Dårlige arbejdsforhold for håndværkerne kan, udover at medføre forhøjet risiko for ulykker og skader, gå ud over kvaliteten af et byggeri. Desuden kan det resultere i forsinkelser, som både er irriterende for dig og håndværkerne, og i sidste ende kan komme til at koste dig mange penge.

Står du og skal bygge om, til eller nyt, bør du derfor overveje nøje, hvad det er for nogle arbejdsvilkår, du byder dine håndværkere. Er der flere arbejdsgivere på byggepladsen samtidigt, er det nemlig dig som bygherre, der har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet. I den forbindelse er der nogle regler og procedurer, du skal overholde. Det gælder både under selve planlægningen af byggeprojektet og under selve udførelsen.

Hvordan er reglerne for arbejdsmiljø, og hvad er et godt arbejdsmiljø?

Da det er bygherren, som har det overordnede ansvar på byggepladsen, er det også bygherrens opgave at udpege en arbejdsmiljøkoordinator for selve planlægningsfasen af byggeprojektet samt for udførelsen. Du kan sagtens udpege to forskellige arbejdsmiljøkoordinatorer for de to faser i byggeriet.

Du kan vælge selv at påtage dig opgaven, hvis du har kompetencerne og den fornødne viden til det, eller du kan vælge at udpege en anden, fx din bygherrerådgiver eller håndværksmesteren til opgaven. Bemærk, at det er dit ansvar som bygherre, at reglerne for arbejdsmiljøet bliver overholdt - også selvom du vælger at udpege en anden til at påtage sig opgaven som arbejdsmiljøkoordinator.

Hvis du udpeger en arbejdsmiljøkoordinator, har han eller hun ansvaret for at planlægge og tilrettelægge arbejdet blandt de arbejdsgivere, som er på byggepladsen, så arbejdet kan udføres arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Hver arbejdsgiver skal instruere deres medarbejdere, og sørge for at de har nødvendige tekniske hjælpemidler. (Det kan fx være stilladser og personlige værnemidler som eksempelvis høreværn, hjelme og sikkerhedssko, som de skal stille til rådighed på byggepladsen.) Det er håndværksfirmaets opgave at instruere håndværkerne i brugen af hjælpemidlerne.

Arbejdsgiveren, eksempelvis murermesteren eller tømrermesteren, har altid ansvar for sine ansatte, uanset at bygherren skal koordinere mellem de forskellige arbejdsgivere.

Hvilken type koordinator til hvilken entrepriseform?

Ved fagentrepriser vil det mest almindelige være, at bygherren udpeger den projekterende eller bygherrerådgiveren til at være arbejdsmiljøkoordinator i den indledende fase med projektering og kontraktforhandlinger.

Under udførelsen kan arbejdsmiljøkoordinatoren være en af fagentreprenørerne, men det mest almindelige vil være, at det er den projekterende eller bygherrerådgiveren, der bliver udpeget, da de alligevel laver fagtilsyn eller byggeledelse på pladsen.

Ved hovedentreprise er det mest almindelige, som ved fagentreprisen, at bygherren udpeger den projekterende eller bygherrerådgiveren til at være arbejdsmiljøkoordinator i den indledende fase med projektering og kontraktforhandlinger. Derefter vil det typisk være en person hos hoventreprenøren, som udpeges til at være arbejdsmiljøkoordinator.

Hvis det er totalentreprise, så er det typisk totalentreprenøren, der varetager begge roller.

Hvilke krav stilles til en arbejdsmiljøkoordinator?

små byggepladser med færre end fem personer skal koordinatoren have sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, herunder have kendskab til byggeriets aktører.

På mellemstore byggepladser, hvor der arbejder mellem 5-10 personer, skal koordinatoren have kendskab til byggeriets aktører og have den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål inden for bygge- og anlægsområdet. På store byggepladser med over 10 personer skal koordinatoren:

  • Have gennemført en arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet.
  • Have kendskab til byggeriets aktører.
  • Have den fornødne viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål inden for bygge- og anlægsområdet.
  • Have praktisk erfaring i ledelse af et bygge- og anlægsarbejde.

Dokumentation for overholdelse af et godt arbejdsmiljø

Hvis du har et projekt, hvor der er særligt farligt arbejde, så skal du som bygherre sørge for, at arbejdsmiljøkoordinatoren udarbejder en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) for arbejdet. Det kunne være ved en renovering, hvor der skal arbejdes med asbest, PCB eller bly. Det kan være ved dybe udgravninger, jordforurening o.l. Derfor bør du spørge din arbejdsmiljøkoordinator, om der er særligt farligt arbejde på dit projekt.

Arbejdsgiveren skal lave en arbejdspladsvurdering (APV) sammen med sine folk, hvori de gennemgår, hvilket arbejde de skal udføre, hvilke arbejdsmiljørisici der er forbundet med arbejdet, og aftale hvordan man undgår eller forebygger disse arbejdsmiljøproblemer. Det kan være en god ide at spørge ind til, om arbejdsgiveren har lavet en sådan APV. Det kan være et tegn på, om virksomheden arbejder seriøst med arbejdsmiljø og får planlagt deres arbejde ordentligt.