Videncentret Bolius har indhentet data om rotteanmeldelser fra alle landets 98 kommuner. Tallene viser blandt andet, at antallet af rotteanmeldelser – det vil sige antallet af henvendelser til kommunerne fra borgere, der har set rotter – samlet er steget markant de seneste ti år. 

Det er især fra 2013 til 2016, at kommunerne har modtaget markant flere rotteanmeldelser. Ser man på det seneste årti, så toppede antallet af anmeldelser med 218.339 i 2016, mens antallet faldt en smule sidste år.

Mange forklaringer på stigning i rotteanmeldelser

Flere faktorer påvirker, at anmeldelserne har ophobet sig i rigt mål de senere år. En faktor er, at kommunerne har afviklet oplysningskampagner for at skærpe opmærksomheden om problemet.

Selvom der for tiden er rigtig mange rotteanmeldelser rundt om i Danmark, skyldes det ikke nødvendigvis, at der er flere rotter end tidligere. Siden man begyndte at opgøre antallet af rotteanmeldelser, har tallene været meget svingende, og mange faktorer spiller ind. Eksempelvis er det på internettet blevet lettere at anmelde end tidligere. 

LÆS OGSÅ:Rotter i boligen

Færre anmeldelser om rotter i Herning

Herning Kommune har modsat mange andre kommuner oplevet et fald i antallet af rotteanmeldelser. 

Det skyldes blandt andet, at kommunen er overgået til et nyt it-system, fortæller Lene Skovmose, som har ansvaret for rottebekæmpelse i Herning Kommune. 

- Det nye system har betydet, at vi har kunnet filtrere en masse dobbeltanmeldelser fra, siger Lene Skovmose, som også mener, at borgerne er blevet bedre til at forebygge rotter.

En dobbeltanmeldelse er flere anmeldelser på en adresse, hvor der allerede er registreret en anmeldelse og sat en bekæmpelse i gang. 

- I kommunen har vi lavet videoer om, hvordan man sikrer boligen mod rotter, og rottebekæmperne har brugt tid på at fortælle borgerne om, hvad man skal gøre, og det tror jeg også giver pote i form af færre rotteanmeldelser. 

Kommune står selv for rottebekæmpelse

Hun fortæller, at det sandsynligvis også har haft en positiv betydning, at det er nu er kommunen selv – og ikke et firma udefra – som tager sig af rotter.

De ansatte har dermed et stort ejerskab af opgaven. Bekæmpelsen bliver mere nærværende, og man sætter en ære i at mindske antallet af rotteanmeldelser, forklarer Lene Skovmose. 

- Det betyder, at sagerne bliver gjort helt færdige, fordi de ansatte er på timeløn. De har ingen grund til at stoppe med en sag, før den er helt færdig. Sådan er det måske ikke altid for et eksternt firma, siger hun. 

Du risikerer bøde

Har du rotter på din grund uden at gøre noget ved det, risikerer du en bøde. Du kan dog også få bøde for selv at begynde at bekæmpe rotter med fælder eller gift.

Du SKAL derfor anmelde det til kommunen og lade deres professionelle skadedyrsbekæmpere gøre arbejdet.

Du skal ikke betale for det – men i mange kommuner har du allerede betalt et gebyr for rottebekæmpelse via din ejendomsskat.

Ifølge Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har teknologiske fremskridt gjort det nemmere for borgerne at fortælle kommunen eller en privat skadedyrsbekæmper, at de har set en rotte eller tegn på et rotte problem.

Derudover er der også den mulighed, at rottepopulationens størrelse reelt er vokset markant, men det er umuligt at udtale sig skråsikkert i den retning, idet der ikke findes valide oplysninger om udviklingen i rottepopulationens størrelse.

Mere sikkert er det, at rotterne igennem de senere år med milde vintre har haft optimale vækstbetingelser.

Milde vintre kan betyde, at hvor der før overlevede to rotter i en bestand, overlever der måske otte. Derfor er niveauet også højere, når de begynder at yngle i foråret.

Klik på kortet og se udviklingen i rotteanmeldelser i din kommune

Nedenfor kan du klikke rundt på danmarkskortet for at se, hvor mange rotteanmeldelser din kommune har modtaget de seneste ti år.

Mange kommuner kombinerer desuden rotteanmeldelser, så anmeldelser, kommunen selv har modtaget, indberettes til Miljøstyrelsen sammen med det antal anmeldelser, der er løbet ind via private sikringsordninger. Men da nogle kommuner fortsat kun indberetter egne anmeldelser, kan antallet af rotteanmeldelser enkelte steder afvige fra det faktiske.

Færrest anmeldelser pr. 1.000 indbyggere
Flest anmeldelser pr. 1.000 indbyggere

10 trin: Sådan gør du, når du opdager rotter i din bolig

  1. Husk, at du har pligt til at anmelde det til kommunen, når du ser en død eller levende rotte, rotteekskrementer eller gnav­spor. Det gælder, uanset om du opdager det på din egen grund eller i gadebilledet.
  2. Skriv ”rotter” i søgefeltet på din kommunes hjemmeside, og følg vejledningen.
  3. Afvent skadedyrsbekæmperen, som kommunen skal sende ud til dig inden for 24 timer, hvis rotten er i dit hus – og inden for en uge, hvis den er udenfor.
  4. Spørg skadedyrsbekæmperen til råds om, hvordan du kan sikre, at rotterne ikke kommer igen.
  5. Kontakt dit forsikringsselskab,  hvis du har mistanke om rørskader i kloaksystemet, eller hvis noget i boligen er ødelagt.
  6. Aftal proceduren med forsikringsselskabet. De går ikke i gang med udbedringer, før rotterne er bekæmpet. Men hvis der er konstateret skader på kloakrørene, og du har dækning for skjulte rør- og stikledninger, igangsættes reparationen med det samme.
  7. Sørg for at alle steder, hvor rotterne kan være kommet ind, bliver forsvarligt sikret.
  8. Desinficér alle områder, hvor rotterne har været.
  9. Kontakt  forsikringsselskabet igen, når rotterne er bekæmpet for at få udbedret skader.
  10. Ser du nye rotter, skal du igen anmelde det til kommunen