Indhold i denne artikel

Beskatning af solcelleanlæg

Skal du betale skat af det, du tjener på dit solcelleanlæg? Bliver du beskattet af anlægget, hvis du sælger dit hus? Og hvordan er det lige selvangivelsen skal udfyldes? Find svarerene her.

Skatteregler for solcelleanlæg
Hvis du har et solcelleanlæg skal du muligvis betale skat af den energi, dit anlæg producerer. Foto: Henrik Frydkjær

Hvis du ejer eller har andele i et vedvarende energianlæg som et solcelleanlæg, som er tilsluttet forsyningsnettet, skal du muligvis betale skat af den energi, dit anlæg producerer. Ligeledes kan du risikere at blive beskattet af anlægget ved salg af dit hus, hvis det er købt efter den gamle ordning for solceller.

Hvis du har et anlæg, som ikke er tilsluttet forsyningsnettet, skal du derimod ikke betale skat af den producerede energi – i så tilfælde er det heller ikke muligt at afskrive eller fratrække udgifter til opstilling og drift af anlægget.

Der findes forskellige ordninger for beskatning af solcelleanlæg. Hvorvidt du kan benytte dig af den ene eller anden ordning afhænger af, hvornår du har købt dit solcelleanlæg.

Er du solcelleejer og har købt dit solcelleanlæg, inden de nye skatteregler for solceller trådte i kraft 20. november 2012, kan du opgøre din skattepligtige indkomst fra dit solcelleanlæg efter 2 ordninger:

 • Den skematiske ordning (standardmetoden)
 • Virksomhedsordningen (regnskabsmetoden)

Er dit solcelleanlæg købt efter den 19. november 2012, dvs. efter den nye ordning, kan du KUN benytte den skematiske ordning (standardmetoden).

LÆS OGSÅ: Solceller

Hvordan fungerer den skematiske ordning for beskatning af solceller?

Skatteregler ved solcelleanlæg
Du kan skattefrit sælge for op til 7.000 kr strøm til el-nettet om året. Foto: Torben Klint

Det er skattefrit at sælge energi til el-nettet for op til 7.000 kr. om året. Sandsynligheden for at blive beskattet som almindelig boligejer er derfor relativ lav, da du formentligt vil anvende størsteparten af den strøm, du producerer, selv. Det hænger sammen, at solcelleanlæg til private husstande kun må være af en vis størrelse.

Hvis I er flere ejere af solcelleanlægget, fx dig og din ægtefælle, vil I begge kunne få et bundfradrag på 7.000 kr. for salget af el, hvorved sandsynligheden for beskatning bliver endnu mindre.

Skulle anlægget alligevel producere for mere end 7.000 kr. strøm om året, du ikke selv bruger, skal du betale 60 procent i skat af indkomsten over de 7.000 kr.

Bliver du beskattet efter den skematiske ordning, spiller solcelleanlægget ingen skatteteknisk rolle ved et hussalg.

Sådan udfylder du selvangivelsen ved den skematiske ordning

Producerer du mere el, end du kan bruge, får du 60 øre pr. kWh (de første 10 år - hernæst 40 øre pr. kWh), når du sælger det til el-nettet.

Der findes ydermere puljeordninger, som er målrettet nye anlæg, hvor du har mulighed for at få forhøjede afregningspriser for det el, du leverer til nettet i op til 10 år.

Nyeste pulje er trådt i kraft i marts måned år 2015 og betyder, at du fx som boligejer i et enfamiliehus kan afregnes med 103 øre pr. kWh de først 10 år af anlæggets levetid. Puljen retter sig, som nævnt, mod endnu ikke etablerede anlæg, hvor der er søgt støtte i perioden 16. marts - 31. maj 2015.

Læs mere om puljerne på Energinets hjemmeside.

Når du op over en indkomst på 7.000 kr., skal du registrere den skattepligtige indkomst her:

 • Forskudsopgørelsen rubrik 250
 • Årsopgørelsen rubrik 20, når året er gået

Kan du afskrive anlægget og trække renter fra under den skematiske ordning?

Med den skematiske ordning kan du ikke afskrive din investering i solceller. Til gengæld kan du fratrække renteudgifter, hvis du har lånt penge til køb af anlægget.

Renteudgifterne vil automatisk være indberettet af dit realkredit- eller pengeinstitut, så de indgår i de samlede renteudgifter på din årsopgørelse.

Læs mere om den skematiske ordning hos SKAT.

LÆS OGSÅ: Sikkerhed: Er dit solcelleanlæg monteret korrekt?

Hvordan fungerer virksomhedsordningen for beskatning af solceller?

Afskrivning af solceller under virksomhedsordningen
Med virksomhedsordningen afskrives anlæggets købesum med op til 25 procent om året. Foto: Colourbox

Hvis du købte eller lavede en aftale om køb af dit solcelleanlæg senest den 19. november 2012, er du muligvis en af de solcelleejere, der benytter sig af den lukrative virksomhedsordning (regnskabsmodellen) i hele anlæggets levetid.

