Hvilke rør og ledninger kan ligge i jorden?

Hvis du har brug for at grave i din have eller på din grund, skal du være opmærksom på, at der kan ligge både rør og ledninger gemt under overfladen.

Du kan støde på følgende rør og ledninger i jorden:

 • Vandrør

 • Fjernvarmeledninger

 • Kloakledninger

 • Elkabler (både hovedforsyningskabler og eventuelle kabler til belysning i haven)

 • Telefonkabler og internetopkobling

 • Fælles antenneanlæg

 • Gasledninger (er som regel omsluttet af et plastikrør)

 • Olietankledninger.

Inden du sætter spaden i jorden, er det derfor en god idé at undersøge, hvad der ligger gemt.

Hvordan finder du ud af hvilke rør, der ligger i din jord?

Kommunen ved, hvilke kloakrør der er på din grund.

Mange af de øvrige rør, ledninger og kabler er såkaldte forsyningsledninger til el, gas og fjernvarme.Her er det de respektive udbydere og forsyningsselskaber, som kan fortælle dig, om og hvor der er rør, ledninger eller kabler på din grund.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har oprettet et ledningsejerregister i 2005, kaldet LER, med det formål at reducere antallet af graveskader på de forsyningsledninger, som er gravet ned i jorden og havbunden. Ledningsejere, som har ledninger i offentlig vej, skal sørge for at registrere og opdatere oplysninger om de arealer, hvor de har nedgravede ledninger.

Som privat boligejer kan du bruge registret til at undersøge, om der er ledninger og rør på din grund. Det koster et gebyr alt efter, hvor stort et areal du ønsker information om. Gebyret for en graveforespørgsel er i 2023 sat til 0,007 kr. pr. m2. Hvis beløbet bliver under 100 kr. er det dog gratis.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at rør og ledninger på din grund ikke nødvendigvis er registreret, da private boligejere ikke har pligt til at registrere rør og ledninger på egen grund.

Hvis du kun ønsker informationer om kloakrør på din grund, vil det nemmeste derfor være, at du kontakter din kommune, som har registreret alle kloakrør på private grunde. Du kan som regel finde tegningerne i kommunens byggesagsarkiv, som efterhånden er digitaliseret i næsten alle kommuner.

De forskellige forsyningsselskaber vil også kunne hjælpe dig med tegninger eller beskrivelser af, hvor deres ledninger er placeret. Ofte er tegningerne dog ikke særlig præcise, og det er ikke muligt at få en tegning, der indeholder alle oplysninger omkring rør og kabler på grunden.

Hvis du godt vil have en oversigt over de forskellige rør og ledninger på grunden, kan du lave dit eget kort. Det kan du gøre på en af de tegninger, du kan få fra enten kommunen eller et forsyningsselskab. Det kan være en god idé at lave et system med forskellige farver til de enkelte ledninger, så tegningen er mere overskuelig.

Hvilke tegn kan du holde øje med, når du graver?

Det er desværre ikke alle former for rør og ledninger, som er mærket af med gult, rødt eller andet afmærkningsbånd. De gule og røde bånd er som oftest kun placeret ude ved vejen og under fortove, dvs. under gadeledningerne, for at advare en eventuel gravemaskine.

I haven eller på en grund er det desværre anderledes. De stikledninger, der findes her, er ikke nødvendigvis afmærket. Eller det er der i hvert fald ikke noget krav om, at de skal være.

I hovedstadsområdet føres naturgassen direkte fra hovedledningen ind til huset. Men i resten af landet er der gasstandere, som afslører gasledningerne i jorden. De er enten røde, gule eller grønne og stikker 1-1 ½ m op over jorden. Du må dog aldrig bruge en gasstander som retningsgiver, når du graver. I mange tilfælde står standerne nemlig ved siden af ledningerne og altså ikke direkte over dem.

For at beskytte røret er gasledninger som oftest pakket ind i en kappe af plastik.

Det er altid en god idé at starte med at frigrave eventuelle ledninger eller rør med en spade, da risikoen for at beskadige noget er mindre med en spade end med en minigraver.

Hvad skal du gøre, hvis du graver ledninger eller rør over?

Inden du overhovedet går i gang med gravearbejdet, er det en rigtig god idé at forberede sig på en eventuel skade. Sørg for at have en plan over alle ledninger, kabler og rør på grunden, og find telefonnumre og kontaktoplysninger på de forskellige relevante udbydere.

Gasledninger

Gasledningerne er de værste og farligste ledninger i jorden, og gasudslip skal betragtes som meget farligt. Scenariet for, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude, kan deles op i tre kategorier:

Hvis der lugter af gas:

 • Stands arbejdet og alle maskiner.

 • Alarmér gasselskabet.

 • Undgå at bruge åben ild eller elektriske apparater (gælder også telefonen).

 • Luft ud, hvis der lugter af gas inden døre.

Hvis du ved, at du har gravet en gasledning over:

 • Stands arbejdet øjeblikkeligt.

 • Afspær området.

 • Alarmer det pågældende gasselskab.

 • Alarmer politi og brandvæsen.

 • Forsøg aldrig at reparere ledningen.

Hvis gassen begynder at brænde:

 • Red menneskeliv.

 • Alarmer det pågældende gasselskab.

 • Alarmer brandvæsenet.

 • Undgå, at ilden breder sig.

 • Forsøg ikke at slukke ilden, medmindre der er fare for mennesker, dyr eller bygninger.

Andre ledningsbrud:

Hvis der er tale om andre typer ledningsbrud, skal du kontakte den enkelte udbyder.

Vær meget forsigtig, hvis der er gravet et elkabel over, da det kan give meget alvorlige strømskader, hvis du kommer til at røre det defekte kabel eller selv forsøger at lappe det sammen. Kontakt i stedet en fagmand, som kan reparere eller erstatte det overgravede kabel.

Dækker forsikringen overgravede ledninger og rør?

Ledninger, rør og kabler på din grund er i princippet dit ansvar. Det er vigtigt at bemærke, at den almindelige husforsikring ikke dækker brud eller lækager i jorden uden for huset som følge af slitage eller overgravning. Ifølge forsikringsnormer har du som husejer pligt til at vide, hvad der ligger i jorden på din grund.

Hvis du som lejer graver et kabel over, er der som udgangspunkt ikke en forsikring, der dækker. Man kan håbe, at ejeren har stikledningsdækning, hvor man i så fald kan være dækket.

Hvis uheldet skulle være ude, kan skaden kun dækkes af en udvidet rørskadeforsikring eller en stikledningsforsikring. Forsikringsselskabet vil selvfølgelig i hvert enkelt tilfælde konkret vurdere, om forsikringen dækker.

Hvis du ikke har en forsikring, hænger du selv på regningen.