Hvor skal postkassen stå, når du bor i hus?

Bor du i helårsbolig har du pligt til at have en postkasse eller brevsprække, så du kan få leveret din post. Placeringen og udformningen er ikke ligegyldig, da det også skal være nemt for postbuddet at komme til. 

For at lette arbejdet for postbuddet, skal postkassen altid placeres i skellet ud til offentlig vej eller privat fællesvej, dog med ganske få undtagelser. Du kan fx søge dispensation for placeringen, hvis du er bevægelseshæmmet, og der gælder også andre regler, hvis du bor i en landejendom, hvor der er mere end 50 meter fra stuehuset til skel.

Sådan placerer du din postkasse korrekt:

  • Postkassen skal opstilles, så afstanden mellem brevindkastets underkant og terræn, fortov eller vej er mindst 100 cm og højst 120 cm.
  • Bor du i en bevaringsværdig ejendom, kan kommunen stille særlige krav til, hvordan din postkasse skal se ud. 
  • Du kan placere postkassen vinkelret mod adgangsvejen, hvis en anden placering generer adgangen til huset.
  • Bor der 2 eller flere i huset, der ønsker hver deres postkasse, skal postkasserne placeres lige ved siden af hinanden.
  • Postkassen skal være synlig og forsynet med tydeligt navneskilt. 
  • Postkassen skal også være forsynet med en lås. Hvis du har en fritstående postkasse, skal den være gjort fast, så man ikke uden videre kan fjerne den. Du skal også sikre dig, at uvedkommende ikke kan få fingrene ned i postkassen og fiske din post op.
  • Posten skal være beskyttet, så der ikke kan trænge vand ind.
  • Hvis din hoveddør sidder helt ud til skellet kan du nøjes med at have en brevsprække i døren. I så fald skal brevindkastet placeres i en højde på minimum 65 cm fra dørens underkant og størrelsen skal opfylde reglerne for postkasser (se nedenfor).

Hvor skal postkassen sættes op, når du bor i lejlighed? 

I alle etageejendomme skal der være monteret et postkasseanlæg ved gadedøren. Et postkasseanlæg er et fælles anlæg med en postkasse til hver lejlighed i ejendommen/opgangen.

Postkasseanlægget skal placeres et sted i stueetagen så tæt på ejendommens hoveddør som muligt på et sted, hvor postbuddet har let og uhindret adgang til det.Hvis gadedøren til opgangen er aflåst, skal postkasseanlægget enten kunne fyldes udefra, eller også skal ejeren af ejendommen give postvæsenet nøgle eller kode til døren.

De enkelte postkasser i et postkasseanlæg skal placeres i naturlig og logisk rækkefølge i forhold til de enkelte etager og beboelser. Postkassen til beboelsen på nederste etage til venstre placeres nederst til venstre i anlægget, og postkassen til beboelsen på øverste etage til højre placeres øverst til højre i anlægget. 

Ud over at postkasserne skal være forsynet med navn, skal der også være tilstrækkeligt lys ved anlægget, så postbuddet nemt kan se modtagerens navn på både breve og postkasse.Postkasseanlæg skal sættes op, så det nederste indkast er mindst 65 cm over gulv, fortov eller vej, og anlæggets øverste indkast skal være højst 175 cm over gulv, fortov eller vej.

Derudover skal postkasserne overholde kravene til indvendige minimumsmål (se nedenfor).

Hvor stor skal en postkasse og en brevsprække være?

Fordi kuverter findes i flere forskellige standardstørrelser, er der faste krav til størrelsen på postkassens brevindkast samt brevsprækker. Standarderne er praktiske, fordi det gør det nemt og billigt at masseproducere kuverter.

En kuvert på størrelse med et A4-ark kaldes fx en C4-kuvert og måler 229 × 324mm. Den skal som minimum kunne komme ind gennem brevsprækken med lethed.

Der findes 4 forskellige størrelser postkasser, som overholder kravene til minimumsmålene. Du skal derfor sikre dig, at din eksisterende postkasse eller den postkasse, du har tænkt dig at anskaffe, overholder en af de 4 forskellige størrelser. Det samme gælder for brevsprækker, hvor der også findes 4 forskellige minimumsmål.

Indvendige minimumsmål for postkasser

Type

Højde

Bredde

Dybde

1

15 cm

26 cm

36 cm

2

15 cm

36 cm

26 cm

3

40 cm

30 cm

15 cm

4

30 cm

36 cm

15 cm

Minimumsmål for brevsprækker

Type

Højde

Bredde

 

1

3,5 cm

26 cm

 

2

3,5 cm

36 cm

 

3

3,5 cm

30 cm

 

4

3,5 cm

36 cm

 

Hvad skal der stå på postkassen eller ved brevsprækken?

Alle postmodtagere på adressen skal skrives på postkassen eller ved brevsprækken. Også hvis der bor børn eller logerende på adressen.

Du skal minimum angive efternavn og forbogstaver, fx "P. Jensen". Bor du i etageejendom skal du derudover også angive evt. etage, side værelses- eller lejlighedsnummer.

Uanset om du bruger selvklæbende bogstaver eller har påsat et navneskilt, skal du sørge for at beskytte det, fx med et glasklart materiale, så det ikke falmer eller forsvinder på grund af vejr eller hærværk. 
Skal der være navneskilt på fritids- og sommerhuse? 

På postkasser ved fritidshuse, der enten i kortere eller længere tid bebos af forskellige postmodtagere, skal navneskiltet indeholde oplysning om de aktuelle beboere. Her lyder anbefalingen, at der som minimum er anført gade- eller vejnavn, husnummer og evt. fritidshusets navn på postkassen. 

Hvad sker der, hvis du ikke overholder reglerne?

Postloven er vedtaget med det formål at lette postvæsenets arbejde og forbedre arbejdsmiljøet for postbudene. Postbuddet kan nægte at aflevere posten, hvis du ikke overholder reglerne.

Enten kan postbuddet aflevere en anmeldelse, så du skal hente posten på posthuset, eller postvæsenet kan sende din post retur til afsenderen. Endvidere er der lovgivning for, at der skal opsættes en postkasse, og hvis ikke dette sker er det en overtrædelse og du risikerer i værste fald en bøde.

Selvom du har en postboks på posthuset har du stadig pligt til at opsætte en postkasse, der overholder de gældende regler.

Hvordan kan du få dispensation fra reglerne?

Uanset om du bor i parcelhus eller etageejendom, kan du i visse tilfælde få leveret posten direkte til din hoveddør. Det gælder, hvis du er bevægelseshæmmet eller på anden måde lider af et fysisk eller psykisk handicap, der forhindrer dig i at tømme din postkasse. 

Hvis du ønsker at søge dispensation, skal du henvende dig til kommunen. Får du dispensationen, giver kommunen automatisk Postnord besked herom.

Hvad er reglerne for levering af post til landejendomme?

Som udgangspunkt gælder samme regler for levering af post til landejendomme som til villaer i byzone, nemlig at postkassen skal opstilles ved ejendommens naturlige skel – medmindre der er mere end 50 meter mellem stuehuset og skel. I så fald står det én frit for, hvor postkassen skal stå, og du må faktisk også gerne placere postkassen direkte på huset. Du må også gerne placere den længere væk end 50 meter, hvis det fx giver mening at stille den for enden af den vej, der fører ind til ejendommen. 

Postkassen skal stadig leve op til alle øvrige krav for placering og størrelse, fx højden og mål. Derudover skal den placeres et sted, der er tilgængeligt for postbuddet ved hjælp af et køretøj. Du kan altså ikke vælge at placere postkassen midt på en mark. 

Kan du få leveret post i fritidshuset?

Ja. Faktisk fremgår det af postloven, at der skal opstilles brevkasse ved fritidshuse. Hvilke regler der gælder for placeringen af brevkasssen, afhænger af, om fritidshuset har en udstykningstilladelse udstedt før eller efter 1. januar 1973.

Bygger du et nyt fritidshus på en grund, der er udstykket før 1. januar 1973, skal du også følge reglerne for den periode. 

Fritidshuse i områder udstykket før 1973

Her gælder de samme regler som for postlevering til villaer. Post til fritidshuset skal kunne afleveres direkte fra offentlig adgangsvej eller privat fællesvej, og postkassen skal derfor placeres ved indgangen til grunden, dvs. i skel. Postkassen skal være tilgængelig, må ikke dækkes af bevoksning og skal monteres 100-120 cm over terræn.

Der kan godt sættes én postkasse op til flere beboelsesenheder, hvis alle beboere er indforstået med det, og alles navne tydeligt fremgår på postkassen. 

Da det kan være vanskeligt at finde rundt i et sommerhusområde, hvis der ikke er skiltet ordentligt med vejnavne, lyder anbefalingen, at du også sætter vejnavn og nummer på postkassen. 

Fritidshuse i områder udstykket efter 1973

Her kan der enten være et postkasseanlæg med en postkasse for alle fritidshusejere placeret på et fællesareal eller en postkasse ved indgangen til hver fritidshusgrund.

Postkasserne i et postkasseanlæg skal placeres, så fritidshuset med laveste nummer på vejen placeres nederst til venstre i anlægget og postkassen til fritidshuset med det højeste nummer på vejen øverst til højre i anlægget. Hver postkasse skal forsynes med navneskilt.

Hvis du er i tvivl, om din postkasse eller postkasse overholder kravene, kan du kontakte Postnord og høre nærmere.

Hvem har ansvaret for opsætning af en postkasse?

Bor du i eget hus, er det dit ansvar at sætte postkassen forsvarligt og korrekt op. Bor du i lejlighed, er det ejeren af ejendommen eller ejer-/andelsforeningen, der er ansvarlig.

I områder med fritidshuse med en udstykningstilladelse efter 1. januar 1973, er det dog den, der har fået meddelt udstykningstilladelse, som skal afsætte et areal til opstilling af et centralt postkasseanlæg. Hvis du er i tvivl om, hvem det er, kan du kontakte grundejerforeningen eller kommunen.