Hvad er boligstøtte?

Boligstøtte er en fællesbetegnelse for boligydelse og boligsikring. Boligydelse udbetales til førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar 2003, og folkepensionister, mens boligsikring udbetales til ikke-pensionister og førtidspensionister, der er tilkendt pension efter 1. januar 2003. 

Boligstøtte ydes som økonomisk hjælp til betaling af husleje og/eller til betaling af beboerindskud eller depositum i en lejebolig.

Boligydelse kan søges af borgere, som enten modtager folkepension eller førtidspension tilkendt før 1. januar 2003.  

Som pensionist i en ejer- eller en andelsbolig kan du også modtage boligstøtte. Boligstøtten bliver i så fald ydet som lån med sikkerhed i boligen. 

Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler for tildeling af boligstøtte til førtidspensionister med tilkendt pension før og efter 2003.

Reglerne for boligydelse er komplicerede og omfatter en række specialtilfælde. I denne fakta-artikel fokuserer vi på de mest almindelige regler, som dækker hovedparten af ansøgerne.

Alle satser er gældende fra den 1. januar 2020. Satserne stiger en smule hvert år. Find opdaterede satser for årene fremover på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Hvordan søger jeg boligydelse?

Du søger om boligydelse på borger.dk her. Hvis I bor flere sammen, er det kun én person, der skal søge. 

Når du søger om boligstøtte, skal du benytte dig af NemID. Hvis du ikke har kendskab til brugen af computer og NemID, kan du få hjælp i den lokale borgerservice.

Den videre procedure fremgår af skemaet, men du skal bl.a. oplyse om dine boligforhold, hvem du eventuelt bor sammen med og jeres indkomst.

Du er færdig med din ansøgning, når du har trykket på "Send" og modtaget en kvittering.

Hvor meget kan jeg maksimalt få i boligydelse?

Der er lagt en grænse over den støtteberettigede husleje, så der ikke kan beregnes boligydelse af en husleje større end 7.833 kr. månedligt. 

Tilsvarende er der en grænse over boligydelsen, der maksimalt kan udgøre 4.134 kr. månedligt.  

Reglen betyder, at hvis du modtager den maksimale boligydelse på 4.134 kr., vil boligydelsen ikke stige, selv om huslejen stiger til op over grænsebeløbet på 7.833 kr. månedligt.

Som pensionist gælder det derfor som hovedregel om ikke at have en husleje på over de nævnte 7.833 kr. månedligt.

Reglen om den maksimale leje og boligydelse gælder dog ikke for boligydelse til ældreboliger, almene boliger og ustøttede, private plejeboliger, hvis ansøger er anvist boligen af kommunen. Reglen gælder heller ikke, hvis man efter visitation i kommunen bliver lejer i en friplejebolig.

Hvor meget skal jeg som minimum selv betale i husleje? 

Hvis din husleje er meget lav, kan du ikke modtage boligydelse - uanset dine indkomst- og formueforhold. 

Selv om du i kraft af dine indtægts- og formueforhold har ret til den maksimale boligydelse, skal du som minimum selv betale 11 procent af din indkomst i årlig husleje, dog mindst 17.700 kr. om året.

Hvis du fx har en indkomst på 180.000 kr. årligt, skal du som minimum selv betale 19.800 kr. i årlig husleje (180.000/100x11). Hvis indkomsten kun udgør 150.000 kr., rammes du af mindstebetalingen på 17.700 kr. 

Boligydelsen udbetales ikke, hvis den er mindre end 3.636 kr. årligt. svarende til 303 kr. månedligt.

Kan jeg blive ramt af kontanthjælpsloftet?

Ja, hvis du bor sammen med en person, der modtager kontanthjælp eller en tilsvarende ydelse, og personen er omfattet af kontanthjælpsloftet.

Kontanthjælpsloftet indebærer, at der er lagt et loft over, hvor meget du samlet kan få udbetalt i:

  • Kontanthjælp/uddannelseshjælp/integrationsydelse
  • Særlig støtte
  • Boligstøtte.

Hvis loftet overskrides, nedsættes først den særlige støtte og dernæst boligstøtten.

Hvordan beregnes min boligydelse?

Boligydelse udgør som udgangspunkt 75 procent af huslejen med et tillæg på 7.100 kr. årligt. Fra dette beløb trækkes 22,5 procent af den del af husstandsindkomsten, der overstiger 167.600 kr.  

Her er et konkret eksempel. Da der er tale om en ret omstændelig beregning, er eksemplet opdelt i otte moduler. Alle tal i parentes er månedstal.

