Hvilke skader ses typisk på læmure? 

Mange huse har en eller flere læmure ved terrassen eller andre steder på grunden, hvor der er behov for at beskytte mod indblik eller vind. Læmurene er typisk udført i samme stil og sten som resten af huset, og ofte ses de i forlængelse af gavlen i forbindelse med terrassen.

Foroven kan de være udført med mursten, der er lagt på højkant, også kaldet et rulskifte, eller med en inddækning i form af fx tagsten, eller en beton- eller skiferplade.

De ellers solide mure har en svaghed for vind og vejr. Læmurenes ubeskyttede murværk ses derfor ofte med skader, der skyldes påvirkning af en kombination af vand og frost. Vejrpåvirkningerne er med til at gøre murens levetid kortere, medmindre du sørger for løbende at vedligeholde den.

Typiske skader, som er forårsaget af vejrpåvirkninger er:

  • Muren krummer eller bliver skæv
  • Revner i fugerne
  • Opfugtning
  • Opfugtning af rulskiftet på toppen af murværket
  • Løse fuger og sten
  • Afskalninger/frostsprængninger

Muren krummer eller bliver skæv

Idet læmuren står i det fri på begge sider, bliver den meget påvirket af vejret. Og det kan gøre at muren krummer. Det skyldes, at muren påvirkes forskelligt på de to sider, fx mere sol eller slagregn på den ene side i forhold til den anden side. Vinden har også en lille indflydelse, men det er mest temperatur- og fugtforskelle, der giver krumningen

Vægge på et hus har tværvægge som stabiliserer murværket. Læmuren står frit, og der er ingen tværvægge til at stabilisere. Dette kan også føre til, at muren bliver skæv.

Krumningen gør, at der opstår revner i fugerne.

Revner i fugerne

Revnede fuger er en følgevirkning af krumning af læmuren. Og en følgevirkning af opfugtning.

Er fuger begyndt at revne, vil der i løbet af kortere tid også ske fugeudfald. Det betyder ikke nødvendigvis, at muren er ved at give efter, men det betyder, at der kommer fugt ind til murstenen, og som så også kan begynde at revne.

Opfugtning

Sammenlignet med en almindelig ydervæg på et hus, er læmure mere udsat for regn og vind, da vejrpåvirkningen kommer fra begge sider. Og i modsætning til fx en ydervæg bliver den ikke udtørret på den ene side. Det betyder, at læmuren bliver udsat for en større fugtpåvirkning og ikke tørrer på samme måde som en ydervæg ville gøre. Det kan give en opfugtning af murværket.

Opfugtning af rulskiftet på toppen af murværket

Opfugtning af rulskifte er en af de mest almindelige skader, der ses på læmure. Skaden opstår, da toppen på denne type læmur er ekstra sårbar overfor nedbør. Med efterfølgende frost begynder fugerne at blive løse og porøse. Herved kan endnu mere fugt trænge ned i murværket. Resultatet bliver en mur med manglende fuger og løse sten.

Løse fuger og sten

Løse fuger og sten forekommer ikke kun på læmure med rulskifte, men kan også forekomme på læmure, hvor toppen er inddækket af beton- eller skiferplader.

Afskalninger og frostsprængninger på læmure

En anden typisk skade på læmure er afskallede mursten. Når læmuren opfugtes og ikke kan tørre, vil der i frostvejr ske frostsprængninger af murstenene. Det er typisk den yderste overflade af murstenene (brandskallen), der skaller af. Når murstenen ikke har den beskyttende brandskal, vil den forvitre meget hurtigere, end den ellers ville gøre.

Hvilke reparationer skal du udføre?

Reparation af en skadet læmur med rulskifte kræver i værste tilfælde, at de øverste skifter mures om (de øverste rækker mursten). Hvis skaderne er mere begrænsede i form af løse og manglende fuger, kan man nøjes med at udkradse de defekte fuger til en dybde på minimum 50 mm. Derpå udføres nye fuger med en dertil egnet mørtel.

Sørg for at benytte den rigtige mørtelfarve og den rigtige type. Selvom cementmørtel er stærkere, er det ofte ikke den rigtige mørteltype. Det er også vigtigt, at man får afklaret, hvad der er årsagen til fugtophobningen og får lavet en løsning, der er langtidsholdbar.

Det vil til hver en tid kunne anbefales at få en murer til at udbedre skaderne, hvis du vil sikre dig et godt resultat. Mindre skader kan du dog sagtens selv udbedre, hvis blot du har en nogenlunde sikker hånd og bruger lidt tid på at sætte dig ind i, hvordan du bedst griber opgaven an.

Hvad kan du gøre for at beskytte læmure mod skader?

Grundlæggende skal læmuren beskyttes mod vand, da frost kun gør skade i kombination med vand. Den bedste måde at beskytte den på er ved at sørge for, at selve opbygningen er i orden.

Læmure bør være udført som hulmure. Det vil side at de to ydersider ikke er forbundet med hinanden med andet en korresionsfaste trådbindere. Det betyder, at læmurens tykkelse er enten 29 eller 35 cm.

For at sikre, at der ikke opstår kondens inde i murværket, og at der kan ske en fordampning fra de indvendige murflader, skal muren være ventileret. Ventilationen sker ved, at man lader enkelte studsfuger (de lodrette fuger i murværket) stå tomme både foroven, i samme række,  og for neden på begge sider af muren. De nederste tomme studsfuger kan også fungere som drænåbninger for indtrængende vand, fx ved slagregn. De nederste udkradsende studsfuger skal være placeret lige over fugtspærren

Tjek efter, om der er åbne studsfuger i murværket. Afstanden mellem de tomme fuger skal ca. være 0,5 meter.

Læmurens top skal være udført, så der ikke kan trænge vand ned i muren. Det betyder, at toppen skal være vandbestandig og gerne skrånende, så vandet kan løbe væk fra toppen i stedet for at samle sig på toppen af muren. Afdækningen skal ligeledes være udformet, så der så vidt muligt ikke løber vand ned i eller ned ad muren. Eventuel afdækning med zink skal afsluttes, så der er rimelig afstand ind til muren - et såkaldt udhæng - på minimum 10 milimeter.

Læmure med murkrone i rulskifte udføres bedst med en løskant (med vandnæse), der ligger lige under rulskiftet og med underliggende pap. Løsningen vil dog kræve vedligeholdelse af det ubeskyttede rulskifte med få års mellemrum. En bedre løsning vil være at udføre en tættere afdækning, fx i zink eller skifer. De har den fordel, at de både er tætte og kan udføres med udhæng. Et udhæng sikrer, at vandet ledes væk fra murens overflade og mindsker opfugtning af selve muren.