Med en ændring af arbejdsmiljøloven har et enigt folketing vedtaget, at det fremover kun er autoriserede virksomheder, der må nedrive asbest. De nye regler træder i kraft 1. juli 2024, hvorefter virksomheder har seks måneder til at indrette sig efter den nye ordning og søge autorisation.

Den nye ordning

Autorisationsordningen for nedrivning af asbestholdigt material træder i kraft 1. juli 2024, og kravet om autorisation gælder endeligt fra 1. januar 2025.

Se hele ændringen af loven om arbejdsmiljø, som autorisationsordningen er en del af, på retsinformation.dk.

Se den nye bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet på retsinformation.dk.

Læs mere om de krav, virksomheder skal opfylde for at få autorisation til at arbejde med asbest, på Arbejdstilsynets hjemmeside.

For private boligejere betyder det, at de fra årsskiftet ikke selv må nedrive asbest, medmindre der er tale om kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter.

– Formålet med den nye autorisationsordning er, at færre skal udsættes for farligt asbeststøv og risikere at blive syge af at arbejde med det, samt at sikre, at de, der håndterer asbest, har styr på reglerne, siger Ina Jochimsen, der er kontorchef i kemi hos Arbejdstilsynet.

Kortvarigt asbestarbejde er tilladt

Når den nye ordning træder i kraft, er det med den undtagelse, at private og ikke-autoriserede virksomheder gerne må udføre såkaldt ’kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter’, fx nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader eller enkelte fliser, der er fastgjort med asbestholdig fliseklæb.

Undtagelsen kan sikre, at projekter, der som udgangspunkt ikke involverer asbestholdigt materiale, undgår at blive sat i stå af et uforudset møde med asbest, forklarer Ina Jochimsen:

Hvor i boligen kan der være asbest?

I boliger opført før 1990 kan der være asbest i bl.a. taget, loftet, kælderen, badeværelset og køkkenet, hvor det kan gemme sig i materialer som tagplader, gulvbelægning, aftrækskanaler, fliseklæb og rørisolering.

Bortset fra tagplader af fibercement med et påtrykt nummer kan man ikke se på byggematerialer, om de indeholder asbest.

asbest-huset.dk kan du se, hvor der kan findes asbest i et hus, rum for rum.

Du kan også læse mere på Arbejdstilsynets side om asbest.

– Det kunne være et tilfælde, hvor en vvs’er skal skifte en vandhane i en bolig, og så knækker en flise, så man er nødt til at skifte den, og det viser sig, at den er opsat med asbestholdig fliseklæb. Her vil det være tilladt at skifte en enkelt flise eller to, i stedet for at vvs’eren skulle stoppe sit arbejde, fordi virksomheden ikke har autorisation.

– Det handler altså om arbejde, der hverken tager lang tid eller fylder ret meget – og det er vigtigt at understrege, at de asbestholdige materialer naturligvis stadig skal håndteres ud fra de gældende asbestregler, siger kontorchefen.

Overtrædelse kan medføre bødestraf

Arbejdstilsynet vil føre tilsyn med, at regulær nedrivning af asbest kun udføres af autoriserede virksomheder. Hvis ikke-autoriserede virksomheder eller private nedriver asbest efter 1. januar 2025, kan det straffes med bøde.

For virksomheder vil bøden som udgangspunkt være på 30.000 kr., men den kan blive højere, hvis overtrædelsen er af grov karakter, hvis der er opnået en økonomisk fordel, eller virksomheden tidligere er straffet for samme overtrædelse. For private er bøden som udgangspunkt 15.000 kr., men kan blive højere ud fra de samme vilkår som for virksomheder uden autorisation.

Der føres ikke tilsyn med privates arbejde på en bolig, men Arbejdstilsynet kan blive gjort opmærksom på, at reglerne bliver overtrådt gennem fx klager fra naboer eller forbipasserende, fortæller Ina Jochimsen.

– Det sker jævnligt, at vi får klager på udførelse af asbestarbejde, og det er noget, vi tager alvorligt og følger op på, siger hun.

Når du som privatperson hyrer en virksomhed til at nedrive asbestholdigt materiale, er det som udgangspunkt virksomhedens ansvar at have autorisationen på plads.

Lad professionelle rive dit asbesttag ned

Indtil kravet om autorisation træder endeligt i kraft 1. januar 2025, er det tilladt for private boligejere og virksomheder uden autorisation at foretage det samme arbejde med asbest, som har været tilladt, inden de nye regler blev vedtaget. Det vil sige, at du gerne selv må nedtage et asbestholdigt tag indtil årsskiftet, så længe du følger Arbejdstilsynets regler om asbestarbejde. Dem kan du læse om på Arbejdstilsynets side om asbest.

Det er dog Arbejdstilsynets klare anbefaling, at du får et professionelt firma med den rette erfaring m.v. til at rive taget ned, i stedet for at gøre det selv.

– Der er en enorm risiko ved at arbejde med asbest, hvis man ikke har den nødvendige viden om, hvordan man gør det på en forsvarlig måde. Derfor ville vi aldrig anbefale, at private selv nedriver asbesttag, siger Ina Jochimsen.

Hvis asbestholdige byggematerialer rives ned uden den rette beskyttelse og rengøring, er der risiko for indånding af det sundhedsskadelige asbeststøv både under og efter arbejdet. Indånding af asbeststøv kan give asbestose, lunge- og lungehindekræft, samt andre former for kræft.

Bliver det dyrere at få nedrevet et asbesttag?

Da autorisationsordningen er helt ny, har de nedrivningsvirksomheder, Videncentret Bolius har talt med, endnu ikke fuldt overblik over, hvad det vil koste dem i uddannelse, tid og gebyrer at opfylde de nye krav.

De oplyser dog, at ordningen ikke vil betyde større prisstigninger for at få revet fx et asbesttag ned. Nogle virksomheder forventer, at deres omkostninger i forbindelse med autorisationen vil afspejle sig i en mindre prisstigning, mens andre oplyser, at ordningen ikke vil påvirke deres priser.