Hvad er hovedtrækkene i den nyeste postlov?

De gældende regler for postkasser og brevsprækker er fra 2010, hvor Postloven gennemgik en større revidering I den forbindelse blev reglerne for opsætning af postkasse ændret på flere punkter bl.a.:

  • Alle helårsboliger - uanset byggeår - skal have postkasse opstillet i skellet ud mod nærmeste offentlige vej.
  • Er du gangbesværet eller på anden måde hæmmet af et fysisk eller psykisk handicap, skal du henvende dig til kommunen, der herefter afgør, om du kan få posten leveret direkte til døren. I bekræftende fald giver kommunen Postnord besked.

Hvilke regler for placering af postkasser og brevsprækker gælder for husejere?

Alle huse - uanset byggeår – skal have en postkasse monteret ved indgangen til matriklen, dvs. i skellet ud mod vej. Bor du i en bevaringsværdig ejendom, kan kommunen stille særlige krav til, hvordan din postkasse skal se ud.

Postkassen skal være placeret sådan, at forsendelser kan afleveres i postkassen let og uden særlige vanskeligheder direkte fra offentlig adgangsvej (offentlig vej, offentlig sti eller privat fællesvej). Forsendelser skal kunne afleveres i postkassen, uden at omdeleren skal begive sig fra vejen ind på ejendommen eller i øvrigt skal igennem en forhave, en carport, bevoksning eller anden form for afspærring el.lign.

Postkassen skal opstilles, så afstanden mellem brevindkastets underkant og terræn, fortov eller vej er mindst 100 cm og højst 120 cm.

Du kan placere postkassen vinkelret mod adgangsvejen, hvis en anden placering generer adgangen til huset, men den skal stå i skel.

Bor der 2 eller flere i huset, der ønsker hver deres postkasse, skal postkasserne placeres lige ved siden af hinanden.

Postkassen skal være synlig og forsynet med tydeligt navneskilt. Postkassen skal også være forsynet med en lås. Hvis du har en fritstående postkasse, skal den være gjort fast, så man ikke uden videre kan fjerne den. Du bør også sikre dig, at uvedkommende ikke kan få fingrene ned i postkassen og fiske din post op.

Hvis din hoveddør sidder helt ud til skellet, må du godt have en brevsprække i døren. Brevsprækken skal placeres i en højde på minimum 65 cm fra dørens underkant og størrelsen skal opfylde reglerne for postkasser (se nedenfor).

Hvilke regler er der for opsætning af brevkasseanlæg i etageejendomme? 

I alle etageejendomme skal der være monteret et brevkasseanlæg ved gadedøren.

Et brevkasseanlæg er et fælles anlæg med en brevkasse til hver lejlighed (postafleveringssted) i ejendommen (opgangen).

Brevkasseanlægget skal placeres et sted i stueetagen så tæt på ejendommens gadedør (hovedindgangsdør) som muligt.

Det skal sidde, så postbuddet har let og uhindret adgang til det, og hvor han eller hun uden ulempe kan aflevere breve og anden post.

Hvis gadedøren til opgangen er aflåst, skal brevkasseanlægget enten kunne fyldes udefra, eller ejeren af ejendommen skal give postvæsenet nøgle til døren.

De enkelte brevkasser i et brevkasseanlæg skal placeres i naturlig og logisk rækkefølge i forhold til de enkelte etager og beboelser. Brevkassen til beboelsen på nederste etage til venstre placeres nederst til venstre i anlægget, og brevkassen til beboelsen på øverste etage til højre placeres øverst til højre i anlægget. Hver brevkasse skal forsynes med navneskilt.

Ejendommens ejer skal sikre, at der er tilstrækkelig lys til, at postbuddet kan se modtagerens navn på både breve og brevkasse.

Brevkasseanlæg skal sættes op, så det nederste indkast er mindst 65 cm over gulv, fortov eller vej, og anlæggets øverste indkast skal være højst 175 cm over gulv, fortov eller vej.

Brevkasserne skal overholde kravene til indvendige minimumsmål (se nedenfor).

Hvem har ansvaret for opsætning af postkasser?

Bor du i eget hus, er det dit ansvar at sætte postkassen forsvarligt og korrekt op. Bor du i lejlighed, er det ejeren af ejendommen eller ejer-/andelsforeningen, der skal sørge for, at du kan få leveret post.

I områder med fritidshuse med en udstykningstilladelse efter 1. januar 1973, er det dog den, der har fået meddelt udstykningstilladelse, som skal afsætte et areal til opstilling af et centralt brevkasseanlæg. Hvis man er i tvivl om, hvem det er, kan man kontakte grundejerforeningen eller kommunen.

Type; Højde; Bredde;

1; 3,5 cm; 26 cm;

2; 3,5 cm; 36 cm;

3; 3,5 cm; 30 cm;

4; 3,5 cm; 36 cm;

Hvordan skal navneskilte udformes?

Alle postmodtageres navne skal skrives på postkassen. Du skal minimum angive efternavn og forbogstaver, fx "P. Thomsen". Husk at få børnenes navne og navne på eventuelle logerende med.

I stedet for et navneskilt kan du bruge selvklæbende bogstaver direkte på postkassen. Sørg for at beskytte navneskiltet med et glasklart materiale, så det ikke kan falme eller forsvinde på grund af vejret eller hærværk. På navneskilte i brevkasseanlæg i etageejendomme skal der også stå etage, tv., th., mf. samt evt. værelses- eller lejlighedsnummer.

På navneskilte ved fritidshuse anbefales det at anføre gade- eller vejnavn, husnummer og evt. fritidshusets navn. På postkasser ved fritidshuse, der for kortere eller længere tid bebos af forskellige postmodtagere, skal navneskiltet indeholde oplysning om aktuelle beboere.

Hvad sker der, hvis du ikke overholder reglerne?

Postloven er vedtaget med det formål at lette postvæsenets arbejde og forbedre arbejdsmiljøet for postbuddene. Postbuddet kan nægte at aflevere posten, hvis du ikke overholder reglerne.

Enten kan postbudet aflevere en anmeldelse, så du skal hente posten på posthuset, eller postvæsenet kan sende din post retur til afsenderen. 

Hvis du ikke har opsat en postkasse, overtræder du loven, og du risikerer i værste fald en bøde. Du kan anskaffe dig en postboks og hente posten på posthuset, men du skal alligevel sætte en postkasse op og postkassen skal stadig sættes op efter de gældende regler.

Kan du få dispensation fra reglerne?

Uanset om du bor i parcelhus eller etageejendom, kan du i visse tilfælde få leveret posten direkte til boligen.

Det gælder, hvis du er bevægelseshæmmet eller på anden måde lider af et fysisk eller psykisk handicap, der forhindrer dig i at tømme din postkasse. Mener du at være berettiget til at få posten leveret til døren, skal du henvende dig til kommunen, der træffer en beslutning herom og giver postvæsenet besked.

Siden 1. april 2011 har man ikke automatisk kunnet regne med at få leveret post til døren i etagebyggeri, blot fordi man er fyldt 65 år. Hertil kræves - som beskrevet ovenfor - at du kontakter kommunen, så de kan vurdere, om du er berettiget til dispensation.

Hvad er reglerne for levering af post til landejendomme?

Som udgangspunkt gælder samme regler for levering af post til landejendomme som til villaer i byzone nemlig, at postkassen skal opstilles ved ejendommens naturlige skel.

For ejendomme, hvortil der hører landbrugsjord, gælder det dog, at postkassen skal opstilles, så der højst er 50 meter mellem bolig og postkasse.

Kan du få leveret post i fritidshuset?

I 1983 blev det ifølge Postloven muligt at modtage post i fritidshuse. Selvom reglerne for postlevering fra 1. januar 2012 ensrettes for villaer, er der stadig forskellige regler for levering af post til fritidshuse. Her er det springende punkt, om dit fritidshus har en udstykningstilladelse udstedt før eller efter 1. januar 1973.

Bygger du et nyt fritidshus på en grund, der er udstykket før 1. januar 1973, skal du følge reglerne for den periode. 

Fritidshuse i områder udstykket FØR 1973

Her gælder de samme regler som for postlevering til villaer. Post til fritidshuset skal kunne afleveres direkte fra offentlig adgangsvej (offentlig vej, offentlig sti eller privat fællesvej), og postkassen skal derfor placeres ved indgangen til grunden, dvs. i skel. Postkassen skal være tilgængelig, må ikke dækkes af bevoksning og skal monteres 100-120 cm over terræn.

Reglerne for flere postkasser svarer til reglerne for huse. Der kan godt sættes én postkasse op til flere beboelsesenheder, hvis alle beboere er indforstået med det, og alles navne tydeligt fremgår på postkassen. Eftersom det kan være vanskeligt at finde rundt i et sommerhusområde, og skilte med vejnavne kan være mangelfulde, anbefales det, at du også sætter vejnavn og nummer på postkassen. 

Fritidshuse i områder udstykket EFTER 1973

Her kan der enten være et brevkasseanlæg med en brevkasse for alle fritidshusejere placeret på et fællesareal eller en brevkasse ved indgangen til hver fritidshusgrund.

Brevkasserne i et brevkasseanlæg skal placeres, så fritidshuset med laveste nummer på vejen placeres nederst til venstre i anlægget og brevkassen til fritidshuset med det højeste nummer på vejen øverst til højre i anlægget. Hver brevkasse skal forsynes med navneskilt.

Hvis du er i tvivl, om din postkasse eller brevkasse overholder kravene, kan du kontakte den lokale postmester.

Hvad med avisen?

Du kan stadig få leveret avisen ved hoveddøren. Det kræver, at du laver en aftale med firmaet, der leverer din avis.