 2017 blev gjort flere pesticidfund, har en arbejdsgruppe arbejdet på at finde ud af, hvordan vi nemmere opdager, hvis der flyder uønskede stoffer rundt i grundvandet og drikkevandet. 

Arbejdsgruppen under det såkaldte Vandpanel, der består af flere aktører på vandområdet, anbefaler i en ny rapport fra december 2018 om problemstillingen med pesticider, at der fremadrettet bliver undersøgt for flere stoffer i vores grundvandsovervågning.

I dag bliver der målt for knap 40 pesticidstoffer, der også kendt som sprøjtemidler, i grundvandsboringerne. Men arbejdsgruppen anbefaler, at der skal undersøges for 363 stoffer – et tal, der er baseret på de danske regioners viden og undersøgelser.

- En stor del af de 363 pesticidstoffer blev brugt tilbage i 1970’erne og 1980’erne. De bruges ikke længere, og vi ikke har ret meget kendskab til dem. Men der er også en række såkaldte nedbrydningsprodukter i blandt, som stammer fra produkter, der bruges i dag, siger Claus Vangsgaard, seniorkonsulent hos Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA, som har været en del af arbejdsgruppen.

Komplet pesticidliste klar til foråret

De 363 pesticidstoffer, der er nævnt i rapporten, kommer fra regionernes arbejde med at fastsætte det, der skal analyseres i deres såkaldte ”pesticidanalysepakker”. Dem bruger de til undersøgelse af punktkildeforureninger i deres område, som kan være fx lossepladser eller industrigrunde med høj forurening. Her er de kommet frem til, at 363 stoffer er det relevante antal at undersøge for. Miljøstyrelsen vil tage udgangspunkt i det arbejde, men det endelige tal kan ende med at være anderledes, lyder det.

- Der er mange stoffer, vi kan undersøge for. Bruttolisten er på over 1.000 stoffer, og vi vil gerne sikre os, at vi har vurderet alle relevante stoffer af relevans for grundvand – uden at have et særligt fokus på punktkilder. Derfor vil antallet af stoffer kunne være et andet end de 363, regionerne arbejder med, siger Rasmus Moes og fortsætter.

- Det vil ske i arbejdet frem mod foråret, hvor vi er klar med en analyse, som vil fastslå, hvilke stoffer der vurderes mest relevant at gå videre med i grundvandsovervågningen.

Fornuftigt med grundvandsundersøgelse

I Danmark henter vi tæt på al vores drikkevand op fra grundvandet. Og selvom antallet af stoffer kan lyde voldsomt, så er det ifølge Hans-Jørgen Albrechtsen, professor ved Institut for Vand og Miljøteknologi på Danmarks Tekniske Universitet, fornuftigt at have alle mulige stoffer med i overvejelserne.

- I Danmark har vi taget en beslutning om, at vi ikke vil have pesticider i vores grundvand. Og når vi har den strategi, så skal vi naturligvis også have en viden om, hvad det er for pesticider, vi leder efter. Derfor er det fornuftigt, man nu en gang for alle får lavet en tilbundsgående undersøgelse, så man arbejder på et oplyst grundlag, siger han.

Minister skal forhandle om løsning

Arbejdsgruppen har netop afleveret deres rapport og anbefalinger til miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, som 20. december 2018 skal forhandle med forligskredsen om, hvilke af anbefalingerne der skal gås videre med, og hvor mange penge der bliver bevilliget til indsatsen i pesticidstrategien. 

En af udfordringerne i det fremtidige arbejde er, at de analysefirmaer, som udfører undersøgelserne af grundvand, ifølge rapporten kun kan undersøge prøverne for knap 250 af de i alt 363 stoffer på listen. Claus Vangsgårds bud er, at de i løbet af 1-2 år vil kunne udvikle metoder til at kunne finde langt de fleste af de stoffer, som Vandpanelets arbejdsgruppe har udpeget til at kunne udgøre en risiko.

Hos Miljøstyrelsen ved de ikke, hvornår der kan undersøges for alle stoffer, men laboratoriernes manglende evne til at kunne hjælpe med at finde alle stoffer viser, at alle sten bliver vendt.

- Jeg har ikke en nærmere vurdering af, hvordan man undersøger drikkevandet i andre lande. Men at internationale laboratorier ikke har løsninger til at undersøge alle de stoffer, som regionerne fx gerne vil have undersøgt, viser formentlig, at det ikke indtil nu har været bredt efterspurgt internationalt, siger Rasmus Moes.

Ingen grund til panik

Endnu er det for tidligt at sige, om der er flere pesticider i grundvandet, vi ikke kender til. Men når resultaterne foreligger, mener Hans-Jørgen Albrechtsen så også, at det betyder, der skal gribes ind, hvis der er selv det mindste at komme efter.

- Man skal huske på, at selvom antallet af stoffer, de nu vil undersøge, er meget højt, så er de pesticider, vi finder i drikkevandet, i meget lave koncentrationer. Især sammenlignet med, hvad grænseværdierne er i fødevarer. Derfor har vi næppe et alvorligt sundhedsmæssigt problem, og jeg ser ikke nogen grund til at slå alarm, siger Hans-Jørgen Albrechtsen og fortsætter:

- Jeg kan godt lide princippet med, at vi i Danmark skal have det gode grundvand, hvor man ikke er tvivl om, hvorvidt man kan bruge det til drikkevand. Og derfor er det nødvendigt at lave den store undersøgelse. Men det stiller selvfølgelig også en forventning om, at hvis man finder problemer – store som små – så skal der også handles på det, siger Hans-Jørgen Albrechtsen. 

Miljøstyrelsen mener også, at der er grund til at mane til besindighed.

- Man skal grundlæggende ikke være nervøs. Det synes jeg ikke, der er grund til at være på nuværende tidspunkt. Og så skal man huske, at trods de seneste fund af pesticider i drikkevandet og overskridelser af grænseværdierne, har der ikke været tale om, at de har udgjort en sundhedsmæssig risiko, siger Rasmus Moes.

Arbejdsgruppe skal sikre vandet mod forurening

Hidtil har arbejdsgruppens eneste opgave været udarbejdelsen af rapporten, men indstillingen er, at den bliver permanent, og at de danske regioner kommer med i gruppen, således at den samlede, brede front kan være med til at sikre det danske drikkevand.

- Arbejdsgruppens arbejdet betyder, at vi fremadrettet har en bedre viden og et gennemarbejdet grundlag for at tage beslutninger om, hvilke pesticidstoffer vi skal undersøge for. Derudover hjælper det grundige arbejde med, at vi kan få genoprettet forbrugertilliden til vores drikkevand, siger Claus Vangsgård.

Flere pesticider kan betyde højere vandregning

Hvis arbejder med at undersøge for de mange stoffer i grundvandet viser, at der er et problem, så kommer det til at påvirke det fremtidige arbejde med grundvandet og analyserne heraf. Og det kan i sidste ende blive lagt på forbrugernes vandregning, lyder det fra vandsektorens brancheorganisation, DANVA.

- Hvis vi finder et stof, som er problematisk og med høj hyppighed i grundvandet rundt omkring i Danmark, så vil fokusset på det enkelte stof skifte fra blot at indgå i den national overvågning til, at vandværkerne vil skulle teste for det stof i deres vandprøver. Det vil betyde, at det ikke længere vil være statskassen, der betaler, men at det overgår til den takstfinansierede del, der betales af forbrugeren. Hvis det sker, kan det betyde stigning i priserne, ligesom det kan resultere i, at vandboringer bliver lukket, siger Claus Vangsgård, seniorkonsulent i DANVA.