Hule og løse fliser

Fliser i badeværelset kan blive løse, hvis de ikke er sat korrekt op, eller hvis underlaget bag fliserne bevæger sig. Sidder fliserne ikke ordentligt, kan der trænge vand ind i konstruktionerne.

Løse fliser, der buler ud.

Hvis fliserne buler ud, er det et tydeligt tegn på, at de er løse. Arkivfoto.

Beklædning med fliser og klinker har gennem mange år været en meget anvendt løsning til sikring af gulvet og vægge i vådrum, da de er med til at gøre overfladerne vandtætte og samtidig er rengøringsvenlige.

Fliser og klinker er fortsat den mest almindelige beklædning i vådzoner, selv om der i dag findes flere alternativer. Flisebeklædte gulve og vægge har sammen med det faste underlag og nutidens vådrumsmembran en tæthed, funktionalitet og holdbarhed, som ikke er mulig at opnå ved andre nyere beklædningstyper som fx vinyl eller vådrumsmalet glasfilt.

Løse eller skrukke (hule) fliser er dog meget typisk forekommende skader i vores huse. Skaderne betyder, at det vand der trænger igennem fugerne kan sprede sig ud under fliserne, hvormed der opstår stor risiko for større fugtskader på tilstødende og underliggende konstruktioner samt stor risiko for skimmelvækst.

Er en flise løs, vil det typisk kunne ses ved at fugerne omkring flisen også er revnede. Hvis en flise er skruk betyder det, at flisen ikke hæfter ordentligt på underlaget. Du kan ikke se, hvis en flise er skruk – du vil derimod kunne høre det, hvis du banker på den.

Den hyppigste årsag til løse fuger er sjusket opsætning, men der er også andre årsager som fx revner i fugerne, så vandet kan slippe ind bagved og lave deformationer i den bagvedliggende væg.

Hvorfor bliver fliser hule og løse?

Fliser kan miste vedhæftningen og blive løse og skrukke eller slå revner af flere årsager, som fx:

 • At underlaget er uegnet eller klargjort forkert.
 • At fliserne ikke er opsat eller lagt korrekt. 
 • At der er valgt den forkerte fliseklæber.
 • At monteringen af fliserne på beton/letbeton er sket før svindet er overstået.

Hvordan sikrer du, at fliser ikke bliver løse?

Underlaget for flisebeklædningen skal først og fremmest være stabilt og have tilstrækkelig styrke, hvis du vil undgå, at dine fliser bliver løse. Der må fx ikke være løstsiddende puds, når flisen monteres.

Overfladerne skal rengøres for støv og på nye overflader skal eventuelle rester af formolie fjernes, før du begynder at montere fliser.

Det kan også være nødvendigt at slibe overfladen på fx flydebeton og lignende materialer for at fjerne slamlag.

Undgå løse fliser ved vådrumssikring.

Sørg altid for at lave en vådrumsmembran på badeværelset for at undgå løse fliser. Illustration: Huset Hovmand

Ved glatte overflader – fx tidligere oliemalede vægge – skal der slibes eller påføres en særlig fliseklæber/primer efter leverandørens anvisninger, førend fliserne kan monteres. Ved fliser opsat på en malerbehandlet væg, skal væggen forinden afrenses og forbehandles grundigt.

For at undgå revner og hultlydende fliser kræves ligeledes et underlag, som er helt stift og ikke ikke laver deformationer. Ved deformation i underlaget udsættes fliserne for spændinger og fliserne eller klinkerne vil enten revne eller slippe underlaget.

Store spændinger kan føre til, at fliserne buler ud, knuses eller slipper underlaget. Disse deformationer kan - for så vidt angår uorganiske materialer som beton – ske ved svind, hvilket beskrives nærmere nedenfor.

En anden årsag til spændinger heri kan fx skyldes slaphed i bagvedliggende letbetonvægge. Skillevægge i letbeton (gasbeton) er normalt uden armering og har således ikke den samme stivhed som en armeret betonkonstruktion, hvorfor der lettere kan ske spændinger heri.

Helvægselementer af beton kan ligeledes give sig i forhold til hinanden. Bevægelser kan også forekommer fra termiske forskydninger i gulve med gulvvarme – dvs. bevægelser, der opstår, når temperaturen i gulvet ændrer sig.

Hvad angår organiske materialer som fx træbaserede pladematerialer, er det især fugtbetingede bevægelser, som kan føre til spændinger i underlaget. Lette konstruktioner som træskeletvægge med pladebeklædning og pladegulve på strøer skal udføres mere stive end normalt for at undgå problemer med revnede fliser.

For skeletvægge sikres dette ved en kombination af mindre stolpeafstand, stærkere plader eller 2 lag plader og eventuelt kraftigere stolper end normalt.

Dilationsfuger

Dilatationsfuger i underlaget samt fliselaget skal udføres for at imødekomme konstruktionens bevægelser og dermed undgå revnedannelser. En dilationsfuge er normalt udført som en elastiske fuge. Dilatationsfuger skal udføres, hvor der forventes bevægelser, som kan medføre revnedannelser. Det er er typisk i etageboliger, som er opbygget af betonelementer, hvor man anvender dilatationsfuger.

Der skal udføres dilatationsfuger ved:

 • fliseområder på 5–7 meter på hver led – højst 5 meter ved gulvvarme.
 • ved elementbyggeri hvor der er udendørs elementsamlinger, som ikke er sammenstøbt.
 • ved elementbyggeri hvor dækelementer hviler på bjælker, som er stivere end selve dækelementerne.
 • ved sammenstøbte betondæk.

Udførelse af flisearbejdet

Ved flisemontering skal du altid følge leverandørens anvisninger om fugt- og temperaturforhold før, under og efter udførelsen. Du skal endvidere sikre dig, at du bruger den korrekte mængde fliseklæber, at fliserne trykkes og vrides korrekt på plads i klæbelaget samt at fugning af fliserne først må ske, når tørretiden, som fliseklæbeproducenten har oplyst, er overholdt.

Hvordan reparerer du hule og løse fliser?

Hvorfor fliserne har løsnet sig, er vigtigt at finde ud af, inden du går i gang med at reparere. Den hyppigste årsag er dårligt udført arbejde ved opsætning. Løsningen på dette kan være forsigtigt at tage fliserne ned og reetablere vådrumsmembranen og hernæst sætte fliserne op på ny. Men er der tale om et underlag, der er ustabilt, skal du sikre underlaget, inden du udfører reparationen.

Det kan være svært at konstatere, om det er det ene eller andet, der forårsager de løse fliser. Er underlaget en træfiberplade-konstruktion skyldes de løse fliser formodentlig, at underlaget ikke er stift nok og derfor skal det stabiliseres evt. i form af en ny ekstra plade ovenpå. Du kan høre, om det er en trækonstruktion ved at banke konstruktionen, lyder den hul, er det sandsynligvis træ.

For at sikre konstruktionerne skal der i dag lægges en gummimembran under de mest fugtbelastede zoner i vådrum. Kravet om vådrumsmembran gælder nybyggeri og renovering af eksisterende vådrum.

Ved udbedring af løse og hule fliser bør du altid sikre dig

 • at der er et egnet og klargjort underlag for opsætning herpå.
 • at det er den korrekte fliseklæb der anvendes og i korrekte mængder.
 • at et evt. underlag af beton er hærdet/udtørret tilstrækkeligt.

Endvidere er det vigtigt, at monteringen sker korrekt efter leverandørens anvisninger for de pågældende produkter, som anvendes.

Flisearbejde, som skal udføres i forbindelse med udbedring af løse og hule fliser, bør udføres af en murer, da det kan være komplekst i forhold til evt. reetablering af den underliggende vådrumsmembran samt de stabilitetsarbejder, der evt. skal ske med underlaget for at sikre en tilstrækkelig vedhæftning af fliserne fremadrettet.

