Hvad er fygesne?

Når det sner og blæser meget på samme tid, kan der opstå problemer med fygesne. Sneen hvirvles op og kan finde vej ind gennem selv de mindste sprækker og revner i husets tag.

Problemet med fygesne opstår, når sneen i husets tagrum smelter. Det kan give både vandskade og efterfølgende problemer med fugt og skimmelsvamp. Selv ganske små mængder sne kan resultere i fugtskader.

Hvor kommer fygesne typisk ind?

Ældre tegltage, hvor taget er understrøget eller tage med bølgeplader, er særligt udsatte for fygesne, mens risikoen er væsentlig mindre på nyere tage med undertag.

Her kan sneen godt komme ind under tagbelægningen, men er undertaget intakt,forhindrer det sneen i at kommer videre ind på loftet.

Hvordan undgår du fygesne på loftet?

Fygesne kommer typisk ind gennem ventilationssprækker mellem tagbeklædningen og isoleringen eller gennem mellemrum mellem tagsten eller tagplader. Det kan også komme ind via udluftningshætter eller deciderede huller i taget.

Overvej snefangsrør

Er der ventilationssprækker i dit tag – det er primært tilfældet på nyere tage med undertag – kan du opsætte snefangsrør i ventilationssprækkerne.

Et snefangsrør er et plastnet udformet som et langt rør, og det kan opfange sneen, inden det finder vej gennem ventilationsåbningen. Vælger du at opsætte snefangsrør, skal du være opmærksom på, at de skal holdes rene, så der ikke lukkes af for ventilationen.

Ventilationssprækker er mellemrum mellem udhængsbrædder eller mellem facade og tagbelægning. Du finder dem typisk ved tagfoden, men de kan også være placeret i selve udhænget, eller i overgangen mellem facade og tag. I sidstnævnte tilfælde vil det være nødvendigt at fjerne noget af tagbeklædningen. Få en håndværker til at ordne det.

Fygesne sker ikke så hyppigt mere, da det ikke er så ofte, det sner i Danmark. Men når det sner, overrasker det mange.

Med forskellige vindretninger og store snemængder kan fygesne stort set lægge sig alle vegne. Selv med et helt nyt tag og undertag er du derfor ikke sikker på helt at undgå problemet.

En af årsagerne til, at det er svært at undgå fygesne, er, at ventilationsriste, ventilationsslidser og andre udluftningsmekanismer på loftet skal være åbne – også i vintermånederne. Ellers ventileres tagrummet ikke tilstrækkeligt.

Det bedste du kan gøre for at undgå fygesne, er at tjekke tagrummet regelmæssigt i perioder med blæst og snefald. At der aldrig har været fygesne på husets loft før, er desværre ingen garanti for, at problemet ikke kan opstå.

Du bør også efterse dit tag allerede inden vinteren, så skader, huller og utætheder opdages i tide.

Hvordan opdager du revner og sprækker, hvor fygesne kan trænge ind?

Den nemmeste metode til at opdage utætheder er ved at gå op i tagrummet på en lys dag. Hvis du sørger for at holde tagrummet mørkt, kan du ret tydeligt se, hvor der kommer lys ind udefra. Der hvor lyset trænger ind, kan der også komme sne ind.

Har du ikke et tagrum, hvor du kan bevæge dig rundt, kan du enten selv kravle op på taget en dag med tørt vejr, hvor tagfladerne ikke er glatte, eller du kan få en tømrer eller murer til at gennemgå taget for dig.

Er taget stejlt (over 25 grader), bør du undgå selv at kravle rundt på det.

Taget skal efterses for:

  • Løse, revnede eller defekte tagmaterialer.
  • Manglende tagsten.
  • Om tagrygning og alle grater er fuget, muret eller har alle de tætningsbånd, de skal have.
  • Om alle inddækninger på taget, omkring ovenlys, kviste, skorsten og skotrender er hele og uden skader.
  • Små sprækker og revner. Har du et uudnyttet loftsrum kan du også efterse taget indvendigt.

Hvad gør du, hvis der er kommet fygesne ind på loftet?

Opdager du fygesne på loftet, gælder det om at fjerne det med det samme. En kost, fejebakke og opvaskebalje er gode redskaber, når fygesneen skal væk.

Har du loft til kip, er det hverken muligt at opdage eller fjerne fygesneen. Derfor er der risiko for, at skaden når at udvikle sig, inden den kommer til syne som fugtskjolder på loftet i boligen.

Dog er en tagkonstruktion med loft til kip typisk udformet med undertag, hvilket mindsker risikoen for fygesne. Har du loft til kip er det dog vigtigt, at du jævnligt tjekker, at taget er tæt. Vær desuden ekstra opmærksom på skjolder i loftet efter perioder med meget sne eller regn.

Hvordan dækker forsikringen skader efter fygesne?

Det er de færreste forsikringsselskabers almindelige husforsikring, der dækker vandskader på grund af fygesne på loftet. Har du tilkøbt en udvidet vandskadeforsikring, er fygesne dog typisk dækket.

Er du i tvivl, om din forsikring dækker, kan du kontakte dit forsikringsselskab og høre nærmere.