1: Stamdata: 
En alene-boende pensionist bor i en 65 m2 stor bolig til en husleje på 61.200 kr. årligt (5.100 kr. om måneden). Pensionisten har en indkomst på 210.000 kr. (17.500 kr. om måneden)
 
2: Støtteberettiget leje

Huslejen udgør 61.200 kr. årligt. Dertil lægges varmetillæg på 65 m2 a 34,50 kr., hvilket udgør 2.243 kr. Til sidst medregnes et tillæg på 7.100 kr., hvilket sammenlagt giver en støtteberettiget husleje på 70.543 kr.

Af dette beløb beregner vi 75 procent, hvilket udgør 52.907 kr.
 
3: Reduktion for indkomst 
Pensionisten har en årlig indkomst på 210.000 kr. Grænsebeløbet udgør 167.600 kr. Forskellen mellem 167.600 kr. og indkomsten på 210.000 kr. udgør 42.400 kr. Af dette beløb beregnes der 22,5 procent af, hvilket udgør 9.540 kr.

4: Foreløbig boligydelse
Beløbet på 9.540 kr., fratrækkes de førnævnte 52.907 kr. hvilket giver en foreløbig boligydelse på 43.367 kr. (3.614 kr. månedligt). 

5: Foreløbig husleje efter boligydelse 
Vi trækker nu den foreløbige boligydelse fra huslejen inkl. varmetillæg (63.443-43.367 kr.), hvilket giver en foreløbig husleje på 20.076 kr.  

6: Reduktion for 11 procent-regel
Til slut skal vi undersøge, om kravet om en egenbetaling på 11 procent af husstandsindkomsten er overholdt. Vores pensionist skal som minimum selv betale 11 procent af sin indkomst i husleje, dog mindst 17.700 kr. (højeste beløb er gældende).  

I eksemplet udgør mindste egenbetaling 11 procent af 210.000 kr. (210.000/100x11), hvilket svarer til 23.100 kr. (1.925 kr.). Den foreløbige husleje efter boligydelse udgør 20.076 kr. De to tal trækkes fra hinanden, hvilket giver en reduktion i boligydelsen på 3.024 kr.

7: Endelig boligydelse 
Nu kan den endelige boligydelse beregnes. Vi trækker reduktionen på 3.024 kr. fra den foreløbige boligydelse, hvilket giver en endelig boligydelse på 40.343 kr. (3.362 kr.)

8: Endelig husleje efter boligydelse 
I eksemplet betaler pensionisten betaler en årlig leje (ekskl. varme) til udlejer på 61.200 kr. Med en færdigberegnet boligydelse på 40.343 kr., giver det en husleje efter boligydelse (ekskl. varme) på 20.858 kr. (1.738 kr.)

Kan jeg selv beregne min boligydelse?

Hvis du finder ovenstående beregningsmetode for langhåret, kan du på borger.dk selv beregne din boligydelse. Beregningen er ifølge Udbetaling Danmark vejledende (UD). 

Fremgangsmåden er rimelig enkel. Indledningsvis skal du dog klikke på feltet ”Fortsæt uden at være logget ind” to gange. Derefter følger du blot anvisningerne i de fem skærmbilleder.

Hvor stor betydning har husstandsindkomsten?

Sammen med en række øvrige faktorer som bl.a. antal hjemmeboende børn og huslejens størrelse, spiller husstandsindkomsten en væsentlig rolle ved beregning af boligydelsen.  

En høj relativ høj pensionsindkomst er dog ikke i sig selv til hinder for at kunne modtage boligydelse: Fx vil du som alene-boende pensionist med en månedlig indkomst på 40.000 kr. kunne hente 351 kr. om måneden i boligydelse. Eksemplet gælder for en 2-værelses lejlighed på 65 m2 med en husleje på 7.500 kr. 

I den modsatte ende af indkomstskalaen finder vi en pensionist med en månedlig indkomst på 17.500 kr. Under de samme forudsætninger giver det en månedlig boligydelse på de maksimale 4.134 kr., fremgår det af beregninger på borger.dk.

Hvordan reduceres min boligydelse ved for stor en bolig?

Hvis der kun bor én person i boligen, ydes der fuld boligydelse for en bolig op til 65 m2. Hvis boligen er større, bliver huslejen reduceret tilsvarende. Bor du fx alene i en lejlighed på 85 m2, bliver huslejen reduceret til 65/85 af den oprindelige leje. 

Hvis huslejen udgør 8.500 kr., skal lejen divideres med 85 og derefter ganges med 65 for at finde frem til den støtteberettigede husleje. I det konkrete tilfælde kan du opnå boligydelse på baggrund af en husleje på 6.500 kr.

Hvis I bor to personer i boligen, forhøjes det maksimale boligareal fra 65 m2 til 85 m2. Med andre ord giver én ekstra person i husstanden ret til 20 m2 ekstra boligareal uden at boligydelsen af den grund reduceres. 

Hvis ansøgeren er bevægelseshæmmet, og boligen er egnet for bevægelseshæmmede, tillægges 10 m2 på boligarealet. En alene-boende og bevægelseshæmmet pensionist har derfor ret til en bolig på 75 m2, uden at der bliver trukket i boligydelsen.

