Brandforsikring af boligen

Hvad dækker en brandforsikring, og hvad dækker den ikke? Læs her, hvad du kan forvente at få erstattet af brandforsikringen, hvis uheldet er ude, og din bolig udsættes for brand.

Skal du have dit hus brandforsikret?

Banker vil stort set altid kræve, at et hus er brandforsikret, før der kan lånes penge i det. Arkivfoto.

Er en brandforsikring lovpligtig?

Det er ikke et lovkrav, at du har en brandforsikring. Men din bank eller dit realkreditinstitut vil normalt kræve, at huset er brandforsikret, for at du kan låne penge i det. Dit hus stilles som sikkerhed for lånet, fordi banken eller realkreditinstituttet vil beskytte deres penge

Hvad dækker en typisk brandforsikring?

Brandforsikringen dækker skader, der skyldes:

 • Brand
 • Direkte lynnedslag
 • Kortslutning
 • Eksplosion og lign.
 • Nedstyrtning fra eller af fly i bygningen

Der kan være små forskelle i, hvad en brandforsikring dækker hos de enkelte forsikringsselskaber. Forsikringsselskabet skal dog altid overholde de forsikringsbetingelser for bygningsbrand, som Finanstilsynet har godkendt.

En typisk brandforsikring dækker normalt:

 • Alle bygninger på adressen såfremt de er nævnt i policen
 • Alle faste bygningsdele og fast bygningstilbehør.
 • Alle faste el-, vand- og varmeinstallationer.
 • Kloak inklusive eventuelle grundvandspumper.
 • Gulvbelægninger inklusive faste tæpper.
 • Glas og kummer.
 • Flagstænger, antenner, markiser, baldakiner, solafskærmning og skilte.
 • Haveanlæg (kun planter, der er maksimalt 4 år gamle) herunder stakitter, plankeværk el.lign. på fundament.
 • Udvendig udsmykning på huset til en vis grænse.

Du kan se præcis, hvad din brandforsikring omfatter i de forsikringsbetingelser, du har fået udleveret, da du tegnede forsikringen, eller du kan finde betingelserne og vilkårene på dit forsikringsselskabs hjemmeside.

Brandforsikringen er normalt en del af din husforsikring. Husforsikringen har forskellige navne hos forsikringsselskaberne: Den kaldes fx villaforsikring, parcelhusforsikring, bygningskaskoforsikring eller husejerforsikring.

En brandforsikring er den eneste form for forsikring, dit forsikringsselskab ikke kan opsige. Årsagen er, at brandforsikringen er vigtig for pengeinstituttet, som har penge i huset.

LÆS OGSÅ: Husforsikring

hvad dækker brandforsikringen ikke?

Normalt dækker brandforsikringen ikke indbo. Foto: Flemming Von Würden

Hvad dækker brandforsikringen ikke?

Brandforsikringen dækker normalt ikke indbo, der er brændt eller er blevet beskadiget ved brand eller ved brandslukning. Hvis dit indbo skal være dækket ved brand, skal du tegne en indboforsikring.

En indboforsikring kan, afhængigt af forsikringsselskab, også kaldes en familieforsikring, privatforsikring, hjemforsikring, husstandsforsikring, boligforsikring eller familiens basisforsikring.

Brandforsikringen dækker ikke svideskader og gnistskader på bygningen eller det faste inventar. Den dækker heller ikke sodskader, hvis de ikke kommer fra en ildebrand.

Hvor stor en sum kan du få udbetalt af din brandforsikring?

Huset er ikke brandforsikret for en bestemt fast forsikringssum, i stedet er huset "fuld- og nyværdiforsikret". Det betyder:

 • Hvis huset bliver delvist ødelagt af branden, betaler forsikringen udgifterne til at reparere det, så det bliver lige så godt, som det var før branden. Hvis hele huset brænder ned, betaler forsikringen for at opføre et nyt tilsvarende hus i samme størrelse af de samme eller tilsvarende materialer.
 • Hvis genopførslen af huset koster mere end 50 procent af et tilsvarende nyt hus, er der mulighed for at få opført et nyt hus og få resterne af det gamle hus revet ned.

Det eneste, der modregnes i erstatningssummen, er værdien af de materialer, der kan bruges igen.

Selv om forsikringen betaler for at genopføre et tilsvarende hus, kan du normalt godt vælge at bygge en anden type hus som erstatning for det brændte. Du får så en erstatning fra forsikringsselskabet, der svarer til prisen for at reparere eller genopføre det oprindelige hus, og skal så selv betale ekstraudgifterne for at opføre dit nye hus.

Dækker brandforsikringen genhusning af beboere?

Brandforsikringen dækker bl.a. også genhusning af husets beboere hvis det er ubeboeligt. Foto: Susie Frederiksen

Hvilke udgifter dækker brandforsikringen ellers?

 • Udgifterne til oprydning og til at fjerne de bygningsdele og materialer, der er beskadiget i en sådan grad, at de ikke kan bruges igen.
 • Udgifterne til at redde, hvad reddes kan, efter branden, fx udgifter til at overdække taget, så der ikke kommer yderligere skader på huset på grund af regn og sne.
 • Udgifterne til at genhuse dig og din familie og til at opmagasinere dine ejendele, hvis huset er ubeboeligt i en periode. I dette beløb modregnes dine normale udgifter.
 • Udgifter til at gøre huset lovligt efter gældende regler. Hvis det oprindelige hus ikke ville være lovligt at bygge i dag, dækker forsikringen de merudgifter, der skal til, for at gøre huset lovligt. Fx hvis der skal mere isolering i for at opfylde de gældende krav.

Hvordan bliver erstatningen ved brand opgjort?

Før forsikringsselskabet kan opgøre, hvor stor en erstatning du kan få, skal I først blive enige om, hvad der er beskadiget - del for del. Derefter skal der sættes en pris på, hvad det vil koste at udskifte eller reparere alle de beskadigede bygningsdele, det faste inventar, installationer m.m. Det er stort set altid forsikringen, der får lavet vurderingen af, hvad det vil koste at få repareret/genopført bygningen.

Dertil kommer en opgørelse af de såkaldt "andre udgifter", dvs. bl.a. udgifter til oprydning, genhusning, lovliggørelse af huset og til at redde bygningsdele, der kan genbruges.

 

 

Eksempler på hvordan forskellige bygningsdele bliver prissat i opgørelse af erstatning:

 • En muret ydervæg (halvstensmur) bliver prissat som en ny halvstensmur.
 • En kampestenssokkel, der er typisk for ældre bygninger, bliver prissat som pudsede fundamentblokke, som er standard i dag.
 • Lette skillevægge fremstillet af forskallingsbrædder med rør og puds, som var meget almindelige bl.a. i 40'erne, bliver prissat som almindelige gipsvægge, der er standard i dag.
 • Enkeltlagsruder i det gamle hus bliver prissat som nye enkeltlagsruder (ekstraudgiften til lovliggørelse af vinduer, dvs. vinduer i den isoleringsklasse som kræves, dækkes som "andre udgifter").
 • Hvis det brændte hus var uisoleret, bliver udgifter til isolering af det nye hus ikke regnet med i opgørelsen (ekstraudgiften til at isolere huset op til de gældende krav, lovliggørelse, dækkes som "andre udgifter").

Hvordan prissættes dit hus efter en brand?

Prisen for huset fastsættes ud fra tegninger, bygningsbeskrivelse, fotos, og hvad der ellers kan fremskaffes af dokumentation for, hvordan huset var opbygget og så ud, før det helt eller delvist brændte ned.

Hvis huset var bygget af materialer, der ikke længere bliver brugt, bliver prisen fastsat ud fra prisen på nye byggematerialer af tilsvarende kvalitet, som er almindeligt brugt i dag.

Andre udgifter

Når husets værdi er opgjort, kommer alle tillægsudgifterne, der som nævnt ovenfor også er en del af erstatningen. Det drejer sig også om udgifterne til at lovliggøre huset, fx til at isolere det mere, end det oprindelige hus var. Den samlede erstatning er summen af opgørelsen af det "gamle" hus' værdi og merudgifterne.

Erstatningen kan blive nedsat eller helt bortfalde

Erstatningen kan blive sat ned, hvis dit hus ikke er vedligeholdt, eller hvis det er i meget dårlig stand eller er meget gammelt. Typisk vil erstatningen blive sat ned, hvis huset er forringet med mere end 30 procent i forhold til nyværdien. Erstatningen kan helt bortfalde, hvis den dårlige vedligeholdelse er årsag til branden, fx hvis meget gamle elinstallationer ikke er i orden og er grunden til, at branden er opstået.

Hvornår bliver erstatningen fra brandforsikringen udbetalt?

Erstatningen bliver først udbetalt, når skaderne er repareret, eller når et nyt hus er genopført.

Normalt kan du dog få erstatningen udbetalt i rater, så du kan betale håndværkerne, efterhånden som de forskellige dele af byggeriet bliver færdigt. Du skal have regninger på arbejdet, for at forsikringen kan udbetale erstatningen. Du kan også have en aftale med forsikringen om, at de betaler regningerne fra håndværkerne.

Du skal ikke regne med at kunne få penge uden at have en regning. Forsikringen er til for at sikre, at du får noget svarende til det, du har mistet.

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • "Værd at vide - før tegning af villaforsikring" |Forsikringsoplysningen
 • "Opgørelse af bygningsskader" | Forsikring & Pension
 • "Betingelser nr. 41-2 Husforsikring" | GF Forsikring
 • Vilkår for husforsikring, Topdanmark

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab