Hvad er tinglysning?

Tinglysning af fx en fast ejendom er den offentlige registrering af rettighederne over ejendommen. Når du tinglyser din ejendom, sikrer du dermed dine rettigheder, dvs. ejendomsretten (skøde) eller panteretten og begrænsende rettigheder (fx servitutter) over ejendommen.

Når man tinglyser, offentliggør man for alle, hvem der har hvilke rettigheder over og kravet på fast en ejendom. På den måde kan en køber af en ejendom fx sikre sig mod, at sælger ikke samtidig sælger ejendommen til en anden, at sælger nu også reelt ejer ejendommen og ikke har pantsat det meste af den til anden part.

Når et skøde er tinglyst, bliver alle rettigheder og forpligtelser overdraget fra sælger til køber. Et tinglyst skøde betyder derfor, at du officielt ejer huset. Hvis en ejendom forsøges solgt til mere end én køber, vil det derfor være den køber, der først får tinglyst skødet, som ejer ejendommen.
 

Hvad er en servitut eller byrde?

Byrde er fællesbetegnelsen for servitutter, brugsrettigheder, fredningsdeklarationer, tilbagekøbsdeklarationer m.v., som der kan være på en fast ejendom.
Med andre ord er en byrde enten en rettighed eller en rådighedsindskrænkning på en given ejendom.

Byrder tinglyses og noteres i ejendommens byrderubrik i tingbogen.

Tinglysnings-systemet registrerer også retsforfølgning i forbindelse med en ejendom. Det kan fx være, hvis der er gjort udlæg i en ejendom.

Desuden bliver andre rettigheder også registreret (servitutter). Der kan fx være servitutter, der - udover bygningsreglementets bestemmelser, lokalplan og andre bestemmelser - yderligere begrænser eller regulerer hvor, hvordan, hvor og hvor højt, der må bygges på grunden. Servitutterne kan også handle om alt muligt andet, fx træers højde eller særlige regler og bestemmelser om andres eller naboers ret til færdsel over grunden.

Hvis du overvejer at købe et hus, kan du i tinglysningsbogen se, hvad der er tinglyst på grunden, dvs. bestemmelser der altid skal følges, uanset hvem der ejer grunden. Derudover kan du se nuværende ejeres lån med pant i ejendommen som fx kreditforeningslån, pantebreve m.v.

Ved salg af en ejendom skal sælger vedlægge en elektronisk tingbogsudskrift med henvisning til ejendommens blad i tingbogen. Hvis der er konkrete servitutter, skal deres akter også vedlægges. Men du skal derudover altid selv - eller du skal bede din advokat - undersøge hvad der er af servitutter, der gælder på ejendommen. De oplysninger kan du finde på tinglysning.dk.

Forstå tinglysning på 45 sekunder

Når der hviler en begrænsning – en byrde/servitut på en ejendom, er du som ejer forpligtet til at overholde gældende servitut, uanset om du er bekendt med den eller ej. Inden du køber en ejendom, er det derfor vigtigt, at du undersøger grundigt, hvilke servitutter, der er på den.

Servitutter, der direkte kan have betydning for en ejendoms pris eller ejerudgifter, skal desuden oplyses i salgsopstillingen.

Hvis der er mere end 1 ejer af boligen, kan man tinglyse, at boligen ikke måtte sælges uden, at alle parter er enige. Dette for at undgå stridigheder. Det kan have betydning ved ægtepagt eller ved bodeling efter skilsmisser eller andre interne aftaler. 

Hvilken betydning har tinglysning for dig?

Tinglysning vil du fx støde på, når du skal købe en bolig. Tinglysningen sikrer dig, at du overfor alle står som ejer af den bolig, du har købt. Det har fx en betydning, når du skal optage lån i boligen. Du vil ikke kunne optage lån i boligen, før du officielt står som ejer af en ejendomm, og det er tinglyst.

Den 8. september 2009 blev tinglysningssystemet i Danmark gjort digitalt. Indtil da foregik tinglysning i landets byretter. Digitaliseringen har betydet, at de gamle tingbøger og papirdokumenter er blevet erstattet af et nyt elektronisk system, hvilket gælder både fast ejendom og Bil-, Person- og Andelsboligbogen.

Der er digital adgang til størstedelen af de dokumenter, der er er blevet tinglyst, før det digitale system blev indført, fx er skøder, pantebreve og skifteretsattester stadig gyldige. En kopi af dine dokumenter er blevet scannet ind i en database, og du kan derfor finde alle dine tinglysningsdokumenter via tinglysning.dk. Her kan du også anmelde en ny rettighed, dvs. få tinglyst et nyt dokument eller påtegne et eksisterende. Du kan også se allerede tinglyste rettigheder.

Oplysningerne i tingbogen er offentligt tilgængelige. Du kan altså både søge oplysninger om din egen ejendom og hente oplysninger om en anden persons ejendom. Det kan fx være oplysninger om et hus, du overvejer at købe. Indhentning af oplysninger er gratis. De fleste forespørgsler kræver ikke hverken MitID eller digital signatur.

Hvordan foregår en tinglysning?

Hvis du har erfaring med boligkøb og tinglysning, kan du selv tinglyse fx et skøde. Du kan også give fuldmagt til en advokat, bankrådgiver eller ejendomsmægler, som kan gøre det for dig.

Det kræver MitID at logge på som bruger på tinglysning.dk. Her udfylder du dine tinglysningsdokumenter og får umiddelbar respons fra systemet på din tinglysning. Du ved, at din tinglysning er gennemført korrekt, når du modtager svar fra Tinglysningsretten.

Der er en mindre ekspeditionstid afhængig af, hvad du skal have tinglyst. Du kan til hver en tid slå op på Tinglysning.dk og se, hvordan det går med tinglysningen, og om den er blevet registreret i tingbogen.

Du kan også foretage en prøvetinglysning. Der bliver ikke registreret noget i tingbogen, men du modtager et svar fra Tinglysningsretten om, hvordan tinglysningen ville være gået, hvis du havde foretaget en rigtig tinglysning i stedet for en prøvetinglysning. Det kan fx være besked om, at anmeldelsen mangler oplysninger.

Prøvetinglysningssvar kan bruges i forbindelse med rådgivning – det kan være, at du sender svaret videre til din rådgiver, der på den baggrund vil kunne tinglyse dokumentet for dig. På tinglysning.dk kan du finde flere oplysninger om, hvordan det foregår.

Hvad koster tinglysning af pant i ejendommen?

Det er gratis at søge oplysninger i tingbogen, både for opslag på egen ejendom og for opslag på andres ejendom. Men skal du have tinglyst et dokument, skal du betale tinglysningsafgift.

Den faste afgift for tinglysning af et pant i ejendommen reguleres løbende. Den består af både en fast afgift og procentuelle afgift for tinglysning af pant i ejendommen, der også reguleres.

Sædvanligvis betales afgiften via din advokat eller via netbank. Hvis du selv sørger for tinglysning, skal afgiften betales som en del af anmeldelsen på Tinglysning.dk. Det kan ske via netbank eller med betalingskort over internettet.

Du kan læse mere om afgifter på tinglysning.dk, hvor du også kan finde en beregner, der kan give dig et bud på, hvor meget din tinglysning vil komme til at koste.

Kan jeg genbruge betalte tinglysningsafgifter?

Gennem mange år har det været muligt at genbruge den procentuelle tinglysningsafgift.

Genbrug har fundet sted på den måde, af afgiften på et realkreditpantebrev kunne genbruges i al uendelighed ved tinglysning af et nyt realkreditpantebrev. På samme vis kunne afgiften på et ejerpantebrev genbruges ved tinglysning af et nyt ejerpantebrev.

Efter ændringerne i regelsættet den. 1. juli 2019 skelner Skattestyrelsen ikke længere mellem ejerpantebreve og realkreditpantebreve.

Ændringen indebærer, at overskydende afgift fra enten et realkreditpantebrev eller et ejerpantebrev slås sammen og kan genbruges ved etablering af et nyt pantebrev - dog ikke skadesløsbreve.

Kræver det professionel rådgivning at tinglyse?

Tinglysning er en vanskelig teknisk og juridisk proces, og det vil oftest være en god idé at få professionel hjælp til en tinglysning for at sikre at ordlyden er korrekt og entydig, og at der er taget højde for alle både nuværende og fremtidige forhold. Det vil typisk være en advokat, ejendomsmægler eller bankrådgiver, som kan være dig behjælpelig, alt efter hvad du skal have tinglyst.

Du kan også give din rådgiver fuldmagt til at underskrive tinglysningsdokumenterne på dine vegne, hvis du ikke selv ønsker at gøre det.

Se din tinglysning

På tinglysning.dk kan du gratis se, hvilke servitutter, der er på din ejendomme, tjekke alt om den bolig, du overvejer at købe, eller hvilke lån din nabo har i sit hus.

Fra 1. juli 2013 har det været gratis at søge i tinglysningssystemet. Via den digitale tinglysning kan du bl.a. se følgende om en bolig:

 • Hvem der ejer boligen

 • Hvilke lån der er, og hvornår de blev oprettet

 • Købspris

 • Den seneste ejendomsvurdering

 • Servitutter på ejendommen.

Sådan finder du servitutter

 • Gå ind på tinglysning.dk og klik på “Forespørg med log ind”
 • Log ind med MitD, hvis du ikke allerede er logget på.
 • Klik på fanen “Fast ejendom” øverst til højre.
 • Skriv fx adressen på boligen og postnummeret, og klik “Søg”.
 • Klik på den ønskede ejendom.
 • Klik på fanen “Servitutter”.
 • Du vil nu kunne se de servitutter, der er på ejendommen.
 • Hvis et akt nr. står med rød tekst, kan du klikke på det og downloade dokumentet som pdf-fil.

Få flere råd til at søge servitutter på tinglysning.dk.

Hvis akt nr. ikke står med rødt, har du 2 andre muligheder for at finde dokumentet frem:

1. Dokumentet ligger i ejendommens aktmappe. Filnummeret på den finder du ved at klikke på fanen “Øvrige oplysninger”.

Vælg så “Forespørg med log ind”, og log ind med MitID, hvis du ikke allerede er logget på. Klik på fanen “Mere” og vælg “Indskannet Akt”. Her skriver du aktens filnummer og trykker “Søg”. Husk at skrive bogstaver med stort.

2. Dokumentet ligger i en anden ejendoms aktmappe. Filnummeret på denne aktmappe vil stå ud for dokumentet. Du kan finde denne aktmappe på samme måde som ovenfor.

Se Tinglysningsrettens guide til at søge i en indskannet akt.

Find tinglyste digitale dokumenter eller digitale påtegninger tinglyst fra september 2009 og frem

 • Gå på tinglysning.dk og log ind med MitID.
 • Klik på ”Forespørg”.
 • Klik på ”Tingbogen”.
 • Klik på ”Påtegninger”.
 • Indtast dato og løbenummer (det står øverst ud for den enkelte servitut) og tryk på ”Søg”.
 • Vælg dokument/påtegning og klik på ”Vis” på dokumentet/påtegningen, du vil se.
 • Nederst på dokumentet er ”Resultat af tinglysning”, som er en visning af det oprindelige tinglysningssvar med evt. frister og bemærkninger.
 • Tryk ”Tilbage” for at søge en anden påtegning til dette dokument.

Få flere søgeråd på tinglysning.dk her.