Løbesod

Løbesod giver mørke skjolder på ydersiden af skorstenen. For at fjerne årsagen til løbesod, skal skorstenen isoleres, men det fjerner ikke den del af de mørke stoffer der ER trængt ud i murværket, det skal behandles på anden vis.

Hvad er løbesod?

Er den gamle renselem muret til, er det tegn på, at skorstenen er forsynet med en ny isoleret kerne. Arkivfoto.

Løbesod kan være en kedelig følgevirkning af at fyre i brændeovn. Det er ikke en gæst, der er velkommen nogen steder, fordi det kan være omfattende at slippe af med igen. Det ses oftest i ældre huse med gamle skorstene. Løbesod ses sjældent i forbindelse med en åben pejs, hvor røggasserne har en væsentlig højere temperatur og hastighed end røggasserne fra en brændeovn.

LÆS OGSÅ: Skader på skorstene

Hvad er løbesod?

Løbesod er en klæbrig masse af tjærestoffer, som stammer fra kondenserede tjærestoffer fra røggas. Det kan trænge gennem skorstenens fuger og give mørke skjolder på ydersiden. Løbesod giver derudover en gennemtrængende sur lugt, der kan sætte sit præg på hele huset.

Hvilke tegn er der på løbesod, og hvilken virkning har det på omgivelserne?

I en uisoleret skorsten afkøles og fortættes røggassen på vej op gennem skorstensløbet. Røgens tjærestoffer kondenserer på skorstenens inderside, og løbesoden opsuges af mursten og især af fugerne. 

Med tiden trænger løbesoden ud gennem skorstenens yderside. Løbesoden ses som mørke skjolder, der kan variere fra sort til lysebrun.

Problemet er størst, hvor skorstenen er koldest, hvilket typisk er i loftsrum og den udvendige skorstenspibe. I svære tilfælde kan løbesod også ses længere nede i huset, i stuen eller i kælderen.

Hvad gør jeg ved løbesod?

Løbesod trænger ud på skorstenens overflade og ses som brune skjolder. Arkivfoto.

Tjærestofferne er uforbrændte stoffer, der især dannes, når træet er vådt, eller ikke får tilstrækkelig ilt under forbrændingen, fordi du ikke har åbnet tilstrækkeligt for den luftmængde, der kommer ind i din ovn. Træet bør maksimalt have en relativ fugtighed på 15-20 procent. 

Derudover må der ikke lukkes for meget ned for lufttilførslen.

Skorstenens kolde overflade skyldes, at gamle skorstene er uisolerede, og at skorstensvangen (væggen)  typisk kun består af en halv mursten (ca. 11 cm.).

Løbesod er typisk et vinterproblem. Vinteren er årstiden, hvor der fyres, og hvor skorstensløbet bliver nedkølet af lave temperaturer.

LÆS OGSÅ: Skorstensfejning

Løsning på løbesod

Løbesod, der er trængt gennem hele skorstensvangen, lader sig ikke bare vaske væk, der skal drastiske midler til.

Hvis man vil fjerne løbesoden helt, er man nødt til at fjerne skorstenen.

En mindre drastisk løsning er at fjerne de synlige følgevirkninger fra løbesoden. Det gør man ved at fjerne puds og maling, hvor der er tegn på løbesod. Derudover skal man fjerne puds og maling inden for en halv meters afstand fra de synlige tegn på løbesod. Endelig skal mørtelfugerne mellem murstenene udkradses til en dybde af minimum 2 cm.

Derefter skal fuger og flade pudses op med en speciel mørtel, der hindrer soden i at trænge igennem. Der skal anvendes specialprodukter, fx fra firmaet Vandex eller LIP.

Det tilrådes at følge producentens anvisninger nøje for at være sikker på, at det ønskede resultat opnås.

Soden sætter sig på skorstenens kolde overflader, hvis røggastemperaturen er for lav.

Soden sætter sig på skorstenens kolde overflader, hvis røggastemperaturen er for lav.

Røggastemperaturen kan hæves ved at isolere skorstenen.

Røggastemperaturen kan hæves ved at isolere skorstenen.

Skorstenens synlige overflade pudses med en dertil egnet specialmørtel for at fjerne sporene efter løbesod.

Skorstenens synlige overflade pudses med en dertil egnet specialmørtel for at fjerne sporene efter løbesod.

Isoler skorstenen og undgå løbesod

Hvis man vil fjerne årsagen til, at der dannes løbesod, skal skorstenen isoleres. Med en isoleret skorsten vil tjærestofferne i røggasserne ikke i samme grad kondensere og vil i stedet trænge op gennem skorstenen uden at kondensere.

Skorstenen kan isoleres ved at nedsænke eller støbe en isolerende kerne inden i den gamle skorsten. Det er også muligt at sænke en stålforing ned i skorstenen. Der findes flere produkter på markedet.

For at få den løsning, der passer bedst, anbefales det at rådføre sig med den lokale skorstensfejermester.

Skal man bruge den gamle skorsten til en ny effektiv brændeovn eller kedel, stiller det krav til, at skorstenen er godt isoleret. Øget effektivitet forudsætter, at røggastemperaturen fra fyret eller brændeovnen sænkes, derfor er isoleringen helt nødvendig ved disse ovne.

Derfor er det afgørende, at røgen op gennem skorstenen mister så lidt varme som muligt.

Røggastemperaturen må ikke komme under 60 grader, som er grænsen, hvor tjærestofferne kondenserer.

Endelig er det vigtigt, at man anvender tørt brænde i sit fyr eller sin brændeovn. Brænde bør maksimalt have en relativ fugtighed på 15-20 procent.

LÆS OGSÅ: Love og regler om skorstene

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • Tekst og foto: Huset Hovmand ApS

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab