Hvad menes med udluftning af et hus?

Der skelnes mellem udluftning (ventilering) af husets opholdsrum og af husets bygningskonstruktioner.

Med udluftning af husets opholdsrum tænkes på udluftning af husets værelser og stuer, badeværelser og toiletter, køkken og kælder. Denne udluftning kan ske enten mekanisk eller som naturlig ventilation.

Den anden form for udluftning angår bygningskonstruktionerne. Specielt ydervægge, tage og krybekældre skal udluftes. Der, hvor varm luft møder kolde overflader, vil der opstå kondens, og denne fugt skal ventileres bort. Ligeledes skal fugt fra regn eller perioder med meget fugtigt vejr kunne ventileres bort, så den ikke hober sig op i konstruktionerne.

Hvad kan manglende eller forkert udluftning betyde for et hus?

Manglende eller forkert udluftning af husets opholdsrum kan medføre fugtskader og i værste tilfælde skimmelsvamp, som har en meget negativ indvirkning på indeklimaet og dermed helbredet.

Bliver husets konstruktioner ikke udluftet rigtigt, risikerer du, at der samler sig fugt i konstruktionerne, og derved opstår råd og svamp. Der kan være tale om svampe som gul og hvid tømmersvamp, som nedbryder konstruktionerne - eller om skimmelsvamp.

Hvilke love og regler gælder vedrørende udluftning af huse?

Krav vedrørende udluftning af opholdsrum, køkken, badeværelser og toiletter
I bygningsreglementet (kapitel 6) stilles der krav om, at boligen skal ventileres, og hvordan det skal gøres, dvs. enten ved naturlig eller mekanisk ventilation.

Der er desuden regler for, hvor stort et luftskifte der skal være både i de enkelte rum i boligen og totalt set, og for, hvilke rum der skal tilføres luft udefra, og hvilke der skal fjernes luft fra (udsugning).

Kravene gælder kun, hvis du bygger nyt eller bygger om i større stil, men selvom du måske ikke er lovgivningsmæssigt forpligtet til at følge reglerne, kan det være fornuftigt at gøre alligevel.

For opholdsrum er der kun krav om, at du skal tilføre udeluft. Dette kan gøres ved hjælp af åbninger i facaden eller ventilationsspalter i vinduerne. For at sikre den rigtige mængde luft udefra stilles der krav om antal åbninger og deres størrelse.

I køkkener, badeværelser og toiletter er der ud over krav om tilførsel af luft udefra ligeledes krav om udsugning. Hvis udsugningen foregår mekanisk, skal denne køre konstant.

Hvis udsugningen derimod slukkes af og til, dvs. styres af tænd/sluk på lyset, af hvor fugtigt der er i rummet, eller af om emhætten er i brug under madlavning, skal der være en aftrækskanal i rummet med en åbning på 200 cm2. Aftrækskanalen skal sikre, at der tilstrækkelig udsugning, uanset om den mekaniske ventilation bruges eller ej.

Krav vedrørende udluftning af husets konstruktioner

Hvis der er mulighed for skadelig kondensfugt, stilles der i bygningsreglement (kapitel 4) krav om, at konstruktionerne skal ventileres. Det gælder specielt:

 • Ydervægskonstruktioner
 • Tagkonstruktioner
 • Krybekældre

Udluftning af ydervægskonstruktioner

Hvis ydervæggene er opført som lette konstruktioner af fx træ, skal konstruktionen ventileres. Det gøres ved at lave et ventileret hulrum bag ved den udvendige beklædning med det formål:

 • At regn og fugt der kommer ind bag ydervæggens beklædning, ikke påvirker resten af væggen, men derimod ventileres bort.
 • At fugt der kommer gennem væggen indefra, ventileres bort.
 • At fugt i form af regn på facaden ikke presses ind gennem væggen og sætter sig i konstruktionen.

Udluftning af tagkonstruktioner

Tagkonstruktionen skal ventileres, så fugt såvel indefra huset som udefra fjernes. Det er derfor vigtigt, at der er placeret en dampspærre i konstruktionen. En dampspærre er en form for folie eller membran, som sikrer, at varm fugtig luft inde i boligen ikke presses ud gennem husets vægge og tag.

Desuden skal uopvarmede hulrum eller uudnyttede tagrum altid ventileres, så eventuel byggefugt eller anden fugt ventileres bort.

Udluftning af krybekældre

Krybekældre skal ventileres til det fri. Det anbefales, at du etablerer ventilationsåbninger for hver 6 m, og at åbningerne har en størrelse på minimum 150 cm2. Sokkelriste i en størrelse af 7 x 22 cm (svarende til en mursten) har netop en størrelse, der svarer til 150 cm2.

Bruger man andre typer riste skal man være opmærksom på at kravet på 150 cm2 skal svare til ristens frie areal. Det vil sige, at evt. gitre eller lignende skal fratrækkes.