Hvilken rolle spiller børn i boligen for boligydelsen?

Hvis der er mere end et barn under 18 år i husstanden, har du mulighed for en højere boligydelse. Forklaringen ligger i tre forhold: 

  • Indkomstgrænsen stiger med 44.200 kr. årligt for hvert barn ud over det første og op til det 4. barn. En stigning i indkomstgrænsen betyder, at du som pensionist må have en højere indkomst, før din boligydelse bliver reduceret.  
  • Den maksimale tilskudsberettigede leje forhøjes med 5 procent for hvert barn i husstanden under 18 år.
  • Antallet af støtteberettigede m2 forhøjes, hvilket kan resultere i en højere boligydelse

For folkepensionister vil børn i boligen i de fleste tilfælde næppe være aktuelt. Reglen er mere aktuel for førtidspensionister, som sagtens kan have børn under 18 år boende hjemme.

Tæller børnenes indkomst og formue med?

Nej. Tidligere blev indtægter fra børns fritidsarbejde indregnet i husstandens indkomst, hvilket kunne give en lavere boligstøtte. 

Efter en lovændring gældende pr. 1. januar 2019 tæller hverken indkomst eller formue fra børn under 18 år med længere.

Hvor stor en formue må jeg have, før boligydelsen reduceres?

Råder din husstand over en større formue i form af fx værdipapirer, kontanter eller ejendomme, kan det få indflydelse på størrelsen af din boligydelse. Pensionsformuer tæller ikke med i din formue. 

Reduktionen i din boligydelse finder sted gennem et formuetillæg til husstandsindkomsten. Har husstanden en stor formue, bliver husstandsindkomsten øget, hvilket automatisk giver en lavere boligydelse.

Lovgivningen rummer to formuegrænser på hhv. 882.300 kr. og 1.764.800 kr. pr. husstand. Ved en formue på op til 882.300 beregnes der intet formuetillæg, og der sker derfor heller ingen reduktion af boligydelsen.

Ved en formue på mellem 882.300 kr. og 1.764.800 kr. bliver husstandens indkomst forhøjet med 10 procent af beløbet over 882.300 kr. Ved en formue højere end 1.764.800 kr., bliver indkomsten yderligere forhøjet med 20 procent af den overskydende formue.

Hvis du fx har en formue på præcis 1.764.600 kr., bliver der beregnet et formuetillæg på 10 procent af forskellen mellem 882.300 kr. og 1.764.600 kr. (882.600 kr.). På det grundlag bliver husstandens årsindkomst forhøjet med 88.826 kr.

Boligydelse er dog ikke udelukket af den grund. Bor du alene i en toværelses lejlighed på 65 m2 med en husleje på 7.500 kr. og en månedlig indkomst på 17.500 kr., modtager du 2.877 kr. i boligydelse hver måned.

Hvilken rolle spiller antal værelser og personer i boligen?

Ved beregning af boligydelse er det boligens areal og ikke antal værelser, som styrer beregningen af boligsikringen. 

Antallet af værelser i boligen har kun betydning for boligsikringens størrelse, hvis du lejer ud til en logerende eller anvender noget af boligen til erhverv.

Antallet af personer i husstanden spiller derimod en afgørende rolle i beregning af boligsikringen. Flere personer i husstanden giver normalt en højere husstandsindkomst, hvilket alt andet lige reducerer boligsikringen. 

På den anden side betyder flere personer i husstanden også, at der ydes boligsikring til en større bolig.        

Hvordan påvirker et eller flere husstandsmedlemmer boligydelsen?

Antallet af personer i boligen spiller ind på boligsikringens størrelse, da husstandsindkomsten uvægerligt vil stige med to personer i stedet for en person. Og størrelsen af husstandsindkomsten er en af de afgørende faktorer for boligydelsen.

På den anden side er der også faktorer, der trækker i modsat retning. Hvis du fx bor alene i en lejlighed på 85 m2, bliver boligydelse reduceret i kraft af lejlighedens størrelse. 

Bor I to personer i samme bolig, bliver boligydelsen ikke reduceret som følge af lejlighedens størrelse, men kun som en konsekvens af den højere husstandsindkomst.

I eksemplet længere oppe i artiklen bliver boligydelsen reduceret med 2.548 kr., hvis en person flytter ind i boligen. Til gengæld er der mulighed for at fordele boligudgiften på flere personer.

På den anden side betyder en fælles folkeregisteradresse for parret, at de begge mister mindst halvdelen af pensionstillægget. I nogle tilfælde kan et samliv i en fælles lejlighed derfor resultere i, at parret hver især mister flere tusinde kroner månedligt i kraft af de såkaldte ’samspilsproblemer’.