Hvad er en privat vandboring?

Hvis man har en privat vandboring, er man sin egen leverandør af drikkevand og er altså ikke koblet til noget vandværk eller den offentlige vandforsyning.

En privat vandboring er typisk en brønd, som forsyner en eller flere husstande med brugsvand, dvs. vand til at drikke, til bad, tøjvask, rengøring og havevanding. Det er især landejendomme og afsidesliggende sommerhuse, der har privat vandforsyning.

I Danmark var der i 2017 ca. 50.000 små private vandforsyninger, som hver forsynede op til fire husstande. I alt får omkring 3-5 procent af den danske befolkning vand fra en privat vandforsyning. 

Hvis du ønsker at oprette en privat vandforsyning, skal du have tilladelse fra din kommune. Når godkendelsen er i hus, skal du sørge for, at vandboringen udføres af en godkendt, professionel brøndborer. Det kan være svært at få en godkendelse, da man på landsplan forsøger at få flest mulige boliger tilkoblet lokale vandværker. 

Prisen for en ny vandboring meget afhængig af, hvilken slags jord der er på din grund, og hvor dybt grundvandsmagasinet ligger. Omkring 150-200.000 kr. inkl. moms (2022-priser) er ikke urealistisk. 

Hertil kommer omkostninger til etablering et filteranlæg til vandbehandling og hydrofor.

Hvilke fordele og ulemper er der ved en privat vandboring?

Fordele

 • Der kan ligge en tilfredshed eller frihed i at være sin egen leverandør af vand.
 • Det er billigere at være selvforsynende med vand end at købe vandet gennem et vandværk, når man er kommet ud over etableringsomkostningerne.

Ulemper

 • Du har selv ansvaret for en privat vandboring og står derfor selv for drift, reparation, vedligeholdelse og kontrol af vandets kvalitet.
 • Selvom du har din egen vandboring, skal du alligevel betale en vandafgift til staten på 7,96 kr. pr. kubikmeter vand (2022-priser - momsfrit beløb). Du kan betale en fast årlig afgift, som svarer til et årligt forbrug på 170 kubikmeter for helårsbeboelse eller 70 kubikmeter for sommerhus. Eller du kan vælge at få monteret en måler og betale for dit reelle forbrug.
 • Vandet fra en privat vandboring bliver ikke løbende kontrolleret af myndighederne for uønskede stoffer og bakterier på samme måde, som vandværksvand gør det. Siden efteråret 2017 er private brøndboringer fritaget for kontrol, hvis de blot forsyner en husstand. Er der mere end en husstand der forsynes fra brønden, er det din kommune, der fastsætter frekvensen for, hvor ofte du skal kontrollere vandet fra din private boring. Langt de fleste kommuner følger Miljøstyrelsens anbefaling om hvert femte år.
 • Du skal selv betale for test af dit vand. Det koster 2.600-3.000 kr. af få udført en sådan test. (2022-priser). En kontrol inkl. tjek af pesticider koster 8-9.000 kr. inkl. moms (2022-priser).
 • Din vandboring kan risikere at blive ramt af forurening. Selvom du ikke er skyld i forureningen, skal du alligevel selv betale for at løse problemet.

Hvilke krav stilles der til vandkvaliteten i en privat vandboring?

Små private vandboringer, som forsyner under 2-9 husstande med vand, skal ifølge Miljøstyrelsens anbefalinger have vandet kontrolleret minimum hvert femte år. Der skal foretages det, der kaldes "en forenklet test". Det er den billigeste af de to nævnt ovenfor. 

Ved testen skal følgende kontrolleres:

 • Vandets udseende og lugt.
 • Indholdet af bakterier.
 • Vandets surhedsgrad (pH-værdi).
 • Indholdet af nitrat og fosfor.

Desuden skal du have undersøgt, hvor meget overfladevand der har adgang til din vandboring.

Det er den enkelte kommunes ansvar, at vandet fra private boringer bliver laboratorietestet med den frekvens, som kommunen har fastsat. Afslører testen en forurening, der er højere end de tilladte grænseværdier, kan kommunen beslutte, at den private boring skal forbedres eller nedlægges.

Grænseværdierne for bakterier, nitrat og fosfor er fastsat ud fra et sundhedsmæssigt hensyn og skal overholdes, så du ikke bliver syg af at drikke vandet.

Sprøjtemidler/pesticider

Det er ikke et krav i lovgivningen, at vandet skal kontrolleres for rester af sprøjtemidler (pesticider), men kommunen kan stille særlige krav om dette. 

Grænseværdien for det tilladte indhold af pesticider er politisk vedtaget. Et begrænset indhold af pesticider er ikke sundhedsskadeligt, men kan være tegn på, at området omkring en vandboring er forurenet, hvilket der er mange fordele ved at kende til.

Miljøstyrelsen og Dansk Brøndejerforening anbefaler, at man tester vandet for indhold af pesticider. 

Hvordan renser du vandet fra din private vandboring?

Det er en god idé jævnligt at måle vandets indhold af forskellige stoffer og bakterier, ligesom det kan være en god idé at koble et vandrensningsanlæg på din private vandforsyning.

