De nye regler kort fortalt

Der skal sorteres ti fraktioner: Mad, papir, pap, metal, glas, plastik, tekstiler, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. 

Fraktionerne vil blive sorteret i kamre i affaldsspandene. Planen er, at hver husstand skal have 2-4 spande.

Reglerne gælder for alle - lejligheder, huse, sommerhuse og arbejdspladser. Og på tværs af alle kommuner. Det kan dog variere fra kommune til kommune, hvordan fraktionerne sorteres.

Danskerne sorterer affald som aldrig før. Og er generelt glade for det. Og det er en fordel, for vi kommer til at sortere endnu mere i fremtiden.  

Ifølge et EU-direktiv fra 2018 skal vi helt konkret genanvende 60 % af vores affald i 2030. I seneste statistik fra 2019 genanvendes halvdelen af vores husholdningsaffald.  

Ti fraktioner affald skal sorteres fra 2021 

Derfor vedtog en bred vifte af Folketingets partier, at vi skal sortere ti fraktioner af husholdningsaffald. Og at reglerne skal ensrettes mere fra kommune til kommune. 

Den nye affaldssortering træder egentlig i kraft 1. juli 2021. Men kun 24 kommuner er klar til at håndtere de nye regler. Er din kommune ikke på listen herunder, så skal du følge de nye regler for affaldssortering fra 1. juli.

74 kommuner er ikke klar 

Ifølge en opgørelse fra Miljøstyrelsen har 74 af landets 98 kommuner bedt om udskydelse. 

Det har de af forskellige årsager, men alle med det formål, at de nye regler kræver tid at implementere. 

- Ingen skal være i tvivl om, at vi går ind for mere og bedre sortering – men det kræver tid. Blandt andet er der lige nu stor leveringstid på nye affaldsspande og skraldebiler, ligesom der skal gennemføres nye udbud af indsamling og afsætning, lovpligtige revisioner og høringer af lokale affaldsplaner, siger Mikkel Brandrup, direktør i Dansk Affaldsforening i en pressemeddelelse

De kommuner, hvor reglerne træder i kraft fra 1. juli 2021, er typisk der, hvor kommunerne i forvejen var undervejs med lignende regler. Kommunerne, der ikke bliver klar, kan ses i tabellen herunder. De har indtil udgangen af 2022 til at indføre reglerne, men nogle kommuner har planlagt det hurtigere end det.

Du vil som borger løbende blive orienteret af din kommune og lokale renovationsselskab ift., hvilke regler der gælder for dig. Er du i tvivl, kan du kontakte dem for nærmere info.  

Kommuner, hvor de nye regler ikke gælder fra 1. juli 2021

Albertslund Kommune

Kalundborg Kommune

Allerød Kommune

Kerteminde Kommune

Assens Kommune

Køge Kommune

Ballerup Kommune

Langeland Kommune

Billund Kommune

Lejre Kommune

Bornholm Kommune

Lemvig Kommune

Brøndby Kommune

Lyngby Taarbæk Kommune

Brønderslev Kommune

Læsø Kommune

Dragør Kommune

Mariagerfjord

Egedal Kommune

Middelfart Kommune

Esbjerg Kommune

Morsø Kommune

Fanø Kommune

Nordfyns Kommune

Faxe Kommune

Odense Kommune

Fredensborg Kommune

Odsherred Kommune

Fredericia Kommune

Rebild Kommune

Frederikshavn Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune

Frederikssund Kommune

Ringsted Kommune

Furesø Kommune

Roskilde Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune

Rudersdal Kommune

Gentofte Kommune

Rødovre Kommune

Gladsaxe Kommune

Samsø Kommune

Glostrup Kommune

Skive Kommune

Greve Kommune

Slagelse Kommune

Gribskov Kommune

Stevns Kommune

Haderslev Kommune

Struer Kommune

Halsnæs Kommune

Sønderborg Kommune

Hillerød Kommune

Thisted Kommune

Hjørring Kommune

Tønder Kommune

Holbæk Kommune

Tårnby Kommune

Holstebro Kommune

Vallensbæk Kommune

Horsens Kommune

Varde Kommune

Hvidovre Kommune

Vejen Kommune

Høje-Taastrup Kommune

Vejle Kommune

Hørsholm Kommune

Vesthimmerlands Kommune

Ikast-Brande Kommune

Ærø Kommune

Ishøj Kommune

Aabenraa Kommune

Jammerbugt Kommune

Aalborg Kommune

Især svært for sommerhuse 

I en rundspørge blandt landets kommuner foretaget af KL, sorterer de fleste boliger allerede i slutningen af 2020 mellem 6 og 9 fraktioner af affald, men kun få procent sorterer ti fraktioner eller mere.  

