Brug en blower door-test til at tjekke om dit nye hus er utæt

I dag er der krav om, at nye huses tæthed skal kontrolleres og godkendes, inden man flytter ind. For at teste tætheden udføres en såkaldt "Blower door-test".

Når dit hus er bygget helt færdigt, skal det testes, om det kan holde på varmen.

Når dit hus er bygget helt færdigt, skal det testes, om det kan holde på varmen. Foto: Torben Klint

Hvorfor skal man teste tætheden af et nyt hus?

Siden 1. april 2006 har det været et lovkrav i bygningsreglementet, at tætheden i nye huse skal kontrolleres.
Kommunerne har siden 2008 haft pligt til at lave stikprøver og kontrollere mindst 5 procent af alt nybyggeri, og dermed at tæthedsprøvning er blevet udført, inden de giver tilladelse til, at huset må tages i brug. Jf. Bygningsreglementet 2015 skal kommunerne kræve tæthedsprøver ved 10% af alle nyopførte huse.

Hvis du selv bygger et nyt hus, er det dit ansvar at sørge for at huset er tæt. Og det kan du sikre dig ved at foretage en tæthedsprøve ved hjælp af en blower door-test. Køber du derimod huset af et typehusfirma, er det firmaet, der sørger for at få testen udført, inden du overtager huset.

Der er flere grunde til, at dit hus bør være tæt:

 • Hvis huset er utæt, slipper varmen ud, fx omkring vinduer, døre og ved samlinger mellem bygningsdele. Dette medføre varmetab og dårlig komfort, fordi kold udeluft presses ind gennem klimaskærmen og varm indeluft suges ud. Dermed skal du bruge mere energi for at bibeholde en passende komforttemperatur.
 • I et meget utæt hus vil der være træk, og desuden vil gulve og vægge føles kolde på overfladen. Det gælder også, selvom huset er velisoleret.
 • En utæt klimaskærm kan medføre skader på dit hus, især hvis luften har et højt vandindhold, som dermed kan give fugtophobning i konstruktionerne. Derved kan der skabes gode betingelser for skimmelsvamp og råd, som nedbryder især organiske bygningsdele som fx trækonstruktioner.

LÆS OGSÅ: Undgå fugtproblemer når du bygger

Hvordan sikrer du, at dit nye hus er blevet Blower door-testet?

Hvis du køber et nyt hus af et typehusfirma eller du af andre årsager ikke selv har stået for byggeriet, bør du sikre dig, at der er lavet en Blower Door-test på huset. Du skal derfor bede om at få udleveret den testrapport, som firmaet har udført.
På en af de første sider i testrapporten kan du se, om bygningsreglementets krav til husets tæthed er overholdt.

Hvad koster en Blower Door-test?

En Blower door-test koster typisk fra omkring 8.600 kr. til 12.000 kr. inkl. moms (2015).
Vær opmærksom på, at udførslen af blower door-testen ikke nødvendigvis inkluderer, at firmaet kortlægger, hvor eventuelle utætheder er. Det kan betyde, at du vil kunne risikere at skulle betale ekstra i tilfælde af, at firmaet efterfølgende også skal finde utæthederne.

Hvornår skal du få en udført Blower Door-test?

Det er ikke et lovkrav at få udført en Blower Door test, når dit hus er færdigbygget og klar til at blive anvendt – til gengæld stiller loven specifikke krav til husets tæthed. Eneste måde at teste og dokumentere, at disse krav er overholdt, er for nuværende ved hjælp af en blower door-test.

Blower Door testen skal udføres, når dampspærren ikke længere er synlig, og alle gennemføringer af installationer er udført for el, ventilation, vand, varme emhætte, afløb m.m. Desuden skal alle vinduer og døre være færdigmonteret.

Selvom det ikke er et lovkrav at udføre Blower Door-testen, før dit hus er helt færdigt, kan det til tider være en god ide at udføre en fortryksprøvning. Det vil sige, at blowerdoor testen skal udføres på det tidspunkt, hvor dampspærrer stadig er synlige. Dermed kan du opdage utætheder og udbedre disse, inden loft, væg m.m. opsættes. På den måde undgår du at skulle udføre unødigt arbejder senere, hvis det viser sig, at huset er for utæt.

Termografisk test blower door-test

Det kan være nødvendigt at foretage en termografisk test i forbindelse med en blower door-test. Foto: Scanpix

Hvordan udføres blower door-testen?

Blower Door-testen bliver udført på følgende måde:

 • En dør eller et vindue afmonteres og erstattes med en maskine, som ligner en særlig dør eller et vindue, hvori en ventilator er indbygget. Det er centralt, at den særlige dør eller det særlige vindue er tætsluttet og lufttæt omkring hullet.
 • Ved hjælp af ventilatoren blæses luft ind i huset hvorved der skabes et overtryk. Efterfølgende anvendes ventilatoren igen -blot at der denne gang frembringes et undertryk i huset. Trykforskellene ved overtrykket og undertrykket medfører, at luft både trænger ud og ind gennem sprækker og andre utætheder.
 • På grund af trykforskellene, som ventilatoren frembringer, er det muligt at måle flowet, altså mængden af luft som strømmer ud af huset inden for en given tidsperiode. Dermed kan man angive en værdi for utætheden for huset, og standarten for denne værdi angives i liter pr. sekund pr. kvadratmeter.

Det er et lovkrav, at husets utæthed angives ud fra gennemsnittet af luftflowet for både det overtryk og det undertryk, der frembringes.

Bygningsreglement 2015 stiller krav om, at luftskiftet ikke må overstige et luftflow på mere end 1,0 liter pr. sekund pr. kvadratmeter opvarmet etageareal, når der foretages en trykprøvning med 50 Pa (pascal). 

Hvis du ønsker at bygge lavenergihus (2020) er kravet for tæthed henholdsvis 0,5 liter pr. sekund pr. kvadratmeter.

I særlige tilfælde, fx hvis du bygger et hus med meget højt til loftet, gælder der andre værdier for utætheden. Hvis klimaskærmsarealet divideret med etagearealet er over 3, gælder det, at utætheden højst må være på 0,3 liter pr. sekund pr. kvadratmeter.

Hvordan finder du ud af, hvor huset er utæt?

Hvis Blower Door-testen viser, at huset ikke lever op til bygningsreglementets krav til tæthed, er næste skridt at finde ud af, hvor huset er utæt, så du kan få det tætnet.

Der findes flere forskellige metoder til at finde ud af, hvor huset er utæt. Der er dog intet lovkrav, der angiver, hvilken metode du skal anvende. Metoderne er følgende:

 • Termografi
 • Brug af røg
 • Måling af lufthastigheder.

Termografi

En måde at kortlægge hvor i huset, der er utætheder, er ved hjælp af en termografisk undersøgelse. Termograferingsudstyret fungerer som en slags kamera, hvorved der tages billeder af den indvendige og udvendige del af dit hus.

Da kameraet er temperaturfølsomt, angives med forskellige farver de lokationer, hvor der er temperaturforskelle. Dermed kan du ud fra billedet, se, hvor varmen trænger ud gennem utætheder.

LÆS OGSÅ: Undersøg, hvor varmen slipper ud af dit hus med termografi

Brug af røg

En anden mulighed er at anvende røg til at lokalisere utæthederne. Ved at skabe et overtryk samtidig med, at en røgmaskine producerer røg, er det muligt at finde de steder, hvor der skal udføres reparationer, da røgen vil trænge ud de steder, hvor der er utætheder.

Måling af lufthastigheder

En tredje mulighed er at bruge et apparat, som kan måle lufthastigheder. Apparatet placeres tæt ved de områder, hvor der er mistanke om, at der kan forefindes utætheder. Hvis lufthastigheden er høj, er det et udtryk for, at der er utætheder. Steder, hvor der typisk er utætheder, er fx ved fugerne omkring vinduer eller ved samlinger mellem bygningsdele.

LÆS OGSÅ: Fejl og mangler ved håndværkerarbejde

Kan en blower door-test udføres på ældre huse?

Det kan i nogle tilfælde være en god ide, at få udført en blower door-test på et ældre hus. Eksempelvis hvis varmeregningen er relativ stor i forhold til etagearealet. Dit forbrug af varme kan godt være stort, selvom dit hus er godt efterisoleret, fordi varmen ved utætheder siver ud.

Blower door-testen viser dog kun, hvor utæt huset er og ikke selve placeringen af utæthederne. Derfor er det ofte nødvendigt at supplere testen med en termografisk undersøgelse el. lign. for at få kortlagt, hvor utæthederne er.

LÆS OGSÅ: Fjern husets kuldebroer

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • "Anvisning om Bygningsreglement 2008". SBI-anvisning 216. Statens Byggeforskningsinstitut, 2008.
 • "Klimaskærmens lufttæthed". SBI-anvisning 214. Statens Byggeforskningsinstitut, 2007.
 • "Klimaskærmens tæthed - krav, måling, lufttætning, metoder og instrumenter". Erfaringsblad 06 04 01. BYG-ERFA
 • "Det bygger vi fremtiden på - Isover Comfort House". Brochure fra Isover, 2008

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab