Problemer med revner i overliggere opstår i teglstenshuse ( murstenshuse), hvor man har valgt at anvende tegloverlæggere eller jerndragere som overliggere over vinduer og døre.

Der er store fordele ved at anvende tegloverliggere og jerndragere. De giver både mulighed for at understøtte et større spænd, og så er de nemmere at udføre sammenlignet med de traditionelle murede stik. Trods fordelene, er det dog ikke unormalt, at der opstår revner ved overliggere.

Før i tiden skyldtes problemet ofte, at stikket "satte sig", mens årsagen i dag er, at jernet i overliggeren ruster.

Skaden ses i huse bygget senere end 1920’erne, da jern og beton først blev indført i byggeriet i Danmark på denne tid. I tiden herefter blev konstruktionen af murværket over vinduerne ændret. Det murede stik, som er de mursten, der er opmuret i en bue over vinduer og døre, blev forstærket med en jerndrager. Drageren ligger inde bag det yderste lag mursten på ydervæggen.

En anden erstatning for det traditionelle murstik er en armeret teglbjælke. En teglbjælke ligner almindelige mursten, men de er sat sammen med flere indfræsede armeringsjern i hele bjælkens længde.

Det er typisk facaden på funkishuse fra 1930’erne opført i tegl (mursten), der får problemer med revner i overliggere over vinduer og døre, eftersom murværket ikke er beskyttet af et tagudhæng. Men problemerne opstår også i facaden på andre hustyper bygget i tegl.

Hvordan opstår der revner ved overliggere? 

Revner ved overliggere på døre og vinduer opstår typisk, fordi tegloverliggernes armering og jerndragerne ruster. Når jern ruster, udvider det sig og fylder ca. tre gange så meget. Resultatet er, at murværket trykkes ud, og der opstår revner. I visse tilfælde ses også udskudte mursten.

Årsagen til problemet er, at vandet, der løber ned ad facaden, via fugerne finder vej ind til overliggernes armering  eller slagregn, dvs. regnvand der af vinden presses ind i murstenene. Med tiden vil jernet begynde at ruste, hvilket gør, at det udvider sig. Når ståldrageren udvider sig, presser den på murværket, som så begynder at revne. Revnerne gør, at der kommer mere vand til ståldrageren, som så ruster yderligere. 

Opdager du, at murstene er skubbet lidt ud, eller at der er større revner over vinduer og døre, bør du få undersøgt, hvad der er galt og få skaderne udbedret hurtigt. Får du ikke udbedret skaderne i tide, vil de med tiden forværres. I værste fald kan du risikere, at der opstår følgeskader på et større område af husets facade.

Hvordan udbedrer du revner ved overliggere?

Revner ved overliggere kan ikke repareres ved blot at udskifte de revnede fuger. Hvis du nøjes med at reparere fugerne, vil problemet opstå igen efter kort tid.

Hvis du skal sikre dig, at revnerne ikke kommer igen, er det vigtigt, at du udbedrer skaden helt. Det vil sige, at rustangrebet i overliggeren skal fjernes helt.

Hvordan, skaden skal udbedres, afhænger af, om der er tale om en bagvedliggende jerndrager eller om en armeret teglbjælke. Er overliggeren opført med en armeret teglbjælke, skal teglbjælken udskiftes. Revner ved jerndragere kan derimod godt udbedres, hvis drageren ikke er gennemtæret. Er jerndrageren derimod gennemtæret, er der ikke andet at gøre end at udskifte den.

Revner ved en jerndrager udbedres ved i første omgang at blotlægge selve jerndrageren. Murstenen hugges ud, typisk udefra, ind til jerndragerne.

Ved et begrænset rustangreb kan rusten fjernes enten manuelt eller med en stålbørste. De fleste angreb er ikke så alvorlige, at der skal mere til.

Efter rusten er fjernet forsegles jerndragerens overflade med en dertil egnet maling. Arbejdet afsluttes ved at reetablere murværket omkring overliggeren.

Det er en rigtig god idé at mure op med en cementmørtel, da en kalkmørtel vil få jernet til at ruste.

Er du det mindste i tvivl om skadens omfang, anbefales det at få en byggesagkyndig til at vurdere den for dig. En byggesagkyndig vil kunne komme med en fornuftig vurdering af, om drageren trænger til at blive udskiftet eller blot kan afrenses.

Kan du selv reparere gennemtærede jerndragere og armerede teglbjælker?

Nej.

Ved en udskiftning skal der foretages understøtning af murværket, så det ikke revner eller falder sammen, mens arbejdet står på.

Udskiftningen af en drager er ikke gør-det-selvarbejde, men skal udføres af en professionel, som ved, hvor og hvordan understøtningerne skal udføres. Bliver understøtningerne ikke udført korrekt, kan den overliggende mur i værste fald brase sammen.

Det er en god idé at overfladebehandle den nye drager, så den i højere grad kan modstå evt. indtrængende vand.

Revner ved en tegloverligger med rustne armeringsjern kan ikke udbedres. Her skal den gamle tegloverligger fjernes og en ny sættes i.

Også når tegloverliggeren skal udskiftes, er det et arbejde, som kræver understøtning af murværket. Lad derfor en fagmand udføre arbejdet. 

Armeringsjernet i overliggerne beskyttes grundlæggende mod at ruste ved at det omkringliggende murværk er beskyttet mod vand og fugt. Typisk vil murværket blive beskyttet, hvis der er etableret brede tagudhæng, som skærmer facaden mod vejr og vind.