Derudover er der krav om, hvordan ventilationsåbninger skal placeres i facaden. Dog skal det nævnes, at det i perioder om sommeren med høj luftfugtighed og høje temperaturer kan være nødvendigt at lukke for ventilationen til krybekældre og kældre for at undgå, at den varme, fugtige luft trækker ned og kondenserer på de kolde overflader i kælderen.

Hvad er manglende eller forkert udluftning?

Dit hus mangler udluftning, hvis der ikke foregår en konstant udluftning ved hjælp af ventilationsriste, og du ikke i opholdsrum lufter ud mindst tre gange om dagen med gennemtræk i 5-10 minutter.

Der luftes forkert ud, når der ikke luftes ud med den rigtige luft. Hvis du fx åbner døren fra badeværelset til de øvrige rum og dermed lukker den fugtige badeværelsesluft ud i den resterende del af boligen, er fugten bare blevet fordelt i boligen, og det er ikke hensigtsmæssigt.

Det samme gælder for vaskekældre el.lign. Fugtig luft skal altid luftes ud til det fri, og luften, der tilføres, skal ligeledes komme udefra.

Hvad er den største risiko ved manglende eller forkert udluftning?

Mangel på udluftning af bygningens konstruktioner kan medføre angreb af råd og svamp med store skader til følge, hvis angrebet ikke opdages i tide. Det er de skjulte konstruktioner, der udgør den største risiko. Det er svært selv at opdage skaderne inde i konstruktionerne.

Nyopførte bygninger bør udluftes specielt meget i begyndelsen, da der ofte har samlet sig fugt i konstruktioner under byggeriet. Det værste er den fugt, som ikke kan komme ud af bygningen igen, fordi den er lukket inde i konstruktionerne. Hvis der går for lang tid, før sådanne konstruktioner tørrer helt, kan der opstå angreb af skimmelsvamp eller andre svampetyper.

Men den manglende udluftning af bygningskonstruktionerne kan også få konsekvenser for indeklimaet, hvis de angribes af skimmelsvamp.

Mange af de materialer der bruges i boligen, afgiver forskellige mere eller mindre farlige stoffer og forurener dermed indeluften. Det er derfor en god idé at lufte ud for at få renere luft ind i boligen. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at dit hus bliver udluftet rigtigt, da det kan have alvorlige konsekvenser, hvis det ikke sker. Især bygningskonstruktionerne kan være svære at holde øje med, og manglende eller forkert udluftning vil typisk først blive opdaget, når skaden er sket.

Hvordan tjekker du, om dit hus bliver udluftet rigtigt?

Udluftning af opholdsrum, køkken, badeværelser og toiletter

Ved en simpel gennemgang af huset kan du tjekke, om udluftningen af rummene i boligen er tilstrækkelig.

 • Er der mere end 2 cm dug langs rammen på indersiden af dine ruder?
 • Fornemmes en dårlig lugt af indelukkethed eller mug, når du kommer ind udefra?

Hvis dette er tilfældet, skyldes det næsten med sikkerhed, at der er luftet for dårligt ud. Ét er den daglige udluftning, hvor vinduerne åbnes, og der luftes ud, noget andet er, om der er en konstant udskiftning af luft i boligen. Du kan tjekke, om der mangler:

 • Friskluftsventiler i vinduerne.
 • Udluftningsventiler i vægge eller lofter.
 • Mekanisk ventilation på badeværelset og toilettet, eller om der er udluftningsventil og aftrækskanal i loftet.

 Eller bor du i et gammelt hus med masser af naturlig ventilation i form af utætheder ved gulvet, fodlister, vinduer og døre?

Er din krybekælder udluftet?

Igen kan du selv undersøge, om udluftningen er i orden.

 • Er der ventilationsriste i soklerne hele vejen rundt om huset?
 • Er ristene tilgængelige, eller står der alt muligt foran?
 • Er ristene rene eller tilstoppede?

Er din tagkonstruktion tilstrækkeligt udluftet?

Hvis du har adgang til loftrum og skunkrum, skal de inspiceres, og du skal tjekke, om der virker tørt. Skulle der være problemer med dårlig ventilation, viser det sig ofte som fugtskjolder på væggen, og så er skaden sket.

Hvis du er usikker på, om der er noget galt, kan det anbefales at tage kontakt til en fagmand og få en vurdering af, hvorvidt der er en skade eller et potentielt problem.

Hvad bør du gøre, hvis dit hus ikke bliver udluftet rigtigt?

Hvis der mangler udluftning i opholdsrum, skal der etableres ventilationsåbninger, evt. i form af ventiler i vægge og vinduer, og det er samtidig vigtigt at huske den daglige udluftning.

Er husets konstruktioner ikke ventileret tilstrækkeligt, og gælder det især ventilering af ydervæg eller tagkonstruktion, er det umiddelbart svært at gøre noget ved det. Hvis der er problemer med udluftningen der, skyldes det ofte fejlkonstruktion eller byggesjusk.