Hvad er en teknisk installation?

De tekniske installationer i dit hus er bygningsdele, der er drevet af en form for automatik med eller uden strøm. Det er fx: 

 • Husets elinstallation.
 • Husets varmeinstallation  (et af V’erne i VVS).
 • Vand- og sanitet- installationer (det andet V og S’et i VVS), fx vandhaner, toiletter, afløb 
 • Ventilationsanlæg.
 • Afløb og kloakrør (selvom de ikke er særligt tekniske).
 • Alarmsystemer.
 • Skorstenen. 

Hvilke problemer er typiske for installationer?

Langt de fleste skader på tekniske installationer ses på vandinstallationen. Skaderne kan fx  opstå, fordi vandrør ruster - især dem til det kolde og det varme vand i vandhanen. Man kan fx risikere, at der kommer utætheder i rør, der er støbt ned i betongulve, eller der opstår skader, fordi rørene eller andre dele er monteret forkert. Blot for at nævne nogle af de mest almindelige skader.

Når skaderne ofte sker på vandinstallationer, skyldes det, at vandrørene bliver udsat for et stort tryk fra vandet, og at det belaster rørene. Når det først går galt, og et vandrør springer eller bliver utæt, kan vandet, der siver ud, medføre store ødelæggelser.

Dansk Standards normer for tekniske installationer

Mange af de krav, der gælder for tekniske installationer, findes i de normer, som Dansk Standard udgiver. Det drejer sig om: 

 • DS 432, Norm for afløbsinstallationer
 • DS 1717, Norm for sikring af drikkevand
 • DS 439, Norm for vandinstallationer
 • DS 469, Norm for varmeanlæg
 • DS 452, Norm for termisk isolering af tekniske installationer
 • DS 447, Norm for ventilationsanlæg
 • DS 428, Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg
 • DS 474, Norm for specifikation af termisk indeklima.

Normerne kan købes hos Dansk Standard, og de er henvendt til fagfolk.

Hvad må du selv lave?

Som hovedregel må du ikke selv montere eller reparere faste installationer inden for vvs, el og kloak. Der er flere årsager til dette. For det første kan arbejdet med de tekniske installationer være farligt, fx er der både risiko for brand og for at få stød, hvis man laver fejl i arbejdet med de elektriske installationer. Samtidig kan fejl i de tekniske installationer give alvorlige skader, som det er dyrt at reparere.

Der er dog nogle få opgaver, som du godt selv må udføre, både på el- og vvs-området.

Elarbejde, du selv må udføre

De fleste elarbejder skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Men du må fx gerne selv: 

 • Skifte stikkontakterne i væggen ud
 • Sætte lamper op
 • Skifte ledninger i lamper ud.

VVS-arbejde, du selv må udføre

Det meste vvs-arbejde skal udføres af en autoriseret vvs-installatør. Men du må fx gerne selv udskifte: 

 • Pakninger i vandhaner.
 • Vandhaner, brusearmaturer og lign.
 • Håndvaske og køkkenvaske med tilhørende vandlås.
 • Toiletter (uden at der skal gribes ind i de faste installationer).
 • Vaskemaskiner.
 • Opvaskemaskiner.

Disse opgaver må du dog kun udføre, hvis der er en afspærringsventil på vandrøret, og hvis de materialer, du anvender, er VA-godkendte eller CE-mærkede.

Hvis du har centralvarmesystem, må du gerne udskifte en radiator og lægge gulvvarme, men vær opmærksom på, at dette arbejde kræver en del erfaring. Derfor anbefaler vi, at du får en autoriseret VVS'er til at udføre arbejdet.

Må du udføre kloakarbejde?

Kloakarbejde skal altid udføres af en autoriseret kloakmester. Der er ikke meget kloakarbejde, du selv må lave ud over at grave faskiner (en faskine er et kunstigt skabt hulrum under jordoverfladen). Det skyldes, at kloakkerne er gemt godt af vejen langt nede i jorden. Hvis kloakrør el.lign. bliver monteret forkert, kan der derfor gå lang tid, før problemet bliver opdaget, og skaderne kan nå at blive meget omfattende og bekostelige at reparere.

Hvilke faggrupper arbejder med tekniske installationer?

Når det gælder rådgivning om tekniske installationer, er det en ingeniør med speciale inden for vvs-, el- eller kloakområdet, du skal have fat i.

Hvis du skal have udført et stykke arbejde på dine tekniske installationer, skal du som hovedregel have fat i en håndværksmester, der har en autorisation på det pågældende område. Det kan være en kloakmester, en elektriker eller en vvs-installatør.

Arbejde, der ikke kræver autorisation, udføres fx af montører, alarmteknikere, servicefolk til naturgas- og oliefyr, skorstensfejere, ventilationsfolk m.fl.

Hvilke love og regler gælder for husets tekniske installationer?

Der findes rigtig mange love og regler om tekniske installationer i huse. Det er det område inden for byggeri, hvor der er flest regler. Mange af reglerne fremgår af bygningsreglementet, mens andre fremgår af en række normer, som Dansk Standard udgiver. Kravene til udførelse af elektriske installationer fremgår af stærkstrømsbekendtgørelsen og kravene til udførelse af gasinstallationer findes i gasreglementet.

Krav til begrænsning af støj

Af bygningsreglementet fremgår det, at grænsen for støj fra tekniske installationer som ventilationsanlæg, varmeanlæg og lign. er 30 dB i beboelsesrum og køkkener.

Krav til varmeisolering

Bygningsreglementet stiller også krav om, at tekniske installationer, der afgiver varme, skal isoleres, hvis de befinder sig i rum, der ikke er opvarmede. Det drejer sig bl.a. om vandrør til varmt vand og varmtvandsbeholdere. 

Krav bygningsreglementet stiller til tekniske installationer

Her følger en liste over en række af de krav, som bl.a. bygningsreglementet stiller til de tekniske installationer:

 • Vandinstallationer skal udformes, så unødvendigt vandforbrug og vandspild undgås.
 • Vand- og afløbsinstallationer skal vedligeholdes, så de er i en teknisk og hygiejnisk forsvarlig stand.
 • Vand- og afløbsinstallationer skal udføres af materialer og komponenter, der er tilstrækkelig holdbare over for de påvirkninger, som de udsættes for.
 • Installationer i huset skal udføres, så de ikke svækker eller på anden måde skader bygningens konstruktioner.
 • Installationer skal udføres, så de ikke medfører brand- og eksplosionsfare.
 • Installationer skal udføres, så de giver sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold.
 • Installationer skal beskyttes mod frostsprængning. 

Regler for tilstandsrapporter og ejerskifteforsikring

Fra 1. februar 2012 blev et eltjek en del af tilstandsrapporten. Af eltjekket skal det fremgå, om der er ulovlige installationer i boligen.

Ud over et eltjek skal der også være oplysninger om ulovlige vvs- og kloakforhold. Ulovlige installationer vil desuden være omfattet af den udvidede dækning af ejerskifteforsikringen, der også trådte i kraft 1. februar 2012.