Hvilke regler gælder for oliefyr?

I juni 2018 indgik Regeringen med alle Folketingets partier en ny energiaftale.

Aftalen skal bidrage til at sænke samfundets samlede energiforbrug og CO2 udledning. Blandt andet gennem en satsning på vedvarende energi i form af vindmøller, soceller, biogas og biomasse. Ønsket er fx at danskernes elforbrug blive dækket af vedvarende energi i 2030, men også en yderligere indsats på at udfase brugen af oliefyr som opvarmningsform. Det har resulteret i flere tilskudspuljer, som skal hjælpe med at få flere danskere til at foretage energiforbedringer.

Reglerne for installation af oliefyr er ikke blevet ændret og er fortsat:

 • Fra 2013 må der ikke installeres olie- eller naturgasfyr i nye huse, med mindre der ikke er egnede alternativer til rådighed.
 • Fra 1. juli 2016 må der ikke installeres oliefyr i eksisterende huse i områder, hvor det er muligt at installere fjernvarme eller naturgas som alternativ.

Hvem kan få dispensation fra reglerne om oliefyr?

Det er meget svært at få dispensation, men det kan lade sig gøre, hvis samtlige andre varmekilder er undersøgt, og ikke kan anvendes i det enkelte tilfælde. Fx kan grundens størrelse være for lille til, at der kan lægges varmeslanger, bygningen kan ligge så tæt på naboer, at en varmepumpe vil være kilde til støjgener hos naboer, eller det kan ske, at der er ikke plads til at installere pillefyr.

Ifølge Drivkraft Danmark (tidligere Olie- og Energiforum) blev der leveret fyringsolie til mindre end 63.000 private boliger i 2019, og siden 2014 er antallet af oliefyr faldet med næsten 25.000.

Derfor udfases oliefyr

Olie er, ligesom naturgas og kul, et fossilt brændstof, som er betegnelsen for en række brændsler, der alle har en skadelig effekt på miljøet, fordi de udleder partikler og CO2, når de brændes af. Visionen på det klimapolitiske felt er, at Danmark i fremtiden bliver uafhængig af disse fossile brændstoffer.

I 2030 er målet, at oliefyret er udfaset som opvarmningsform i Danmark, mens 100 procent af energiforbruget skal komme fra vedvarende energi i 2050.

Hvad får du ud af at udskifte et oliefyr?

For de fleste boligejere vil der være flere gode grunde til at skifte til en anden opvarmningsform end olie:

 1. Et oliefyr skader både klimaet og miljøet.
 2. Olie er for de fleste en dyr måde at varme boligen op på.
 3. Er dit oliefyr mere end 15 år gammelt, er effektiviteten væsentligt nedsat.
 4. Et ældre oliefyr er sværere og dyrere at vedligeholde.

Om det er en god idé for dig at skrotte oliefyret, kommer an på, hvilke alternativer du kan vælge imellem samt din boligs isoleringsmæssige stand og hvilket fordelingsanlæg (1- eller 2-strengsanlæg), der forsyner radiatorer eller gulvvarmen.

Ønsker du ikke at skifte til en anden opvarmningsform, men har dit oliefyr nået en alder, hvor det er modent til udskiftning, kan du stadig opnå besparelser på varmeregningen ved at vælge en ny kondenserende oliekedel. Moderne kedler er mere energieffektive og dermed både billigere i drift og bedre for miljøet.

Bemærk, at der lovmæssigt stilles krav oliekedlens effektivitet, hvis du skal udskifte til en ny. Siden 26. september 2015 har det været et ecodesignkrav, at oliekedler op til 70 kW skal have en årsvirkningsgrad på minimum 86 %, være kondenserende og have et energimærke på mindst A. Fra samme dato i 2017 er kravet til energieffektivitet ved varmtvandsproduktion blevet strammet, og fra samme dato i 2018 stilles der yderligere krav til fyrets udledning af kvælstofoxider (NOx).

Hvilke alternativer er der til oliefyret?

Der findes både kollektive varmeforsyningsanlæg samt individuelle vedvarende energiformer blandt alternativerne til oliefyr.

Kollektiv varmeforsyning

Fjernvarme

Når du konverterer til fjernvarme

 • Pris: 25.000-50.000 kr.
 • Besparelse ved at skifte fra olie til fjernvarme: 30-50 procent på varmeregningen

Har du mulighed for at blive tilsluttet det lokale fjernvarmenet, bør du vælge det. Fjernvarme er den mest udbredte opvarmningsform og er både nem, billig og miljøvenlig. Vær dog opmærksom på, at fjernvarme enkelte steder kan være dyrt.

Fjernvarme produceres på et fjernvarmeværk og fordeles til den enkelte bolig via et rørsystem. Dermed skal du ikke tænke på brændsel.

Ikke alle boliger har adgang til fjernvarme, så tjek lokalplanen eller spørg kommunens tekniske afdeling om, hvorvidt du kan konvertere til fjernvarme. Selvom du ikke har adgang lige nu, kan det være på vej.

Vær også opmærksom på, at der i nogle områder er tilslutningspligt til fjernvarme.

Vedvarende energiformer

Før du kvitter oliefyret til fordel for mere miljøvenlige alternativer inden for vedvarende energi, er det en god idé at tage et kig på dit hus.

 • Hvornår er det bygget?
 • Hvor godt er det isoleret?
 • Hvordan varmes det op – har du fx gulvvarme eller radiatorer og er et 1- eller 2-strengsanlæg?

Hvilken løsning du bør vælge, afhænger af svarene på disse spørgsmål. Læs om mulighederne og deres fordele og ulemper herunder.

Jordvarmeanlæg (væske til vand-varmepumpe)

Når du konverterer fra olie til jordvarme

 • Pris: 120.000-150.000 kr.
 • Besparelse ved at skifte fra olie og til jordvarme: Op til 50 procent i varmeregningen

Et jordvarmeanlæg består af en varmepumpe og jordslanger, som udnytter jordens varme. Konvertering til jordvarme er primært et oplagt valg, hvis du bor uden for et kollektivt forsyningsområde.

Det er vigtigt, at dit hus er godt isoleret, hvis du vil have jordvarme. Ellers får du problemer med at varme huset tilstrækkeligt op. Samtidig er jordvarme en fordel i huse med gulvvarme eller store radiatorer, da fremløbstemperaturen på vandet i gulvvarmeslangerne eller i radiatorerne er lavere end ved et oliefyr.

Jordvarme kræver et stort areal til nedgravning af slanger. Regn med ca. 2 m jordslange pr. m2 bolig, der skal opvarmes. Installation af et jordvarmeanlæg kræver godkendelse af kommunen.

Luft til vand-varmepumpe

Når du konverterer fra olie til luft til vand-varmepumpe

 • Pris: 80.000-120.000 kr.
 • Besparelse ved at skifte fra olie til luft-vandvarmepumpe: Op til 50 procent på varmeregningen.

Med en luft til vand-varmepumpe udnytter du luftens varmeenergi til at varme både bolig og brugsvand op. Anlægget har mange af de samme fordele som et jordvarmeanlæg og er et godt og også lidt billigere alternativ, hvis du ikke har plads til jordslanger – dog er luft til vand-varmepumpen ikke helt så effektiv som et jordvarmeanlæg. Jordvarmeanlægget skønnes at være 10-15 procent mere energieffektiv end en luft til vand-varmepumpe.

Dit hus skal være godt isoleret, hvis du vil have en luft til vand-varmepumpe. Ellers får du problemer med at varme huset tilstrækkeligt op. Samtidig er det en fordel i huse med gulvvarme eller store radiatorer, da fremløbstemperaturen på vandet i gulvvarmeslangerne eller i radiatorerne er lavere end ved et oliefyr.

Træpillefyr

Når du konverterer fra olie til træpillefyr

 • Pris: 45.000-80.000 kr.
 • Besparelse ved at skifte fra olie: Op til 50 procent på varmeregningen.

Et træpillefyr er ofte en billigere investering end en varmepumpe. Dog kræver løsningen, at du har plads til både fyr og et lager af sække med træpiller. Derfor er det ofte oplagt i et ældre hus ude på landet.

Det er desuden en arbejdskrævende opvarmningsform, da magasinet til træpiller skal rengøres og påfyldes ca. en gang om ugen. Det er muligt at få automatiseret påfyldningen, men du skal stadig sørge for at rengøre pillefyret ofte, da manglende rengøring kan nedsætte fyrets effekt.

Du kan mindske arbejdsbyrden ved sætte en silo op til træpillerne, som forbindes til fyret. Så kører det automatisk og kræver kun, at en vognmand et par gange om året kommer og blæser træpiller i siloen.

Fordelen ved træpillefyret er, at det kan levere den samme fremløbstemperaturer til radiatorerne, som oliefyret gør. Det betyder, at det med stor sandsynlighed ikke er nødvendigt at udskifte radiatorerne eller efterisolere et ældre hus yderligere for at få behovet for tilførsel at varme nedsat.

Solvarmeanlæg til varmt brugsvand (og opvarmning)

Når du supplere med solvarmeanlæg til varmt brugsvand til 5-6 personer

 • Pris: 45.000-65.000 kr.
 • Besparelse ved at supplere med solvarmeanlæg til varmt brugsvand: Op til 30 procent.

Et solvarmeanlæg kan fungere som supplement til andre energiformer, og det vil være nødvendigt at anvende en anden varmekilde i perioder med begrænset sol.

Et solvarmeanlæg er særligt velegnet i en kombination med naturgas eller et træpillefyr. Ved fjernvarme eller varmepumpe kan varmeprisen være så lav, at en investering i solvarme ikke er rentabel.

Solvarmeanlæg anvender solens energi til at opvarme vand. Det varme vand kan herefter anvendes som brugsvand eller til opvarmning. Solvarme er dog kun relevant til rumopvarmning, hvis du har et opvarmningsbehov i sommerhalvåret, fx af klinkegulve eller kælder.

Hvad koster det at skrotte oliefyret?

Regn med. at det koster mindst 5.500 kr. at få skrottet dit oliefyr. Typisk vil afmonteringen af oliefyret være en del af det tilbud, du indhenter, når dit nye varmeanlæg skal installeres.

Sådan skrotter og afkobler du oliefyret

Arbejdet med at frakoble et oliefyr tager omkring en halv arbejdsdag og består af to dele.

 • Oliefyr frakobles og fjernes: Denne del er typisk uproblematisk, med mindre fyret er meget stort og står et sted i huset, fx kælderen, hvor det ikke kan komme væk i et stykke. I så fald kan det være nødvendigt at skære det i mindre dele, inden det fjernes. Afhængig af tidsforbrug vil det koste omkring 3.000–8.000 kr. at få oliefyret afmonteret, flyttet og skrottet.
 • Olietanken sløjfes: Tanken skal tømmes for restindhold, spules og derefter enten fjernes eller blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde olie i. En vvs-installatør kan udføre arbejdet – typisk vil han dog hyre et slamsugerfirma til at spule tanken. Du kan i nogle tilfælde få betaling for de olierester, som pumpes op af tanken. Forvent et sted mellem 3 og 5 kr. pr. liter. Dog ikke for de sidste 100 liter, da de er for beskidte.

Flere kommuner anbefaler, at nedgravede tanke fjernes, når de ikke længere bruges. Men mange lader olietanken være i jorden og nøjes med at afmontere påfyldningsstudsen og fjerne alle rørforbindelser over jorden. Til slut skal tanken blændes af ved at proppe rørstudsene til, så der ikke kan fyldes olie på tanken igen.

Ligger olietanken under et område med kørsel eller bygninger, skal den fyldes op med sand for at undgå sammenstyrtning.

Hvad koster det at fjerne olietank?

Prisen for sløjfning af olietanken ligger på 3.000-4.000 kr. Skal tanken graves op, kan det dog koste op til 9.000 kr.  inkl. bortskaffelse af olietanken (priser inkl. moms 2019).

Husk, at du skal udfylde og indsende et sløjfningsskema til kommunen senest fire uger efter, at arbejdet er udført. Få desuden en attest fra firmaet, så du kan dokumentere, at tanken er tømt i henhold til reglerne.

Hvilke tilskudsordninger findes?

Tilskud til energiforbedringer

SparEnergi (Energistyrelsen) tilbyder i 2023 tilskud til etablering at varmepumper gennem Varmepumpepuljen og tilskud til energiforbedringer gennem Energirenoveringspuljen.

Hvornår puljerne kan ansøges er forskelligt, men det er muligt at få flere informationer hos SparEnergi.

Forbered i god tid hvad der kræves for an kunne søge tilskud, så du er klar med alt når puljerne åbnes.

Prisreduktion ved elopvarmning

Erstatter du oliefyret med en varmepumpe, kan du få nedsat din elafgift, for den del af dit forbrug, der overstiger 4.000 kWh pr. år. Reduktionen er på 86,12 øre pr. kWh inkl. moms (2023-pris).

For at få nedsat elafgiften kræver det, at dit hus er registreret som elopvarmet helårsbolig i BBR-registeret. Husk også, at gøre dit elselskab opmærksom på, at du er berettiget til besparelsen.

Bemærk, at tilskuddet ikke kan gives med tilbagevirkende kraft.

Hvilke muligheder er der for at få rådgivning?

Det er en god idé at få rådgivning af en fagperson med indsigt i energi og varmekilder, når oliefyret skal udskiftes. Det er nemlig ikke kun en dyr investering - du hænger også på valget de næste 20-30 år.

Mest oplagt er det at vælge en uvildig energikonsulent eller energivejleder til at tjekke dit hus igennem, når du skal finde den helt rigtige varmekilde. Der er forskellige muligheder for denne rådgivningsform, og typisk koster et energitjek 3.000-5.000 kr. (pris 2023 inkl. moms).

Flere installatører tilbyder også gratis energirådgivning, men bemærk, at der her ikke er tale om uvildig rådgivning.