Løsner fliserne/klinkerne sig igen kort tid efter reparationen, er der sandsynligvis tale om ustabilt underlag. Ved svigtende underlag skal du først sikre underlagets stabilitet, før du kan udlægge fliser igen. Hvis du ikke gør det, vil problemet komme igen i løbet af ganske kort tid. Inden udlægning/opsætning af nye fliser skal du ligeledes sikre dig, at der ikke er sket skader i den bagvedliggende konstruktion.

Vælg den rigtige fliseklæber og undgå løse fliser

Valget af fliseklæber har en afgørende betydning for, om fliserne er monteret korrekt. Arkivfoto.

Hvilken fliseklæber skal anvendes?

Fliseklæberen har betydning for flisens korrekte vedhæftning til underlaget. Valg af fliseklæber afhænger af flere forhold, fx om fliserne skal opsættes på et organisk eller uorganisk underlag, om det er i tørre eller våde rum og om fliserne skal sættes i forbindelse med gulvvarme.

Fliser blev opsat i mørtel indtil for ca. 40 år siden. Siden hen har man anvendt cementbaseret fliseklæb, og i dag anvendes oftest en modificeret, cementbunden klæb. På det seneste er der også kommet plastbaseret klæb til.

 • Opsætning med fleksibel fliseklæb (modificeret, cementbunden klæb) anvendes ved opsætning af fliser på et underlag af porebeton og beton i badeværelser. Modificeret, cementbunden klæb er i stand til at optage de bevægelser, der opstår mellem fliser og underlag i tilfælde af temperatur- og fugtforskelle.
 • Opsætning i rent cementbunden klæb kræver konstant fugtighed under hele hærdningsperioden, og under brug må der ikke forekomme væsentlige temperaturforskelle mellem fliser og bagvedliggende væg. Det gør, at den rent cementbundne klæb er uegnet til anvendelse i badeværelser.
 • Opsætning af fliser i mørtel er ikke så udbredt som tidligere, da metoden kræver stor præcision, og da der i dag findes de her andre nævnte alternativer, der er nemmere at håndtere.
 • Opsætning med plastbaseret fliseklæb er i særlig grad velegnet til meget fleksible underlag. Det er vigtigt, at det er den korrekte fliseklæbetype, der vælges (drøft altid dette med leverandøren inden bestilling) og at det er den korrekte mængde fliseklæber som anvendes.

For lidt klæber vil medføre dårlig udfyldning og mangelfuld dækning og dermed opstår risiko for dårlig vedhæftning. For meget klæber derimod medfører risiko for dårlig planhed af den færdige gulvoverflade samt at klæberen trænger op i fugerne under lægningen. Der bør også tages højde for fliseklæbens farve.

Til lyse stenmaterialer, fx marmor, bør der anvendes lys/ hvid fliseklæber, da der kan ske gennemskin af farven fra underlaget. Hvis marmor kan misfarves af fugt eller på grund af indhold af jernforbindelser, bør der anvendes en hurtighærdende fliseklæber ved lægningen.

LÆS OGSÅ: Valg af nyt gulv

Opbygning af flisebelægning med vådrumsmembran.

Opbygning af flisebelægning med vådrumsmembran. Arkivfoto.

Svind i betonunderlag

Beton og letbeton svinder i forbindelse med udtørring og hærdning. Svindet foregår over en lang periode, hvor det vil være størst i begyndelsen lige efter udstøbningen og herefter langsomt aftage. Det meste af svindet skal derfor være overstået, inden der kan monteres fliser. Det kan tage fra få uger til flere måneder inden betonkonstruktioner er udtørret. Tørretiden varierer meget alt efter varme, udtørringsmetode, underliggende materialer, mængden af materiale mv. Du må følge de anvisninger som producenten angiver.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab