Hvad må du selv lave i din bolig, og hvad må du ikke lave?

Inden for el-, vvs- og kloak-området er der krav om, at bestemte former for arbejder skal udføres af faglærte håndværkere med autorisation.

Grænserne er dog ikke altid helt klare, men vi forsøger at gøre dig klogere her. Se listerne herunder ift. hvad du må og ikke må indenfor el, vvs, kloak, tømrer, murer og maler-opgaver.

Det er dit ansvar, at du følger de gældende normer og standarder for at sikre, at det udførte arbejde er i orden. 

Seks tyiske opgaver, der skaber tvivl - må du gøre det selv?

Udskifte indendørs stikkontakt

Tilladt

Det er lovligt gør det selv-arbejde med stikkontakter til højst 250 volt.

Opsætte ny stikkontakt

Ikke tilladt

Det er ikke lovligt. Arbejdet skal udføres af en autoriseret elinstallatør.

Udskifte lampefatning

Tilladt

Det er lovligt, men gør du det selv, gælder garantien på lampen måske ikke længere.

Tilslutte gulvafløb

Ikke tilladt

Det er ikke lovligt, men skal udføres af autoriseret kloakmester.

Udskifte blandingsbatteri uden stophane

Ikke tilladt

Det er ikke lovligt, men kræver en autoriseret vvsinstallatør.

Tilslutte vaske-, opvaskemaskine

Tilladt

Det er lovligt, men kun hvis der er en stophane, og den tilsluttes med stikprop i stikkontakt.

Hvilket elarbejde må du lave?

Du må kun udføre elarbejde, som ikke ændrer grundlæggende ved en installation. Mere kompliceret elarbejde må du overlade til en uddannet elektriker. Kompliceret arbejde er den type, der kan resultere i brand eller personskade, hvis det ikke laves ordentligt.

Husk at frakoble strømmen

Du skal kun slukke for hovedafbryderen, hvis du ikke kan afbryde strømmen til det, du skal udskifte, ved at tage stikket ud.

Liste: Elarbejde du selv må lave

 • Udskifte og montere stik eller stikpropper, som det kaldes i fagsproget.
 • Udskifte og montere ledningsafbrydere på almindelige bløde ledninger.
 • Udskifte og montere apparatkontakter, det vil sige særlige stik til apparater.
 • Udskifte og montere forlængerledninger og kabeltromler med flere stik (dåser).
 • Reparere elapparater, fx udskifte ledningen, der fører strøm til apparatet (en tilledning). Vær dog opmærksom på, at garantien sjældent dækker, hvis du selv har forsøgt at reparere den.
 • Udskifte fatningen på en lampe.
 • Udskifte indendørs afbrydere og stikkontakter op til 250 volt - 1 til 1, såfremt boligens elinstallation er beskyttet med en fejlstrømsafbryder (HFI- eller HPFI-afbryder). Dog må du ikke flytte afbryderen eller stikkontakten til en ny placering og du må ikke udskifte en stikkontakt uden jordforbindelse til en ny med jordforbindelse.
 • Når du montere lamper i et loft- eller vægudtag, og også når du afmontere dem. Det gælder også halogenlamper, hvis de er leveret i et samlet sæt med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning. Husk at der skal være adgang til transformeren, den må ikke lukkes inde i fx et nedsænket loft uden inspektionslem eller adgang via lampehul.
 • Udskifte almindelige afbrydere med lysdæmpere eller med afbrydere med tidsfunktion og lign.
 • Ændre og reparere svagstrømsstyrings- og reguleringssystemer, som fx bruges til at omprogrammere intelligente styringer. (IBI Intelligente bygningssystemer hvor et af de mere kendte systemer er IHC). 

Hvis du arbejder på et apparat, der kan frakobles strømmen, er det nok at tage stikket ud. 

Hvilket elarbejde må du ikke selv udføre?

Du må ikke selv:

 • Sætte halogenlamper op, hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig.
 • Trække nye kabler til nye installationer og montere nye stikkontakter eller afbrydere.
 • Ændre på de faste installationer og kabelføringer.
 • Lave elarbejde i måler- eller gruppetavle.
 • Installere eller udskifte udendørs afbrydere eller stikkontakter.

Læs mere om gør det selv-opgaver indenfor el og vvs

Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde en vejledning i, hvordan du udfører nogle af de almindeligste el-opgaver korrekt.

Er du fortsat i tvivl om, hvilket el- og vvsarbejde, du selv må udføre, så se evt. på Tekniqs hjemmeside, som er elektrikernes og vvs-installatørernes fagorganisation.

