Dårlige arbejdsforhold for håndværkerne kan, udover at medføre forhøjet risiko for ulykker og skader, gå ud over kvaliteten af et byggeri. Desuden kan det resultere i forsinkelser, som både er irriterende for dig og håndværkerne, og i sidste ende kan komme til at koste dig mange penge.

Står du og skal bygge om, til eller nyt, bør du derfor overveje nøje, hvad det er for nogle arbejdsvilkår, du som bygherre byder dine håndværkere. Er der flere arbejdsgivere på byggepladsen samtidigt, er det nemlig dig som bygherre, der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet. I den forbindelse er der nogle regler og procedurer, du skal overholde. Det gælder både under selve planlægningen af byggeprojektet og under selve udførelsen.

Hvordan er reglerne for arbejdsmiljø på byggepladsen?

Først skal der tages stilling til hvilket byggearbejde, der skal udføres, og vurderes, om projektet er omfattet af reglerne om små, mellem eller store byggeprojekter.

Hvis byggeprojektet er omfattet af reglerne for en af disse tre typer byggeprojekter, skal bygherren udpege en koordinator til at koordinere sikkerhed og sundhed under projekteringen (P) og under byggearbejdet (B).

Små byggeprojekter er defineret som projekter, hvor det må forventes, at der under byggearbejdet vil være mindst to virksomheder, der tilsammen beskæftiger mellem to og fire personer på samme tid på byggepladsen.

Da det er bygherren, som har det overordnede ansvar på byggepladsen, er det også bygherrens opgave at udpege en arbejdsmiljøkoordinator for byggeprojektet – både for selve planlægningsfasen (P) og for udførelsen (B). Du kan sagtens udpege to forskellige arbejdsmiljøkoordinatorer for de to faser i byggeriet. Hvis du vælger to, skal du være opmærksom på, at der sker en overdragelse mellem de to faser.

Hver arbejdsgiver på pladsen skal instruere egne medarbejdere og sørge for, at de har de nødvendige tekniske hjælpemidler. (Det kan fx være stilladser og personlige værnemidler som høreværn, hjelme og sikkerhedssko, som de skal stille til rådighed på byggepladsen.) Det er håndværksfirmaets opgave at instruere egne håndværkere i brugen af hjælpemidlerne.

Arbejdsgiveren, fx murermesteren eller tømrermesteren, har altid ansvar for sine ansatte, uanset at bygherren skal koordinere mellem de forskellige arbejdsgivere.

Hvilken type koordinator til hvilken entrepriseform?

Ved fagentrepriser vil det mest almindelige være, at bygherren udpeger den projekterende eller bygherrerådgiveren til at være arbejdsmiljøkoordinator (AMK) i den indledende fase med projektering og kontraktforhandlinger. I denne fase (P) skal AMK bl.a. sikre, at der ved udarbejdelse af projektet tages hensyn til forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, samt deltage i kortlægning og vurdering af arbejdsmiljøforhold og i valg af metoder til håndtering af risici. Det kunne fx være at tænke tekniske hjælpemidler ind i processen på en vinduesudskiftning med tunge løft. 

Under udførelsen kan arbejdsmiljøkoordinatoren være en af fagentreprenørerne, men det mest almindelige vil være, at det er den projekterende eller bygherrerådgiveren, der bliver udpeget, hvis de alligevel udfører fagtilsyn eller byggeledelse på pladsen. Under udførelsen har AMK blandt andet til opgave at sikre den arbejdsmiljømæssige planlægning af de forskellige arbejder eller arbejdsfaser, som skal udføres samtidigt eller efter hinanden.

Ved en hovedentreprise er det mest almindelige, som ved fagentreprisen, at bygherren udpeger den projekterende eller bygherrerådgiveren til at være arbejdsmiljøkoordinator i den indledende fase med projektering og kontraktforhandlinger (AMK B). Derefter vil det typisk være en person hos hoventreprenøren, som udpeges til at være arbejdsmiljøkoordinator under udførelsen (AMK B).

Hvis det er totalentreprise, er det typisk totalentreprenøren, der varetager begge roller.

Under byggeperioden er det vigtigt, at AMK B lejlighedsvis er fysisk til stede på pladsen.

Hvem kan varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator?

små byggepladser med færre end fem personer skal koordinatoren have sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, herunder have kendskab til byggeriets aktører.

På mellemstore byggepladser, hvor der arbejder 5-10 personer, skal koordinatoren have kendskab til byggeriets aktører og have den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål inden for bygge- og anlægsområdet. Kvalifikationerne kan fx være erhvervet gennem arbejde i bygge- og anlægsbranchen som fx håndværksmester eller arbejdsleder.

Du kan vælge selv at påtage dig opgaven som AMK, hvis du har kompetencerne og den fornødne viden til det, eller du kan vælge at udpege en anden, fx din bygherrerådgiver eller håndværksmesteren til opgaven. Bemærk, at det er dit ansvar som bygherre, at reglerne for arbejdsmiljøet bliver overholdt – også selvom du vælger at udpege en anden til at påtage sig opgaven som arbejdsmiljøkoordinator.

Hvis du udpeger en arbejdsmiljøkoordinator, har han eller hun ansvaret for at planlægge og tilrettelægge arbejdet blandt de arbejdsgivere, som er på byggepladsen, så arbejdet kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

På store byggepladser med over 10 personer skal koordinatoren:

  • Have gennemført en arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet.
  • Have kendskab til byggeriets aktører.
  • Have den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål inden for bygge- og anlægsområdet.
  • Have praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og anlægsarbejde.

Din rolle som bygherre

Du skal som bygherre (med bistand fra din koordinator) sørge for, at der er taget stilling til hvor og hvornår der vil være flere virksomheder, som arbejder på samme tid på byggepladsen.

Bygherren skal aftale med de enkelte virksomheder, hvem der har ansvaret for at etablere, vedligeholde og fjerne de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Det gælder fx adgangsveje, stilladser, orienteringslys og fjernelse af affald.

Dokumentation for overholdelse af et godt arbejdsmiljø

Hvis du har et projekt, hvor der er særligt farligt arbejde, skal du som bygherre sørge for, at arbejdsmiljøkoordinatoren udarbejder en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) for arbejdet. Det kunne være ved en renovering, hvor der skal arbejdes med asbest, PCB eller bly. Det kan være ved dybe udgravninger, jordforurening og lignende. Derfor bør du spørge din arbejdsmiljøkoordinator, om der er særligt farligt arbejde på dit projekt.

Håndværksmesteren skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) sammen med sine folk hvori de gennemgår, hvilket arbejde de skal udføre og hvilke arbejdsmiljørisici, der er forbundet med arbejdet, samt aftaler hvordan man undgår eller forebygger disse arbejdsmiljøproblemer. Det kan være en god ide at spørge ind til, om håndværksvirksomheden har lavet en sådan APV. Det kan være et tegn på, om virksomheden arbejder seriøst med arbejdsmiljø og får planlagt deres arbejde ordentligt.

Til sidst skal AMK udarbejde en journal. Journalen skal beskrive eventuelle særlige forhold i forbindelse med sikkerhed og sundhed, som der bør tages hensyn til ved eventuelle fremtidige arbejder, herunder reparation og vedligeholdelse af det færdige byggeri.