Der bliver lavet flere grønne tage i Danmark. Ifølge Ingeniøren er antallet af m2 grønne tage firedoblet fra 39.000 til 162.000 m2 fra 2013-2016.

Både Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) og sælgere af grønne tage vurderer over for Videncentret Bolius, at flere danske tage er blevet grønne.

En af de førende eksperter i Danmark inden for grønne tage, Kamilla Aggerlund, adjunkt på Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, oplever også en stigende interesse for grønne tage – bl.a. via sine kurser i design, anlæggelse og drift af grønne tage. 

Billedserie: Grønne tage, der beskytter mod store mængder regnvand

Hvad er et grønt tag?

Et grønt tag er et tag med planter som tagbelægning. Når regnen falder på taget, forsinkes vandet i vækstsubstratet (jorden) og optages i planterne. Overskydende vand løber igennem tagets drænlag og ned til tagrenden og videre til kloakken eller til et regnvandsanlæg i terræn.

Tre slags grønne tage

Grønne tage opdeles groft i intensive, semiintensive og ekstensive tage.

De intensive tage er fx taghaver og andre former for taganlæg, man kan opholde sig i (park på tag), mens de ekstensive tage sjældent er beregnet til ophold og består af tørketålende planter som Sedum – stenurter – eller tørketålende urter og græsser.

Det semiintensive tag er en blanding af de to andre typer tag.

Et grønt tag kan både anlægges oven på et eksisterende tag og på et nybygget. Hældningen må helst ikke overskride 30-35 grader. Er tagets hældning over 15 grader, bør det erosionssikres, da vækstsubstrat og beplantning risikerer at skride ned.

LÆS OGSÅ: Grønne tage, der holder på regnvandet

Mange grønne tage i Tyskland

Ifølge Kamilla Aggerlund er der dog stadig langt til foregangslandet Tyskland.

- Anerkendelsen af grønne tage i Danmark er stadig beskedent i forhold til Tyskland, hvor man i over 35 år har arbejdet målrettet med grønne tage og fx kan få op til 15 procent i rabat på en brandforsikring, hvis man har et grønt tag, som er opbygget korrekt, siger hun.

Vejledning om grønne tage skal forebygge skader

Tagpapbranchens Oplysningsråd udgav i sommeren 2016 en vejledning til professionelle, som skal minimere risikoen for fejl ved grønne tage.

- Vi har i de senere år oplevet en øget anvendelse af grønne tage, da tagfladen i højere grad end tidligere bliver opfattet som ’den femte facade’. Formålet med vejledningen er at forebygge skader som fx, at der trænger vand ind i taget, eller at beplantningen skrider ned eller flyver væk.

- Desuden vil vi også gerne myten til livs om, at grønne tage kan klare monsterregn. Det kan de ikke. Men de kan tilbageholde halvdelen af den almindelig hverdagsregn og dermed forsinke regnvandets afløb mod kloakken, der stadig skal dimensioneres med de krav, der gælder for at kunne imødegå alle former for regn. På den måde kan grønne tage sammen med andre LAR-løsninger – lokal afledning af regnvand – være med til at aflaste presset på kloakkerne, siger sekretariatschef i TOR, Tommy Bunch-Nielsen, medforfatter til vejledningen.

Stigende salg af grønne tage

Uden at ville oplyse konkrete tal melder leverandør af grønne tage-systemer, BG Byggros, at firmaets salg af grønne tage har været stigende de sidste fem år.

Nogenlunde samme melding kommer fra Malmos Anlægsgartnere. Direktør Per Malmos, der heller ikke vil oplyse konkrete salgstal, mener, at væksten i grønne tage især skyldes, at der foregår meget nybyggeri i de større byer.

- Grønne tage er en trend, der bidrager væsentligt til fremtidens bæredygtige byggeri. Ud over, at et grønt tag kan tilbageholde over halvdelen af årsnedbøren, bidrager det også til øget biodiversitet og livskvalitet i den tætte by, siger Per Malmos og nævner egne projekter som BLOX-byggeriet på Bryghusgrunden i København og firmaets eget domicil i Roskilde, der alle har grønne tage.

Stigende miljøbevidsthed og større husværdi med grønne tage

Som forklaring på det stigende salg i grønne tage, siger salgskonsulent i BG Byggros, Torben Hoffmann:

- Jeg tror, det stigende antal grønne tage dels skyldes lovgivningen, da flere kommuner forlanger, at der etableres grønne tage, dels at flere bygherrer er blevet opmærksomme på, at værdien i at anlægge en taghave øger byggeriets værdi. Men vi ser også, at flere og flere private får anlagt grønne tage på deres carport og sommerhuse. Det har nok noget at gøre med en større miljøbevidsthed hos folk.

Forsikring dækker grønne tage, men ikke altid råd og svamp

Der har løbende været skriverier i pressen om, at nogle forsikringsselskaber var uvillige til at forsikre grønne tage mod skader. Men ifølge konsulent i Forsikringsoplysningen, Anja Lintrup Sørensen, accepterer forsikringsselskaberne generelt huse med grønt tag i husforsikringen.

- Der kan dog være problemer med at få dækning for råd og svamp i tagkonstruktioner med grønt tag. Det betyder, at der vil være dækning for de typiske skader som storm og brand, men ikke for råd og svamp i tagkonstruktionen.

- Nogle selskaber ønsker dog først at besigtige huset, ligesom husets alder også kan have betydning for forsikringsmulighederne. Vores råd er derfor altid, at man spørger sit selskab om dækningsmulighederne, før man etablerer et grønt tag, siger Anja Lintrup Sørensen.

Flere fordele ved grønne tage end ulemper

Kamilla Aggerlund, Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, har ingen betænkeligheder ved grønne tage.
 
- Der er langt flere fordele ved grønne tage end ulemper. Ud over at afhjælpe hverdagsregn og forsinke den i at løbe til kloakken, renser et grønt tag også luften, dæmper støj og forlænger tagets levetid – bl.a. fordi taget udsættes for både mindre temperaturudsving og UV-stråling.

- Lad mig én gang for alle understrege, at et grønt tag ikke giver vandskader! Vandskader forekommer kun ved fejl i den vandtætte tagkonstruktion præcist som for et ’gråt’ tag. Utætheder skyldes altid menneskelige fejl som fx, at nogen har glemt en skruetrækker under anlæggelsen eller boret hul i taget til en antenne.

- Som underviser på universitetet vil jeg gerne kunne se en sag fra flere sider. Derfor har jeg virkelig søgt efter eksempler i både ind- og udland på negative effekter og erfaringer med grønne tage, men har ikke kunnet finde nogle ud over dem, der skyldes menneskelig fejl, siger hun.

Et grønt tag skal vedligeholdes et par gange om året

For at få succes med sit grønne tag understreger hun, at det er vigtigt at hyre professionelle tagfolk og anlægsgartnere, som har været på kursus i grønne tage. Desuden skal du også løbende vedligeholde dit grønne tag.

 - Et par gange om året skal boligejeren både luge, gøde og efterplante, hvis der er kommet bare pletter, hvad der især gør med sedumplantemåtter, der ikke har et ekstra jordlag på mindst 3-4 cm. Man kan med fordel også vande sit grønne tag i meget tørre somre for at sikre planternes overlevelse – især på tage med et meget tyndt lag vækstsubstrat. Så tro aldrig på producenter, der reklamerer med, at et grønt tag er vedligeholdelsesfrit, råder Kamilla Aggerlund.

Gode råd om grønne tage

1) Hvad skal du overveje, før du får et grønt tag?

Inden du etablerer et grønt tag, er det vigtigt at få undersøgt, hvor meget husets bærende vægge og tagkonstruktion kan bære, så du kan afgøre, hvor tykt et tag dit tag kan bære.

Vegetationsmåtterne, inklusive de nødvendige lag som dræn- og reservoirlag og vækstsubstrat, vejer mellem 50 og 120 kilo pr. kvadratmeter, afhængigt af hvilken type plantesammensætning der er. Fx vil en opbygning med 12 cm jord og alle nødvendige lag veje omkring 150 kilo pr. m2.

Det er også vigtig at hyre professionelle folk (taglægger og anlægsgartner) med særlig forstand på grønne tage.

Anlæg kun taget selv, hvis du er vant til at bygge og i stand til at forstå den meget byggetekniske vejledning om grønne tage fra Tagpapbranchens Oplysningsråd.

Undersøg, om tagdækningen er stærk, vandtæt og i god stand, eller om den evt. skal skiftes ud med en ny (fx tagpap eller tagfolie). Eller om der skal lægges en vandtæt membran ovenpå

2) Gode planter på et grønt tag

Vegetationsmåtter af sedum – stenurter – hører vægtmæssigt til i den lette ende, da de ikke kræver så dybt et jordlag som andre plantearter. Hvis dit tag har bæreevne til det, er det ifølge ekspert i grønne tage Kamilla Aggerlund godt for planternes holdbarhed at anlægge et ekstra jordlag på mindst 4-5 cm under en færdigkøbt sedummåtte.

Kamilla Aggerlunds forskning viser, at en almindelig tynd sedummåtte uden et ekstra jordlag mistede 60-70 procent af sin plantevækst efter 3 år uden vedligeholdelse, mens væksten var tæt på intakt med et ekstra jordlag på blot 5 cm.

Du kan også få et ekstensivt grønt tag med tørketålende blomstrende urter og græsser, der skifter udseende efter årstiden. Et sådant tag er lidt tungere end sedummåtterne, da de kræver 12-15 cm vækstsubstrat (jord) og dermed et tag med en bærevne på ca. 150 kilo pr. m2 og derover.

3) Hvad skal du især passe på med et grønt tag?

Det er vigtigt, at du sørger for at:

  • Holde tagets afløb og skotrender fri for plantedele, så vandet kan komme væk.
  • Sikre beplantningen med fx vinkelskinner fastholdt med svejset tagpapstrimmel eller tilsvarende.
  • Fjerne uønsket vækst som fx kvikgræs og birkeskud et par gange om året. Birkeskud kan laver huller i tagbelægningen, mens kvikgræs kan trænge ind i overlægget på tagdækningen. Begge dele betyder, at der kan trænge vand ind.
  • Inddækningen mod nabobygningen ikke er for lav (skal helst være mindst 20 cm).

4) Sådan vedligeholder du et ekstensivt grønt tag

1-2 gange om året skal du:

  • Luge uønskede vækster væk – især nyspirede træer og græs (der flyver rundt i luften som frø), da det i fugtige perioder kan udkonkurrere de tørketålende planter og dermed gøre jorden på dit tag mere næringsholdig, hvilket favoriserer de næringskrævende arter som netop græs. Du får et problem, hvis græsset ’overtager’ dit tag, fordi græs kræver mere vedligeholdelse for at forblive grønt og frodigt. Græs skal både vandes og gødes, ellers tørrer det ud og bliver gult og også mere brandfarligt.
  • Fjerne visne blade for ikke at skabe en mere organisk jord og dermed favorisere det næringskrævende græs. Hvis du har blomstrende urter og græsser, skal du også fjerne afklip én gang om året for ikke at gøre jorden mere næringsholdig.
  • Efterså/tilplante evt. bare pletter for på den måde at forhindre erosion.
  • Gøde i henhold til anvisning fra din planteleverandør.
  • Rense stenrender, brandbælter, afløb og lignende for planter og andet, der kan hindre vandet i at løbe fra.

Hvad koster et grønt tag?

Et færdigt etableret system til grønne tage koster typisk 375-750 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms, udlagt af en anlægsgartner. For et hus med et tagareal på 120 kvadratmeter kommer et grønt tag typisk til at koste et sted mellem 45.000 kr. og 90.000 kr.

Ønsker du selv at lægge det grønne tag, kan kvalitetssystemer købes fra ca. 300 kr. inkl. moms.
Den billige pris gælder den ’skrabede’ model med sedummåtter uden ekstra vækstsubstrat på en filtdug, som ifølge Kamilla Aggerlund er den mest anvendte type grønt tag i Danmark.

LÆS OGSÅ: Tagbelægningers fordele og ulemper