Hvad er boligstøtte?

Boligstøtte er en fællesbetegnelse for boligydelse og boligsikring. Boligydelse udbetales til førtidspensionister, som har fået tilkendt pensionen før 1. januar 2003, og folkepensionister, mens boligsikring udbetales til ikke-pensionister og førtidspensionister, der har fået tilkendt pension efter den 1. januar 2003. 

Boligstøtte ydes som økonomisk hjælp til betaling af husleje og/eller til betaling af beboerindskud eller depositum i en lejebolig. Boligstøtte udbetales efter ansøgning.

Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler for tildeling af boligstøtte til førtidspensionister afhængigt af, om pensionen er tilkendt før eller efter 1. januar 2003.

Som pensionist i en ejer- eller en andelsbolig kan du også modtage boligstøtte. Boligstøtten bliver i så fald ydet som lån med sikkerhed i boligen

Hvad medregnes i huslejen

Boligudgiften udtrykker den "rene" leje. Det vil sige, at udgifter til varme, varmt vand og el samt fællesantenne ikke medregnes i boligudgiften. 

Hvis huslejen indeholder betaling for varme, varmt vand og el, bliver huslejen nedsat med et vist beløb pr. kvadratmeter boligareal. Den månedlige og individuelle betaling af vaskeri skal ligeledes fraregnes huslejen

I nogle huslejeopgørelser er lejen sammensat af poster som hjemfaldspligt, nyt køkken eller nyt bad. Disse poster indgår i huslejen på linje med grundlejen.

Bliver boligstøtten medregnet i indkomsten?

Boligstøtte bliver ikke medregnet til din skattepligtige indkomst og påvirker derfor heller ikke størrelsen af hverken din SU eller pensionstillæg/varmehjælp som pensionist. 

Men med etableringen af kontanthjælpsloftet i 2016 er der imidlertid indført et loft over, hvor meget du samlet kan få udbetalt i offentlige ydelser i form af:

 • Kontanthjælp/uddannelseshjælp/integrationsydelse
 • Særlig støtte
 • Boligstøtte

Hvis den samlede offentlige ydelse overstiger loftet, nedsættes først den særlige støtte og derefter boligstøtten.  

Se, hvor stort kontanthjælpsloftet er hos Beskæftigelsesministeriet her.

Hvordan modtager jeg boligstøtten?

Udbetalingen af boligstøtte varetages af det offentlige gennem Udbetaling Danmark (UDK).

Boligstøtte bliver udbetalt forud som et skattefrit tilskud den første i hver måned til ansøgerens Nem-konto. Hvis I er flere lejere på lejekontrakten, er det op til jer selv at fordele boligstøtten indbyrdes.

Bor du til leje i en almen bolig, kan UDK, efter aftale med boligselskabet, vælge at indsætte beløbet på boligselskabets konto. Boligstøtten bliver efterfølgende modregnet i huslejeopkrævningen.

Kan jeg modtage boligstøtte i en fremlejebolig?

Fremleje af en bolig er ligestillet med et almindeligt lejemål, som sædvanligvis er tidsubegrænset. Derfor er det muligt at få boligstøtte, hvis du fremlejer en bolig.

For at kunne modtage boligstøtte skal du være omfattet af lejelovgivningen. Ved ansøgning om boligstøtte får du hurtigere et svar, hvis du medsender en kopi af din fremlejekontrakt.  

Vær opmærksom på, at din fremlejegiver/udlejer skal have meldt flytning til Folkeregisteret. Hvis der ikke er meldt flytning, skal du kunne dokumentere, at udlejer ikke opholder sig i boligen. Tal eventuelt med fremlejegiver om fremskaffelse af dokumentation.

Retten til boligstøtte i en fremlejebolig gælder ved fremleje af både lejeboliger, andelsboliger og ejerboliger.

Hvad hvis udlejer er tilmeldt folkeregisteret i min fremlejebolig?

Ved tildeling af boligstøtte beregner Udbetaling Danmark en husstandsindkomst, der er sammensat af indkomsten fra samtlige beboere på adressen over 18 år. Hvis du har fremlejet din bolig af en udlejer, som er på fx studieophold i udlandet eller på en jordomrejse, behøver udlejers indtægt imidlertid ikke at indgå i husstandsindkomsten. 

I forbindelse med ansøgningen kan du fx fremlægge dokumentation for, at udlejer befinder sig i udlandet. Dokumentationen kan tage form af bevis for optagelse på studie eller lignende.

Hvilke faktorer påvirker størrelsen af boligstøtten?

Boligstøtte beregnes på grundlag af følgende:

 • husstandens indkomst
 • husstandens formue
 • antallet af børn og voksne, der bor i boligen
 • huslejens størrelse
 • antal kvadratmeter i boligen

Samlet set betyder de fem kriterier, at du som lejer har gode muligheder for at modtage boligstøtte, hvis du bor alene i en lille bolig til en høj husleje og har en relativ lav indkomst.

Omvendt kan du næppe modtage boligstøtte, hvis du bor i en stor bolig til en lav husleje og har en høj husstandsindkomst. 

Hvor udbredt er boligstøtte?

I december 2022 modtog knap 600.000 husstande boligstøtte, hvilket svarer til omkring hver femte af alle husstande i Danmark. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Knap halvdelen af de 600.000 husstande modtog boligstøtten som enten pensionister eller førtidspensionister.

Den gennemsnitlige udbetaling af boligstøtte var i 2022 på cirka 2.200 kr. pr. husstand. Langt størstedelen bliver tildelt som boligydelse til pensionister eller førtidspensionister.

I december 2022 var den gennemsnitlige udbetaling:

 • Boligydelse til pensionister: 3.167 kr
 • Boligsikring til førtidspensionister: 1.757 kr.
 • Boligsikring til ikke-pensionister: 1.259 kr.

Hvordan søger jeg boligstøtte?

Du søger boligstøtte digitalt på borger.dk ved hjælp af dit Nem-ID. Er du ikke i stand til at søge om boligstøtte digitalt, kan du henvende dig til kommunens borgerservice, som vil hjælpe dig med ansøgningen.

Hvis I bor flere sammen, er det kun én person, der kan søge. Ved ansøgningen om boligstøtte til en privat lejebolig er det en fordel at medsende en kopi af din lejekontrakt.

Hvornår skal jeg søge boligstøtte?

For at være berettiget til boligstøtte fra indflytningsdagen, skal du søge om boligstøtte inden for den første måned efter indflytning.  

Reglen indebærer, at hvis du flytter ind den 1. januar, skal du søge om boligstøtte senest den 1. februar for at være berettiget til boligstøtte fra indflytningsdagen.

Regn med en vis sagsbehandlingstid. Til gengæld har du ret til boligstøtte med tilbagevirkende kraft fra indflytningsdatoen.

Hvis du finder ud af, at du har ret til boligstøtte i dit eksisterende lejemål eller søger senere end en måned efter indflytning, er du berettiget til boligstøtte fra den første i måneden efter, at du har søgt. Her får du altså ikke boligstøtte med tilbagevirkende kraft.

Skal jeg selv afmelde boligstøtte efter fraflytning?

Ja. Du har pligt til selv at meddele Udbetaling Danmark om en eventuel flytning, da du ellers risikerer at modtage boligstøtte, som du ikke er berettiget til.

Efter samme princip skal du søge om boligsikring efter indflytning i din nye bolig.

Hvor stort et boligareal må boligen have?

For at medtage hele huslejen ved beregning af boligstøtte, må boligens areal ikke overstige 65 kvadratmeter for en alene-boende. For hver ekstra person i boligen tillægges 20 kvadratmeter. Et par med et barn får altså medregnet hele huslejen til en lejlighed på op til 105 kvadratmeter.

Er der tale om en stærkt bevægelseshæmmet person efter boligstøttelovens regler, og er boligen egnet for bevægelseshæmmede, stiger den nedre grænse med 10 kvadratmeter til 75 kvadratmeter.

Hvordan reduceres boligstøtten ved en for stor bolig?

Hvis en husstand breder sig over et større boligareal end forudsat i lovgivningen, bliver den støtteberettigede husleje forholdsvis nedsat. I dette eksempel kan du se hvordan.

Et par med et barn kan få fuld boligstøtte til en bolig på op til 105 kvadratmeter. Hvis parret bor i en bolig på 120 kvadratmeter, bliver den støtteberettigede leje nedsat efter følgende metode:   

Hvis huslejen udgør 7.500 kr., skal lejen divideres med 120 og derefter ganges med 105 for at finde frem til den støtteberettigede husleje. I det konkrete tilfælde vil parret kunne opnå boligsikring på baggrund af en husleje på 6.563 kr.