Hvilke regler for elarbejde gælder på badeværelset?

Der er særlige regler for elarbejde i badeværelser. Alt efter hvor i baderummet udtagene eller stikkontakterne er placeret, gælder der særlige tæthedskrav. 

Normalt er der i et vådrum fire forskellige zoner - område 0, 1, 2 og 3, som indikerer hvor meget fugt, der typisk kan være i den pågældende zone. Område 0 svarer til nede i et badekar, mens område 3 svarer til loftet, hvis rumhøjden er over 2,25 meter. 

Lamper skal være vådrumssikret i område 0, 1 og 2, hvor lamperne skal være mærket med en speciel indkapslingsklasse. Når der skal udføres el-installationer i vådrumsområderne 0, 1 og 2, bør du kontakte en autoriseret el-installatør. 

I område 3 er der ikke specielle krav til indkapslingen. Her må du gerne hænge almindelige lamper op.

Hvilket vvs-arbejde må du selv lave?

Du må ikke selv lave nye vvs-installationer eller udbygge et brugsvandsanlæg.

Der er dog en hel del vvs-arbejde, du godt må udføre selv, hvis du har mod og evner til det. I hovedtræk må du arbejde fra afspærringsventilen (ballofix) til den hane, hvor rørene fra wc'et eller vandhanen er sluttet til.

Undgå at sætte jernrør efter kobberrør i vandets retning, da ioner fra kobberet får jern til at ruste.
Husk altid at prøve, om tingene fungerer, når du er færdig. Hvis noget går galt, risikerer du, at der løber vand ud i din bolig med skader til følge.

Du må selv lave følgende vvs-opgaver:

 • Tilslutte blandingsbatteri, bruserarmatur og toilet, hvis der er afspærringsventil monteret på vandtilførslen umiddelbart inden aftapningsstedet.
 • Udskifte vandhaner og pakninger i vandhaner.
 • Slutte vandet til en vaskemaskine.
 • Montere et wc, hvis det har samme tilslutningstype som det wc, du fjerner.
 • Montere en vask i en bordplade og tilslutte afløbet fra vasken, hvis en eventuel vandlås er monteret synligt.
 • Lave og tilslutte gulvvarme, hvis der ikke cirkulerer fjernvarmevand i anlægget. Husk, at der ikke må være skjulte samlinger, og trykprøv gerne, når du er færdig. 
 • Opsætte og tilslutte radiator.
 • Udskifte vaske- og opvaskemaskiner, hvis de gamle maskiner er koblet til en almindelig hane eller afspærringsventil.
 • Ændre på centralvarmesystemet med fjernvarme, hvis fjernvarmen opvarmer huset via en varmeveksler.
 • Udføre og etablere faskiner til tag- eller overfladevand. 

VVS-opgaver du ikke selv må lave:

 • Lave nye vvs-installationer.
 • Tilslutte gulvafløb.
 • Lave nogen form for kloakker, bortset fra faskiner.
 • Ændre på eksisterende brugsvandsanlæg.
 • Ændre på centralvarmesystemet, hvis der løber fjernvarmevand i systemet.
 • Udbygge et brugsvandsanlæg (vandrør til nye vandhaner, osv.).
 • Lave nogen former for arbejde på gasinstallationer.

Hvilket kloakarbejde må du lave?

For kloakarbejde er grænsen mellem, hvad du selv må gøre, og hvad du skal have en professionel til meget klar: Uden autorisation må du ikke lave nogen former for kloakarbejde med undtagelse af etablering af faskiner eller lignede, som fører regnvandet væk fra boligen og holder det på egen jord. 

Man må ikke på nogen måde føre noget som helst til kloaksystemet.

Hvilket tømrerarbejde må du lave?

I princippet må du lave alt tømrerarbejde selv. Vær opmærksom på, at gældende normer og standarder skal overholdes, hvis du udfører bærende konstruktioner. 

Du skal bl.a. andet beregne, om konstruktionen kan holde og sørge for at udføre arbejdet med træ i en bestemt kvalitet. 

Her vil det oftest være en god idé at få en ingeniør (statiker) til at lave de nødvendige beregninger for dig. 

Vil du fx bygge din egen carport eller kaste dig ud i et andet større projekt, kan din kommune kræve, at du viser dem statiske beregninger på tømmerets bæreevne, og de beregninger kan du ikke lave selv. 
Kommunen vil dog i mange tilfælde sige god for projektet, hvis du følger de byggeblade (anvisninger), som Træinformation udgiver. 

Du må ikke ukritisk rive vægge ned. De kan være bærende, og derfor skal den overliggende konstruktion understøttes ved nedrivning. Her bør du under alle omstændigheder få en ingeniør til at udføre de nødvendige beregninger, da manglende understøtning og fejlkonstruktion kan få alvorlige følger for din bolig. 

Generelt skal man følge producenternes anvisninger nøje. 

Tjek altid bygningsreglementet, hvis du er i tvivl om, hvordan du udfører større byggeprojekter.

Hvilket murerarbejde må du lave?

Du må i princippet også lave alt murerarbejde selv. Men husk at følge normer og anvisninger, så arbejdet bliver lovligt og fagmæssigt korrekt. Tjek bygningsreglementet og relevante SBI-anvisninger, hvis du er i tvivl. Husk blandt andet vådrumsmembranen i badeværelsets vådzone. 

Også ved murerarbejde er det vigtigt, at du ikke river bærende eller stabiliserende vægge ned.

Hvilket malerarbejde må du lave?

Du må lave alt malerarbejde selv, men vær især omhyggelig med forbehandlingen, når du svinger penslen i badeværelset. 

Sørg også for at vælge den rigtige type maling. Nogle overflader skal kunne ånde, og her er det nødvendigt at vælge en diffusionsåben malingtype, så du undgår problemer med opfugtning inde i konstruktionerne senere hen. 

Det kan fx få alvorlige konsekvenser, hvis du vælger en ikke-åndbar maling til facaden - her kan du risikere, at der hober sig fugt op i husets ydervægge. 

Må du selv sætte et ventilationssystem op?

Du må selv installere et ventilationssystem i huset. Men husk, at du skal have en elektriker til at tilslutte systemet.

Må du selv sætte brændeovn og skorsten op?

Du har frie hænder til selv at montere både brændeovn og skorsten, men der er enkelte ting, du ikke må gøre selv. 

Hvis brændeovnen skal sluttes til centralvarmeanlægget, skal en vvs-installatør i visse tilfælde gøre det. Spørg der, hvor du køber brændeovnen, hvis du er i tvivl.

Hvis skorstenen også er forbundet til andre varmekilder, skal du også være opmærksom på, at der er regler for, hvad du må og ikke må. Du må fx ikke slutte din brændeovn til, hvis dit gasfyr eller din åbne pejs er tilsluttet samme skorsten. 

Husk, at du skal overholde bygningsreglementets regler for afstandskrav og følge vejledningerne, så du ikke risikerer brand i huset. 

Skal du installere en ny brændeovn, er det vigtigt, at den får en prøvningsattest, som viser, at den overholder miljøkravene til partikelforurening. 

Husk også at kontakte skorstensfejermesteren, når skorstenen og/eller brændeovnen er monteret. Han skal syne og godkende den, hvorefter den bliver tilmeldt lovpligtig fejning. 

Hvad er risikoen ved at overtræde reglerne og at lave dårligt gør det selv-arbejde?

Den største fare ved ikke at overholde reglerne er på elområdet. Hjemmelavede løsninger har gennem tiderne været skyld i en del brande, endda flere dødsbrande. Også skorstene og brændeovne, der ikke er tilsluttet korrekt, kan medføre brand eller kultiilteforgiftning. 

På vvs-området kan ulovligt og dårligt arbejde resultere i vandskade med ødelagte konstruktioner og inventar til følge. 

Dårligt udført tømrer- og murerarbejde kan i værste fald være livsfarligt, hvis de bærende og stabiliserende konstruktioner ikke er dimensioneret korrekt og udført forsvarligt. Mindre fejl kan resultere i en ringere holdbarhed. 

Ulovligt og dårligt gør det selv-arbejde kan også være en ulempe den dag, huset skal sælges. 

En ulovlig installation sænker normalt husets værdi med det, det koster at udskifte installationen, og du risikerer at skræmme potentielle købere væk, hvis de kan læse om ulovlige installationer i tilstandsrapporten. Der er eksempler på huse, hvor prisen er sat flere hundrede tusinde kroner ned, fordi der var lavet dårligt gør det selv-arbejde. 

Køberne får kun oplyst de ting, der er synlige i tilstandsrapporten. Men det skaber usikkerhed om der er andre skjulte fejl og mangler. Normalt dækkes de af ejerskifteforsikringen, men det kan gå udover salgsprisen.