Få overblik over, hvilke byggematerialer, du kan genbruge

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald har lavet et gratis digitalt materialeatlas, hvor du nemt og hurtigt kan slå op, om du må genbruge forskellige byggematerialer.

I guiden kan du få et overblik over sandsynligheden for, om der er farlige stoffer i de byggematerialer, du gerne vil bruge.

Du kan både bruge guiden, når du river ned og fjerner byggematerialer, og når du skal bygge nyt eller bygge til.

Find guiden her.

Der kan være mange penge og ressourcer at spare ved at renovere eller bygge til med genbrugsmaterialer.

Men du bør se dig grundigt for og fx helt undgå alle former for malede eller imprægnerede materialer, specielt indendørs. De kan nemlig indeholde stoffer, som mistænkes for at kunne skade din og din families sundhed, og som kan være forbudte i dag.

Sundhedsskadelige stoffer i maling og imprægnering

Tidligere var der en mere fri adgang til at bruge sundhedsskadelige stoffer, hvad enten det var maling, imprægnering eller rustbeskyttelse. Så hvis du anvender genbrugsmaterialer, er det vigtigt at sikre dig, at de ikke er malet, imprægneret eller har fået andre behandlinger med stoffer, der kan være skadelige.

Generelt bør trykimprægneret træ aldrig anvendes indendørs. Træ, der er trykimprægneret i udlandet, kan fx indeholde krom, der kan give allergiske reaktioner.

PCB i gamle byggematerialer

Forkortelsen PCB dækker over en gruppe kemiske stoffer, der tidligere blev anvendt i vidt omfang i byggeriet på grund af en række gode tekniske egenskaber, men som har vist sig at være yderst sundhedsskadelige.

En undersøgelse fra Institut for Byggeri, By og Miljø (Build) ved Aalborg Universitet (tidligere Statens Byggeforskningsinstitut) har vist, at indbyggere i Farum Midtpunkt, der bor i PCB-forurenede lejligheder, har et 3 gange højere indhold af PCB i blodet end hos lejere i bebyggelsen, hvis lejligheder er fri for PCB-forurening.

Resultaterne viser, at mere end halvdelen af blodets indhold af PCB skyldes PCB fra indeklimaet. Det er derfor vigtigt at undgå at bruge materialer med PCB, da de farlige stoffer spreder sig ved at trænge ind i tilstødende materialer.

Årsagen er blandt andet, at PCB er i stand til at vandre fra de materialer, de oprindeligt var tilsat, ud i de nærliggende materialer. Derfor kan man måle PCB på vinduesrammer og i mursten og beton, der har været i direkte kontakt med den fugemasse, som indeholdt stoffet. Det skal du være opmærksom på, hvis du vil genanvende gamle vinduesrammer.

Asbest i gamle byggematerialer

Asbest er ikke en gift, men en gruppe mineraler, hvis fibre er meget sundhedsskadelige, hvis man indånder dem. De mikroskopiske fibre kan trænge dybt ned i lungerne og beskadige dem, og asbest kan blandt andet give lunge- og lungehindekræft og asbestose (stenlunger).

Asbest findes hovedsageligt i gamle tagplader af fibercement (tidligere kaldet eternit). Asbesten frigives først tili luften, hvis pladerne bliver gennembrudt, det vil sige knækker, bliver skåret eller boret i, eller hvis de bliver højtryksspulet. Dette er derfor ikke tilladt, og det er heller ikke tilladt at genbruge tagplader, der indeholder asbest. 

Udover tagplader findes asbest også i fliseklæb, som isoleringsmateriale på rør med mere. Du kan læse mere om hvor man finder asbest i boligen og byggematerialer på Asbesthuset.dk.

De mest udbredte sundhedsskadelige stoffer i byggematerialer

PCB

Mest brugt i fugemasse og termovinduer. PCB er en fælles betegnelse for en gruppe kemiske stoffer, som kaldes polychlorerede biphenyler.

Fælles for PCB er, at stofferne er skadelige for både mennesker og miljøet, og at de ikke nedbrydes naturligt. De ophober sig derfor i miljøet og i de fødevarer, vi spiser.

PCB-stofferne kan være hormonforstyrrende, skade leveren og påvirke nerve- og immunsystemet. Nogle typer medfører også en øget kræftrisiko. Vi optager PCB i kroppen enten ved at indånde dampe og støv eller ved, at stoffet kommer i kontakt med huden.

Imprægneringsmidler

Anvendes som behandling i træværk for at forøge holdbarhed og vejrbestandighed. For at få træ til at holde sig længere, bliver det imprægneret med kemiske stoffer.

Gammelt imprægneret træ kan fx indeholde allergifremkaldende chromforbindelser eller kreosot, der kan give irritation og eksem ved hudkontakt. Kreosot er også mistænkt for at øge risikoen for hud- og lungekræft.

Asbest

Findes hovedsageligt i ældre tagplader af fibercement, men også i loft- og vægbeklædning, fliseklæb og rørisolering. Asbestfibre frigives til luften, når asbestholdige materialer bliver gennembrudt ved fx nedrivning. Fibrene optages i kroppen ved indånding, hvor de små fibre trænger dybt ned i lungerne. Kan forårsage asbestose (stenlunger) og kræft i bl.a. lunger og lungehinde.

Formaldehyd

Bruges bl.a. i lim til spånplader og krydsfiner, samt i visse typer maling. Irriterer øjne og slimhinder ved høj koncentration. Mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Blyhvidt

Blev tidligere brugt i linolie og maling. Bly omsættes ikke i kroppen, men kan hobe sig op og forårsage skader på kroppens organer. Blyforgiftning kan skade knoglemarv, nervesystem, lever, nyre og hormonproducerende organer. Man kan blive påvirket af bly i hjemmet, i arbejdsmiljøet og i omgivelserne i øvrigt. Det er vigtigt at forebygge blyforgiftning, men hvis der opstår blyforgiftning, kan den behandles med god effekt.

Giftigt bly på gamle vinduer

Vinduer og andet træværk fra før 1950 blev ofte behandlet med linolie indeholdende blyhvidt. Bly er giftigt, og du risikerer at udsætte dig selv og dine omgivelser for en alvorlig sundhedsrisiko, hvis du sliber eller bruger varmepistol på et ældre vindue med blyholdig maling.

Generelt er det en god ide at huske på, at de gamle regler for brugen af kemi i byggematerialer var dårligere end dem, vi har i dag. Derfor er det vigtigt at have styr på, hvad gamle materialer indeholder, inden du benytter dem til nye projekter.

Hvad med svellerne i køkkenhaven?

Der kan også være risiko forbundet med at anvende gamle materialer udendørs. Det gælder blandt andet de meget populære jernbanesveller, som pynter i mange danske haver. Du løber en risiko, hvis du bruger svellerne i fx højbede. Dels er svellerne imprægnerede, dels har DSB brugt forskellige pesticider til at holde baneterrænet fri for ukrudt, og de kan stadig sidde på svellerne. Hvis der er tale om rosenbede, er risikoen til at overskue, men du bør ikke bruge svellerne til bede, hvor du dyrker grøntsager.

Kan genbrugstræ give hussvamp?

Selv hvis du går den lige vej og kun vælger rent, ubehandlet genbrugstræ til dit byggeprojekt, kan du risikere at havne i problemer. Der kan nemlig være risiko for, at træet har det, der kaldes ægte hussvamp.

Det er vigtigt, at du ikke får ægte hussvamp ind i huset. Det er et af de værste svampeangreb, et hus kan rammes af, og du kan risikere, at svampen fra genbrugstømmer breder sig til resten af konstruktionen.

Hvis du planlægger at bruge gammelt tømmer, skal du altså undersøge træet grundigt inden brug. Træet kan også rumme forskellige insekter, som kommer med ind i huset. Det værste af disse insekter er formentlig husbukken.