Hvorfor er det vigtigt med overblik over husets skjulte installationer?

I revnede og utætte brønde, utætte kloakker, gamle eller skjulte elinstallationer og i skjulte vand- og varmerør kan der opstå skader, du ikke kan se.

Der er i sagens natur mange skjulte materialer, konstruktioner og installationer i et hus. Reelt er alt, hvad du ikke kan se med det blotte øje, en skjult konstruktion eller installation.

Skjulte installationer kan være forbundet med alvorlige og dyre skader, da det kan være svært at opdage problemet, før det har udviklet sig. Næsten alle skjulte installationer kan i realiteten medføre problemer, hvis de ikke bliver konstrueret eller vedligeholdt ordentligt. Heldigvis findes der forsikringer mod en stor del af disse skader på og fra disse installationer.

Der er dog nogle, som er særligt udsatte, eller som har vist sig at være ekstra udsatte for nedbrud. Det er derfor vigtigt at have styr på, hvilke materialer de skjulte installationer i dit hus er lavet af.

På den måde får du overblik over, hvad du bør være opmærksom på i fremtiden, så du ikke får en grim overraskelse, som en skade på husets skjulte installationer kan medføre.

Hvordan får du overblik over de skjulte installationer i dit hus?

Der er skjulte installationer, som giver større problemer end andre. Disse vil blive beskrevet længere nede i artiklen.

For at få klarhed over, hvilke af de beskrevne installationer du har i dit hus, kan du selv gøre en række ting.

  • Tjek, om dit hus er fra en af de tidsperioder, hvor der blev anvendt et af de problemfyldte byggematerialer. Find tegningerne over dit hus på www.weblager.dk og www.filarkiv.dk.  Bemærk, at du i nogle tilfælde skal kontakte din kommune for at få adgang til tegningerne.
  • Foretag en vurdering af, om installationerne er i risiko for nedbrud på grund af deres alder.
  • Få klarhed over, hvilke tilbygninger eller ombygninger der er blevet foretaget, siden huset blev bygget. Hvilke skjulte installationer er etableret som følge heraf?
  • Gennemgå husets tegninger og beskrivelser, fx snit- og plantegning, især førstnævnte, der viser et snit gennem huset, kan give et godt overblik.
  • Tjek husets tilstandsrapport og elinstallationsrapport.

Da installationerne er skjulte, er det stort set umuligt at opdage en skade, før den er opstået. Men for at den ikke får lov at udvikle sig, bør du reagere, hvis du opdager revner og fugtskjolder, eller hvis du skal fylde vand på husets centralvarmeanlæg hyppigere end 2-4 gange om året, da det kan være tegn på, at der er noget galt med den bagvedliggende installation.

Den endelige vurdering af, hvorvidt du har en skade eller et potentielt problem, kan alene foretages af en fagmand eller en byggesagkyndig.

Hvad skyldes problemer i husets skjulte installationer?

Der er 5 grundlæggende årsager til, at der kan opstå problemer i skjulte installationer:

  • Forkert opbygning eller forkerte materialer.
  • Manglende reparation og vedligeholdelse af omkringliggende bygningsdele.
  • Forældede byggemetoder og materialer.
  • Nye byggemetoder og trends.
  • Udefrakommende påvirkninger.

Forkert opbygning eller forkerte materialer

Forkert sammensætning af materialer kan medføre problemer. Et problem kan fx være, hvis kobberrør og galvaniserede/varmforzinkede rør er blevet bygget sammen, da den sidstnævnte rørtype ved kontakt med kobber vil begynde at tære efter bare 2-5 år. Nogle materialer bør nemlig ikke sættes sammen med andre, og der er visse rækkefølger af materialer i rør, der giver galvanisk tæring, hvorfor skaderne vil opstå over kort tid.

For at undgå galvanisk tæring er det vigtigt, at det mest ædle metal ligger sidst på strækningen – set ift. vandets løberetning. Dette skyldes, at ioner fra de ædle metaller (fx kobber) føres med vandet til de mindre ædle metaller (fx galvaniseret stål).

Det kan også give skader, hvis kloakrør er blevet lagt, så de har for lidt fald, eller fald den forkerte vej. For på sigt at undgå, at der opstår problemer i husets skjulte installationer, er det vigtigt, at du benytter uddannede håndværkere, når huset bygges, eller når der laves ombygninger, renoveringer etc. Du kan sikre dig yderligere ved at få en byggesagkyndig både til at rådføre dig fra start, men også til at føre tilsyn, når arbejdet går i gang.

Manglende reparation og vedligeholdelse af omkringliggende bygningsdele

Det er vigtigt, at de bygningsdele og materialer, der ligger uden om installationerne, ikke har skader.

Hvis der fx er revner i fuger eller fliser på badeværelser, kan der trænge vand ind til rørene, hvilket vil medføre, at de ruster og senere bliver gennemtæret.

Forældede byggemetoder og materialer

Mange af de skader, der rammer skjulte installationer, opstår på grund af materialernes alder.

Det har fx vist sig at være uhensigtsmæssigt med skjulte elledninger, der er beklædt med stof eller ligger i stålrør. Dels fordi stof og jern ikke isolerer, og dels fordi disse materialer nedbrydes hurtigere end den gummi, man bruger til at beklæde ledninger i dag.

Tidligere lavede man brønde af beton og støbejern, og ikke af plastik, som det primært er tilfældet i dag. Betonbrønde har en begrænset levetid på omkring 50 år.

Gamle kloakledninger kan være lavet af ler og revner let. Tillige med kloakledninger af støbejern, som ruster med tiden. Derfor vil de med tiden blive utætte ved samlingerne. Desværre har det vist sig, at plastrør også med tiden bliver skøre/sprøde, så de ved stød eller andre påvirkninger kan revne.

Manglende isolering af vand- og varmerør kan også være et problem i ældre huse. Det kan danne kondens og dermed rust, og i værste fald kan rørene frostsprænge om vinteren.

Nye byggemetoder og trends

I dag er det selvskrevet, at varme-, vand- og elinstallationer bliver bygget ind i gulve og vægge. Men det er ikke problemfrit at indbygge alle husets tekniske installationer, det bliver fx sværere at reparere og vedligeholde dem.

Hvilke skader i skjulte installationer er de værste?

De dyreste

Fugtskader efter utætte vand-, afløbs- og varmerør er de dyreste skader at udbedre, da følgeskaderne af et utæt rør kan være voldsomme.

Det er samtidig også de skader, der opstår flest af, fordi der er så mange gulve med skjulte vand- og varmerør.

Disse jern- og kobberrør har en begrænset levetid på 30-50 år.

De farligste

Den farligste form for skade på grund af skjulte installationer er de brande, som kan opstå som følge af gamle og ikke-lovlige elinstallationer.

Derfor gælder det om at tjekke og eventuelt skifte ledninger, der er ældre end 60 år, og kontakter, stik og samlinger, som er blevet installeret for mere end 40 år siden, inden det går galt.

Hvilke skader kan opstå i de skjulte installationer?

Skjulte vand- og varmerør

Under rigtig mange trægulve og støbte gulve ligger der vand- og varmerør samt afløbsledninger, som er skjult og utilgængelige. Mange af især vand- og varmerør har en begrænset levetid på 30-50 år, hvorefter de gennemtærer eller lækker i større eller mindre omfang.

Der findes mange små 'tikkende bomber' under gulvene på de huse, som blev bygget under det store byggeboom fra 1950'erne til 1970'erne.

Oplever du, at der skal fyldes ekstra vand på fyret, eller at dit vandforbrug pludselig stiger markant, kan det skyldes et sprængt rør. Hold også øje med mørke skjolder på vægge og gulve.

Opdag rørene, inden du borer

Du kan for en sikkerheds skyld undersøge væggen med en metaldetektor eller et termografikamera, inden du borer, så du ved, hvor der løber rør.

På denne måde undgår du at ramme og ødelægge et rør.

Det kan særligt anbefales, hvis du skal bore i rum med mange vandrør såsom badeværelse og køkken.

Har du mistanke om, at der er noget galt, bør du kontakte en VVS'er eller en byggesagkyndig for at få foretaget en trykprøvning af rørene og/eller en sporing.

Gamle eller skjulte elinstallationer

Gamle elinstallationer, fx ledninger af stof, kan give problemer, og i værste fald kan der opstå brand på grund af gamle installationer. Enkelte forsikringsselskaber tilbyder delvis betaling af et eltjek. Og hvis de alvorlige fejl udbedres, tilbydes rabat på forsikringen, som betyder, at udbedringen af fejlene hurtigt tjener sig ind via den lavere præmie.

Nye og lovlige elinstallationer er ikke farlige i sig selv, men stort set alle elinstallationer skjules i dag i vægge, lofter og gulve. Det kan give problemer for senere ejere af huset, som ikke ved, hvor el-ledningerne er placeret. Det kan være problematisk, når der hænges billeder og møbler på væggene.

Utæt kloak

Kloakrør og drænledninger kan, hvis de er utætte, skabe store problemer. Det gælder især for huse med kælder og huse fra før 1970.

Skaderne er ofte større i disse huse, fordi kælder og terrændæk er udført på en måde, så de ikke afviser fugt særlig godt.

En utæt kloak kan give relativt store mængder fugt inde i huset, hvilket kan skade både de indvendige bygningsdele og dit indbo. Det kan også føre til problemer med rotter i boligen.

Revnede og utætte brønde

Tidligere lavede man brønde af beton og ikke af plastic, som er det materiale, man primært anvender i dag.

Betonbrønde har en begrænset levetid på omkring 50 år. Herefter vil betonen blive nedbrudt og revne. En revnet brønd kan ikke repareres, men skal skiftes ud.

Hvad dækker forsikringen ved skader på grund af skjulte installationer?

For at få klarhed over, hvordan du er stillet, hvis der opstår en skade i husets skjulte installationer, bør du tjekke, hvordan dine forsikringsvilkår er for stikledninger samt skjulte rør og kabler. Ofte er der tale om tillægsforsikringer, som du skal tegne til din husforsikring.

Rørskade, udvidet rørskade og udvidet vandskade forsikring er blot nogle af de begreber, du skal kende og spørge ind til, når du tegner forsikring. 

Vær desuden opmærksom på de forbehold, som kan tages i forbindelse med ejerskifteforsikringen og elinstallationer. Ved valg af huseftersynsordningen og hermed ejerskifteforsikring, udarbejdes der en elinstallationsrapport, som også danner grundlag for tilbuddet på ejerskifteforsikring.  

Har du mistanke om, at der er noget galt, bør du kontakte en vvs-installatør eller en sagkyndig for at få foretaget en trykprøvning af rørene og/eller en sporing.

Forsikringen af skjulte rør og kabler gælder generelt alle rør, som er støbt eller lukket inde i en konstruktion, så der skal anvendes værktøj for at komme ind til røret. Det kan fx være rør i en skunk, hvor man skal skrue en lem af, før man får adgang til rørene.

Forsikringen af stikledninger dækker skader på de udvendige ledninger, altså dem der ligger uden for husets fundament. Det vil typisk være husets kloaknet, men også el-, vand og fjernvarme rør.

Det er kun de stikledninger, som du har pligt til at vedligeholde, som forsikringen dækker. Knækkede kloakrør eller el-ledninger, der er skåret over, er et par af de skader, der typisk bliver dækket. Forsikringen dækker ikke drænrør og heller ikke det vandspild, der kan være kommet i forbindelse med en utæt vandledning.

Har en utæt kloak resulteret i rotter, er det dit og dermed kommunens ansvar at få dem udryddet. Forsikringen dækker i nogle tilfælde de skader, som rotterne har forårsaget. Husk at melde det til kommunen, hvis I har registreret rotter.

Skader i skjulte installationer, der opstår pga. manglende vedligeholdelse honoreres sjældent positivt af forsikringsselskaberne. Det vil være en vurderingssag, om en eventuel skade skyldes dårlig vedligeholdelse.