Rundspørgen viser også, at der sorteres flest fraktioner i etageejendomme, hvor beholderne oftest kan stå uden problemer i gården eller foran ejendommen, mens der sorteres færrest i sommerhusområder. Og det er formentlig også i sommerhusområder, det vil være sværest at få indført de nye regler. 

Hvornår er den nye affaldssortering for 2021 så klar? 

Senest ved udgangen af 2022 skal alle kommuner have indført de nye regler. 

Det oprindelige ønske fra bl.a. Dansk Affaldsforening, flere forsyningsselskaber og 25 kommuner var ellers, at fristen for endelig implementering skubbes til 1. juli 2023. I et brev til miljøminister Lea Wermelin (S) begrundede de ønsket således: 

“En generel dispensation vil sikre den nødvendige forventningsafstemning med borgerne, give tid til en grundig implementering, så borgernes store engagement i og tillid til affaldssortering fastholdes. Samtidig vil en generel dispensation reducere de administrative byrder betragteligt for både de statslige myndigheder og kommunerne, når størstedelen af disse undgår at skulle udarbejde og indsende dispensationsansøgninger.” 

Om dispensationerne bliver forlænget yderligere, er endnu uvist.  

Her er nogle af hovedpunkterne i den nye affaldsordning for 2021 

  • Affald skal sorteres i ti fraktioner: Mad, papir, pap, metal, glas, plastik, tekstiler, fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. 

  • De 10 slags affald markeres med piktogrammer, som bruges i alle kommuner. 

  • Indsamlingen skal være ens i hele landet, og den skal gælde både helårsbeboelse og sommerhusområder - samt på arbejdspladser.  

  • Det bliver tilladt at sortere affaldet i spande med flere rum. Partierne er enige om, at et almindeligt parcelhus i udgangspunktet højst skal have 2-4 spande med flere rum til de 10 typer af affald.  

  • Enkelte fraktioner kan blive sorteret i midlertidige spande eller poser, fx farligt affald og tekstiler. 

  • Det vil formentlig variere fra kommune til kommune, hvordan affaldet bliver sorteret. 

Derudover kommer andre typer affald, der stadig skal genbruges eller genanvendes på anden vis, herunder haveaffald, storskrald, byggeaffald og genbrugelige materialer, fx tøj og byggematerialer. 

Aftalen skulle være trådt i kraft 1. juli 2021 (tekstilaffald først 2022), men bliver nu udskudt i mange kommuner.  

Hvorfor skal vi sortere mere affald? 

Aftalen vil føre til en reduktion på ca. 0,7 millioner ton af Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030. Det svarer til at fjerne 280.000 diesel- og benzinbiler fra vejene. Fx skal mere plastaffald genanvendes i stedet for at blive brændt. Den er indgået mellem den socialdemokratiske regering, Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.  

Mange er allerede vant til at sortere 

Mange kommuner har de seneste år udrullet nye ordninger for sortering af affald – eller har nye ordninger på vej. 

– Det giver god mening at sortere vores affald, da meget kan genanvendes. Og selvom det lyder af meget med 10 forskellige sorteringer, så er nogle allerede vant til at sortere op til 8 slags affald eller aflevere på genbrugsstationen, siger Tine R. Sode, fagekspert i Videncentret Bolius. 

I dag sorterer alle danskere mellem 3 og 8 forskellige slags affald. De fleste er vant til at sortere 5-7 forskellige typer affald. 

En ny fraktion, der skal afhentes ved husstanden, kan give en stigning i gebyret på 140-340 kr. om året, vurderer Dansk Affaldsforening. Ifølge den politiske aftale vil affaldsgebyret kunne stige frem mod 2030, men partierne er enige om, at der skal ske en effektivisering og strømlining, så borgerne samlet set ikke vil opleve stigninger i gebyret.