Hvis du har planer om at fælde et træ i din have, kan du ikke bare finde øksen eller motorsaven frem og gå i gang med at fælde det.

For det er ulovligt at fælde træer i din egen have, hvor fugle som solsorte eller musvitter har en aktiv rede, og det kan udløse en bødestraf. En aktive rede er en fuglerede, som bruges og indeholder æg eller fugleunger.

Det samme gælder, hvis du beskærer dine træer på en måde, der forstyrrer fuglene i deres yngleperiode, eller hvis du fælder bestemte typer af træer.

Beskyttelse af fugle trumfer haveejeres ønsker

Det kan virke mærkeligt, at du ikke selv må bestemme, om og hvornår du må fælde eller beskære træer i din egen have. Men ifølge miljøplanlægger i Miljøstyrelsen Lasse Jensen er der en række hensyn, som går forud for haveejerens selvbestemmelse.

- Først og fremmest handler det om at beskytte fugle, som i bestemte perioder af året bygger rede og våger over deres unger i træerne. Samtidig vil vi beskytte visse træer, der ofte fungerer som levesteder for en række fredede dyr. Derfor er der to bekendtgørelser, som blandt andre haveejere bør være opmærksomme på, inden de går ud og starter motorsaven eller finder beskæringssaksen frem.

Pas på fugle, når du klipper hæk

Du bør også være opmærksom på fugle og fuglereder, når du skal klippe hæk, da hækkeklipningen ofte foregår samtidig med, at fuglene yngler.

Derfor bør du altid grundigt tjekke din hæk, inden du går i gang med hækkesaks eller hækkeklipper, for at sikre, at der ikke er fuglereder med æg eller fugle i, eller at fugle er ved at bygge reder.

Er der det, må du ikke klippe hækken der, hvor fuglereden er, men må vente, indtil reden ikke længere er aktiv.

Aktive fuglereder må ikke fortsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes

For private haveejere er det især den såkaldte Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (også kaldet Jagt- og vildtforvaltningsloven), der er relevant at skele til. Ifølge lovens paragraf 6a, stk. 2 må fugles reder ikke forsætligt ødelægges, beskadiges eller fjernes. Derudover må æg ikke forsætligt ødelægges eller beskadiges.

- Det betyder fx, at hvis en solsort eller musvit, som vi ofte ser i de danske haver, bygger og benytter en rede i et af dine træer, så må du ikke fælde det pågældende træ. Og du må kun beskære det, hvis du kan gøre det uden at forstyrre fuglene. Ikke for at beskytte træet, men fordi du ved en fældning kan ødelægge reden og eventuelle æg eller unger, forklarer Lasse Jensen og fortsætter:

- Det gælder i princippet hele året, men typisk er rederne i brug forår og sommer. Så det vil altid dreje sig om en konkret vurdering fra haveejerens side af, om der er en aktiv rede eller ej i det pågældende træ. Arter som solsorte og musvitter er ikke afhængige af at genbruge reden, så hvis der ikke er æg eller unger i reden, må træet godt fældes. En bødestraf vil afhænge af overtrædelsernes grovhed, omfang og karakter. Men jeg vil tro, de starter fra ca. et par tusind kroner og opefter.

De fleste yngler fra april til august, men nogle fuglearter som fx duer, kan have æg i reden på et andet tidspunkt af året.

Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes

Derudover har den såkaldte Bekendtgørelse om fredning af visse dyre og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt (også kaldet Artsfredningsbekendtgørelsen) i nogle tilfælde betydning for haveejere. Ifølge den må kolonirugende fugles redetræer ikke fældes i perioden 1. februar til 31. juli.

- Kolonirugende fugle er forskellige arter, der slår sig ned i større flokke i samme træ for at beskytte hinanden. Det gælder fx råger, som mange haveejere kender på deres høje, larmende røst. Men selvom du føler dig generet af fuglen, må du altså ikke fælde dens redetræ, fortæller Berit Rørbøl, haveekspert i Videncentret Bolius.

Det er dog forholdsvist sjældent, at kolonirugende fugle slår sig ned i private haver.

Forbudt at fælde hule træer og træer med spætter det meste af året 

Det er dog ikke kun fuglereder, du skal være opmærksom på, inden du kaster dig over at fælde træer i din have. I Artsfredningsbekendtgørelsens paragraf 6, stk. 4 står der nemlig også, at hule træer og træer med spættehuller ikke må fældes i perioden 1. november til 31. august. 

- Det ses især i havens gamle, store træer – fx æbletræer eller andre frugttræer – der har fået sår og flænger over årene. I hullerne og i den løse bark finder fx spætter både føde og bygger rede, siger Berit Rørbøl.

Fæld kun træer med flagermus i maj eller september

Lasse Jensen supplerer:

- Også flagermus er et af de dyr, der tager ophold i gamle træer med hulheder. Flagermusen er fredet, så du skal passe særligt på ikke at komme til at dræbe den.

- Hvis du vil fælde et træ med flagermus i, skal det kort fortalt foregå i maj eller september, hvor en professionel kan hjælpe med at få flagermusene sluset ud af træet. I vinterhalvåret går flagermusen i dvale, så her kan det ikke komme ud af træet. Om sommeren har flagermusen yngel, som endnu ikke er flyvefærdige, og derfor kan de heller ikke komme ud af træet på det tidspunkt. 

Sådan spotter du træer, du ikke må fælde

  • Som oftest kan du se, om der er fuglereder i havens træer.
  • Er du i tvivl, om der er aktive reder i træet, må du ud i haven og observere. Kig og lyt over nogle dage. Hvis der løbende flyver fugle ind og ud af træet, er der sandsynligvis en fuglerede med æg eller unger, og så må du ikke fælde træet.
  • Har du gamle, krogede træer – fx æbletræer – med store huller eller løs bark, skal du være særligt opmærksom. Igen skal du ud at observere for at se, om der er flyttet fx en spætte ind. 
  • Flagermus er også et af de dyr, der gerne flytter ind i de gamle, hulede træer. Hold i skumringstimerne efter solnedgang og før solopgang øje med, om der flyver flagermus rundt i haven og ud fra træet. Om sommeren kan du få professionelle ud med lytteudstyr. 
  • Er der flagermus i træet, må du som udgangspunkt heller ikke fælde det.