Med virksomhedsordningen afskrives anlæggets købesum med op til 25 procent om året. Til gengæld skal du betale skat af hele din energiproduktion fratrukket dine udgifter. Det vil sige, at du både skal betale skat af den del, du sælger og den del, du selv bruger.

Hvis du er tilmeldt virksomhedsordningen er det ikke muligt at skifte over til den skematiske ordning. Dog vil anlægget automatisk overgå til den skematiske ordning, hvis du sælger din bolig og anlægget dermed får en ny ejer.

LÆS MERE om virksomhedsordningen hos SKAT.

Sådan udfylder du selvangivelsen ved virksomhedsordningen

Bruger du virksomhedsordningen, skal du betale skat af al den energi, du producerer, uanset om du bruger den selv eller sælger den. Du kan dog trække alle dine udgifter til anlægget fra.

Du skal registrere dit overskud eller underskud i den udvidede selvangivelse, som er en selvangivelse for erhvervsdrivende:

 • Overskud: Skriv det i din udvidede selvangivelse eller årsopgørelse, rubrik 111.
 • Underskud: Skriv det i din udvidede selvangivelse eller årsopgørelse rubrik 112. Så længe du afskriver på anlægget, vil du have underskud. Se eksemplet i boksen.

Sådan beregner du dit samlede resultat ved virksomhedsskatteordningen

Når du skal regne dit underskud eller overskud ud, skal du gange hele årets produktion af el med 60 øre - så har du din indtægt.

Har du haft udgifter til drift - fx til reparationer eller revisor - skal du trække denne udgift fra din indtægt.

Eksempel
Årets produktion (5.000 kWh x 0,60 kr.) 3.000 kr.
Reparation og vedligeholdelse 1.000 kr.
Revisor m.m. 4.000 kr.
Afskrivninger (25 % af 115.000 kr.) 28.750 kr. -33.750 kr.
Underskud af solcellevirksomheden (skriv i rubrik 112 uden fortegn) -30.750 kr.

Afskrivning af solcelleanlæggets købesum

Nogle solcelleejere har haft mulighed for at afskrive anlæggets købesum (anskaffelse inklusive montering) med op til 25 procent om året, indtil hele investeringen er afskrevet.

Det drejer sig om solcelleejere, der har fået leveret solcelleanlæg i perioden fra 30. maj 2012 til og med 31. december 2013, som har kunnet foretage afskrivninger på 115 procent af anskaffelsessummen inkl. montering. Hvis anskaffelsessummen fx var 100.000 kr. inkl. montering, har afskrivningsgrundlaget været 115.000 kr.

Reglen om 115 procent-afskrivningsgrundlag har været gældende frem til 31. december 2013, såfremt aftale om køb af solcelleanlægget er indgået senest den 19. november 2012.

Eksempel på afskrivning af solcelleanlæg købt til 100.000 kr.
År Beløb, der skal afskrives Afskrivning 25 %
1. år 115.000 kr. 28.750 kr.
2. år 86.250 kr. 21.563 kr.
3. år 64.688 kr. 16.172 kr.
4. år 48.516 kr. 12.129 kr.
5. år 36.387 kr. 9.097 kr.
6. år 27.290 kr. 6.823 kr.
7. år 20.468 kr. 5.117 kr.

Bliver du beskattet af solcelleanlægget, hvis du sælger dit hus?

Er dit solcelleanlæg omfattet af den skematiske ordning, bliver du, som før nævnt, ikke beskattet af ved et evt. salg af det.

Hvis dit solcelleanlæg derimod er omfattet af virksomhedsordningen, vil du blive beskattet af en evt. gevinst på salget af det. Det vil sige, at du skal betale skat af forskellen mellem salgsprisen på anlægget og den værdi, anlægget er nedskrevet til, da fortjenesten betragtes som personlig indkomst.

Sælger du fx et anlæg videre for 50.000 kr., som er nedskrevet til 30.000 kr., skal du betale skat af 20.000 kr.

Fortjenesten angives i rubrik 111 på den udvidede selvangivelse. Har du underskud ved salget, anføres det i rubrik 112 og du kan trække beløbet fra i skat.

Du kan dog også vælge at tage solcelleanlægget med dig og på den måde fortsætte på den gamle ordning, hvis du ønsker at beholde anlægget. Men sælger du anlægget med huset, overgår anlægget automatisk til den nye ordning.

SE TEMA: Solceller

Oprindeligt publiceret d. , senest ajourført d.

Kilder og henvisninger

Kommentarer (12)

 1. Holger Skjerning
  Jeg fik solceller før 20.11.2012 og er godkendt til nettomålerordningen og valgte Virksomhedsordningen som skatte-metode.
  MEN ... da jeg skulle udfylde selvangivelsen for 2012, gik det op for mig at mine vindmølleandele fra 1993 og 1995 forhindrede mig i at bruge virksomhedsordningen. Fordi alle VE-anlæg skal under samme ordning! Men det ville jeg ikke opgive frivilligt, så jeg spurgte diverse revisorer, der ikke kunne hjælpe. Men så fandt jeg ud af, at når vind-andelene var fra før maj 1996, så havde jeg ikke valgt skatteordning for møllerne, og så kunne jeg vælge virksomhedsordningen for møllerne fra 2013. Og tilsyneladende bliver det godkendt af SKAT.
  PS. der må være 2 - 4000 solcelleejere, der i forvejen havde vindmøller, så måske kan dette hjælpe nogle af dem?
  (0)Svar og se andres svar


 2. J M.Pedersen
  Fik du ikke mail. fra Skat om skatteregler for solceller ejer, og hvordan du skal opgøre og angive dette på selvangivelsen og hvilke selvangivelse du skal anvende, virkelig god vejledning, kan du se det på skats hjemme side.
  vejledningen er mere fyldest gørende og nemmere at forstå end vejledningen overfor.
  (0)Svar og se andres svar


 3. Erik Martin-Legène
  Vi købte vores anlæg på den gamle ordning og elektrikeren har indberettet det i rette tid efter de galme regler. Vi er blevet delfaktureret 5. november 2012 og får først en slutfaktura på resten her i 2013, når vi har accepteret leverandørens småjusteringer.
  Det producerede den første nanoWatt 28. december 2012, men er først i dag blevet tilmeldt nettoordningen på Energinet.dk (godt nok med tilbagevirkende kraft, skriver de).
  Hvilket skatteår er det korrekt, at begynde afskrivningen? 2012 eller 2013?
  Hvordan selvangives renterne, når vi trækker på en kassekredit, indtil sidste faktura er betalt. Derefter optages et reelt prioritetslån?
  (0)Svar og se andres svar


 4. Jimmy Henriksen
  Revisor kr. 4.000
  så er du da blevet snydt så det brager
  sørg for at spørge flere om priser. Du betaler for revisor, du betaler ikke for en gennemgående Revision af en større virksomhed
  (0)Svar og se andres svar


 5. Christian Kobber
  Att.: Pedersen. og Michael Nielsen
  Når du sælger dit hus med et solcelleanlæg sælger du to ting. Dit hus OG dit solcelleanlæg. Begge ting med et prismærke på. Det nærliggende er nok at sælge solcelleanlægget til den nedskrevne værdi så du undgår beskatning af genvundne afskrivninger. Man vil ikke kunne anvende bolig/jobfradraget hvis man anvender virksomhedsordningen da dette arbejde ikke har noget med "privat" arbejde at gøre. Men rigtigt anskuet at værdien "arbejdslønnen" har meget større værdi som afskrivningsgrundlag.
  Mvh Solenergi.nu
  (0)Svar og se andres svar


 6. Stine
  Blot til orientering skriver I: "Har du fået leveret dit solcelleanlæg i perioden fra 30. maj 2012 til og med 31. december 2012" - I mener vel til og med 31. december 2013 :)
  (0)Svar og se andres svar


 7. Michael Nielsen
  Drage, du har aldrig kunne fradrage noget (ud over håndværkerløn jvf boligjobordningen) i den skematiske. Det er noget du har misforstået. Du har skattefradrag ved at benytte virksomhedsordningen. Her kan du også trække håndværkerløn fra via boligjobordningen, men da håndværkerudgifternes skattemæssige værdi kun er 33 % via boligjobordningen kan udgiften til håndværkerløn for det meste bedre betale sig at køre under fradraget ved virksomhedsordningen, hvor de har et skattemæssig værdi på over 50 % hvis du betaler topskat.
  (0)Svar og se andres svar


 8. Pedersen
  Ved den skematiske ordning, er der givet så store fradrag, at det skematiske ordning på sigt er det mest fordelartige, og der er ingen overaskelse ved hus salg, eller kravom revisor til udfyldelse af skemaerne, som nemt tage helle profitten, trods fradraget, man skal huske, har man fradraget 100.000 kr. på sit anlæg, skal de samme 100.000 kr beskattes ved salg.
  (0)Svar og se andres svar


 9. John Drage
  Det er aldeles nyt for mig, at der ikke kan foretages afskrivning på anlægget ved den skematiske ordning. Det mener jeg bestemt, vi fik at vide forud fo etableringen i sommeren 2012, endda også i artikler i Bolius.
  I artiklen her har I så glemt, at man frem til år 2013 også kunne få gavn af "Håndværkerfradraget" for etableringsomkostningerne.
  (0)Svar og se andres svar


 10. Finn Carsen
  Er der ikke også fradrag ved virksomhedsordningenfor anlægsudgifter som pålægges af el-leverandøren for administration, samt for de ca. 1200 kr årligt som pålignes for transport ved salg. Begge dele er da en del af driften.
  (0)Svar og se andres svar


 11. Jacob Andersen
  Opnås der ikke fradrag for renteudgifter på virksomhedsordning? Renter på mit energilån bliver vel automatisk indberettet til skat, og dermed fradrag?
  (0)Svar og se andres svar


 12. Bendt Bjergaard
  Har du finansieret dit køb af solcelleanlæg med et lån, er der vist særlige regler for hvorledes du kan få fradrag for renteudgiften, når du anvender virksomhedsordningen!!
  Dette fremgår ikke af den viste opstilling
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab