Hvad er en tagterrasse?

En tagterrasse er, som ordet siger, en terrasse placeret på taget af en bygning. Det kan enten være på et hus med fladt tag eller som en del af et hus med hældning på taget. Terrassen kan være placeret på et enfamiliehus eller på en etageejendom. 

Den store fordel ved en tagterrasse er, at man løftes op fra terræn og har sol i mange af døgnets timer. Samtidig kan der være en flot udsigt.

Ulempen ved en tagterrasse kan være, at den ligger lidt ubeskyttet, og der kan derfor være meget indkig samt træk og vind.

Hvilke love og regler gælder for en tagterrasse?

Bygningsreglementet fastsætter reglerne for tagterrasser. Samtidig kan der være individuelle regler i lokalplaner eller lignende.

For tagterrasser på enfamiliehuse er der bl.a. et krav om afstand til skellet. Tagterrassen må ikke placeres nærmere end 2,5 meter til skel. I sommerhusområder er afstandskravet 5 meter.

Derudover skal alle tagterrasser sikres med et værn eller rækværk, som er mindst 1 meter højt. Det skal udføres, så den indbyrdes afstand mellem alle typer balustre, både lodrette og vandrette, ikke kan være skyld i personskader. I den forbindelse skal der i særlig grad tages hensyn til, at børn ikke må kunne klatre på værnet eller komme i klemme mellem balustre.

Til etagearealet medregnes ikke åbne altaner og åbne tagterrasser. Dermed kan en tagterrasse være en mulighed for at skabe mere rum, selvom du har nået den maksimale bebyggelsesprocent på din grund. Dog kræver et opholdsareal, som er hævet mere end 30 cm over naturligt terræn eller det fastlagte niveauplan, en byggetilladelse.

Tæller en tagterrasse med i bebyggelsesprocenten?

En åben tagterrasse tæller ikke med i bebyggelsesprocenten. Dermed kan der altså bygges en tagterrasse på enfamilieshuset, selvom huset som nævnt allerede udnytter den maksimale bebyggelsesprocent ifølge lokalplanen.

En tagterrasse tæller i nogle tilfælde som en ekstra etage – det er kommunen, der afgør det i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse. Vær opmærksom på, at hvis enfamilieshuset er et 1 ½ etagers hus, kan der kun indbygges tagterrasse i taget i begrænset omfang. I de fleste sommerhusområder må der kun bygges i en etage, og derfor er der ikke mulighed for at etablere tagterrasse, da det så vil være en ekstra etage.

Kræver en tagterrasse byggetilladelse fra kommunen?

Det kræver byggetilladelse fra kommunen at bygge en tagterrasse, da den er hævet over terræn.

Kommunen skal have tegninger af, hvordan tagterrassen og bygningen kommer til at se ud. Det er særligt indbliksmulighederne til naboer, som kommunen hæfter sig ved. Altså om tagterrassen vil være til gene for dine naboer.

Hvilke særlige udfordringer kan en tagterrasse give?

Tagterrasser byder på flere udfordringer, som kræver ekstra opmærksomhed. 

For det første kræves der en grundig løsning, når det kommer til vand. Bunden af en tagterrasse bliver i princippet bygget som et fladt tag og giver samme udfordringer som et fladt tag. Når taget har en meget lille eller ingen hældning, er der en større risiko for, at vandet bliver liggende på taget. 

Derudover vil det give nogle udfordringer, at konstruktionerne til at lede vandet ned og væk er skjult. Det gør, at eventuelle lækager og efterfølgende vandskader kan være svære at opdage hurtigt. Det kan betyde større skader og økonomiske konsekvenser. 

Konstruktionen mellem det underliggende loft og tagterrassen skal være udført korrekt i forhold til gældende isoleringskrav. Dækket mellem tagterrasse og boligen nedenunder skal opfylde isoleringskravene for tag.

Særligt om tagterrasser i etageejendomme

Hvis du bor i en etageejendom, er der flere aspekter i etablering af en tagterrasse. 

Tagterrassen kan etableres på fælles initiativ som en terrasse, der skal være brugbar for alle beboere, eller den kan etableres i forbindelse med din lejlighed, hvis du bor oppe under taget.

Under alle omstændigheder kan du ikke tage beslutningen om at bygge en tagterrasse egenhændigt. Det er nødvendigt at få ejerforeningens accept. Du bør derfor starte med at kontakte din ejerforening og høre dem om mulighederne, og hvad der skal til for at etablere en tagterrasse. 

Derudover skal lovgivningen selvfølgelig overholdes. Det gælder både de krav, der er formuleret i Bygningsreglementet, i lokalplanen, tinglyste servitutter osv. Derfor skal du tale med kommunen så hurtigt som muligt i projektet, hvis du/I ønsker at lave en tagterrasse.

Nogle af de krav, som Bygningsreglementet stiller for tagterrasser i etageejendomme, går på, hvor meget støj, det må give, når nogen går på tagterrassen - det kaldes trinstøj. For en tagterrasse, der er større end 2,5 m2, skal gulv og gulvkonstruktion udføres, så trinlydniveauet ikke overstiger 58 dB.