Hvilke typer træpiller kan anvendes i et pillefyr?

Hvad er et pillefyr?

Et pillefyr fungerer som et oliefyr, men med træpiller som brændsel i stedet for olie. Træpillerne ledes ved hjælp af en snegl ned i fyrets forbrændingskammer. I dag er alle pillefyr fuldautomatiske på samme måde som et oliefyr er det.

Du kan opnå store besparelser på varmeregningen ved at investere i et pillefyr eller en pilleovn, hvis du sammenligner med opvarmning ved hjælp af olie eller gas. Men du skal også være opmærksom på, at et pillefyr eller en pilleovn kræver mere vedligeholdelse end fx et oliefyr eller en varmepumpe.

Der findes også pillebrændeovne og kombiovne, som kan fyres med en kombination af brænde og træpiller. Ofte kan det dog bedre betale sig at have en brændeovn, der udelukkende forbrænder træpiller, fordi du som regel vil opleve færre problemer med disse ovne.

Ifølge Teknologisk Institut er der i Danmark ingen regler for, hvilke egenskaber en brændselspille skal have for at kunne sælges til forbrugeren. Det er dog i de fleste producenters og leverandørers interesse at få testet kvaliteten af deres produkter. Dette sker i stort omfang hos Teknologisk Institut.

Den eneste lovgivning, der er på området, er Biomassebekendtgørelsen (Bekendtgørelse om biomasseaffald af 26-1-2016). Ifølge bekendtgørelsen må træpiller kun fremstilles af rent træ uden forurening af nogen art, dvs. uden trykimprægnering eller formaldehyd, som findes i spånplader. Der tillades dog 1 % limrester. Men herudover er der ingen krav hverken til vandindhold, askeindhold eller træpillernes evne til at brænde. Derfor har forbrugeren ikke nogen garanti for kvaliteten af det produkt, hun køber.

Der henvises også til Svovlafgiftsloven, hvor der står, at hvis indeholdet af svovl overstiger 0,05 %, pålægges der en afgift. Dette gælder både for fossile brændsler og biobrændsler.

Hvad skal du se efter, når du køber træpiller til dit pillefyr?

Det er vigtigt at tænke på kvaliteten af træpillerne. De fleste pillefyr angiver kun, hvilke størrelser af træpiller, de er optimeret til. Normalt kan pillefyr dog benytte både 8- og 6 mm piller Når du bestiller fyringsolie til et oliefyr, tænker du sjældent på, om kvaliteten på olien nu også er god nok. Det skyldes, at alle olieselskaber er forpligtet til at overholde de samme kvalitetskrav til deres produkter.

Der findes ikke på samme måde kvalitetskrav for træpiller. Det betyder, at alle, der ønsker at producere og levere træpiller, kan gøre det uden at skulle dokumentere kvalitet, brændværdi eller de forbrændingstekniske egenskaber af deres produkt.

Det kan ikke anbefales at købe de billigste produkter, hvis du ikke er sikker på, at kvaliteten er i orden. Vælg kvalitetssikrede træpiller. Det kan du fx gøre ved gå efter træpiller, der er testet hos Teknologisk Institut.

Teknologisk Institut har udarbejdet en kvalitetssikringsordning for træpiller, der tilbydes de danske leverandører. Ordningen baseres på løbende analyser af virksomhedernes egenproducerede eller importerede træpiller. Ordningen skal sikre forbrugerne en god og ensartet kvalitet af træpiller.

Ved analysen ses på:

  • Pillediameter/længde.
  • Vand- og askeindhold - Træpillens brændværdi (hvor meget energi får du ud af træpillen?).
  • Vægtfylde - Hvor komprimerede er træpillerne?
  • Smuld i råvare - Pillerne bør transporteres forsigtigt i ordentlige, lukkede poser, så de ikke går i stykker og dermed mister brændværdi.
  • Slaggedannelse - Hvis der er for meget smuld i posen, dannes der hurtigt slagger (overskud fra forbrændingen) inde i ovnen.

Der findes også en række internationale mærkningsordninger for træpiller, såsom DIN Plus. Hvis du går efter træpiller, som er mærket efter danske standarder, skal du vælge træpiller, som lever op til kravene i Teknologisk Instituts kvalitetssikringsordning.

Det er vigtigt at være opmærksom på at der findes en masse certificeringsordninger, som producenterne kan vælge at følge. Inden for kvalitet af træpiller findes der bl.a. ENplus, DINplus, EN/ISO 17225-2 og Svanemærkning. Derudover findes der også certificeringer inden for bæredygtigt og ansvarligt skovbrug, fx EUTR, PEFC, FSC og SBP

Biomasseforeningen, en interesseorganisation indenfor biobrændsel-produktion og -import, har en god oversigt over ”træpillekvalitet”.

Hvordan opbevarer du træpiller?

Træpillerne bør opbevares tørt og under tag i de poser, de bliver leveret i. Du kan evt. supplere med en presenning for at tage den værste regn.

Du må maksimalt opbevare 5 kubikmeter træpiller i dit fyrrum -1 kubikmeter i selve brændselsmagasinet og 4 kubikmeter på lager. Lageret af træpiller skal desuden være opbevaret i poser, sække, silo eller lignende.
Har du behov for et større lager end 4 kubikmeter, skal alt over 4 kubikmeter placeres i et andet rum end der, hvor fyret står. Lagerrummet skal være adskilt fra rummet med en væg, der som minimum kan holde flammer ude i 60 minutter.

Hvis du køber træpiller hjem i større mængder, kan du også opbevare dem i en silo uden for fyrrummet. Dette er dog kun relevant for gårde eller lignende, der har store anlæg. Har du lageret af træpiller i et andet rum, og har dit fyr automatisk påfyldning, skal der være et brandspjæld eller cellesluse, der hvor påfyldningsudstyret  bryder væggen imellem fyrrum og fyr.

Du skal være forberedt på, at paller med træpiller leveres af en større lastbil. Derfor er det vigtigt, at der ved din matrikel er et fast underlag, der tillader, at leverandører med en palleløfter kan køre pallerne væk fra lastbilens lad på forsvarlig vis.