Byggetilladelse og anmeldelse af byggeri

De fleste byggeprojekter kræver, at du søger byggetilladelse eller anmelder byggeriet til kommunen. Det er meget forskelligt, hvad det koster, og hvor lang tid det tager at få en byggetilladelse.

Byggetilladelse til byggeri

Hvis dit byggeprojekt har betydning for arealet af dit hus, skal du søge byggetilladelse, før du går igang. Foto: Susie Frederiksen

Hvad er forskellen på en byggetilladelse og anmeldelse af byggeri?

Afhængig af, hvilken type byggeri, du skal i gang med skal du enten anmelde dit byggeri eller søge byggetilladelse hos kommunen. Om du skal det ene eller det andet, afhænger af projektets størrelse. Mindre projekter, som ikke har betydning for boligens areal vil typisk hverken skulle anmeldes eller have tilladelse.

De byggesager, hvor det er nok blot at anmelde byggeriet til kommunen, vil typisk være nedrivning eller byggeri af mindre bygninger på din grund, der overskrider en bagatelgrænse.

Hvis arealet i boligen ændres, eller der sker andre væsentlige ændringer af din bolig, kræver det en byggetilladelse. Du må ikke gå i gang med byggeriet, før du har fået tilladelse.

Uanset, hvilket projekt, du skal i gang med, skal du overholde de krav, der er bygningsreglementet. Det kan fx være regler for højde og afstande på byggeriet. Desuden må du ikke overskride bebyggelsesprocenten på din grund. Det gælder også bygninger, der ikke er omfattet af hverken anmeldelsespligt eller tilladelse.

Hvilke byggerier skal du anmelde til kommunen?

Du skal anmelde dit byggeri, når:

 • Du opfører en bygning, der over 35 m2 men højest 50 m2 på en almindelig enfamiliehusgrund. For række- eller klyngehus, gælder kravet om anmeldelse dog, hvis den nye bygning er mellem 20 m2 og 50 m2.
 • Du opfører en tilbygning til en mindre bygning på grunden, som efter tilbygningen fortsat ikke har et areal, der overstiger 50 m2, kræver det også anmeldelse.
 • Hvis du efterisolerer dit hus udvendigt (ej hulmursisolering).

Du skal anmelde dit byggeri til din kommune digitalt ved at går ind på byg og miljøs hjemmeside, hvor du skal logge på ved hjælp af dit Nem Id.

Anmeldelsen skal indeholde:

 • En beskrivelse af byggeriet.
 • En tegning, der viser den nye bygnings placering på grunden.
 • En tegning, der viser bygningens højde, længde og bredde.
 • En beskrivelse af de anvendte materialer.
 • Oplysninger om adresse og matrikelnummer.
 • En underskrift fra ejendommens ejer.

Kommunen har en svarfrist på 14 dage plus forsendelsestid til at reagere på din anmeldelse. Hvis kommunen ikke har givet svar på inden for svarfristen, kan du påbegynde dit byggeri.

Hvis dit byggearbejde kræver dispensation fra lokalplanen, byplanen eller bygningsreglementets krav, må du dog ikke gå i gang med at bygge, men skal først søge om dispensation. Tag en snak med kommunen, inden du går i gang for at høre, om der overhovedet er mulighed for dispensation. Du må aldrig gå i gang med arbejdet før kommunen har givet dispensationen.

Hvilke byggerier kræver byggetilladelse?

Elektronisk byggetilladelse

Ansøgning af byggetilladelse foregår i dag elektronisk. Arkivfoto.

Du skal bl.a. søge kommunen om byggetilladelse, når du skal:

 • Bygge et nyt helårshus eller sommerhus
 • Bygge en garage, udhus el.lign. på over 50 kvadratmeter
 • Bygge en tilbygning.
 • Lave en større ombygning.
 • Ændre anvendelsen af et eller flere rum i din bolig (fx ændre erhvervslokaler til beboelse).

Hvilke byggerier kræver ikke kommunens godkendelse?

Du skal ikke søge byggetilladelse eller anmelde dit byggeri, når det er:

 • En ombygning, der ikke ændre på anvendelsen af rummet
 • En indvendig ombygning uden indgriben i vand og afløbsinstallationer.
 • Et udhus, et skur, et halvtag el.lign. på under 20 kvadratmeter for række- og klyngehuse og 35 m2 for enfamiliehuse.

LÆS OGSÅ: Love og regler for udhuse og skure

Hvad skal ansøgningen om byggetilladelse indeholde?

Du skal søge om byggetilladelse digitalt. I forbindelse med, at du skal udfylde dit digitale ansøgningsskema, vil du automatisk finde ud af, hvad din ansøgning skal indeholde, da den ikke kan indsendes, før al dokumentation er på plads, eller du har taget stilling til de ting, der har relevans for dit byggeprojekt.