Et privat vandrensningsanlæg kan f.eks. bestå af et eller flere af disse anlæg:

 • Et sandfilter.
 • Et vandrensningsanlæg.
 • Et blødgøringsanlæg.

Sandfilter
Hvis vandet fra den private boring indeholder meget jern og mangan (også kendt som okker), går det ud over vandkvaliteten. Vandet får en ubehagelig jernsmag og en rustrød farve, som kan give misfarvninger af klinker, håndvask, badekar og toilet.

Det kan du slippe for ved at lade vandet passerer et sandfilter, som renser og ilter vandet, så jern og mangan fjernes. Et sandfilter koster fra ca. 20.000 kr. (2022-priser).

Et privat vandrensningsanlæg

Hvis en måling viser, at kvaliteten af dit drikkevand er i top, behøver du ikke et vandrensningsanlæg. Men hvis målingen viser, at vandet indeholder uønskede stoffer, kan det være betryggende at installere et vandrensningsanlæg.

Med et vandrensningsanlæg med aktivt kulfilter eller omvendt osmose kan du rense vandet fra din private boring for en række uønskede bakterier og kemiske stoffer, bl.a. pesticider og klorerede opløsningsmidler. Rensningsanlægget skal løbende vedligeholdes for at fungere optimalt.

Et vandrensningsanlæg med aktivt kulfilter koster fra ca. 1.500-5.000 kr., men skal dimensioneres efter en analyse af vandet. Er der mange uønskede bakterier o.l., kan et anlæg løbe op i 12.000 kr. Et drikkevandsanlæg med omvendt osmose koster ca. 1.500-6.000 kr. i anskaffelse (priser inkl. moms, 2022). Dertil kommer udgifter til filtrene, der jævnligt skal skiftes.

Hvis du etablerer et privat vandrensningsanlæg, skal du søge kommunen om tilladelse.

Blødgøringsanlæg

Hvis du bor i et område med meget kalk i undergrunden, vil vandet fra din private vandboring være hårdt. Det gælder især for husejere i det østlige Danmark. Hårdt vand slider på din vaskemaskine og opvaskemaskine og kræver mere rengøringsmiddel og vaskepulver.

Et blødgøringsanlæg kan fjerne kalken, så vandet bliver mere blødt. Prisen for et blødgøringsanlæg ligger fra ca. 5.000 kr. inkl. moms (2022-priser) og opefter. Dertil kommer årlig service på anlægget. 

Hvordan vedligeholder du din vandboring?

Du har selv ansvaret for at vedligeholde din private vandboring. Det er vigtigt, at der ikke er utætheder, da det vil forkorte vandboringens levetid. Hvis der er utætheder, risikerer du også, at vandet kan blive forurenet med uønskede stoffer, som via din vandboring kan sive ned til grundvandsmagasinet, og som du efterfølgende vil få med ud af vandhanen.

Opstår der skader på din private vandboring, er det normalt kun en godkendt, professionel brøndborer, som må udføre reparationen. Er du i tvivl om, hvorvidt du selv må udføre en reparation, bør du kontakte din kommune.

Hvad gør du, hvis din vandboring ikke længere kan bruges?

Du kan komme ud for, at din vandboring ikke længere kan bruges, for eksempel fordi den er blevet utæt, giver for lidt vand, eller fordi vandet er blevet forurenet, så det er uegnet til at drikke. I så fald har du normalt overveje følgende muligheder:

 • Skal du have vandboringen repareret?
 • Skal du have vandet renset?
 • Skal du nedlægge vandboringen og etablere en ny boring?
 • Skal du opgive din private vandforsyning og i stedet blive tilsluttet den offentlige vandforsyning?

Nedlægge en vandboring og etablere en ny
Hvis kvaliteten af vandet er meget ringe, kan du vælge at etablere en ny et andet sted på grunden.

Du har ret til at etablere en ny boring som erstatning for den gamle inden for fem meter fra den gamle boring. Du behøver ikke søge en ny tilladelse hos kommunen, men skal dog give kommunen skriftlig besked om, at du etablerer en ny boring.

Hvis du vil etablere en ny boring mere end fem meter fra den gamle boring, skal du først have tilladelse fra kommunen.

Tilslutning til et vandværk
Du kan vælge at nedlægge den gamle vandboring og i stedet blive tilsluttet dit lokale vandværk.

Prisen for en tilslutning ligger typisk omkring 40.000 kr. inkl. moms (2022-priser), men afhængigt af afstanden til det lokale vandværk, afstanden fra din grund til det offentlige vandledningsnet og det enkelte vandværks takster, kan det koste op over 100.000 kr. Både vandværket og en brøndborer vil kunne give dig et tilbud på, hvad en tilslutning vil koste.

Vær opmærksom på, at din gamle vandboring og brønd skal nedlægges forsvarligt. Det skal derfor gøres af en godkendt brøndborer, der fylder boringen op, så den ikke kan blive en kilde til forurening af grundvandet i området. Dette koster omkring 10-15.000 kr.