Bor der kun én voksen sammen med barnet, ligger grænsen for fuld boligstøtte på 85 kvadratmeter, hvilket i eksemplet svarer til 5.313 kr.

Hvilke krav stilles der til bolig og ansøger?

For at være berettiget til boligstøtte skal du have fast bopæl her i landet. Det vil sige, at du skal have din folkeregisteradresse på bopælen. Det er også et krav, at du benytter en bolig her i landet til helårsbeboelse. 

Det er ikke et krav, at boligen er godkendt efter de gældende byggeregler. Men boligen skal rumme et selvstændigt køkken med indlagt vand og forsvarligt spildevandsafløb - et lille tekøkken kan gøre det. Køkkenet skal være forbeholdt lejer, og der må ikke være mulighed for, at udlejer giver adgang til sig selv eller andre.

I forhold til kravet om eget køkken gælder der dog en række undtagelser for beboere i bofællesskaber. Det gælder bl.a. for personer, der er fyldt 55 år, og som bor i et kollektivt bofællesskab. Du kan læse mere om undtagelserne i Lov om individuel boligstøtte kapitel 4a.

Beregn din boligsikring her

Med denne beregner får du en indikation af, hvor meget du kan få i boligsikring som alene-boende og ikke-pensionist i en bolig på op til 65 kvadratmeter.

Hvis der kun bor én person i boligen, ydes der fuld boligsikring for et areal op til 65 kvadratmeter. Hvis boligen er større, bliver huslejen reduceret tilsvarende. Bor du fx alene i en lejlighed på 75 kvadratmeter, bliver huslejen reduceret til 65/75 af den oprindelige leje.

Husleje reduceres ved større boligareal

Hvis huslejen udgør 7.500 kr., skal lejen divideres med 75 og derefter ganges med 65. I det konkrete eksempel vil du opnå boligsikring på baggrund af en støtteberettiget husleje på 6.500 kr.

Hvis I bor to personer i boligen, forhøjes boligarealet fra 65 kvadratmeter til 85 kvadratmeter. En tilsvarende fremgangsmåde benyttes til beregning af den støtteberettigede leje, hvis boligen er større end 85 kvadratmeter.

På borger.dk kan du foretage en mere omfattende beregning, der giver dig en indikation af, hvor meget du kan modtage i boligstøtte. Beregn din boligstøtte her.

Kræver det tilbagebetaling, hvis jeg tjener mere end forventet?

Hvis husstandsindkomsten bliver højere end det beløb, som du har oplyst til Udbetaling Danmark (UDK), kan du risikere en tilbagebetaling af en del af eller hele den udbetalte boligstøtte. Har du boet sammen med andre, tæller deres indkomst også i beregningen af din boligstøtte.

Hver måned kontrollerer UDK, om du har fået det rigtige udbetalt i boligstøtte. Hvis UDK kan se, at ændringer i den oplyste e-indkomst, fx løn eller SU, betyder, at din boligstøtte vil ændre sig med mere end 200 kr., bliver det trukket fra den næste udbetaling af boligstøtte.

Hvis beløbet er mindre end 200 kr., bliver det først taget med i din opgørelse for året.
Det kan bl.a. være derfor, du nu skal betale boligstøtte tilbage. 

Hvis du skal betale penge tilbage, får du automatisk tilsendt et indbetalingskort. Du vil modtage kravet om tilbagebetaling cirka syv uger efter modtagelsen af opgørelsen.

Hvad hvis jeg tjener mindre end forventet?

På samme måde som du bliver trukket i boligstøtte, hvis du tjener mere end forventet, bliver boligstøtten forhøjet med et tillæg, hvis du tjener mindre end forventet.

Det går altså begge veje - både ved den månedlige genberegning og den årlige efterregulering.

Kan jeg få hjælp til betaling af indskud?

Du kan ansøge kommunen om økonomisk støtte til betaling af indskud i en almennyttig bolig. Lån kan også ydes ved indflytning i ældreboliger, bofællesskaber og friplejeboliger beliggende i et alment byggeri.

I særlige tilfælde kan kommunen også yde lån til betaling af depositum i privat udlejningsbyggeri. Mulighederne for økonomisk støtte afhænger af husstandsindkomst og antal børn.