Hvad er husmursisolering?

I Danmark er mange bygninger opført med en ydervæg opført som hulmur. En hulmur er en ydervæg som består af to vægge med et hulrum imellem. Der er en udvendig væg, kaldet formuren, og en indvendig væg, kaldet bagmuren. Disse vægge er opført med et mellemrum, hulrummet, som kan variere i størrelse fra 5 cm til 12,5 cm. De to vægskiver holdes sammen af murbindere som kan være enten af mursten, som kaldes faste bindere, eller af metal, som kaldes trådbindere.

Det er både relativt nemt og billigt at isolere hulmure, hvis de ikke i forvejen er isoleret.
Men det bør undersøges, om der er plads til isoleringen. Der kan være mørtelpuder, som lukker for hulrummet eller faste bindere, som kan besværliggøre arbejdet. Disse forhold vil også skabe kuldebroer, som kan give skader på murværket.

Arbejdet med hulmursisolering udføres af et isoleringsfirma. Måden det bliver gjort på er, at nogle af murstenene i formuren fjernes, eller der borer mindre huller i fugerne i facaden. Dernæst blæses isolerings-granulat ind i hullerne.

Hvilke skader kan typisk opstå, efter du har hulmursisoleret?

Skader som fugtskjolder, misfarvning, skimmelvækst, fugtophobning, frost-sprængninger, revner og saltudslag kan opstå som følge af hulmursisolering.

For at undgå skader er det vigtigt, at du gennemgår dine ydervægge, før du får hulmursisoleret dem.

Hvordan undgår du skader i forbindelse med hulmursisolering?

Du eller isoleringsmanden bør gennemgå dine ydervægge, inden du får blæst isolering ind i hulrummet. Du kan gennemgå hele ydervæggen og starte med formuren.

Formuren:

 • Gennemgå fugerne - er de hele og intakte uden voldsomme revner?
 • Er murstenene hele og uden at det yderste lag, brandhuden, er forsvundet?
 • Er murstenene uden revner?
 • Er der fugtskjolder på ydervæggene?

Bagmuren:

 • Er den tæt?
 • Er den uden revner?
 • Er der fugtskjolder?

Hvis muren ikke er tæt, har revner eller fugtskjolder, bør skaderne udbedres før der hulmursisoleres. Det bør ske for at undgå, at der komme følgeskader.

Hulrummet:

Du kan kun komme til at undersøge hulrummet, hvis du tager en eller flere sten ud og bruger lygte og spejl. Dog kan der også anvendes et endoskop, som kort sagt er et lille kamera for enden at et bøjeligt rør, der kan føres ind i hulrummet gennem et lille hul. Det er typisk et redskab, som isolatøren har med.
Inde i hulrummet kan man så se, om der er:

 • Mørtelpuder, dvs. mørtel som lukker for hulrummet. De kan også give kuldebroer.
 • Faste bindere, dvs. mursten som holder for og bagmur sammen, de besværliggør hulmursisoleringen og giver kuldebroer.
 • Trådbindere og om disse er rustne.
 • Murpap i bunden ved soklen.
 • Tæt omkring eventuelle rørgennemføringer.
 • Tegn på fugt.

Der er ikke så meget at gøre ved flere af tingene inde i hulrummet, men er der fugt, skal årsagen til fugten findes.

Er trådbinderne tærret bort, bør du også få gjort noget ved det. Hulmurisoleringen kan presse vægstykkerne fra hinanden, og det kan give revner.

Hulmursisolering er ikke gør det selv-arbejde, da forkert udførelse kan give uheldige følgeskader.
Blæses isoleringen ind for kraftigt, kan løst puds og tapet risikere at blæse af. I værste fald kan for- og bagmuren risikere at blive trykket fra hinanden, hvis stålbinderne inde i murværket er tærede.

Hvordan udbedrer du fugtskader efter hulmursisolering?

Fælles for skaderne er, at de opstår, fordi temperatur og fugtbalance i muren ændrer sig, når mellemrummet i hulmuren isoleres, og det påvirker det materiale, som muren er lavet af.

De fleste skader på ydermurens yderside kommer, fordi murværket har været i dårlig stand, inden der blev isoleret. Ydermuren kan også blive opfugtet, hvis det regner kraftigt på den, hvis der kommer fugt op fra jorden, eller der kommer vand ind på den fra utætte tagrender, nedløbsrør og inddækninger. På den måde kan der trænge fugt ind i hulmursisoleringen, og så opstår problemerne. Forkert udførte sålbænke er ofte årsagen til misfarvning og saltudslag på ydervægge under vinduer.

De fleste af skaderne er ofte meget besværlige at reparere og vil derfor være kostbare at udbedre.

Har du hulmursisoleret med papirisolering, vil der kunne opstå problemer med opfugtning, hvis ydermuren ikke er tæt og fx er udsat for slagregn.

Hvordan undgår du skader i forbindelse med hulmursisolering?

Hvis du vil undgå, at der kommer fugtskader i ydermuren efter hulmursisolering, er det vigtigt, at du - før du går i gang med at hulmursisolere - tjekker muren grundigt for revner og dårlige fuger og får lokaliseret, om der kan trænge fugt ind. 

Sørg for at udbedre eventuelle skader, inden isoleringsarbejdet begyndes. Det vil sige, at revnede og hullede fuger skal udskiftes og revner i murværket repareres. Er der forvitrede eller frostsprængte mursten, skal disse skiftes til frostfaste sten, før du kan begynde arbejdet.

Er muren overfladebehandlet med maling eller puds, bør du også reparere eventuelle afskalninger. Få en murer til at gennemgå facaden inden isoleringsarbejdet. Er fugerne ordentlige? Leder sålbænkene regnvandet væk?

Hvis det er muligt, så sørg for at få renset hulmuren for evt. byggeaffald og overskydende mørtel fra opmuringen, da det kan skabe kuldebroer i muren og forhindre, at isoleringen kan fordele sig ordentligt. Muren skal være helt tør, inden isoleringsarbejdet udføres.

Det bør undersøges, om hulmuren er udført med murpap i bunden. Hvis murpappen i bunden af muren ikke er intakt, bør den retableres.
Er der konstateret fugtopstigning fra sokkel, er der sandsynligvis ikke udført fugtspærre mellem sokkel og murværk. Dette bør derfor udføres så fugtopstigningen begrænses. 

Hulmursisolering er ikke gør det selv-arbejde, da forkert udførelse kan give uheldige følgeskader.
Blæses isoleringen for kraftigt ind, kan løst puds og tapet risikere at blæse af. I værste fald kan for- og bagmuren risikere at blive trykket fra hinanden, hvis stålbinderne inde i murværket er tærede.

Hvordan udbedrer du fugtskader efter hulmursisolering?

Hvis der er kommet fugt i en ydermur, efter at den er blevet hulmursisoleret, er det vigtigste at finde ud af, hvor fugten trænger ind. Hvis du har mistanke om, at fugerne trækker fugt og evt. vand ind i hulrummet, bør du gå dem efter. Fuger skal kradses ud til mindst 15 mm dybde, før du kan begynde at reparere dem.

Efter rengøring og vanding efterfuges der med en egnet mørtel. Det er meget vigtigt at huske rengøringen og vandingen, da det er afgørende for, at den nye fuge hænger fast.

Ødelagte mursten i en i øvrigt sund formur skal udskiftes med frostfaste sten. Sålbænke, som er udført forkert eller er revnet, skal repareres.