Hvordan undgås skimmelsvamp i ældre huse?

I ældre huse kan der, ligesom i nye huse, opstå betingelser, der fremmer vækst af skimmelsvamp. For at skimmelsvamp kan trives godt, skal temperaturen være 20-30 grader, og der skal være fugtigt. De fleste huse er normalt opvarmet, så for at undgå skimmelsvamp, er det vigtigt at sørge for, at der ikke er fugt nogen steder. I uopvarmede kældre kan der også nemt opstå problemer med skimmelsvamp, da den manglende opvarmning bevirker, at fugten ikke får mulighed for at fordampe og derfor sætter sig i konstruktionerne.

Hvornår opstår der typisk skimmelsvamp i ældre huse?

For at undgå skimmelsvamp i dit hus er det vigtigt at undgå fugt. Opdager du fugt eller tegn på fugt, skal du straks gøre noget ved det. Start med at fjerne fugten, og find derefter ud af, hvor den stammer fra. Det er ikke nok bare at fjerne fugten, da den vil komme igen, hvis du ikke også får fjernet årsagen til den. Der kan opstå skimmelsvamp i løbet af et par uger, hvis der er fugt i boligen.

Fugt kan skyldes forskellige ting. Her er nogle af de mest almindelige årsager:

  • I forbindelse med om- eller tilbygning.
  • Sprungne eller utætte vand- og varmerør.
  • Utætte afløbs- og nedløbsrør og tagrender, der løber over.
  • Slukning af ildebrand.
  • Fugt fra jorden.
  • Dårlig eller ingen ventilation af tag og lette ydervægge.
  • Kuldebroer.
  • Dårlig udluftning.
  • Indvendig efterisolering.

Hvad kan du gøre for at minimere risikoen for skimmelsvamp i ældre huse?

Minimer fugt i forbindelse med om- eller tilbygning

Når du bygger om eller til, risikerer du, at luften inde i huset bliver meget fugtig. Det skyldes, at der ofte bliver brugt materialer, som indeholder vand, fx gasbeton, letklinkerbeton, beton, puds, lim og spartelmasse. Disse materialer afgiver fugt i en periode, efter at de er bygget ind i huset. Derfor skal der luftes ekstra godt ud, og der skal være varme på i boligen, så fugten forsvinder.

Tjek huset for utætte vand- og varmerør

Hold øje med, om vand- og varmerørene i dit hus er tætte. Er dit vandforbrug pludselig større end normalt, gælder det om hurtigt at finde ud af, hvor der er en læk. Rørene i radiatorsystemet vil over tid miste vand ved fordampning. Har anlægget oftere brug for påfyldning af ekstra vand kan det også være et tegn på en utæthed. Jo hurtigere lækken findes, jo mindre bliver skaden. Sørg for at få vandet fjernet, og sæt affugtere op.

Tjek huset for utætte afløbs- og nedløbsrør og tagrender, der løber over

Utætte afløbs- og nedløbsrør eller en tilstoppet tagrende, som løber over, kan på få uger være årsag til skimmelsvamp, hvis vandet fra utætheden kommer ind i huset. Sørge for at få rettet fejlen med det samme, og få vandet væk.

Affugt huset efter slukning af ildebrand

Hvis en brand i huset er blevet slukket med vand, skal vandet fjernes med det samme, og der skal sættes affugtere op.

Minimer mængden af fugt fra jorden

Konstruktioner, der er i direkte kontakt med jorden, kan suge fugt op fra jorden. Det kan fx være husets sokkel, yder- og indervægge, der ikke står på et fugtstandsende lag af fx tagpap, eller et kældergulv, der ikke er lagt oven på et kapillarbrydende lag (et lag sten eller lecanødder, der sørger for, at fugt fra jorden under huset ikke kan trænge op i gulvet. I alle tilfælde skal kontakten mellem den fugtige jord og konstruktionen brydes, så der ikke trænger fugt op i husets konstruktioner.

Sørg for tilstrækkelig ventilation af tag og lette ydervægge

Korrekt ventilation af fx tagkonstruktioner og lette ydervægge er meget vigtig. Konstruktiv ventilation fås ved at sørge for, at der er et hulrum mellem eksempelvis en facadebeklædning af træ og det vindbeskyttende lag (vindpappet). Luft udefra skal kunne bevæge sig frit i denne spalte og tage eventuel fugt med sig ud. Samme princip gælder for taget, hvor der som hovedregel altid skal være 5 cm's afstand mellem taget og isoleringen, for at der kan komme luft ind og ventilere tagkonstruktionen, så der ikke ophobes fugt. 

Fjern husets kuldebroer

Skimmelsvamp i ældre huse kan også skyldes kondens som opstår hvor der er kuldebroer, dvs. steder i boligen, hvor kulden ledes hurtigere igennem - typisk på grund af manglende isolering eller konstruktioner, som ikke kan isoleres. Hvis der er en kuldebro, ses skimmelsvamp typisk som sorte aftegninger, fx bag møbler, der er placeret op ad en kold ydervæg, eller omkring vinduerne.

Sørg for at lufte ud

Dårlig udluftning i boligen kan også være skyld i skimmelsvamp. For at undgå, at den fugtige luft, som husets beboere afgiver, kondenserer inde i huset, skal indeluften udskiftes. Derfor bør du lufte grundigt ud med gennemtræk 5-10 minutter helst 3 gange om dagen. For at opnå tilstrækkelig ventilation kan du også overveje, om et ventilationsanlæg med varmegenvinding er en mulig løsning.

Sørg for korrekt indvendig efterisolering

En af de meget store syndere er indvendig efterisolering, der enten ikke er udført omhyggeligt nok, eller på steder, hvor det kræver større forståelse for materialer og konstruktion kontra fugtforhold at efterisolere, fx på en kældervæg.

Hvis dampspærren i en efterisoleret væg ikke er helt tæt, kommer der varm fugtig luft ind bag den nye væg (forsatsvæggen), der er sat op foran den gamle væg. Derinde kondenserer fugten i luften på den kolde ydervæg og skaber gode levevilkår for skimmelsvamp. Det særlige - og meget uheldige - ved denne situation er, at du ikke kan se skimmelsvampen, og angrebet derfor kan nå at vokse sig stort, uden du opdager det.

Det ses ofte, at indvendig efterisolering ved varmvægge (gipsplader, hvor der er limet isolering på bagsiden) skaber problemer. Det er relativt nemt for fugtig luft at trænge gennem den dampspærre, der er indbygget i dette produkt, og ofte er alle samlinger ikke ordentligt tætte. Det betyder, at varm fugtig luft kan kondensere på ydervæggen bag varmvæggen. Derfor kan den type indvendig efterisolering ikke anbefales.

Vær påpasselig med indvendig efterisolering af kælderydervægge, da der i større eller mindre omfang altid vil være fugt i en kældervæg, og det må ikke lukkes inde. Fugtige ydervægge må af samme grund heller ikke efterisoleres indefra.

Det er vigtigt at være omhyggelig med at fjerne alt organisk materiale på indersiden af den eksisterende ydervæg, inden der isoleres indvendigt fra. Det skyldes, at skimmelsvamp kan gro ved en lavere luftfugtighed på organiske materialer end på uorganiske materialer som mursten og beton.

Når du efter den indvendige efterisolering skal hænge billeder op på den nye væg, skal du være opmærksom på, at et hul i væggen ødelægge dampspærren. Derfor bør du bruge alternative måder at hænge billeder el.lign. op på, fx med kroge fra loftet.