Afhængigt af husets størrelse, isoleringsevne og antal beboere, kan der være store besparelser ved at skifte fra et olie- til et naturgasfyr.

Men inden du går i gang med at undersøge, hvilket gasfyr, du gerne vil have, er der nogle ting, du skal være opmærksom på.

Selvom der efterhånden er lagt naturgas ud mange steder i landet, er det dog ikke sikkert, at der findes en naturgasledning lige i nærheden af din bolig. Især ikke hvis du bor i et tyndt befolket område.

Fra 1. januar 2013 er det forbudt at installere naturgasfyr (og oliefyr) i nye huse. Der er dog nogle undtagelser, især for naturgasfyr. Hvis fx kommunalbestyrelsen i din kommune har vedtaget, at der skal være mulighed for individuel naturgas til boligerne, kan du få dispensation. Det vil igen typisk være gældende i tyndt befolkede områder, hvor der ikke er adgang til fjernvarme.

Det er en rigtig god idé, at kontakte din kommune, inden du overvejer at installere et naturgasfyr i et nyt hus.

gasprisguiden.dk kan du se, hvilke firmaer der kan installere og levere naturgas i dit område. Hos dem kan du få oplyst, om det er muligt at få lagt naturgas ind i dit hus.

Eksempel på besparelse

Et hus fra 1965 på 140 kvadratmeter kan koste ca. 27.000 kr. at opvarme med et gammelt oliefyr med en virkningsgrad på ca. 75 procent, hvis olieprisen er 9,85 kr. pr. liter olie (2. kvartalspris 2015).

Ved at skifte til et naturgasfyr vil det koste ca. 15.600 kr. at opvarme det samme hus med en gaspris på 7,043 kr. pr. kubikmeter (pris indhentet juni 2015 hos HMN gassalg).

Besparelsen er altså godt 11.000 kr. om året ved skift fra olie- til gasfyr.

Besparelserne har tidligere været større, men grundet den relativt lave oliepris for tiden (2016) er besparelsen faldet en smule.

 

Hvad koster det at skifte fra et olie- til et naturgasfyr?

Det koster normalt et sted mellem 35.000 og 50.000 kr. at få fjernet et gammelt oliefyr og få installeret et nyt naturgasfyr. Prisen afhænger bl.a. af størrelsen på fyret samt hvilken type fyr, du vælger. De mest avancerede og energirigtige fyr er normalt de dyreste.

Du kan finde testede og energimærkede gaskedler på Dansk Gasteknisk Centers hjemmeside.

Prisen for selve installationen kan også variere en del. Det bliver fx dyrere, hvis det er besværligt at etablere den nødvendige aftrækskanal fra fyret ud til det fri. Det er lettest og billigst, hvis der er en gammel skorsten, som kan bruges. Det bliver dyrere, hvis der skal etableres et nyt, selvstændigt aftræksrør op igennem etagerne ud til det fri.

Normalt kan det ikke anbefales, at du får lavet et vandret aftræksrør ud gennem facaden. Det er måske nok en billigere løsning, men det kan være usundt for mennesker at indånde den kulilte, der evt. kommer fra gasfyret ud i en højde, hvor der færdes mennesker.

Vælger du alligevel denne løsning, så sørg for, at aftrækket installeres, så det ikke er til gene for omgivelserne og vær særligt være opmærksom på, om der evt. er vinduer, friskluftsventiler el. lign. placeret lige over aftrækket. Nogle gange kan fugten fra aftræksluften også give fugtproblemer på facader - og ikke mindst i udhæng og lign.

Når du skal regne ud, hvad det alt i alt koster at skifte fyret ud, skal du også huske, at det koster noget at få taget det gamle fyr og den gamle olietank ned og kørt væk: Desuden skal der evt. laves et nyt elstik med jordforbindelse, som det nye fyr skal sluttes til, hvilket også er en udgift, du skal påregne.

Du kan få et tilbud på hele arbejdsopgaven hos en autoriseret vvs-installatør. Vælg evt. en vvs-installatør, som du kender i forvejen og har tillid til, eller få naturgasselskabet til at anbefale dig en.

Kan du få tilskud til et nyt naturgasfyr?

Du kan godt få tilskud til at udskifte dit gamle oliefyr til et nyt gasfyr. De fleste større energiselskaber tilbyder tilskud af størrelsesordenen 3.000 - 5.000 kr. Tilskuddet bygger på en aftale, som er indgået mellem energiselskaberne og Energistyrelsen.

Beløbets størrelse afhænger af, hvor mange kilowatttimer der spares ved energisparetiltaget, som også gælder for øvrige energibesparelser, såsom udskiftning af vinduer. Tilskuddet ligger mellem 0,25 - 0,40 øre pr. sparet kWh. Tilskuddet er et engangsbeløb, som du kan opnå igennem den installatør, som leverer og monterer den nye kedel.

Stikledning

Naturgasselskabet betaler normalt for at skyde stikledningen fra vejen, hvor hovedkablet ligger, ind til dit hus. Såfremt naturgasselskabet ikke betaler for stikledningen, kan det koste dig op mod 15.000 kr. at få etableret dette stik. Hav derfor styr på, hvem der skal betale for stikledningen, inden du går i gang, så du undgår uforudsete ekstraudgifter.

Selskabet betaler for at opsætte et gasmålerskab ved huset. Hvis dit hus ligger længere væk fra hovedkablet/vejen end ca. 25 meter, opkræver naturgasselskabet et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af, hvor lang stikledningen skal være.

Naturgasselskabet kan skyde gasledningen gennem jorden fra vejen, så du slipper for, at de graver haven op. Det eneste sted, der skal graves, er ude på vejen og tæt ved dit hus, hvor gassen skal føres ind i huset.

Mange naturgasselskaber tilbyder fordelagtige lån til en ny installation af naturgasfyr.

Hvad skal der ske med den gamle olietank?

Normalt vil det vvs-firma, som står for at installere det nye gasfyr, også stå for at tage det gamle fyr ned og fjerne eller blænde olietanken. Du skal huske at få udgiften til dette arbejde regnet med i den samlede pris for opgaven.

Det koster normalt et sted mellem 11.000 og 16.000 kr. at få fjernet en nedgravet olietank, mens det er væsentligt billigere, hvis olietanken står frit, fx i kælderen eller garagen. I så fald koster det et par tusinde kroner at få olietanken fjernet.

Hvis der stadig er en god sjat olie tilbage i olietanken, kan det være en idé at hyre et firma, der har specialiseret sig i at opsuge og genbruge gammel olie. Værdien af olien vil i nogle tilfælde kunne betale udgiften til at nedlægge olietanken.

I september 2005 kom en ny lov, der stiller krav om, at små olietanke i villaer skal sløjfes, når de har en vis alder. Som hovedregel skal nedgravede ståltanke udskiftes efter 40 eller 50 års brug, mens ståltanke, der står over jorden, skal udskiftes efter 30 eller 40 år. Olietanke af plast skal sløjfes efter 20 år.

Hvis du snart skal udskifte din gamle olietank på grund af de nye regler, kan det være en anledning til at overveje, om du ved samme lejlighed skal udskifte oliefyret med et naturgasfyr.

Bemærk, at kender du ikke fabrikationsåret på din olietank, pga. manglende mærkning, skulle tanken have senest have været sløjfet 31. marts 2015.

Du kan læse mere om de nye miljøregler for olietanke på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde en oversigt over, hvornår olietanke skal sløjfes.

Hvilke fordele og ulemper er der ved at skifte fra olie til naturgas?

Fordele:

 • Du sparer på varmeregningen, fordi et nyt naturgasfyr udnytter energien bedre end det gamle oliefyr. Årsvirkningsgraden er højere, og dermed får du et større udbytte af energien - dvs. mindre varme går til spilde.
 • Årsnyttevirkningen for kondenserende kedler kan for de bedste gaskedler være over 100 procent. Det skyldes, at de også udnytter varmen i røggassen, hvorfor nyttevirkningen kan være mere end 100 procent.
 • Et nyt naturgasfyr fylder mindre end et oliefyr. Det kan som regel hænge på væggen og kræver ingen olietank.
 • Naturgasselskabet betaler normalt for stikledningen fra vejen samt et målerskab.
 • Naturgas er mere miljøvenlig end olie, da forbrændingen er renere og derfor ikke giver affaldsprodukter som aske og støv. Der udledes ca. 15 procent mindre CO2 ved afbrænding af naturgas frem for fyringsolie.
 • Et nyt naturgasfyr er lettere at vedligeholde og kræver mindre service, og det skal heller ikke fyldes op med olie.
 • Samtidig med at du får indlagt gas til dit nye gasfyr, kan du få et gaskomfur installeret til den samme gasmåler.

Ulemper:

 • Du kan kun vælge et naturgasfyr, hvis der er lagt naturgas ind i dit område.
 • Du skal typisk betale mellem 35.000 og 50.000 kr. for at få fjernet dit gammelt oliefyr og installeret et nyt naturgasfyr.
 • Du skal betale for at få fjernet eller blændet den gamle olietank. Det er dyrest, hvis tanken er gravet ned.
 • Et naturgasfyr skal have et aftræksrør til det fri, og røret skal helst være lodret. Ofte kan den gamle skorsten bruges, men det kræver, at den ikke bruges til fx en brændeovn.
 • Moderne gaskedler er kondenserende, hvilket kræver et afløb for al kondensvandet.
 • Er der ikke et afløb i nærheden af, hvor kedlen er placeret, vil du skulle etablere et, hvilket vil betyde en meromkostning.
 • Din kælder kan blive mere fugtig og kold, fordi det nye naturgasfyr ikke taber så meget varme til omgivelserne som det gamle oliefyr.