Hvis Vurderingsstyrelsen vurderer dit hus til 3 millioner kr., selvom det identiske nabohus bliver vurderet til 2,4 millioner kr., og den reelle værdi af dit hus er den samme, får du intet ud af at klage over vurderingen.

I forbindelse med de nye ejendomsvurderinger er der nemlig indført et såkaldt forsigtighedsprincip med en usikkerhedsmargin på plus/minus 20 procent.

Det skyldes ifølge Vurderingsstyrelsen, at det altid vil være forbundet med en vis usikkerhed at vurdere den aktuelle markedspris på en ejendom. Derfor sættes det beløb, man som boligejer skal betale skat af, 20 procent under ejendomsvurderingen.

Dermed kommer forsigtighedsprincippet boligejerne til gode. Det betyder dog også, at en boligejer, som ønsker at klage over vurderingen, som udgangspunkt kun vil få medhold, hvis den ligger uden for spændet på de plus/minus 20 procent.

Sådan klager du over ejendomsvurderingen

Hvis du mener, at ejendomsvurderingen af din bolig er forkert, kan du enten klage skriftligt eller elektronisk til Skatteankestyrelsen.

Du kan kun klage over en endelig vurdering – ikke en foreløbig vurdering. Og du kan først klage, når du får besked om, at din klagemulighed åbner. Herefter har du 90 dage til at sende din klage.

Du kan selv få en idé om din boligs værdi ved at tjekke salgspriser af lignende boliger i området på boliga.dk eller boligsiden.dk og boligens anslåede værdi på dingeo.dk. Vær opmærksom på, at den aktuelle vurdering skal ramme mere end 20 procent skævt for at få medhold i en klage.

En klage over vurderingen koster 1.200 kr. i gebyr (2024-takst). En indgivet klage betyder samtidig, at en eventuel tilbagebetaling af for meget betalt boligskat stilles i bero – både for den aktuelle indehaver af boligen og for de tidligere ejere.

Læs mere om klager over ejendomsvurderinger hos Vurderingsstyrelsen

Man kan ikke klage over 2022-vurderingerne – endnu

Man kan kun klage over en endelig vurdering. Siden 2021 har Vurderingsstyrelsen været i gang med at sende de endelige 2020-vurderinger ud.

De 2022-vurderinger, som boligejerne fik adgang til i efteråret 2023, er foreløbige. Det skyldes, at ejendomsskatterne i 2024 skal beregnes på baggrund af nye vurderinger, og da de ikke er klar, må boligejerne i første omgang nøjes med de foreløbige vurderinger.

Når de endelige 2022-vurderinger er klar, hvilket forventes at ske i første halvår af 2025, vil ejendomsskatterne blive genberegnet og efterreguleret.

...men man kan godt klage over de endelige vurderinger for 2020

Har man modtaget en 2020-vurdering, er det til gengæld muligt at klage over den, hvis den rammer mere end de 20 procent over eller under. 

Man har dog kun 90 dage til det fra den dato, man har fået besked med digital post om, at ens klageadgang er åben.

Selvom der i medierne har været en del eksempler på meget skæve 2022-vurderinger, må man altså væbne sig med tålmodighed, før der bliver åbnet for adgangen til at klage over dem.

Ingen skal betale mere i boligskat – hvis man har købt boligen før 2024

Som følge af forsigtighedsprincippet kan der være boligejere, som oplever, at deres nye vurdering er til den lave side – og at de dermed får en ekstra rabat.

Andre kan opleve, at den nye vurdering er til den høje side, og at forsigtighedsprincippet indebærer, at der samlet set ikke er nogen rabat at hente, fordi beskatningsgrundlaget matcher den aktuelle markedspris på boligen.

Et grundlæggende element i ejendomsskattereformen er nemlig, at ingen af de boligejere, som ejede deres bolig ved overgangen til det nye system pr. 1. januar 2024, skal betale mere i samlede ejendomsskatter, end de ville have betalt under det gamle system. 

Hvis skatten er steget i kraft af ejendomsskattereformen, vil skattestigningen derfor blive modregnet som en rabat. Hvis de samlede ejendomsskatter eksempelvis er steget med 10.000 kr., vil boligejeren modtage en rabat på tilsvarende 10.000 kr.

Skatterabatten gælder dog kun, hvis man har overtaget en bolig inden 31. december 2023. Efter den skæringsdato er der ingen rabat - og den nye ejerskal betale den fulde ejendomsskat.

Sådan fungerer klagesystemet over ejendomsvurderinger

  • Vurderingen af fast ejendom efter ejendomsskattereformen foretages af Vurderingsstyrelsen, som er en del af skatteforvaltningen
  • Finder du værdien af din bolig sat for højt, kan du klage over vurderingen.
  • Vurderingsstyrelsen sender din klage videre til Skatteankestyrelsen, der igen foretager en vurdering af ejendommen.
  • Hvis Skatteankestyrelsen vurderer, at Vurderingsstyrelsen skyder mere end 20 procent skævt i den ene eller anden retning, ryger sagen tilbage til Vurderingsstyrelsen, som så foretager en ny vurdering
  • Hvis vurderingen skønnes at ligge inden for den omtalte usikkerhedsmargin på plus/minus 20 procent, får boligejeren ikke medhold i sin klage.
  • Du skal betale et klagegebyr på 1.200 kr. for at klage (2024).

Skattesats for ejendomsværdiskat sat ned

For at leve op til målsætningen om, at ingen boligejere skal betale mere i samlede ejendomsskatter under det nye system end det gamle, har man i 2024 sat ejendomsværdiskattesatsen ned fra 0,92 procent til 0,51 procent. 

Desuden er den såkaldte progressionsgrænse blevet ændret. Før det nye boligskattesystem trådte i kraft, betalte ejerne af de dyreste huse en højere ejendomsværdiskat (3,0 procent) af den del af beskatningsgrundlaget, der lå over 3,04 mio. kr. 

Med de nye regler er progressionsgrænsen sat op til 9,2 mio. kr., ligesom taksten for den del af ejendomsværdiskatten, der ligger over grænsen, er blevet sat ned fra 3,0 procent til 1,4 procent.

Lavere grundskyldspromille i alle kommuner

Samtidig er grundskyldspromillen i 2024 blevet sat ned i alle kommuner fra i gennemsnit 27 promille (2,7 procent) til 7,4 promille (0,74 procent).

Selv om de samlede ejendomsskatter ikke er steget på landsplan, er grundskatten på ejerlejligheder i de store byområder steget ganske kraftigt.

Forklaringen er, at grundværdierne for ejerlejligheder gennem mange år har befundet sig på et kunstigt lavt niveau, hvilket man med boligskattereformen forsøger at rette op på.