Hvilke muligheder har jeg som boligejer for økonomisk støtte til boligudgiften?

Selv om du bor i en ejerbolig, har du alligevel mulighed for at søge til betaling af boligudgiften. I de fleste tilfælde er den økonomiske støtte afhængig af dine indtægts- og formueforhold samt boligens størrelse. 

I det følgende vil vi se på fem støttemuligheder, der hver især skruer ned for dine boligudgifter her og nu:

 1. Indefrysning af ejendomsskatten
 2. Boligydelse
 3. Varmetillæg
 4. Pensionistrabat på ejendomsværdiskatten
 5. Omvendt forældrekøb.

Ejendomsskat: Hvad indebærer en indefrysning af ejendomsskatten?

Den mest populære støttemulighed er indefrysning af ejendomsskatten. En indefrysning indebærer, at du reelt låner penge af kommunen til betaling af dine ejendomsskatter og dermed får reduceret din boligudgift i den daglige økonomi.

For at benytte dig af ordningen, skal ejeren eller dennes ægtefælle/registrerede partner:

 • Have fast bopæl her i landet på det tidspunkt, hvor de pågældende ejendomsskatter m.v. forfalder.
 • Og enten være nået folkepensionsalderen eller være på efterløn eller få pension i henhold til loven om førtidspension, social pension eller delpension. 

Du kan ikke anvende ordningen, hvis du modtager et boligydelseslån, dvs. boligstøtte. Er du i tvivl om, om det bedst kan svare sig for dig at modtage boligydelseslån eller indefryse ejendomsskatterne, kan du kontakte din kommune. 

Kommunen kræver sikkerhed for lånet gennem et såkaldt skadesløsbrev, som giver kommunen pant i ejendommen. Etableringsomkostninger i form af tinglysningsafgift til det offentlige afholdes af kommunen.

Udgiften til udfærdigelse af et skadesløsbrev afholdes normalt også af kommunen. Dog har en enkelt kommune, Odense, valgt at henvise borgerne til et advokatkontor, som udarbejder et skadesløsbrev for et gebyr på 1.000 kr. 

Der eksisterer ikke nogen hjemmel i lovgivningen, der gør det muligt for kommunen, at forlange et gebyr eller henvise borgeren til et advokatkontor, der forlanger et gebyr. Spørgsmålets endelige afgørelse henhører derfor under domstolene.

Renten på lånet udgør 1,0 procent (2018) og reguleres en gang årligt. For 2019 er renten fastlagt til 0,88 procent. Renten kan ikke trækkes fra på selvangivelsen, men der ydes et nedslag i de renter, der er påløbet efter den 1. januar 2011. Nedslaget udgør i 2018 26 procent og reduceres til 25 procent i 2019.

Lån til betaling af ejendomsskatter: Sådan ser regnestykket ud efter 10 år

 

Lån i kommunen

F5 Realkreditlån

Prioritetslån i banken

Rente og bidrag

1,00

1,5

3,8

Påløbne renter (før skat)

6.510

23.807

32.393

- Efter skat

4.882

15.808

21.509

Etableringsomkostninger

 

10.145

12.240

Nettoudgift efter 10 år

4.882

25.953

33.749

Note: Der er taget udgangspunkt i en ejendomsskat på 10.000 kr. det første år. Beløbet stiger med 500 kr. årligt. Rente og gebyrer på prioritetslånet stammer fra et priseksempel fra Danske Bank. Bidragssats på F5-lån er beregnet som et gennemsnit af højeste og laveste sats afhængig af ejendommens belåningsgrad, lånetype og realkreditselskab. Omkostninger på F5-lånet er beregnet som et gennemsnit blandt de fire realkreditselskaber. Renten på F5-lånet er sat til 0,1 procent. Bemærk, at på F5-lånet betales der renter af hele hovedstolen på 210.200 kr. Provenuet fra F5-lånet er indsat på en højrentekonto i Norwegian Bank til en rente på 0,7 procent, som er modregnet i renteudgifterne på F5-lånet.

Som det fremgår af skemaet, er et kommunalt lån til betaling af ejendomsskatten et særdeles attraktivt alternativ til at låne penge i banken. Efter 10 år vil netto renteudgiften ved indefrysning af ejendomsskatten udgøre 4.882 kr., mens netto udgifter til rente og gebyrer på et prioritetslån i banken løber op på 33.749 kr.

Lånet forfalder til betaling, når ejeren eller dennes ægtefælle/registrerede partner fraflytter eller sælger boligen.

Ordningen med indefrysning af ejendomsskatten er uafhængig af indkomst- og formueforhold samt boligens størrelse. 

Boligydelse: Hvordan er mulighederne for boligstøtte?

Et alternativ til indefrysning af ejendomsskatten er boligydelse, der for pensionister i en ejerbolig ydes som lån. Ordningen gælder udelukkende for folkepensionister og er afhængig af dine indkomst- og formueforhold samt af boligens størrelse.

Boligydelse vil som hovedregel være mest fordelagtig i følgende tilfælde:

 • Du bor i en mindre bolig som eksempelvis et fritidshus, rækkehus eller en ejerbolig ejerlejligheder.
 • Du bor alene.
 • Husstandsindkomsten er relativ lav – helst ikke over 200.000 kr.
 • Udgifterne til renter og afdrag er relativt høj – helst over 30.000 kr.

Ved et boligareal på over 65 m2 for en alene-boende pensionist, bliver boligydelsen reduceret. Bor der to personer i ejendommen, er grænsen fastlagt til 85 m2.

Boligydelse til pensionister i ejerbolig søges gennem Udbetaling Danmark (UD) på borger.dk. Ydelsen ydes som lån, hvor UD får sikkerhed i ejendommen gennem et skadesløsbrev. Alle omkostninger i forbindelse med lånet betales af kommunen.

Lånet forfalder til betaling, når ejeren eller dennes ægtefælle/registrerede partner fraflytter eller sælger boligen.

Renten på lånene svarer til Nationalbankens diskonto pr. 1. oktober året før. Nationalbankens diskonto har siden juli 2012 været 0 procent. Der kan højst udbetales 48.540 kr. årligt svarende til 4.045 kr. månedligt i boligydelse. Der udbetales ikke boligydelse på under  kr.3.564 kr. årligt. (2019)

Når du følger nedenstående link, kan du foretage en beregning, der giver dig et fingerpeg om, hvorvidt indefrysning eller boligydelse er den bedste mulighed for dig.

Varmetillæg: Hvem kan få varmetillæg?

Varmetillæg er et tilskud til dine varmeudgifter og tildeles folkepensionister i ejer- og lejebolig.

Varmetillægget er baseret på din personlige tillægsprocent og dermed målrettet mod den økonomisk svageste del af folkepensionisterne.

Den personlige tillægsprocent går fra 0 til 100 og beregnes på baggrund af husstandens indtægt ud over folkepensionen. En tillægsprocent 100 indebærer maksimalt tilskud, men en tillægsprocent på 0 indebærer 0 kr. i tilskud. Find din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

Varmetillæg ydes på baggrund af varmeudgifter på op til 22.000 kr. om året. I beregning af varmetillægget skal du selv dække de første 5.200 kr. om året, hvis du bor alene. For ægtefæller eller samlevende udgør minimumsbeløbet 7.800 kr. om året (2019).

Eksempel ved en tillægsprocent på 100: 

 • Fra minimumsbeløbet og op til 13.300 kr. udgør tilskuddet 75 procent af udgiften.
 • Fra 13.300 kr. og op til 17.700 kr. udgør tilskuddet 50 procent.
 • Fra 17.700 kr. op til maksimumbeløbet på 22.000 kr. udgør tilskuddet 25 procent af udgiften. 

Ved en tillægsprocent på 100 og en varmeregning på mindst 22.000 kr., kan du som enlig opnå et skattefrit tilskud på 9.350 kr. årligt svarende til 779 kr. månedligt. For gifte eller samlevende udgør tilskuddet tilsvarende 7.400 kr. årligt eller 616 kr. om måneden.

Er din personlige tillægsprocent lavere end 100, bliver varmetillægget reduceret på den måde, at en tillægsprocent på eksempelvis 75 procent giver en tilsvarende procentdel af tilskudsbeløbet. Du kan se din tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

For at modtage varmetillæg skal du udfylde en ansøgning online på www.borger.dk. Har du problemer med at udfylde formularen, kan du ringe til Udbetaling Danmark for telefonisk hjælp. Du kan også henvende dig til kommunens borgerservice og bede om at blive fritaget for digital selvbetjening og i stedet få en ansøgningsblanket.

Varmetillægget reguleres en gang årligt og beregnes på baggrund af gennemsnittet af de sidste tre års dokumenterede varmeudgift. I modsætning til eksempelvis folkepension, kan varmetillæg ikke søges med tilbagevirkende kraft.

Beregn dit varmetillæg

I nedenstående beregner kan du undersøge dine muligheder for varmetillæg. Beregneren dækker langt hovedparten af borgere i egen ejerbolig, men har visse begrænsninger. Under "Beregnerens forudsætninger" kan du se, om din situation er dækket ind. 

Se beregnerens forudsætninger

 • Beregning er baseret på opvarmning med oliefyr
 • Ved opvarmning med fjernvarme eller el reduceres varmehjælpen med cirka 10 - 20 procent afhængig af varmeregningens størrelse
 • Det er endvidere forudsat, at der ikke bor andre personer i boligen end ansøger og en eventuel samlever
 • Har du spørgsmål, kommentarer eller forslag til vores beregner, vil vi meget gerne høre fra dig. Send en mail til web@bolius.dk

Ansøg om varmetillæg på borger.dk

Hvis beregneren viser, at du kan få varmetillæg, skal du udfylde en ansøgning online på borger.dk  for at modtage det. Har du problemer med at udfylde formularen, kan du ringe til Udbetaling Danmark. Du kan også henvende dig til kommunens borgerservice og bede om at blive fritaget for digital selvbetjening og i stedet få en ansøgningsblanket.

Beregneren rumme visse mindre begrænsninger, som er anført under "forudsætninger". For en mere præcis beregning, som dækker flere individuelle forhold, kan vi henvise til en tilsvarende beregner på borger.dk, som du finder her.

Skatterabat: Får jeg automatisk rabat på ejendomsværdiskatten?

Husejere, der har nået folkepensionsalderen får automatisk rabat på ejendomsværdiskatten. Rabatten er afhængig af indkomsten og gives som et nedslag i ejendomsværdiskatten på 4 ‰ af grundlaget for ejendomsværdiskatten.

Rabatten kan maksimalt udgøre 6.000 kr. for en helårsbolig og 2.000 kr. for et sommerhus. For ægtepar gives pensionistnedslaget fra og med det indkomstår, hvor den ældste af ægtefællerne opfylder aldersbetingelsen.

Maksimumsgrænsen på 6.000 kr. gælder også sommerhuse, der med tilladelse anvendes som helårsbolig. Der kan dog kun opnås nedslag i skattebetalingen på en ejendom

Eksempel på nedslag i ejendomsværdiskatten for folkepensionister

 

Helårsbolig

Sommerhus

Ejendomsværdiskattegrundlag

1.800.000

1.000.000

Skat: 10 promille af grundlaget op til 3.040.000 kr.

18.000

10.000

Nedslag for pensionister: 4 promille af grundlaget, maks. 6.000

6.000

2.000

Ejendomsværdiskat for ejendomme købt efter 1. juli 1998

12.000

8.000

Nedslaget reduceres med 5 procent for den del af indkomsten, der overstiger 195.300 kr. for enlige og 300.300 kr. for ægtepar.  For et ægtepar med en indkomst på 350.000 kr. giver det en reduktion på 5 procent af 49.700 kr., hvilket udgør 2.485 kr. (2019)

Det oprindelige nedslag i ejendomsværdiskatten udgør 4 promille af 1.800.000 kr. hvilket svarer til 7.200 kr. Fra dette beløb trækkes reduktionen på 2.485 kr. hvorefter nedslaget kan beregnes til 4.715 kr. Ejendomsværdiskatten vil efter nedslaget udgøre 18.000 kr. minus 4.715 kr., hvilket er lig med 13.285 kr.

Omvendt forældrekøb: Hvordan fungerer et omvendt forældrekøb?

Et omvendt forældrekøb består i, at du sælger boligen til et eller flere af dine børn og derefter bor til leje.

Dermed har du adgang til de lukrative regler for boligydelse til pensionister, der giver mulighed for et skattefrit tilskud på op til 4.045 kr. (2019) om måneden.

Størrelsen af boligydelsen afhænger af en række faktorer:

 • Husstandens indkomst og formue
 • Boligens størrelse
 • Antallet af personer i husstanden
 • Huslejens størrelse.

Som i eksemplet med boligydelse til pensionister i ejerboliger, bliver boligydelsen reduceret, hvis boligarealet overstiger 65 m2 for en enlige og 85 m2 for gifte eller samlevende. Du kan selv beregne din boligydelse på borger.dk.

Ud over muligheden for boligydelse har det omvendte forældrekøb den fordel, at dine børn kan spare nogle penge i arveafgift, hvis du optimerer metoden.

Eksempelvis kan du vælge at overdrage ejendommen til 15 procent under den offentlige vurdering, hvilket reelt indebærer en skattefri overdragelse af midler fra dig og over til dine børn. Højesteret har i en afgørelse fra marts 2016 fastslået, at værdiansættelsescirkulæret fra 1982, hvor denne procentsats er fastsat, er bindende for SKAT, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Du kan lade dine børn finansiere købet med en kombination af realkreditbelåning og et rente- og afdragsfrit familielån. Efterfølgende kan du vælge at nedskrive gælden på lånet til børnene ved at give dine børn en afgiftsfri gave en gang årligt. Hver forælder må skattefrit give sin børn en gave på 65.700 kr. årligt (2019)

Vær opmærksom på, at gældsbrevet ikke må indeholde nogen passus om, at gælden nedskrives årligt gennem en gave til dine børn. Hvis du vælger at give dine børn en årlig gave, skal der foreligge en reel transaktion mellem parterne. Det vil sige, at du overfører gavebeløbet til dine børn, der efterfølgende betaler et ekstraordinært afdrag på familielånet.