Hvorfor skal man teste tætheden af et nyt hus?

Siden 1. april 2006 har det været et lovkrav i bygningsreglementet, at tætheden i nye huse skal kontrolleres. 

Tidligere skulle kommunerne kræve dokumentation for tæthedsprøvning ved en procentdel af alle nyopførte huse. Det er ikke længere et krav. Ved alle bygninger, der opføres som lavenergiklasse, stilles der fortsat krav om dokumentation af klimaskærmens tæthed. Trykprøvning skal foretages af en uvildig, kvalificeret tryktester.

Hvis du selv bygger et nyt hus, gælder samme regler og det er dit ansvar at sørge for, at huset er tæt. Køber du derimod huset af et typehusfirma, er det firmaet, der sørger for at få testen udført, inden du overtager huset. 

Der er flere grunde til, at dit hus bør være tæt:

  • Hvis huset er utæt, slipper varmen ud, fx omkring vinduer, døre og ved samlinger mellem bygningsdele. Dette medfører varmetab og dårlig komfort, fordi kold udeluft presses ind gennem klimaskærmen og varm indeluft suges ud. Dermed skal du bruge mere varme på at bibeholde en passende temperatur.
  • I et meget utæt hus vil der være træk, og desuden vil gulve og vægge føles kolde på overfladen. Det gælder også, selvom huset er velisoleret.
  • En utæt klimaskærm kan medføre skader på dit hus, især hvis luften har et højt vandindhold, som dermed kan give fugtophobning i konstruktionerne. Det kan skabe gode betingelser for skimmelsvamp og råd, som nedbryder især organiske bygningsdele, fx trækonstruktioner. 

Hvordan sikrer du, at dit nye hus er testet med en blower door?

Hvis du køber et nyt hus af et typehusfirma eller du af andre årsager ikke selv har stået for byggeriet, bør du sikre dig, at der er lavet en blower door-test på huset. Du skal derfor bede om at få udleveret den testrapport, som firmaet har udført.

På en af de første sider i testrapporten kan du se, om bygningsreglementets krav til husets tæthed er overholdt. 

Hvad koster en blower door-test?

En blower door-test koster typisk fra omkring 2.000 kr. til 12.000 kr. inkl. moms (2020). Som det fremgår, kan der være stor forskel på prisen - og dermed også kvaliteten.

Vær opmærksom på, at udførslen af blower door-testen ikke nødvendigvis inkluderer, at firmaet kortlægger, hvor eventuelle utætheder er. Det kan betyde, at du kan risikere at skulle betale ekstra i tilfælde af, at firmaet efterfølgende også skal finde utæthederne. 

Hvornår skal du få en udført blower door-test?

Bygningsreglementet stiller specifikke krav til husets tæthed når dit hus er færdigbygget og klar til at blive anvendt. Den eneste måde at teste og dokumentere, at dette krav er overholdt, er for nuværende ved hjælp af en blower door-test. 

Blower door-testen skal udføres, når dampspærren ikke længere er synlig, og alle gennemføringer af installationer er udført for el, ventilation, vand, varme emhætte, afløb m.m. Desuden skal alle vinduer og døre være færdigmonteret. 

Selvom det ikke er et lovkrav at udføre blower door-testen, før dit hus er helt færdigt, kan det til tider være en god ide at udføre en fortryksprøvning. Det vil sige, at blower door-testen udføres på det tidspunkt, hvor dampspærren stadig er synlig. Dermed kan du opdage utætheder og udbedre disse, inden loft, væg m.m. opsættes. På den måde undgår du at skulle udføre unødigt arbejder senere, hvis det viser sig, at huset er for utæt.

Hvordan udføres en blower door-test?

Blower door-testen bliver udført på følgende måde:

  • En yderdør afmonteres og erstattes med en teltdug, hvori en ventilator er indbygget. Det er vigtigt, at den særlige dør er tætsluttet og lufttæt i dørhullet.
  • Ved hjælp af ventilatoren blæses luft ind i huset, så der skabes et overtryk. Efterfølgende anvendes ventilatoren igen - blot at der denne gang frembringes et undertryk i huset. Trykforskellene ved overtrykket og undertrykket medfører, at luft både trænger ud og ind gennem sprækker og andre utætheder.
  • På grund af trykforskellene, som ventilatoren frembringer, er det muligt at måle flowet, altså mængden af luft som strømmer ud af huset inden for en given tidsperiode. Dermed kan man angive en værdi for utætheden for huset. Værdien angives i liter pr. sekund pr. kvadratmeter. 

Det er et lovkrav, at husets utæthed angives ud fra gennemsnittet af luftflowet for det overtryk og det undertryk, der frembringes. 

Bygningsreglement 2018 (kap. 11 §263) stiller krav om, at luftskiftet ikke må overstige 1,0 liter pr. sekund pr. kvadratmeter opvarmet etageareal, når der foretages en trykprøvning med 50 Pa (Pascal).  

Hvis du ønsker at bygge lavenergihus (2020) er kravet for tæthed 0,7 liter pr. sekund pr. kvadratmeter jf. Bygningsreglementets kap.25  §481.

I særlige tilfælde, fx hvis du bygger et hus med meget højt til loftet, gælder der andre værdier for utætheden. Hvis klimaskærmsarealet divideret med etagearealet er over 3, gælder det, at utætheden højst må være på 0,3 liter pr. sekund pr. kvadratmeter. 

Hvordan finder du ud af, hvor huset er utæt?

Hvis blower door-testen viser, at huset ikke lever op til bygningsreglementets krav til tæthed, er næste skridt at finde ud af, hvor huset er utæt, så du kan få det tætnet. 

Der findes flere forskellige metoder til at finde ud af, hvor huset er utæt. Metoderne er følgende:

  • Termografi
  • Brug af røg
  • Måling af lufthastigheder

Termografi

En måde at kortlægge hvor i huset, der er utætheder, er ved hjælp af en termografisk undersøgelse. Termograferingsudstyret fungerer som et varmefølsomt kamera, hvorved der tages billeder af den indvendige og udvendige del af dit hus. 

Da kameraet er temperaturfølsomt, angives med forskellige farver de områder, hvor der er temperaturforskelle. Dermed kan du ud fra billedet se, hvor der muligvis er utætheder. Med termografi findes også kuldebroer, dvs. områder der er dårligere isoleret end resten, så du finder også steder, der ikke nødvendigvis er utætte med denne metode.

Brug af røg

En anden mulighed er at anvende røg til at lokalisere utæthederne. Ved at skabe et overtryk samtidig med, at en røgmaskine producerer røg, er det muligt at finde de områder, hvor der skal udføres reparationer, da røgen vil trænge ud de steder, hvor der er utætheder. 

Måling af lufthastigheder

En tredje mulighed er at bruge et apparat, som kan måle lufthastigheder. Apparatet placeres tæt ved de områder, hvor der er mistanke om, at der kan forefindes utætheder. Hvis lufthastigheden er høj, er det et udtryk for, at der er utætheder. Steder, hvor der typisk er utætheder, er fx ved fugerne omkring vinduer, omkring stikkontakter eller andre installationer, eller ved samlinger mellem bygningsdele. 

Kan en blower door-test udføres på ældre huse?

Det kan i nogle tilfælde være en god ide at få udført en blower door-test på et ældre hus. Eksempelvis hvis varmeregningen er relativ stor i forhold til etagearealet. Dit forbrug af varme kan godt være stort, selvom dit hus er godt isoleret, fordi varmen siver ud gennem utætheder, hvis efterisoleringen ikke er udført korrekt. 

Blower door-testen viser dog kun, hvor utæt huset er og ikke selve placeringen af utæthederne. Derfor er det ofte nødvendigt at supplere testen med en af ovenstående metoder for at få kortlagt, hvor utæthederne er.