Ansøgningen finder du ved at gå ind på byg og miljøs hjemmeside, hvor du ved hjælp af dit Nem Id kan logge på.

Ansøgningen om byggetilladelse skal i udgangspunktet som minimum indeholde:

 • En situationsplan, der viser placeringen af dit planlagte nybyggeri samt af evt. eksisterende bygninger. Du skal nøje angive nybyggeriets afstande til skel. Hvis der er terrænforskelle, skal du også beskrive, hvordan du har planlagt at tilpasse byggeriet i terrænet.
 • En afløbsplan, der beskriver de nuværende og fremtidige afløbsledninger og brønde. Det overordnede kloaksystem kan indtegnes i situationsplanen.
 • En plantegning, hvor du angiver byggeriets mål og den præcise placering af døre, vinduer og rum, og hvor du angiver anvendelsen af de enkelte rum.
 • Facadetegninger af bygningen set fra alle 4 verdenshjørner.
 • Tværsnit, hvor du har indtegnet bygningens højder og dimensioner.
 • Detailtegninger af specielle konstruktioner, fugtisolering, varmeisolering af gulv- loft- og vægkonstruktioner.
 • Oplysninger om konstruktioner, materialer og installationer.

Derudover kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at vedlægge:

 • Detailtegninger af specielle dele af bygningen
 • Varmetabsberegning
 • Statiske beregninger
 • Eventuel terrænregulering.

Alt dette dokumentation kaldes også et myndighedsprojekt.

LÆS OGSÅ: Søg byggetilladelse på nettet - lynhurtigt

Du kan vælge selv at udarbejde tegningerne til ansøgningen, men det kan anbefales, at du søger hjælp hos en byggesagkyndig, fx en arkitekt.

Hvad koster det at få en byggetilladelse?

Pris på byggesagsbehandling

En byggesagsbehandling varierer i pris fra kommune til kommune og fra sag til sag. Arkivfoto.

Kommunernes pris for en byggesagsbehandling beregnes ud fra en timepris, og derfor kan prisen variere fra sag til sag. Kommunerne kan dog forlange en fastpris på sager vedrørende mindre bygninger, herunder carporte, garager, udhuse, drivhuse m.v.

Det vil sige, at du betaler for det antal timer, kommunen anvender på at gennemgå din ansøgning, hvorved prisen for ansøgningen bl.a. vil afhænge af, hvor kompliceret sagen er, og om du som bygherre har sendt fyldestgørende dokumentation med i din ansøgning, så kommunen slipper for at bruge uforholdsmæssig lang tid på sagsbehandlingen.

Hvis du vil have et bud på, hvad det ca. koster at få din byggetilladelse, bør du rette henvendelse til din kommune.

Derudover vil der som regel være en række omkostninger til arkitekt, ingeniør landmåler, geotekniker mv.

Hvis du bygger nyt, er der også udgifter til en byggeskadeforsikring.

LÆS OGSÅ: Byggeskadeforsikring

Hvor lang tid tager det at få byggetilladelse?

Hvor lang tid det tager at få byggetilladelsen, varierer også meget fra kommune til kommune. Nogle kommuner kan klare en ansøgning på blot få dage, mens det i andre kommuner kan tage flere måneder at få en byggetilladelse godkendt. Hvor lang sagsbehandlingstid, der er i den enkelte kommune, findes der i skrivende stund ikke en opgørelse over. Det kan derfor være en god idé at kontakte sin kommune, for at få et bud på den forventede sagsbehandlingstid.

For at nedbringe ventetiden er det en god idé at få rådgivning fra en arkitekt eller anden byggerådgiver, når du skal lave ansøgningen. Så risikerer du ikke at skulle vente unødigt længe, fordi kommunen mangler oplysninger, der er nødvendige for at kunne behandle din sag.

Hvor kan du klage, hvis du får afslag på din ansøgning om byggetilladelse?

Hvis du får afslag på din ansøgning om byggetilladelse, kan du klage til Statsforvaltningen i din region senest 4 uger efter, at du har fået kommunens afgørelse.

Hvad kan der ske, hvis du bygger uden byggetilladelse?

Hvis kommunen opdager, at du har bygget uden at få byggetilladelse, får du en bøde, og i værste fald kan du blive tvunget til at rive bygningen ned igen. Det kan fx ske, hvis byggeriet ikke lever op til Byggeloven, kravene i bygningsreglementet, lokalplaner m.m. Der er set flere eksempler på, at en boligejer er blevet pålagt at rive en ny opført villa ned.

Se videoen 'Hvor tæt på skel må du bygge?'

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab