Vælger din nabo at skifte tagbelægningen til glaseret og skinnende tegl, er der en risiko for, at du kommer til at opleve genskinsgener. Blanke overflader på taget kan nemlig skabe et blændende genskin på din grund, fordi solens stråler reflekteres, idet de rammer tagfladen.

I værste fald kan genskin fra naboens tag være så kraftigt, at du ikke kan være i haven eller på terrassen i bestemte tidsrum, men er tvunget til at sidde indenfor med nedrullede gardiner.

Udover glaserede teglsten kan solceller, ovenlysvinduer, glastage og drivhuse også give genskin.

Kommunen kan forbyde skinnende ting på taget

Især glaserede tegltage har skabt problemer, og mange kommuner har forbudt tagbelægning med en høj glansværdi i lokalplanerne - ofte med ordlyden, at "blanke eller reflekterende tagmaterialer" ikke må anvendes.

Flere og flere kommuner er også begyndt at stille æstetiske krav til solceller. Her kan der bl.a. være særlige regler for, hvor høj en refleksionsværdi solcellerne må have. Refleksionsværdien er en angivelse af, hvor stor en del af lyset der tilbagekastes, når det rammer et glansfuldt materiale.

Randers Kommune skriver fx i en vejledning til opsætning af solceller, at:

"...solcelle/solfangeranlæg bør være antirefleks behandlet med en dokumenteret lysrefleksionsværdi på maks. 7 procent. Ved ikke synlige anlæg kan der tillades højere lysrefleksionsværdi".

Tjek lokalplanen for at finde ud af, hvilke regler der gælder i dit lokalområde. Eller spørg din kommune.

Genskin kan føre til retssag

Selvom der ikke er regler, som forbyder hverken glaserede tagsten eller solceller hos din nabo, kan dine gener være så alvorlige, at naboen bliver pålagt at tage hensyn, og dermed ændrer tagbelægningen. Det kræver dog, at du lægger sag an.

I en sag om en person i Lystrup ved Aarhus, der blev generet af genskin fra naboens sortglaserede tegltag, afgjorde Højesteret 16. januar 2018, at ejeren af det sortglaserede tegltag skal fjerne de genskinsgener, "som går ud over, hvad "naboen "må tåle" inden for tre måneder".

Afgørelsen er uden fortilfælde og blev truffet ud fra de naboretlige grundregler, der giver en krænket nabo ret til erstatning og/eller ophør af den aktivitet, der forvolder ulempen, hvis retten vurderer, at den naboretlige tålegrænse er overskredet. Tålegrænsen er ikke fast defineret, men kræver et konkret skøn i hver enkelt sag.

Højesteret skriver om afgørelsen:

"Efter almindelige naboretlige regler kan en ejer af en fast ejendom tilpligtes at fjerne varige naboulemper, i det omfang ulemperne overstiger, hvad der med rimelighed må påregnes som led i den samfundsmæssige udvikling på det ulempeforvoldende område. Hvad en nabo må tåle, beror på en konkret rimelighedsvurdering af ulempens karakter, væsentlighed og påregnelighed sammenholdt med ejendommens karakter og beliggenhed og områdets karakter. Ved denne vurdering må der tillige tages hensyn til en eventuel offentligretlig regulering af den ulempeforvoldende virksomhed".

Hvad kan du ellers gøre for at afhjælpe problemer med genskin fra taget?

Overvej, om problemet er så stort, at det er værd at starte en større nabokonflikt for.

Måske er genskinnet værst i et begrænset tidsrum. Og selvom det er generende i den periode, kan du måske bruge en terrasse på modsatte side af huset eller sætte dig et andet sted i haven i de minutter eller timer, hvor problemet står på.

Undersøg evt. også om en markise, solfilm på vinduerne eller andre former for solafskærmning kan hjælpe. Eller om der er mulighed for at skærme af for solens refleksion ved at plante træer eller buske. Måske kan du endda få naboen til at give et økonomisk bidrag, hvis du finder en holdbar løsning.

Hvad kan naboen gøre?

Allerede inden de glaserede tegl, solceller eller glaspartier kommer på taget, kan naboen gøre en række ting for at mindske problemet med genskin på din grund.

En mulighed er at få en arkitekt til at foretage beregninger af, hvornår og hvor stort problemet med lysrefleksion vil være på din grund. Afhængig af resultatet kan naboen vælge at gå efter produkter, der kan mindske generne.

Fx er det muligt at købe antirefleks-behandlede solceller, som absorberer en større mængde af solens stråler. Ligesom også glas i ovenlysvinduer fås med en lav refleksionsværdi.

Tagsten med engoberet eller ædelengoberet overflade kan desuden være et alternativ til glaserede tegl. De har en halvblank overflade, men er knap så skinnende som glaserede tagsten.

En noget billigere udgave, end at skifte hele taget, er at foretage en grundig rengøring af taget og derefter male taget med en grundlæggende priming og to lag klar, matterende maling. Det skulle kunne reducere glansen fra glans 80 til glans 12, så genskin fra taget ikke længere giver problemer. I sagen fra Lystrup ved Aarhus blev det i Landsretten skønnet, at prisen var ca. 17.500 excl. moms, hivs man skulle have et tagteknikerfirma til at gøre det. Med behandlingen får man en garantiperiode på 5-8 år.

Hvornår kan genskin være et problem?

Om naboens tag kan blænde afhænger af mange forskellige faktorer bl.a. placeringen af dit og naboens hus, tagets vinkel, overflade, farve og form, lysforhold, årstid og niveauforskellen mellem jeres huse. Det er altså kompliceret at vurdere, om fx glaserede tegl eller solceller på et tag vil udgøre et problem.

Tagstens bølgede form kan forværre refleksionen

Alle materialer reflekterer lys i større eller mindre grad. Om det opleves som generende afhænger dog af, hvor meget lys der reflekteres, og med hvilken spredning lyset tilbagekastes, og om refleksionen er diffus eller rettet.

Glaserede tegl vurderes som noget af det værste, når det kommer til genskin. Både fordi tagstenene har en høj glansværdi, og fordi overfladen ikke er plan. Den bølgede form giver nemlig lyset mulighed for at reflektere i flere vinkler.