Hvad er boligstøtte?

Boligstøtte er en fællesbetegnelse for boligsikring og boligydelse. Boligsikring er rettet mod alle ikke-pensionister og mod førtidspensionister, der har fået tilkendt pensionen efter 1. januar 2003, mens boligydelse er forbeholdt førtidspensionister, der har fået pensionen tilkendt før 1. januar 2003 og folkepensionister. 

Boligsikring ydes som økonomisk hjælp til betaling af husleje og/eller til betaling af beboerindskud eller depositum i en lejebolig. Boligstøtte udbetales efter ansøgning.

Hvor meget kan jeg maksimalt få i boligsikring?

Der er lagt et loft over den støtteberettigede husleje, så der ikke kan beregnes boligsikring af en husleje større end 91.200 kroner årligt - svarende til 7.600 kr. om måneden (2024). 

Er der ingen hjemmeboende børn under 18 år eller pensionister i husstanden, kan du maksimalt få 15 procent af huslejen i boligsikring. 

For en enlig eller et par uden børn, vil den maksimale boligsikring derfor udgøre 15 procent af 7.600 kr., hvilket svarer til 1.140 kr.

En husstand med børn kan maksimalt modtage 48.120 kr. om året i boligsikring. Det svarer til 4.010 kr. om måneden.

Boligsikring under 3.528 kr. årligt svarende til 294 kr. månedligt udbetales ikke.

Hvor meget skal jeg som minimum selv betale i husleje?

Hvis din husleje er meget lav, kan du ikke modtage boligsikring - uanset dine indkomst- og formueforhold. 

Har du i kraft af dine indtægts- og formueforhold ret til den maksimale boligsikring, skal du i 2024 som minimum selv betale en årlig husleje på 27.400 kr. svarende til 2.283 kr. månedligt.

Minimumsbetalingen kan dog i praksis blive lidt højere, da boligsikringen ikke udbetales, hvis den er mindre end 3.528 kr. årligt. 

Hvem bliver ramt af kontanthjælpsloftet?

Kontanthjælpsloftet er gældende for borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. For den enkelte modtager af en af disse ydelser beregnes et loftbeløb, som er grænsen for, hvad denne kan modtage. 

Ved beregning af, om de samlede udbetalinger overstiger loftet, indgår den pågældende ydelse, særlig støtte og boligstøtte. Hvis borgeren bor sammen med en person, som modtager boligstøtte, medregnes en andel af denne persons boligstøtte til kontanthjælpsmodtagerens samlede udbetaling. 

Overstiger den samlede udbetaling kontanthjælpsloftet, bliver udbetalinger til borgeren reduceret. Reduktionen omfatter i første omgang den særlige støtte og efterfølgende boligstøtten. Boligstøtten vil således også blive reduceret, selvom den udbetales til en person, der ikke selv er omfattet af kontanthjælpsloftet.

Kort tid efter indførelsen af kontanthjælpsloftet oplyste Beskæftigelsesministeriet, at cirka 24.800 personer i september 2017 fik reduceret den særlige støtte og/eller boligstøtten som en konsekvens af kontanthjælpsloftet.

Hvordan beregnes min boligsikring?

Boligsikring udgør som udgangspunkt 60 procent af huslejen. Hvis du ud over lejen betaler den fulde udgift for varme i form af el, gas eller opvarmning fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, tillægges den årlige leje et beløb på 33,50 kr. pr. kvadratmeter.

Fra beløbet trækkes 18 procent af den del af husstandsindkomsten, der overstiger indkomstgrænsen på 13.550 kr. månedligt.

Men lad os se på et konkret eksempel. Da der er tale om en ret omstændelig beregning, er eksemplet opdelt i fem moduler. Alle tal i parentes er månedstal.

1: Stamdata:

En alene-boende person bor i en 65 m2 stor toværelses lejlighed. Huslejen udgør 8.500 kr. kr. månedligt og husstandsindkomsten er på 22.500 kr.  

2: Den maksimale leje:

Først beregnes 60 procent af boligudgiften, som maksimalt kan udgøre 7.600 kr. Det giver et beløb på 4.560 kr. (7.600/100x60)

3: Forskelsbeløb:

Dernæst beregnes forskellen mellem indkomstgrænsen på 13.550 kr. og husstandsindkomsten på 22.500 kr. Forskellen udgør 8.950 kr. Af dette beløb skal beregnes 18 procent, hvilket giver 1.611 kr. (8.950/100x18)

4: Foreløbig beregning:

Fra de førnævnte 4.560 kr. fratrækkes nu 1.611 kr., hvilket giver en boligsikring på 2.949 kr. 

5: Reduktion for 15 procent-regel:

Imidlertid kan en husstand uden børn højst modtage 15 procent i boligsikring, hvilket svarer til 1.140 kr. Beløbet er beregnet ud fra en maksimal årlig leje på 91.200 kr., som der beregnes 15 procent af.

Beregn din boligsikring her

Med denne beregner får du en indikation af, hvor meget du kan få i boligsikring som alene-boende og ikke-pensionist i en bolig på op til 65 kvadratmeter.

Hvis der kun bor én person i boligen, ydes der fuld boligsikring for et areal op til 65 kvadratmeter. Hvis boligen er større, bliver huslejen reduceret tilsvarende. Bor du fx alene i en lejlighed på 75 kvadratmeter, bliver huslejen reduceret til 65/75 af den oprindelige leje.

Husleje reduceres ved større boligareal

Hvis huslejen udgør 7.500 kr., skal lejen divideres med 75 og derefter ganges med 65. I det konkrete eksempel vil du opnå boligsikring på baggrund af en støtteberettiget husleje på 6.500 kr.

Hvis I bor to personer i boligen, forhøjes boligarealet fra 65 kvadratmeter til 85 kvadratmeter. En tilsvarende fremgangsmåde benyttes til beregning af den støtteberettigede leje, hvis boligen er større end 85 kvadratmeter.

Hvor stor betydning har husstandsindkomsten?

Sammen med en række øvrige faktorer, som bl.a. antal hjemmeboende børn og huslejens størrelse, spiller husstandsindkomsten en væsentlig rolle ved beregning af boligsikringen.  

En høj månedsløn er dog ikke i sig selv til hinder for at kunne modtage boligsikring: Fx vil du med en månedsløn på 35.000 kr. og to små børn kunne hente 1.796 kr. om måneden i boligsikring. Eksemplet gælder for en 3-værelses lejlighed på 85 m2 med en husleje på 9.000 kr. 

For en alene-boende er en relativ høj indkomst heller ikke nødvendigvis en hindring for at modtage boligsikring. Ved en indkomst på 35.000 kr. månedligt udgør boligsikringen 699 kr. for en lejlighed på 65 m2 og en husleje på 9.000 kr. Stiger indkomsten derimod til 38.000 kr., forsvinder hele boligsikringen. 

I den anden ende af indkomstskalaen finder vi en lønmodtager med en månedlig indkomst på 22.500 kr. og en husleje på 9.000 kr. for en 65 m2 stor lejlighed. Her vil boligsikringen løbe op på 1.140 kr. om måneden, hvilket udgør maksimumbeløbet for en lejer uden børn.  

Hvordan reduceres min boligsikring ved for stor en bolig?

Hvis der kun bor én person i boligen, ydes der fuld boligsikring for en bolig op til 65 m2. Hvis boligen er større, bliver huslejen reduceret tilsvarende. Bor du fx alene i en lejlighed på 75 m2, bliver huslejen reduceret til 65/75 af den oprindelige leje. 

Hvis huslejen udgør 8.500 kr., skal lejen divideres med 75 og derefter ganges med 65 for at finde frem til den støtteberettigede husleje. I det konkrete tilfælde kan du få boligsikring på baggrund af en husleje på 7.367 kr.

Hvis I bor to personer i boligen, forhøjes det maksimale boligareal fra 65 m2 til 85 m2. Med andre ord giver én ekstra person i husstanden ret til 20 m2 ekstra boligareal, uden at boligsikringen af den grund reduceres. 

Hvis ansøgeren er bevægelseshæmmet, og boligen er egnet for bevægelseshæmmede, tillægges 10 m2 på boligarealet. En alene-boende og bevægelseshæmmet ansøger har derfor ret til en bolig på 75 m2, uden at der bliver trukket i boligsikringen.

Hvilken rolle spiller børn i boligen på boligsikringens størrelse?

Hvis der er et eller flere børn under 18 år i husstanden, har du mulighed for en højere boligsikring. Forklaringen ligger i to forhold: 

For det første stiger indkomstgrænsen med 42.800 kr. årligt  (2024) for hvert barn ud over det første og op til det 4. barn. En stigning i indkomstgrænsen betyder, at du må have en højere indkomst, før din boligsikring bliver reduceret.  

For det andet forhøjes den maksimale tilskudsberettigede leje med 5 procent for hvert barn i husstanden under 18 år.

Børn under 18 år i husstanden betyder samtidig, at grænsen for den maksimale boligsikring på 15 procent af huslejens størrelse forsvinder.

Beregningsmetoden indebærer en kraftig stigning i boligsikringen i boliger med relativt høj husleje. Fx vil en borger med et barn under 18 år modtage 3.179 kr. i boligsikring, mens en borger uden barn i samme situation vil modtage maksimalbeløbet på 1.140 kr.

Eksemplet gælder for en husstandsindkomst på 22.500 kr. månedligt og en husleje på 9.000 kr.

Tæller børnenes indkomst og formue med?

Tidligere blev indtægter fra børns fritidsarbejde indregnet i husstandens indkomst, hvilket kunne give en lavere boligstøtte.  

Efter en lovændring gældende pr. 1. januar 2019 tæller hverken indkomst eller formue fra børn under 18 år med længere.

Hvor stor en formue må jeg have, før boligsikringen reduceres?

Råder din husstand over en større formue i form af fx værdipapirer, kontanter, bankindestående eller ejendomme, kan det få indflydelse på størrelsen af din boligsikring. Pensionsformuer tæller ikke med i din formue. 

Reduktionen i din boligsikring finder sted gennem et formuetillæg til husstandsindkomsten. Har husstanden en stor formue, bliver husstandsindkomsten øget, hvilket automatisk giver en lavere boligsikring.

Lovgivningen rummer to formuegrænser på hhv. 855.800 kr. og 1.711.800 kr. pr. husstand (2024). Ved en formue på op til 855.800 beregnes der intet formuetillæg, og der sker derfor heller ingen reduktion af boligsikringen.

Ved en formue på mellem 855.800 og 1.711.800 kr. bliver husstandens indkomst forhøjet med 10 procent af beløbet over 855.800 kr. 

Hvis du fx har en formue på præcis 1.711.800 kr., bliver der beregnet et formuetillæg på 10 procent af 855.800 kr. På det grundlag bliver husstandens årsindkomst forhøjet med 85.580 kr.

Boligsikring er dog ikke udelukket af den grund. Bor du alene i en toværelses lejlighed med en husleje på 7.500 kr. og en månedlig indkomst på 22.500 kr., får du stadig den maksimale boligsikring på 1.026 kr. om måneden.

Hvilken rolle spiller antal værelser og personer i boligen?

Ved beregning af boligsikring er det boligens areal og ikke antal værelser, som styrer beregningen af boligsikringen. 

Antallet af værelser i boligen har kun betydning for boligsikringens størrelse, hvis du lejer ud til en logerende eller anvender noget af boligen til erhverv.

Antallet af personer i husstanden spiller derimod en afgørende rolle i beregning af boligsikringen. Flere personer i husstanden giver normalt en højere husstandsindkomst, hvilket alt andet lige reducerer boligsikringen. 

På den anden side betyder flere personer i husstanden også, at der ydes boligsikring til en større bolig.

Dyrt at flytte sammen i lejebolig

For et lavtlønspar med en lille nyfødt, kan det hurtigt blive en dyr fornøjelse at flytte sammen i en lejebolig, viser beregninger på borger.dk.

Bor moderen alene med barnet i en toværelses lejlighed og en indkomst på 22.500 kr. månedligt, udløser det en boligsikring på 4.010 kr. Men flytter faderen ind med en tilsvarende indkomst, forsvinder hele boligsikringen.

Samtidig forsvinder en række andre økonomiske fordele for den enlige forsørger. Det drejer sig bl.a. om ordinært og ekstra børnetilskud samt hel eller delvis friplads i daginstitution.

Hvordan beregnes boligsikringen ved udleje til en logerende?

Hvis du lejer et værelse ud til en logerende (ofte benævnt som bofælle eller ”roomie”), skal den logerende indkomst ikke medregnes i din husstandsindkomst. 

I stedet bliver din støtteberettigede husleje reduceret på baggrund af antallet af værelser i lejligheden og den modtagne husleje. 

I en toværelses lejlighed vil beregningen af den støtteberettigede lejeudgift altid basere sig på, at lejeudgiften nedsættes med mindst halvdelen af den faktiske husleje. 

Hvis du betaler 9.000 kr. månedligt for en lejlighed på to værelser, udgør din støtteberettigede leje maks. 4.500 kr. Hvis den logerende betaler mere end 4.500 kr., nedsættes din støtteberettigede leje med den leje, som den logerende betaler til dig.

Hvordan påvirker et ekstra husstandsmedlem boligsikringen

Hvis du i stedet for en logerende flytter sammen med en kæreste eller en anden person, kan boligsikringen blive lidt højere, end hvis du udlejer til en logerende.

Boligsikringens størrelse afhænger nu af den samlede husstandsindkomst, da husstandsmedlemmets indkomst tæller med i regnestykket. Til gengæld bliver din husleje ikke reduceret. 

Beregningsmetoden indebærer, at hvis husstandsindkomsten er tilstrækkelig lav, som fx hos studerende, er der gode muligheder for en højere boligstøtte.

Bor I fx to personer i en toværelses lejlighed til 9.000 kr. månedligt og deles om huslejen, giver det en månedlig boligsikring på 1.140 kr. Det er næsten dobbelt så meget som de 689 kr., man får, hvis værelset er udlejet til en logerende, se eksemplet ovenfor. Forudsætningen er en indkomst pr. person på 12.500 kr. månedligt.

Reglerne for boligydelse er komplicerede og omfatter en række specialtilfælde. I denne fakta-artikel fokuserer vi på de mest almindelige regler, som dækker hovedparten af ansøgerne. 

Satserne stiger en smule hvert år. Opdaterede satser for årene fremover kan findes på bm.dk her.