Hvad betyder "entrepriseform"? 

Entrepriseformen er et udtryk for, hvor de forskellige ansvarsområder (jura, økonomi, projektering, byggestyring m.v.) er placeret, og hvilke konsekvenser det har for dig som bygherre. Det er uhyre vigtigt at vælge den rette entrepriseform. 

Dit konkrete projekt og dets omfang har betydning for valget af entrepriseform. Spørgsmål som: Er det renovering, om- eller tilbygning? Har du færdige tegninger og projektbeskrivelse? Hvor mange faggrupper skal involveres? Har du tid til og forudsætninger for at styre byggesagen selv? er alle relevante, når du skal finde den mest egnede entrepriseform til dit byggeprojekt.

Det første og måske sværeste, du skal gøre, når du skal vælge entrepriseform, er at se dig selv i øjnene og realistisk bedømme din egen tid samt din viden og dine forudsætninger på områder som jura, økonomi, byggeteknik mv. Her vil det for de fleste være bedst at alliere sig med en rådgiver eller en dygtig håndværker. Hvem det skal være, afhænger af det konkrete byggeprojekt.

Dernæst skal du, inden du når for langt i planlægningen af projektet, vælge hvilken entrepriseform der passer bedst til dig og dit projekt - fagentreprise, hovedentreprise eller totalentreprise? 

Hvilke entrepriseformer vil være relevante for dig som boligejer?

De mest almindelige entrepriseformer, som er relevante for private boligejere i forbindelse med et byggeprojekt, er:

  • Fagentreprise
  • Hovedentreprise
  • Totalentreprise (mest typehuse)

Se video 'Find den rigtige entreprise'

Fagentreprise

Ved denne entrepriseform er det kun dig, der styrer (evt. sammen med en rådgiver). Projektering (tegninger, beskrivelser m.v.), indhentning af byggetilladelse, styring og koordinering af hele byggeprocessen er dit ansvar og din opgave. Du skal også selv udforme tilbudsmaterialer m.v. og indhente tilbud, skrive kontrakter med de implicerede håndværkere og styre processen, så arbejdet ikke går i stå. Du skal desuden løse eventuelle kontroverser mellem de enkelte fagentreprenører (firmaer), og samtidig får du det fulde juridiske og økonomiske ansvar.

Alt i alt er det en stor mundfuld. Er du det mindste i tvivl, skal du lade professionelle tage over og hyre en rådgiver til at hjælpe dig. Pengene til denne type rådgivning er som oftest givet godt ud. De tjener sig nemt hjem både i sparede ærgrelser, irritationer og i forhold til den endelige pris på projektet. 

Hovedentreprise

Ved denne entrepriseform sørger du selv for alle godkendelser og projektmaterialet, mens hovedentreprenøren styrer underentreprenører, økonomi og selve byggeriet fra A til Z. 

Hovedentreprisen er nok den mest anvendte entrepriseform for den private bygherre. Som bygherre får du en anden rolle, fordi du i langt de fleste tilfælde har en rådgiver til at sørge for diverse godkendelser samt til at stå for udarbejdelsen af projektmaterialet, herunder udbudsmaterialet. Det sikrer byggeriet optimale vilkår både i forhold til prissætningen og til hovedentreprenørens arbejde efterfølgende. 

Hovedentreprenøren indgår kontrakter med de nødvendige underentreprenører (andre håndværksmestre) og styrer både kontrakter, økonomi, tidsplan, koordinering og byggeledelse samt sørger for, at byggeriet står færdigt til tiden, og at arbejdets kvalitet er som aftalt. 

I hovedentreprisen er ikke inkluderet uvildigt tilsyn med kvaliteten m.v. Derfor er det en rigtig god idé, at hyre en professionel tilsynsførende og lade ham varetage tilsynet - helst med fotografisk registrering og skriftlige afrapporteringer. Du skal aftale med din rådgiver, at han udfører tilsynet på de rigtige tidspunkter, dvs. når væsentlige områder af byggeriet og større og svære tekniske arbejder påbegyndes. På den måde kan eventuelle fejl og mangler tages i opløbet.

Overordnet set er forskellen på en fagentreprise og en hovedentreprise hvor ansvaret for byggeriets byggeledelse placeres. I fagentreprise har bygherren (det er dig) ansvaret, i hovedentreprise er det hovedentreprenørens ansvar.

Totalentreprise

Ved denne entrepriseform klarer andre hele processen. Du skal bare skrive under på en kontrakt, så klarer totalentreprenøren det hele. Der er dog ikke mange totalentreprenører, der tager sig af om og -tilbygninger. Totalentreprise er primært en entrepriseform til typehuse og typificeret sommerhusbyggeri. 

Totalentreprenøren råder over en professionel projekteringsafdeling med arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører og forestår hele projekteringen. Han indgår kontrakter med underentreprenører og styrer projektet og dets udførelse frem til færdig aflevering. 

Dog er det sådan, at i totalentreprise er der heller ikke inkluderet uvildigt tilsyn med kvaliteten m.v. Derfor er det en rigtig god idé at entrere med en professionel tilsynsførende og lade ham varetage tilsynet. 

Mediation i byggekonflikter

Når du laver en kontrakt om et byggeri, kan du overveje at inkludere mediation i aftalen, hvis det skulle ende i en konflikt.

Mediation er ikke det samme som mægling, selvom det minder meget om det. Mens en mæglers opgave er at forhandle mellem to stridende parter og evt. udarbejde et udkast til et forlig, er mediatorens rolle at sørge for at få skabt det rette rum og give de rette værktøjer til, at parterne selv finder frem til en løsning.

I forbindelse med tvister i byggesager vil du som boligejer typisk kunne bruge mediation, hvis du rager uklar med en entreprenør, håndværker, arkitekt eller anden form for rådgiver.

Læs mere om mediation her
 

Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige entrepriseformer?

Fagentreprise

Fordelen ved at bruge fagentreprise er, at du styrer det hele selv og har fingeren på pulsen, hvad angår det æstetiske, byggetekniske, økonomiske m.v. 

Den største ulempe vil vise sig, hvis du ikke har gjort dig seriøse overvejelser om din egne kvalifikationer som både bygherre, arkitekt, byggetekniker, byggepladsleder, osv. Du risikerer at få et meget uheldigt byggesagsforløb med både økonomiske og ikke mindst byggetekniske problemer. En anden ulempe er, at du skal bruge meget tid på projektet. Du kan heller ikke være sikker på, at du er på pladsen, når der opstår problemer af enten teknisk eller koordineringsmæssig art. 

Hovedentreprise

En af hovedentreprisens fordele er, at du kan koncentrere dig om byggeriet på baggrund af det projektmateriale, som hovedentreprenøren har givet sit tilbud på, og overlade alle juridiske, økonomiske og styringsmæssige forhold til ham. 

En af ulemperne er, at du selv skal søge om byggetilladelse og udarbejde projektmaterialet, dvs. tegninger, beskrivelser m.v. 

Totalentreprise

Totalentreprisens fordel er, at du overlader alle processer til én person - totalentreprenøren. Du skal derfor kun kommunikere med én person, som du også afklarer alle beslutninger med. Ulemperne er at der er færre entreprenører at vælge i mellem, og at du tidligt skal være meget bevidst om stil, materialer mm. 

Hvilke typer byggesager egner de forskellige entrepriseformer sig til?

Overordnet gælder følgende tommelfingerregler for valget af entrepriseform i forhold til typen af byggesag:

  • Fagentreprise : Carport, udestue, nyt tag, nyt køkken, omfangsdræn, m.v.
  • Hovedentreprise : Tilbygninger, større ombygninger og komplekse rum som fx badeværelser og i øvrigt byggesager, hvor mange faggrupper er involveret.
  • Totalentreprise : Helårsboliger og ferieboliger (typehuse).

Spørg evt. en rådgiver, håndværker eller entreprenør om, hvilken entrepriseform der vil være mest optimal til dit projekt.