Hvad er de tekniske installationer i en bygning?

De tekniske installationer i en bolig er de installationer, der forsyner beboerne med el, vand og varme. Det er vigtigt, at de tekniske installationer løbende vedligeholdes, så de hele tiden fungerer optimalt, da fejl og mangler kan få alvorlige konsekvenser i form af brand- og vandskader.

Ifølge bygningsreglementet er der 2 krav, som alle tekniske installationer i bygninger skal overholde:

  • "Tekniske installationer skal udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende.
  • Tekniske installationer skal udføres af materialer og komponenter, der er tilstrækkeligt holdbare over for de påvirkninger, som de udsættes for. Påvirkningerne kan være både termiske eller mekaniske påvirkninger, korrosion med mere, og de kan være både udvendige og indvendige."

Fra 1. februar 2012 blev et eltjek en del af tilstandsrapporten. Af eltjekket fremgår det, om der er ulovlige installationer i boligen. 8 ud af 10 boliger har fejl på deres installationer, der er så alvorlige, at de kan give anledning til brand.

Udover et eltjek skal tilstandsrapporten indeholde oplysninger om ulovlige vvs- og kloakforhold. Ulovlige installationer vil desuden være omfattet af ejerskifteforsikringens udvidede dækning af ejerskifteforsikringen, der også træder i kraft 1. februar 2012.

Hvilke skader opstår typisk på elinstallationer?

Fejl på elinstallationer kan være meget alvorlige, da de kan være årsag til brand. Det er derfor vigtigt at vedligeholde og efterse boligens elinstallationer jævnligt.

Har du den mindste tvivl om, hvorvidt dine elinstallationer er ulovlige eller rummer risiko for brandfare, bør du hurtigst muligt få en elektriker til at gennemgå dem.

Elinstallationer er generelt pakket godt ind, og man kommer sjældent i direkte kontakt med dem. Derfor kan der opstå fejl på steder, man ikke kan se. Måske borer man for at hænge et billede op og tænker ikke lige over, at der ligger strøm i væggen. Er uheldet ude, kan man ødelægge en el-ledning og dermed skabe risiko for brandfare.

Løse stikkontakter

Den mest almindelige skade i boligens elinstallationer er løse stikkontakter. En stikkontakt kan rives løs af væggen, hvis den ikke har været monteret korrekt, eller den har været udsat for et slag el. lign. En løs stikkontakt skal laves så hurtigt som muligt, da der er risiko for, at ledningerne inde i stikkontakten også rives løs, og så kan der opstå en kortslutning, som kan være årsag til brand.

Defekt HFI- eller HPFI-relæ

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit HFI/HPFI-relæ fungerer korrekt, kan du afprøve, om det slår fra, ved at bruge testknappen på relæet. Der er risiko for, at de mekaniske dele i udløsemekanismen bliver træge, hvis ikke HFI/HPFI-afbryderen bliver motioneret igennem en længere periode og derfor anbefales det at teste funktionen flere gange årligt. Du kan også kontakte en elektriker, som kan foretage et eftersyn.

Sådan tester du dit HFI/HPFI-relæ

Det er ifølge Sikkerhedsstyrelsen vigtigt at teste sit HFI/HPFI-relæ to gange årligt. Du kan se her, hvor let det gøres.

Fejl på ledninger

Brud eller andre fejl på ledninger kan give stød eller antænde en brand. Du bør kontrollere alle synlige ledninger og tjekke dem for fejl. Der må fx ikke stå noget tungt oven på en ledning, så den bliver trykt flad og dermed beskadiget. Ledningerne må ikke hænge eller have samlemuffer, som har revet sig løst.

Hvilke skader opstår typisk på vvs-installationer?

Det er vigtigt, at vvs-installationer er korrekt installeret og vedligeholdt, da der ellers kan ske alvorlige skader i bygningen og bygningsdelene.

De mest almindelige skader på vvs-installationer er utætte vandhaner og løbende toiletter. Det frarådes at give sig ikast med at reparere andre typer skader på vvs-installationer.

Sandsynligheden for at gøre mere skade end gavn er stor. I ejendomme og boliger med mere end 1 etage, kan en vandskade være meget kostbar.

Utæt vandhane

En utæt vandhane er en typisk skade. Mange er ikke klar over, at vandregningen kan blive adskillelige hundrede kroner større, hvis en vandhane drypper. Du bør gennemgå alle boligens vandhaner hvis du registrerer, at de drypper. Hvis du ikke selv kan fikse det, bør du kontakte en vvs’er.

Løbende toilet

Et løbende toilet spilder 100,4 m3 vand årligt, og med en pris på 50 kr. pr. m3 vand betyder det altså ca. 5.020 kr. ekstra på vandregningen.

Så har du mistanke om, at toilettet løber, bør du kontakte en vvs-installatør. Tegn på, at et toilet løber, er fx kalk- og rustaflejringer i kummen, sydende lyde fra kumme og rør eller uro i vandoverfladen.

Hvilke skader opstår typisk på kloakinstallationer?

Ikke alle husejere tænker nok over husets kloak, og eventuelle fejl opdages derfor ikke, før skaden er sket og er alvorlig. Den mest almindelige skade på kloakinstallationer er tilstoppede eller defekte brønde. Der kan også opstå lækager på rør eller brønde.

Tilstoppede brønde

Tilstoppede brønde kan være skyld i oversvømmelser og vandskader både inde og ude.

Tagbrønden, som samler regnvand fra taget, bør tjekkes mindst 1 gang om året. Filteret, der sidder i bunden af brønden, skal efterses og renses for blade, grene, løv, grannåle osv.

Afløbsbrønde skal ligeledes tjekkes årligt for at sikre, at der ikke ligger noget, der forhindrer en fri vandgennemstrømning i brønden.

Tærede rør eller huller i kloakinstallationer

Tærede rør eller deciderede huller i kloakinstallationer er en særdeles ubehagelig skade, da den oftest ikke opdages i tide og derfor kan gøre stor skade. For at undgå dette kan du få en kloakmester til at foretage et årligt eftersyn af kloakinstallationerne.

Du kan også få foretaget en tv-inspektion af en kloakmester, hvis du har mistanke om at der er brud på kloakledninger.

Kan du selv reparere skaderne?

De fleste og større reparationer på tekniske installationer må kun udføres af autoriserede fagfolk. Du må godt selv skrue en løs stikkontakt fast, skifte pakning på vandhanen og rense en tilstoppet brønd.