Hvad er radon – og hvor i landet er problemet størst?

Radon findes i alle boliger. Risikoen for høje koncentrationer af radon i hjemmet varierer, alt efter hvor i landet du bor. Specielt i det østlige Danmark har mange huse for høje radonniveauer.

Radon findes i alle boliger. Risikoen for høje koncentrationer af radon i hjemmet varierer, alt efter hvor i landet du bor. Specielt i det østlige Danmark har mange huse for høje radonniveauer.

Der findes egentligt ikke et radonfrit hjem, da radon findes naturligt overalt i vores omgivelser. I nogle boliger forekommer radon i så små mængder, at det kun har en meget lille betydning for vores helbred. I andre tilfælde kan mængden af radon indendøre blive så kritisk, at den ikke længere er ubetydelig.

Det skønnes, at hver femte boligejer i Danmark har problemer med for meget radon i hjemmet. Det svarer til 350.000 husstande, hvoraf de fleste er enfamiliehuse, rækkehuse og kædehuse.

Blandt mange faktorer afhænger mængden af radon i høj grad af, hvor tæt din bolig er på jorden, og derfor er særligt enfamiliehuse ramt. Har huset kælder, vil koncentrationen af radon sandsynligvis være størst i selve kælderen, mens de øvrige etager i mindre grad er udsatte. Bor du i etageejendom, er risikoen for meget radon i din bolig derfor væsentligt mindre, end hvis du bor i hus.

Kortlægning af radonforekomster

Statens Institut for Strålehygiejne, Forskningscenter Risø samt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse kortlagde i 2001 radonforholdene i danske boliger. Undersøgelserne viste, at 4,6 procent af husene i Danmark – svarende til 65.000 huse – havde en koncentration af radon, der var højere end den daværende vejledende grænseværdi på 200 Bq/m3.

Becquerel pr. kubikmeter, forkortet Bq/m3, er den almindeligt anvendte måleenhed for antallet af radioaktive henfald, der sker pr. sekund. På baggrund af undersøgelsen blev der fremstillet et kort, der viste andelen af enfamilieshuse med radonværdier over 200 Bq/m3 i de daværende kommuner.

Du kan se kortet nedenfor: Jo mørkere et område er, jo større er andelen af huse med radonniveauer over 200 Bq/m3. Kortlægningen, som var baseret på målinger i 3.000 boliger, viste, at den geografiske spredning for radonforekomster var stor.

I Vest- og Nordjylland samt i Nordsjælland var andelen af boliger med højt indhold af radon lavest, mens det østlige Danmark, og navnlig Bornholm, havde den største andel af huse med høje forekomster af radon.

Siden undersøgelsen blev lavet, er der blevet indført et krav i Bygningsreglementet om, at nybyggede huse maksimalt må have en radonkoncentration på 100 Bq/m3 indeluft. De danske myndigheder anbefaler samtidig, at du som husejer aktivt forsøger at bringe mængden af radon i dit hjem ned, hvis niveauet overstiger dette.

Specielt ældre huse er i farezonen for høje koncentrationer af radon. Undersøgelser fra Statens Byggeforskningsinstitut viser, at radonniveauet typisk er lavere i huse opført efter 1998, hvor der blev indført vejledende grænseværdier for radon i nybyggeri.

I dag ligger den gennemsnitlige koncentration af radon i danske enfamiliehuse på 77 Bq/m3, mens den for flerfamiliehuse, som fx etageejendomme, ligger på 18 Bq/m3. Til sammenligning er koncentrationen af radon i luften udendørs 5 Bq/m3.

Lokal variation

Der kan være stor lokal variation i forekomsten af radon indenfor, og koncentrationen kan svinge fra hus til hus. Derfor er de tidligere undersøgelser kun vejledende i forhold til risikoen for radon i hjemmet.

Din nabo kan godt have meget radon i sit hus, mens dit hjem ikke er ramt. Du kan derfor kun bruge radonkortet til at give et praj om, hvorvidt din bolig befinder sig i et område, hvor der kan være mange bygninger med et højt indhold af radon i luften indenfor.

radonguiden.dk kan du få en idé om, hvor mange huse, der har fået målt for høje niveauer i det område, du bor i. Du kan også prøve beregneren her på hjemmesiden. Beregneren er baseret på de samme data, som Radonguiden benytter.

Hvad er Radonfrithjem?

Radonfrithjem er en kampagne, der skal gøre det nemt for dig at få testet dit hjem – og som guider dig til løsninger, hvis du vil nedbringe dit radonniveau. 

Den radioaktive gasart radon er nemlig et overset problem i vores boliger, som hvert år koster menneskeliv. 

Men man kan måle sit radonniveau, og en radontest koster typisk mellem 500-1300 kroner. Den kan bestilles via Radonfrithjem, hvor du også får vejledning før, under og efter testen.

Tjek din risiko